Iде­мо на ви­пе­ре­дже­н­ня?

Не­зва­жа­ю­чи на ці­но­ві трен­ди, тем­пи екс­пор­ту зер­на з Укра­ї­ни не па­да­ють

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Укра­ї­на впри­тул на­бли­зи­ла­ся до се­ре­ди­ни екс­порт­но­го се­зо­ну. І хо­ча зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи ще три­ває, го­во­ри­ти про екс­порт­ні до­ся­гне­н­ня вже мо­жна. Не­зва­жа­ю­чи на скар­ги трей­де­рів, пов’яза­ні з бра­ком зер­но­во­зів та обме­же­н­ня­ми на пе­ре­ве­зе­н­ня ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том, екс­порт зер­на з Укра­ї­ни йде з ви­пе­ре­дже­н­ням при­бли­зно на 2 млн тонн по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку. Ста­ном на кі­нець ли­сто­па­да екс­пор­то­ва­но 17,5 млн тонн зер­но­вих. Чи вда­сться трей­де­рам пе­ре­ви­щи­ти ре­кор­дний по­ка­зник ми­ну­ло­го ро­ку, який, за да­ни­ми Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, ста­но­вив 39,5 млн тонн і як мі­ні­мум збе­рег­ти екс­порт­ну ви­ру­чку на рів­ні 2015/16 МР?

Ек­спер­ти й ана­лі­ти­ки впев­не­ні, що в на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні об­ся­ги екс­пор­ту в 2016/17 МР мо­жуть на­віть зро­сти. Про­філь­не мі­ні­стер­ство ба­чить цей по­ка­зник на рів­ні 41 млн тонн за уро­жаю в 64 млн тонн зер­на. Про­гно­зи Мін­сіль­го­спу США по екс­пор­ту скром­ні­ші за ві­тчи­зня­ні — 38,7 млн тонн за уро­жаю 65,1 млн тонн. Основ­не пи­та­н­ня — як дов­го три­ва­ти­ме низь­кий ці­но­вий тренд на зер­но, зва­жа­ю­чи на йо­го ве­ли­че­зні пе­ре­хі­дні за­ли­шки у сві­ті, низь­кі ці­ни на на­фту, а та­кож хо­ро­ші пер­спе­кти­ви що­до вро­жаю ку­ку­ру­дзи в Аме­ри­ці.

Уро­жай­ним 2016 рік ви­дав­ся не ли­ше в Укра­ї­ні, ай у США, Ро­сії та ЄС. В ре­зуль­та­ті сві­то­ве ви­ро­бни­цтво зер­на в 2016/17 МР зро­сло на 4% — до

2,06 млрд тонн.

По­пит на укра­їн­ську про­ду­кцію ни­ні до­во­лі ви­со­кий. Ми по­ці­ка­ви­ли­ся в екс­пер­тів, які чин­ни­ки під­три­му­ва­ли ці­ни на укра­їн­ську пше­ни­цю на умо­вах FOB з по­ча­тку се­зо­ну.

По­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ці­ни на зер­но на сві­то­вих бір­жах є най­ниж­чи­ми за остан­ні 10 ро­ків. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу кон­сал­тин­го­во­го агент­ства «ААА» Ма­рії Ко­ле­сник, на по­ча­тку ли­сто­па­да біль­шість ана­лі­ти­ків схи­ля­ли­ся до дум­ки, що цьо­го­рі­чне ці­но­ве дно вже прой­де­не й на­да­лі ці­ни на зер­но зро­ста­ти­муть. Про­те під ти­ском чин­ни­ка обра­н­ня До­наль­да Трам­па пре­зи­ден­том і чер­го­во­го сві­то­во­го ба­лан­су від USDA во­ни й да­лі па­да­ють. За­зви­чай у гру­дні біль­ше акти­ві­зу­ю­ться ім­пор­те­ри, і ці­ни ма­ли б іти вго­ру. Про­те на по­ча­тку ка­лен­дар­но­го ро­ку на сві­то­ві рин­ки та­кож впли­ну­ла по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Ар­ген­ти­ні, ко­ли на­слід­ком пре­зи­дент­ських ви­бо­рів ста­ло ска­су­ва­н­ня екс­порт­них мит на зер­но­ві.

