Є по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня

Укра­ї­на є одним із не­ба­га­тьох рин­ків, де по­вер­не­н­ня на ін­ве­сти­ції мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 15%

AgroMarket - - У ЦЕН­ТРІ УВА­ГИ - Окса­на ПИ­РО­ЖОК

На ба­жа­н­ня ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну, як ка­же пар­тнер і ке­рів­ник гру­пи «Сіль­ське го­спо­дар­ство» Deloitte Ми­хай­ло Мель­ник, впли­ва­ють вій­сько­ві дії, ко­ру­пція, по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність, еко­но­мі­чна кри­за. Ще одним ви­зна­чаль­ним чин­ни­ком є еко­но­мі­чна до­ціль­ність. Ці­на за актив не має бу­ти спе­ку­ля­тив­но ви­со­кою, а пе­ред­ба­чу­ва­ні до­хо­ди від при­дба­них акти­вів має за­без­пе­чу­ва­ти очі­ку­ва­ну при­бу­тко­вість. «Укра­ї­на є одним із не­ба­га­тьох рин­ків, де по­вер­не­н­ня на ін­ве­сти­ції мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 15%. То­му в по­лі зо­ру укра­їн­ські акти­ви пе­ре­бу­ва­ють по­стій­но, а в остан­ні кіль­ка мі­ся­ців ми спо­сте­рі­га­є­мо від­чу­тне зро­ста­н­ня за­ці­кав­ле­но­сті до укра­їн­сько­го рин­ку з бо­ку муль­ти­на­ціо­наль­них агро­бі­зне­сів», — за­ува­жує екс­перт. За всі­ма те­о­рі­я­ми та про­гно­за­ми, ни­ні для ін­ве­сто­рів вда­лий час ку­пу­ва­ти, і, за оцін­ка­ми Deloitte, про­це­си при­дба­н­ня істо­тно по­жвав­ля­ться.

Дій­сно, за остан­ній рік іно­зем­ці ін­ве­сту­ва­ли актив­но, але пе­ре­ва­жно в пор­то­ву ло­гі­сти­ку. Во­но й не див­но, бо біль­шість із них є трей­де­ра­ми, для яких пи­та­н­ня екс­порт­них по­ста­чань є клю­чо­вим. У лю­то­му 2016 ро­ку укла­де­но уго­ду Cargill із ком­па­ні­єю «М.В. Кар­го» що­до бу­дів­ни­цтва тер­мі­на­ла в пор­ту «Южний» на 100 млн дол. У бе­ре­зні 2016-го вве­де­но в екс­плу­а­та­цію зер­но­вий тер­мі­нал Risoil у Чор­но­мор­сько­му мор­пор­ту. Близь­ко 75 млн дол. ки­тай­ська кор­по­ра­ція COFCO ін­ве­сту­ва­ла у свій тер­мі­нал в Ми­ко­ла­їв­сько­му мор­пор­ту, Bunge — в но­вий ви­ро­бни­чо-пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс — 180 млн дол. Про пла­ни вкла­да­ти ко­шти в пор­то­ву ло­гі­сти­ку за­яви­ли ADM, Soufflet Group і Louis Dreyfus.

«У пра­кти­ці на­шої ком­па­нії за остан­ніх три мі­ся­ці бу­ло кіль­ка за­мов­лень, пов’яза­них із роз­мі­ще­н­ням ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ні, до то­го ж із аб­со­лю­тно рі­зною гео­гра­фі­єю клі­єн­тів, — роз­по­від­ає адво­кат, стар­ший юрист ком­па­нії ALEXANDROV & PARTNERS Оле­ксандр Ру­чко. — Так, ком­па­нія із КНР роз­гля­дає мо­жли­вість по­бу­ду­ва­ти в Укра­ї­ні за­вод із ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії для її екс­пор­ту в Ки­тай, про­ект по­пе­ре­дньо бу­ло оці­не­но у 20 млн дол. Ін­дій­ський ін­ве­стор за­мо­вив ана­ліз для ре­а­лі­за­ції про­е­кту зі спо­ру­дже­н­ня за­во­ду для ви­ро­бни­цтва хар­чо­вих про­ду­ктів з орі­єн­тов­ною вар­ті­стю ін­ве­сти­цій в 10 млн дол. Із кра­їн ЄС, зокре­ма Поль­щі та Че­хії, отри­ма­но за­мов­ле­н­ня на су­про­від ін­ве­сти­цій у сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво».

