Ви­ко­ри­сто­вуй­те не гро­ші, а міз­ки

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Ан­на ДРАГОМИРЕЦЬКА, ра­дник з пи­тань агро­бі­зне­су, бі­знес-тре­нер МЕУ, кон­суль­тант з ефе­ктив­но­сті й ре­зуль­та­тив­но­сті

Япон­ський ме­тод Кай­дзен мо­же пра­кти­ку­ва­ти компанія будь-яко­го роз­мі­ру і ви­ду ді­яль­но­сті. Про­те він за сво­їм фі­ло­соф­ським змі­стом та стра­те­гі­чним на­пря­мом орі­єн­то­ва­ний на тих, хто бу­дує свій бі­знес на де­ся­ти­річ­чя та пра­гне бу­ти лі­де­ром.

Один із най­ва­жли­ві­ших еле­мен­тів ці­єї уні­каль­ної си­сте­ми — її орі­єн­та­ція на лю­ди­ну та ко­ман­дну ро­бо­ту пра­ців­ни­ків усіх рів­нів. Усі во­ни ма­ють по­стій­но обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю, вдо­ско­на­лю­ва­ти свої ком­пе­тен­ції, своє­ча­сно ви­ко­ну­ва­ти фа­хо­ві обов’яз­ки та ро­би­ти все мо­жли­ве для роз­ви­тку ком­па­нії. Про­сті­ше ка­жу­чи, ко­жен у ком­па­нії по­ви­нен ре­гу­ляр­но про­по­ну­ва­ти і ро­би­ти не­ве­ли­чкі вдо­ско­на­ле­н­ня. В цьо­му і по­ля­гає суть си­сте­ми кай­дзен — ве­ли­ка кіль­кість ма­лих, не­ве­ли­ких по­лі­пшень при­зво­дить до істо­тно­го під­ви­ще­н­ня яко­сті за­га­лом.

Япон­ський ме­не­джмент при­ді­ляє осо­бли­ву ува­гу став­лен­ню лю­ди­ни до ро­бо­ти. Пра­ців­ни­ків не ка­ра­ють. Їм не да­ють вка­зі­вок. Їх під­три­му­ють і за­охо­чу­ють (по­рів­няй­те з на­шим та за­хі­дним ме­не­джмен­том: ке­ру­ва­н­ня ме­то­дом «ба­то­га і пря­ни­ка»). З ни­ми ра­дя­ться, їм до­по­ма­га­ють, роз’ясню­ють, їх на­вча­ють, ра­зом з ни­ми при­йма­ють рі­ше­н­ня. Ме­та: під­ня­ти вну­трі­шню мо­ти­ва­цію, цін­ність і при­хиль­ність ком­па­нії, до­мог­ти­ся, щоб спів­ро­бі­тни­ки пра­цю­ва­ли з ко­е­фі­ці­єн­том ко­ри­сної дії під 100%, і щоб спів­ро­бі­тни­ки шу­ка­ли (са­мі або в ма­лих гру­пах), що і як мо­жна по­лі­пши­ти.

Ще кіль­ка ро­ків то­му на за­пи­та­н­ня, чи мо­жуть неприбуткові ор­га­ні­за­ції здій­сню­ва­ти комерційну ді­яль­ність, від­по­відь бу­ла б чі­ткою та без­апе­ля­цій­ною: ні, не мо­жуть. Утім, остан­ні змі­ни до по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства да­ють під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що не­при­бу­тко­ва ор­га­ні­за­ція мо­же здій­сню­ва­ти та­ку ді­яль­ність. Що­прав­да, за пев­них умов:

• до­хід від та­кої ді­яль­но­сті має ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся ви­ня­тко­во для ці­лей, що пе­ред­ба­че­ні уста­нов­чи­ми до­ку­мен­та­ми. Отри­ма­н­ня та­ких до­хо­дів (при­бу­тків) має від­по­від­а­ти ви­мо­гам за­ко­ну, що ре­гу­лює ді­яль­ність та­кої не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції;

• в уста­нов­чих до­ку­мен­тах не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції (і по фа­кту) має бу­ти за­бо­ро­на на здій­сне­н­ня роз­по­ді­лу до­хо­дів (при­бу­тків) не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції або їх ча­сти­ни се­ред за­снов­ни­ків (уча­сни­ків), чле­нів та­кої ор­га­ні­за­ції, пра­ців­ни­ків (крім опла­ти їх пра­ці, на­ра­ху­ва­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску), чле­нів ор­га­нів управ­лі­н­ня й ін­ших пов’яза­них із ни­ми осіб.