По­ща­сти­ло з Ін­ді­єю

«Ви­со­кий по­пит на укра­їн­ське зер­но з бо­ку ім­пор­те­рів не ли­ше стри­мав зни­же­н­ня цін, а й став клю­чо­вим чин­ни­ком їх зро­ста­н­ня», — роз­по­від­ає екс­перт зер­но­во­го рин­ку ком­па­нії «УкрАгро­Кон­салт» Єли­за­ве­та Ма­ли­шко. До то­го ж в очі­ку­ван­ні кра­щих про­по­зи­цій на­ра­зі чи­ма­ло агра­рі­їв при­три­му­ють зер­но на еле­ва­то­рах. За ін­фор­ма­ці­єю «УкрАгро­Кон­салт», ці­ни на укра­їн­ську пше­ни­цю з ли­пня по жов­тень ви­ро­сли на 3% на умо­вах FOB. Зокре­ма, на про­до­воль­чу во­ни під­ви­щи­ли­ся зі 174 до 180 дол./т, на фу­ра­жну — зі 163 до 167 дол./т. За пер­ші мі­ся­ці 2016/17 МР Укра­ї­на актив­но експортувала пше­ни­цю. По­пит на неї був ви­со­ким тра­ди­цій­но з бо­ку Єги­пту, який що­рі­чно ім­пор­тує при­бли­зно 10 млн тонн ці­єї куль­ту­ри. Про­те не­спо­ді­ва­ним цьо­го ро­ку є ін­те­рес до укра­їн­сько­го зер­на і з бо­ку Ін­дії. «На­шим агра­рі­ям по­ща­сти­ло: ні­хто не очі­ку­вав ско­ро­че­н­ня виробництва зер­на в Ін­дії, — ка­же ди­ре­ктор ком­па­нії NewWorldGrain Укра­ї­на (SouffletGroup) Ми­ко­ла Гор­ба­чьов. — В ре­зуль­та­ті ця кра­ї­на зни­зи­ла ім­порт­не ми­то на пше­ни­цю з 25 до 10%».

Оцін­ка ва­ло­во­го збо­ру пше­ни­ці в Ін­дії, опу­блі­ко­ва­на USDA, на­ба­га­то ниж­ча за офі­цій­ну — 93,5 млн тонн. Ек­спер­ти й уча­сни­ки рин­ку оці­ню­ють уро­жай у 82–88 млн тонн. Прогноз вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня пше­ни­ці по­то­чно­го се­зо­ну ста­но­вить 89,6 млн тонн, що на 6% біль­ше за рі­вень ми­ну­ло­го се­зо­ну. «Про­по­зи­ція пше­ни­ці на вну­трі­шньо­му рин­ку Ін­дії є обме­же­ною, а ці­ни — ви­со­ки­ми, не­зва­жа­ю­чи на по­лі­пше­н­ня пер­спе­ктив ім­пор­ту пі­сля зни­же­н­ня ім­порт­но­го ми­та. Актив­ність за­ку­пі­вель пше­ни­ці при­ва­тни­ми по­ку­пця­ми з дер­жав­но­го фон­ду ду­же ви­со­ка», — за­зна­чає екс­перт Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди (ВАР) Ва­ле­рія Шай­му­ха­ме­то­ва. На­ші ви­ро­бни­ки від­ра­зу ско­ри­ста­ли­ся ці­єю мо­жли­ві­стю. За да­ни­ми «УкрАгро­Кон­сал­ту», з черв­ня по жов­тень во­ни від­пра­ви­ли в Ін­дію близь­ко 840 тис. тонн ці­єї куль­ту­ри. Остан­ній раз ця кра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла укра­їн­ську пше­ни­цю 10 ро­ків то­му. То­ді Ін­дія ку­пи­ла в Укра­ї­ні тро­хи біль­ше ніж 300 тис. тонн. За ін­фор­ма­ці­єю ВАР, всьо­го цьо­го МР ін­дій­ці ім­пор­ту­ють по­над 3 млн тонн пше­ни­ці, з яких ім­пор­те­ри вже за­кон­тра­кту­ва­ли 2 млн тонн пше­ни­ці з по­став­кою до се­ре­ди­ни лю­то­го 2017 ро­ку.

Ки­тай пе­ре­орі­єн­то­ву­є­ться?

До­да­тко­вий по­пит одно­зна­чно під­три­мує ці­ну на пше­ни­цю укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня на сві­то­вій аре­ні, але екс­пер- ти стри­ма­но оці­ню­ють пер­спе­кти­ви до зро­ста­н­ня цін на цю куль­ту­ру. «Ди­сконт при­чор­но­мор­ської пше­ни­ці з по­став­кою, на­при­клад, в Ма­рок­ко що­до фран­цузь­кої зер­но­вої зни­зив­ся в сер­пні з 30 до 10 дол./т. Тож ці­ни на укра­їн­ську пше­ни­цю ма­ють свою ме­жу, й по­тен­ці­ал для подаль­шо­го ро­сту обме­же­ний», — вва­жає Ва­ле­рія Шай­му­ха­ме­то­ва.

