З низь­ко­го стар­ту…

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, ана­лі­тик

Не­спо­ді­ва­на пе­ре­мо­га До­наль­да Трам­па на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США спан­те­ли­чи­ла рин­ки, й роз­гу­бле­ні ін­ве­сто­ри по­ча­ли ре­тель­ні­ше вчи­ту­ва­ти­ся в про­гра­му пе­ре­мож­ця.

Під час над­зви­чай­но на­пру­же­них ви­бор­чих пе­ре­го­нів Трамп да­вав ба­га­то обі­ця­нок, ви­ко­на­н­ня яких су­пе­ре­чи­ли одна одній. Зві­сно, обі­цян­ки — ця­цян­ки на­віть у США. Про­те, мо­жна го­во­ри­ти з ду­же ви­со­кою імо­вір­ні­стю, що ча­сти­ну з них та­ки бу­де ви­ко­на­но. Якщо зни­зять по­да­ток на ба­гат­ство, ве­ли­кий бі­знес ді­ста­не змо­гу ре­ін­ве­сту­ва­ти у ви­ро­бни­цтво ко­шти, що ви­віль­ня­ю­ться. А це, від­по­від­но, на­дасть під­трим­ку аме­ри­кан­ській еко­но­мі­ці, яка ни­ні пе­ре­бу­ває у фа­зі екс­пан­сії ді­ло­во­го ци­клу. По-дру­ге, про­тя­гом де­ся­ти­лі­т­тя на триль­йон до­ла­рів ма­ють на­мір збіль­ши­ти ви­да­тки на роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри (зокре­ма, збу­ду­ва­ти й сум­но­зві­сний мур на кор­до­ні США з Ме­кси­кою). В ра­зі ви­ко­на­н­ня зга­да­них обі­ця­нок над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту змен­ша­ться і це спри­я­ти­ме сут­тє­во­му зро­стан­ню йо­го де­фі­ци­ту. Зві­сно, йо­го пе­ре­кри­ва­ти­муть за­по­зи­че­н­ня­ми і, як на­слі­док, зро­ста­ти­ме дер­жборг.

Зга­да­ні чин­ни­ки спри­я­ти­муть при­ско­рен­ню тем­пів ін­фля­ції у США, оскіль­ки збіль­ше­н­ня бю­дже­тних ви­да­тків при­зве­де до збіль­ше­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту в еко­но­мі­ці. І все це від­бу­ва­ти­ме­ться на тлі ду­же низь­ко­го рів­ня без­ро­бі­т­тя — 4,9%. Ко­ли вар­тість ро­бо­чої си­ли на рин­ку пра­ці й так зро­стає ви­со­ки­ми тем­па­ми, до­да­тко­вий по­пит на ро­бо­чі ру­ки має сут­тє­во при­ско­ри­ти зро­ста­н­ня за­ро­бі­тних плат і подаль­ший ро­зі­грів аме­ри­кан­ської еко­но­мі­ки. А це пе­ред­усім від­дзер­ка­лю­ва­ти­ме­ться на рів­ні цін, тоб­то ін­фля­ції.

Із дру­го­го квар­та­лу на­сту­пно­го ро­ку цей про­цес до­да­тко­во піджив­лю­ва­ти­ме­ться де­валь­ва­ці­єю до­ла­ра (зва­жа­ю­чи на те, що ін­ве­сто­ри не до­ві­ря­ють ва­лю­там кра­їн зі швид­ко про­гре­су­ю­чим де­фі­ци­том бю­дже­ту та дер­жав­ним бор­гом). Як на­слі­док де­валь­ва­ції до­ла­ра, що має осо­бли­во швид­ко на­би­ра­ти обер­ти у 2018 ро­ці, ім­порт­ні то­ва­ри до­рож­ча­ти­муть на вну­трі­шньо­му рин­ку США та збіль­шу­ва­ти­муть тиск на ці­ни, на­да­ю­чи до­да­тко­во­го ім­пуль­су ін­фля­ції.

Не­га­тив­но впли­ну­ти на ці­но­ву ста­біль­ність ма­ють та­кож обі­ця­ні про­те­кціо­ніст­ські за­хо­ди в тор­гів­лі. Від­по­від­но, щоб на­да­ти кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги вну­трі­шньо­му ви­ро­бни­цтву, до­ступ де­ше­вих то­ва­рів з КНР та Ме­кси­ки на ри­нок США бу­де обме­же­но. Що­прав­да, ці за­хо­ди спо­ну­ка­ти­муть і до зро­ста­н­ня цін на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Від­так, із ду­же ви­со­кою імо­вір­ні­стю ми мо­же­мо про­гно­зу­ва­ти при­ско­ре­н­ня ін­фля­ції у США. При­чо­му вже не­вдов­зі. На кі­нець 2017-го ін­декс спо­жив­чих цін — го­лов­ний ета­лон ви­мі­рю­ва­н­ня ін­фля­ції — має ви­йти на по­зна­чку 2,1%. На­то­мість ін­ве­сто­ри в очі­ку­ван­ні зро­ста­н­ня цін ря­ту­ва­ти­муть свої ко­шти від втра­ти ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті. Най­про­сті­ший шлях — при­дба­ти то­вар­ні акти­ви.

Вкла­да­ю­чи ко­шти в си­ро­ви­ну, ін­ве­сто­ри не оми­нуть ува­гою й сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви. Вра­хо­ву­ю­чи той факт, що вар­тість зер­но­вих на­ра­зі пе­ре­бу­ває на сво­їх мі­ні­маль­них зна­че­н­нях (за май­же де­ся­ти­лі­т­тя), на­віть мі­ні­маль­ні ри­зи­ки по­гір­ше­н­ня по­го­дних умов на­сту­пно­го ро­ку в по­єд­нан­ні з при­ва­бли­ві­стю ці­ло­го кла­су то­вар­них акти­вів мо­жуть спри­чи­ни­ти до ду­же по­ту­жно­го зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань. Ін­ве­сто­ри по­чнуть пиль­ні­ше при­див­ля­ти­ся до сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів уже з кін­ця пер­шо­го квар­та­лу на­сту­пно­го ро­ку, що має по­зи­тив­но від­би­ва­ти­ся й на їх вар­то­сті

Тоб­то пе­ре­мо­га Трам­па при­не­се Аме­ри­ці сут­тє­ве зро­ста­н­ня де­фі­ци­ту дер­жав­но­го ко­што­ри­су та дер­жав­но­го бор­гу, збіль­ше­н­ня ін­фля­цій­но­го ти­ску на еко­но­мі­ку й пер­спе­кти­ву де­шев­шо­го до­ла­ра. Від­по­від­но, зро­стуть ці­ни на то­вар­ні акти­ви за­га­лом і на зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри зокре­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.