Ва­жли­во! Не­при­бу­тко­ва ор­га­ні­за­ція, що бу­ла вклю­че­на в Ре­єстр не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій до 1 сі­чня 2017 ро­ку, зо­бов’яза­на, від­по­від­но до змін, при­ве­сти свої ста­ту­тні до­ку­мен­ти у від­по­від­ність із ви­мо­га­ми за­ко­ну до 1 сі­чня 2017 ро­ку і на­да­ти ко­пії цих до­ку­мен­тів по­да­тко­во­му ор­га­ну, де пе­ре­бу­ває на облі­ку.

ДФС, до сло­ва, під­твер­джує, що «Обме­жень що­до здій­сне­н­ня не­при­бу­тко­вою ор­га­ні­за­ці­єю, що вклю­че­на до Ре­є­стру не­при­бу­тко­вих уста­нов та ор­га­ні­за­цій, під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, яка не вста­нов­ле­на уста­нов­чи­ми до­ку­мен­та­ми, нор­ма­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ПКУ) не пе­ред­ба­че­но. Ді­яль­ність не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся у ме­жах норм від­по­від­но­го за­ко­ну, що ви­зна­чає пра­во­ві і ор­га­ні­за­цій­ні за­са­ди ді­яль­но­сті та­кої не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції» (За­галь­но­до­сту­пний ін­фор­ма­цій­но-до­від­ко­вий ре­сурс (ЗІР), ка­те­го­рія 102.04). У ра­зі вста­нов­ле­н­ня фа­кту або ви­ко­ри­ста­н­ня не­при­бу­тко­вою ор­га­ні­за­ці­єю отри­ма­них до­хо­дів (при­бу­тків) на ін­ші ці­лі, ніж пе­ред­ба­че­ні уста­нов­чи­ми до­ку­мен­та­ми, або роз­по­ді­лу до­хо­дів (при­бу­тків) не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції або їх ча­сти­ни се­ред за­снов­ни­ків (уча­сни­ків), чле­нів та­кої ор­га­ні­за­ції, пра­ців­ни­ків (крім опла­ти їх пра­ці, на­ра­ху­ва­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску), чле­нів ор­га­нів управ­лі­н­ня та ін­ших пов’яза­них з ни­ми осіб; або не­від­по­від­но­сті уста­нов­чих до­ку­мен­тів не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції ви­мо­гам, вста­нов­ле­ним пун­ктом 133.4 ПКУ; то та­ка не­при­бу­тко­ва ор­га­ні­за­ція за рі­ше­н­ням по­да­тко­во­го ор­га­ну ви­клю­ча­є­ться із ре­є­стру не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій (п. 16, п. 17 По­ряд­ку ве­де­н­ня Ре­є­стру не­при­бу­тко­вих уста­нов та ор­га­ні­за­цій, вклю­че­н­ня не­при­бу­тко­вих підприємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій до Ре­є­стру та ви­клю­че­н­ня з Ре­є­стру, за­твер­дже­но­го По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 13.07.2016 №440) та до та­кої не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції за­сто­со­ву­ю­ться нор­ми пп. 133.4.4 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ), а са­ме: на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тко­во­го зо­бов’яза­н­ня з по­да­тку на при­бу­ток підприємств, штра­фних сан­кцій і пе­ні від­по­від­но до норм цьо­го ко­де­ксу. По­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня, штра­фні сан­кції та пе­ня на­ра­хо­ву­ю­ться, по­чи­на­ю­чи з пер­шо­го чи­сла мі­ся­ця, у яко­му вчи­не­но та­ке по­ру­ше­н­ня.