Що­до ячме­ню, то по­ки що він тор­гу­є­ться не актив­но. З по­ча­тку се­зо­ну трей­де­ри від­ван­та­жи­ли 4 млн тонн в Ін­дію, Па­ки­стан й ін­ші кра­ї­ни. «Кра­ї­ни-ім­пор­те­ри за­йшли на ри­нок, за­то­ва­ри­ли­ся по ячме­ню і все, ри­нок сто­їть, ці­ни по­ки що ін­ди­ка­тив­ні. Ни­ні ці­ни сто­ять на рів­ні 169–172 дол./т, але тро­хи пі­зні­ше во­ни мо­жуть не­зна­чно зро­сти, то­му що Са­у­дів­ська Ара­вія й ін­ші кра­ї­ни по­чнуть за­то­ва­рю­ва­ти­ся», — по­ві­до­мив ди­ре­ктор кон­сал­тин­го­во­го агент­ства «ААА» Сер­гій На­лив­ка.

По ку­ку­ру­дзі си­ту­а­ція кар­ди­наль­но від­рі­зня­є­ться. Її екс­пор­то­ва­но по­ки що ли­ше близь­ко 4 млн тонн, про­те основ­ні її про­да­жі по­чи­на­ю­ться з гру­дня. Ве­ли­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки ці­єї зер­но­вої в Ки­таї ти­снуть на ри­нок. «Ки­тай цьо­го ро­ку бу­де, мо­жли­во, на­віть екс­пор­ту­ва­ти ку­ку­ру­дзу. Мо­же ви­ки­не на ри­нок 2–3 млн тонн. Ки­тай­цям ці­ка­во впли­ва­ти на ри­нок й за­ку­пи­ти до­да­тко­ві об­ся­ги зер­на за ниж­чою ці­ною. Про­те з 2020–2022 рр. Ки­тай ста­не най­біль­шим ім­пор­те­ром ку­ку­ру­дзи — на рів­ні 40–50 млн тонн че­рез зро­ста­н­ня спо­жи­ва­н­ня сви­ни­ни та м’яса», — про­ко­мен­ту­вав вла­сник UkrLandFarming Олег Ба­хма­тюк. До кін­ця 2016 ро­ку ці­на на цю куль­ту­ру на­вряд чи бу­де ро­сти на сві­то­вих бір­жах. Це під­твер­джу­ють і ви­ро­бни­ки, і екс­пор­те­ри. На дум­ку зер­но­трей­де­ра Вла­ди­сла­ва Дем­чи­ка, за­раз у вар­тість укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи за­кла­де­но чин­ник ри­зи­ку з ло­гі­сти­ки: трей­де­ри, що за­кри­ва­ють свої ко­ро­ткі по­зи­ції і зо­бов’яза­н­ня за зов­ні­шньо­еко­но­мі­чни­ми до­го­во­ра­ми, зму­ше­ні пла­ти­ти пре­мі­аль­ну ці­ну, щоб су­дно не ста­ло на де­ме­редж (вар­тість про­стою мо­же бу­ти від 12 тис. до 20 тис. дол. в день) че­рез брак то­ва­ру. За йо­го сло­ва­ми, в кін­ці жов­тня екс­порт­ні ці­ни на ку­ку­ру­дзу ста­но­ви­ли 170 дол./т на умо­вах FOB, в ли­сто­па­ді ці­на зни­зи­ться ще на 1 дол. — до 169 дол./т, у гру­дні — до 168 дол./т. «Цьо­го ро­ку у сві­ті бу­де ре­кор­дний уро­жай ку­ку­ру­дзи, вже в най­ближ­чо­му пе­рі­о­ді всі уча­сни­ки рин­ку очі­ку­ють змен­ше­н­ня ці­ни на 3–5 дол. пі­сля по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ції з вну­трі­шньої ло­гі­сти­кою», — по­яснив уча­сник рин­ку. В ці­ло­му по ку­ку­ру­дзі вже за­раз від­бу­ва­є­ться пе­ре­ті­ка­н­ня по­зи­цій із кра­їн Чор­но­мор­сько­го ба­сей­ну в Пів­ні­чну Аме­ри­ку, де актив­но йдуть жни­ва.

Зде­ше­ви­ти ло­гі­сти­чну скла­до­ву

За сло­ва­ми пре­зи­ден­та УЗА Во­ло­ди­ми­ра Кли­мен­ка, за­раз трей­де­ри на­ма­га­ю­ться ма­кси­маль­но від­ван­та­жи­ти то­вар до то­го, як на ри­нок встиг зай­ти вро­жай аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи. «Сьо­го­дні у сві­ті до­ста­тньо і пше­ни­ці, і ку­ку­ру­дзи, то­му ці­на на них в Укра­ї­ні за­ле­жа­ти­ме від на­ших мо­жли­во­стей швид­ко по­ста­ви­ти зер­но. Щоб кон­ку­ру­ва­ти на сві­то­вих рин­ках, по­трі­бно зни­жу­ва­ти ці­ну», — вва­жає ген­ди­ре­ктор ком­па­нії CofcoAgriUkraine Во­ло­ди­мир Осад­чук. На йо­го дум­ку, цьо­го мо­жна до­сяг­ти шля­хом зни­же­н­ня ви­трат на ло­гі­сти­чну скла­до­ву, яка в Укра­ї­ні до­во­лі сут­тє­ва.