«Сфе­ра АПК є одні­єю з най­при­ва­бли­ві­ших для іно­зем­них ін­ве­сто­рів по­ряд з IT-ін­ду­стрі­єю. Цей се­ктор при­ва­бли­вий тим, що ефе­ктив­ність сіль­го­спви­ро­бни­цтва про­гре­сив­но зро­стає», — ка­же ві­це-пре­зи­дент ТПП Ро­сти­слав Ко­роб­ка. Він оці­нює не­об­хі­дність ін­ве­сти­цій в АПК близь­ко 70 млрд дол. Ін­вес­тфон­ди, до сло­ва, й са­мі го­во­рять про на­мі­ри ін­ве­сту­ва­ти в сіль­ське го­спо­дар­ство по­ряд з IT-се­кто­ром. Ін­ве­сти­цій­на ком­па­нія Chernovetskyi Investment Group, що за­сно­ва­на бі­зне­сме­ном, екс-ме­ром Ки­є­ва Ле­о­ні­дом Чер­но­ве­цьким, роз­ши­рює сфе­ру ді­яль­но­сті й актив­но роз­гля­дає офлайн-про­е­кти в аграр­но­му се­кто­рі. «Та­ке рі­ше­н­ня пов’яза­не з не­до­оці­не­ною пер­спе­ктив­ні­стю АПК Укра­ї­ни з по­гля­ду ін­ве­сти­цій, ві­рою в те, що агро­се­ктор на­шої кра­ї­ни, як і ІТ-га­лузь, має ве­ли­че­зні шан­си ста­ти фла­гма­ном не ли­ше на кон­ти­нен­ті, а й у сві­ті», — ко­мен­тує ке­ру­ю­чий пар­тнер CIG Во­ло­ди­мир Крив­ко.

Про­те не ли­ше зга­да­ний фонд цьо­го­річ за­ці­ка­вив­ся сіль­ським го­спо­дар­ством. Так, фір­ма «Епі­центр К» ста­ла вла­сни­ком час­тки 80% в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ «Він­ни­цька аграр­но-про­ми­сло­ва гру­па».

Ком­па­нія бі­зне­сме­на Ри­на­та Ахмє­то­ва United Minerals Group теж із 2015 ро­ку ін­ве­сту­ва­ла у зер­но­трей­динг. «Ми дав­но й успі­шно пра­цю­є­мо на між­на­ро­дних рин­ках. Кіль­ка міль­йо­нів тонн про­ду­кції (гли­на, по­пе­ло­шла­ко­ві ма­те­рі­а­ли) на­шої ком­па­нії що­рі­чно екс­пор­ту­ю­ться у по­над 30 кра­їн сві­ту. Вва­жаю, отри­ма­ний на­ми до­свід мо­жна ефе­ктив­но за­сто­со­ву­ва­ти в агро­трей­дин­го­во­му на­пря­мі», — за­зна­чив ди­ре­ктор із про­да­жів UMG Сер­гій Мель­ни­чен­ко.

Ген­ди­ре­ктор УКАБ Та­рас Ви­со­цький по­яснює тен­ден­цію що­до збіль­ше­н­ня ін­ве­сти­цій з бо­ку вну­трі­шніх ін­ве­сто­рів на­яв­ні­стю зна­чної ча­сти­ни віль­них обі­го­вих ко­штів. «Пер­ший чин­ник, який при­ва­блює ін­ве­сто­рів, це при­бу­тко­вість АПК. Крім то­го, у вну­трі­шніх ін­ве­сто­рів є зна­чна ча­сти­на віль­них ко­штів і від­су­тність знань, як ро­би­ти бі­знес за кор­до­ном, — ка­же він. — Ви­хо­дить, що ці ко­шти по­трі­бно ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну. А на тлі па­ді­н­ня че­рез кри­зу ін­ших га­лу­зей, АПК є най­кра­щим ви­хо­дом».

«Ба­га­то ді­я­чів від бі­зне­су, зокре­ма й із юри­ди­чно­го рин­ку про­ва­дять актив­ну ді­яль­ність та ін­ве­сту­ють в IT та агро­се­ктор свої фі­нан­со­ві, ін­те­ле­кту­аль­ні та ін­ші ре­сур­си», — ка­же адво­кат, пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «С.Т. Пар­тнерс» Сер­гій Тю­рін. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, стра­те­гі­чний ви­бір вну­трі­шньо­го ін­ве­сто­ра зу­мов­ле­ний ще й па­ді­н­ням або іно­ді кра­хом у ба­га­тьох ін­ших се­гмен­тах – зокре­ма, у фі­нан­со­во-бан­ків­сько­му, тор­гі­вель­но­му, бу­ді­вель­но­му, ба­га­тьох ін­ших, а та­кож по­мно­же­ний на зде­біль­шо­го низь­кий рі­вень опла­ти пра­ці в агро­се­кто­рі, що, в свою чер­гу, ви­гра­шно для вла­сни­ка агро­бі­зне­су від­дзер­ка­лю­є­ться на со­бі­вар­то­сті про­ду­кції та на­дає ці­но­ву пе­ре­ва­гу при її екс­пор­ту­ван­ні.

Бі­знес ба­чить пер­спе­кти­ву у ство­рен­ні до­да­ної вар­то­сті на пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стях усе­ре­ди­ні Укра­ї­ни. Яскра­вим свід­че­н­ням цьо­му, як за­ува­жує Оле­ксандр Ру­чко, є ін­фор­ма­ція про те, що Укра­ї­на ре­кор­дно на­ро­сти­ла екс­порт бо­ро­шна. На пе­ре­ко­на­н­ня фа­хів­ця, ця тен­ден­ція укрі­пля­ти­ме­ться, й на­да­лі та­ких про­е­ктів ста­ва­ти­ме де­да­лі біль­ше. То­му під­при­єм­ства пе­ре­ро­бної га­лу­зі ма­ють усі шан­си ста­ти стій­ким трен­дом на ін­ве­сти­цій­но­му рин­ку Укра­ї­ни — от­же, об­сяг до­да­ної вар­то­сті у стру­кту­рі на­шої еко­но­мі­ки сут­тє­во зро­сте.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.