Тоб­то, по­чи­на­ю­чи з пер­шо­го чи­сла мі­ся­ця, у яко­му вчи­не­но та­ке по­ру­ше­н­ня, тре­ба бу­де спла­ти­ти:

• 18% по­да­тку

(п. 136.1 ПКУ);

• штра­фи, що роз­ра­хо­ву­ю­ться та­ким чи­ном: при за­трим­ці до 30 ка­лен­дар­них днів вклю­чно, на­сту­пних за остан­нім днем стро­ку спла­ти су­ми гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня, — у роз­мі­рі 10 від­со­тків по­га­ше­ної су­ми по­да­тко­во­го бор­гу; при за­трим­ці біль­ше 30 ка­лен­дар­них днів, на­сту­пних за остан­нім днем стро­ку спла­ти су­ми гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня, — у роз­мі­рі 20 від­со­тків по­га­ше­ної су­ми по­да­тко­во­го бор­гу (п. 126.1 ПКУ)

• пе­ню, що на­ра­хо­ву­є­ться на су­му по­да­тко­во­го бор­гу (вклю­чно із су­мою штра­фних сан­кцій за їх на­яв­но­сті та без ура­ху­ва­н­ня су­ми пе­ні) із роз­ра­хун­ку 120 від­со­тків рі­чних облі­ко­вої став­ки На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, ді­ю­чої на день ви­ни­кне­н­ня та­ко­го по­да­тко­во­го на при­бу­ток бор­гу або на день йо­го (йо­го ча­сти­ни) по­га­ше­н­ня, за­ле­жно від то­го, яка з ве­ли­чин та­ких ста­вок є біль­шою, за ко­жний ка­лен­дар­ний день про­стро­че­н­ня у йо­го спла­ті (п. 129.4 ПКУ).

Неприбуткові ор­га­ні­за­ції мо­жуть бу­ти пла­тни­ка­ми ПДВ (в до­бро­віль­но­му або обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку). Якщо не­при­бу­тко­ва ор­га­ні­за­ція без­опла­тно пе­ре­дасть про­тя­гом 12 мі­ся­ців (не ли­ше зві­тний рік, а про­тя­гом по­слі­дов­них 12 мі­ся­ців) то­ва­ри та по­слу­ги на су­му біль­ше 1 млн грн (п.181.1 ПКУ). При цьо­му ста­тус пла­тни­ка ПДВ не ве­де до ав­то­ма­ти­чної втра­ти ста­ту­су не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції, про що вка­за­но в Ли­сті ДФС від 19.07.2016 №7565/Ф/99-99-1502-02-14 ( да­лі — Лист ДФС, ви­тяг з яко­го до­да­є­ться як До да­ток 2). Во­дно­час є ри­зик то­го, що якщо звіт не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції за ре­зуль­та­та­ми ро­ку мі­сти­ти­ме да­ні про пе­ре­да­чу то­ва­рів, ро­біт, по­слуг на су­му по­над 1 млн грн, то по­да­тко­ва мо­же або за­про­си­ти до­да­тко­ві до­ку­мен­ти, або ж одра­зу звер­ну­ти­ся до ор­га­ні­за­ції з про­по­зи­ці­єю за­ре­є­стру­ва­ти­ся пла­тни­ком ПДВ. В остан­ньо­му ви­пад­ку та­кож існує ри­зик до­на­ра­ху­ва­н­ня сум ПДВ по тих то­ва­рах і по­слу­гах, які на­да­ва­ли­ся ор­га­ні­за­ці­єю в об­ся­гах, що пе­ре­ви­щу­ють 1 млн грн. В цьо­му ра­зі не­об­хі­дно бу­де спла­ти су­ми ПДВ та штра­фні сан­кції.

До­хо­ди не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції НЕ МО­ЖУТЬ бу­ти роз­по­ді­ле­ні між за­снов­ни­ка­ми (уча­сни­ка­ми), чле­на­ми та­кої ор­га­ні­за­ції, пра­ців­ни­ка­ми (крім опла­ти їхньої пра­ці, на­ра­ху­ва­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску), чле­на­ми ор­га­нів управ­лі­н­ня й ін­ши­ми пов’яза­ни­ми з ни­ми осо­ба­ми.

До­хо­ди не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ВИ­НЯ­ТКО­ВО для ор­га­ні­за­ції та фі­нан­су­ва­н­ня ви­да­тків на утри­ма­н­ня та­кої не­при­бу­тко­вої ор­га­ні­за­ції, ре­а­лі­за­ції ме­ти (ці­лей, зав­дань) і на­пря­мів ді­яль­но­сті, ви­зна­че­них її уста­нов­чи­ми до­ку­мен­та­ми (пп. 133.4.2. ПКУ).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.