Пер­ші кро­ки в цьо­му на­пря­мі уряд зро­бив на­при­кін­ці мі­ся­ця, до­зво­лив­ши трей­де­рам змі­шу­ва­ти зер­но рі­зних кла­сів на еле­ва­то­рах за фор­му­ва­н­ня екс­порт­них пар­тій. За сло­ва­ми пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ма­кси­ма Не­фьо­до­ва, прийня­т­тя по­ста­но­ви до­зво­лить екс­пор­те­рам зер­на за­оща­ди­ти на ло­гі­сти­ці до 15%. Про­те не­ви­рі­ше­ним є пи­та­н­ня зі швид­кі­стю до­став­ки цьо­го зер­на в порт. «Ми що­дня сти­ка­є­мо­ся з про­бле­мою бра­ку ру­хо­мо­го скла­ду зер­но­во­зів. За го­тов­но­сті еле­ва­то­рів від­ван­та­жу­ва­ти зер­но у ве­ли­ких об­ся­гах, за­лі­зни­ця не мо­же за­без­пе­чи­ти по­да­чу по­ро­жня­ку в нор­маль­но­му ста­ні, щоб за­до­воль­ни­ти по­тре­би під­ло­го­вих еле­ва­то­рів», — скар­жи­ться ди­ре­ктор «Но­вік Порт Сер­віс» Те­тя­на Со­кор. У по­пе­ре­дні ро­ки цей брак зер­но­во­зів за­кри­вав ав­то­транс­порт. Сьо­го­дні че­рез зни­же­н­ня норм що­до за­ван­та­же­н­ня ав­то­транс­пор­ту во­зи­ти ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том стає не­ви­гі­дно.

«Якщо не бу­дуть вжи­ті екс­тре­ні за­хо­ди з по­да­чею зер­но­во­зів і зня­т­тям обме­жень на пе­ре­ве­зе­н­ня ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том, Укра­ї­на мо­же не ви­вез­ти 7 млн тонн зер­на», — пе­ре­ко­на­ний пре­зи­дент УЗА Во­ло­ди­мир Кли­мен­ко. За йо­го сло­ва­ми, є про­бле­ма з по­да­чею ва­го­нів у ра­йо­ни, що на­бли­же­ні до зо­ни бо­йо­вих дій на схо­ді кра­ї­ни: «У Лу­ган­ській обла­сті за­би­ті всі чо­ти­ри еле­ва­то­ри, 300 тис. тонн зер­на й со­ня­шни­ку ще не при­бра­но». За­га­лом для нор­маль­но­го тем­пу від­ван­та­жень сіль­госп­про­ду­кції в Укра­ї­ні має бу­ти що­най­мен­ше 15 тис. ва­го­нів-зер­но­во­зів, а їх, за оцін­ка­ми очіль­ни­ка зер­но­вої асо­ці­а­ції, близь­ко 13 тис. Трей­де­ри вже за­раз кон­ста­ту­ють, що про­бле­ма зі швид­кою до­став­кою зер­на в пор­ти є ду­же сер­йо­зною. «Ми вже ди­ви­мо­ся пе­ре­адре­са­цію двох ко­ра­блів з Укра­ї­ни у кра­ї­ни ЄС — це Кон­стан­ца, Вар­на», — за­зна­чив Во­ло­ди­мир Осад­чук.

Ви­хо­дом із си­ту­а­ції мо­же ста­ти ку­пів­ля вла­сно­го ру­хо­мо­го пар­ку зер­но­во­зів. Ска­жі­мо, ком­па­нії «Кер­нел» це до­зво­ляє час­тко­во ні­ве­лю­ва­ти ри­зи­ки з не­по­да­чею ва­го­нів і бу­ти гну­чкі­шою у пла­ну­ван­ні вла­сних від­ван­та­жень. Спів­го­ло­ва ко­мі­те­ту по зер­но­вих й олій­них куль­ту­рах Єв­ро­пей­ської бі­знес асо­ці­а­ції Ми­ко­ла Гор­ба­чьов вва­жає, що розв’яза­ти про­бле­му із зер­но­во­за­ми мо­жна. По­трі­бно ство­ри­ти для при­ва­тних ком­па­ній умо­ви з при­ва­бли­вим тер­мі­ном оку­пно­сті ін­ве­сти­цій у цей на­прям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.