Одним із най­роз­по­всю­дже­ні­ших сте­ре­о­ти­пів, що ви­ни­ка­ють під час упро­ва­дже­н­ня НАССР, є впев­не­ність у то­му, що ли­ше но­во­збу­до­ва­ні по­ту­жно­сті з над­су­ча­сним ав­то­ма­ти­зо­ва­ним обла­дна­н­ням від­по­від­а­ють ви­мо­гам про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах зга­да­ної си­сте­ми. А

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

По­ня­т­тя на­ле­жної ін­фра­стру­кту­ри озна­чає та­кі ви­мо­ги: роз­та­шу­ва­н­ня те­ри­то­рії по­ту­жно­сті та її обла­шту­ва­н­ня; пла­ну­ва­н­ня та пло­ща ви­ро­бни­чих і до­по­мі­жних при­мі­щень; стан при­мі­щень і ма­те­рі­а­лів, із яких їх зро­бле­но; роз­та­шу­ва­н­ня, стан, те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня обла­дна­н­ня; ко­му­ні­ка­ції: во­до-, еле­ктро-, га­зо­по­ста­ча­н­ня та, за по­тре­би, їх аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла, во­до­від­ве­де­н­ня (дре­наж те­ри­то­рії), ка­на­лі­за­ція.

• • • • •

Ро­з­гля­не­мо дві пер­ші ви­мо­ги, що ви­кла­де­ні у За­ко­ні Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» (п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 42), а та­кож у на­ка­зі Мі­нАПіП Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня ви­мог що­до роз­роб­ки, впро­ва­дже­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня по­стій­но ді­ю­чих про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах Си­сте­ми управ­лі­н­ня без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­ду­ктів (НАССР)» (п. 2.5). Більш спе­ци­фі­чні ви­мо­ги мо­жуть бу­ти вкла­де­ні у підза­кон­них актах, які сто­су­ва­ти­му­ться пев­них груп про­ду­ктів. Ре­ко­мен­да­ції що­до пла­ну­ва­н­ня й обла­шту­ва­н­ня те­ри­то­рії, при­мі­щень — у пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством ме­то­ди­чних на­ста­но­вах.

Роз­та­шу­ва­н­ня та обла­шту­ва­н­ня

У ви­бо­рі те­ри­то­рії для по­бу­до­ви по­ту­жно­стей опе­ра­тор рин­ку має вра­хо­ву­ва­ти як ри­зи­ки без­пе­чно­сті про­ду­кції (хо­ча пря­мих за­гроз мо­же бу­ти не так вже й ба­га­то), так і мо­жли­вість ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня про­грам-пе­ред­умов. Ча­сто опе­ра­то­ри рин­ку обме­же­ні в мо­жли­во­стях ви­бо­ру ді­лян­ки під роз­мі­ще­н­ня по­ту­жно­сті, а ви­брав­ши один раз, не в змо­зі змі­ни­ти мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня. То­му оці­ню­ва­ти по­трі­бно не ли­ше від­по­від­но до чин­них бу­ді­вель­них норм, а й з ура­ху­ва­н­ням оцін­ки ри­зи­ків. Якщо ри­зи­ки не­сут­тє­ві або їм мо­жна ефе­ктив­но за­по­біг­ти (усу­ну­ти чи при­ве­сти до прийня­тно­го рів­ня) за до­по­мо­гою кон­троль­них за­хо­дів, що не ви­ма­га­ють ве­ли­ких фі­нан­со­вих чи ор­га­ні­за­цій­них ви­трат, то роз­та­шу­ва­н­ня мо­жли­ве. В ін­шо­му ра­зі — по­стій­но ви­ни­ка­ти­муть не­від­по­від­но­сті. На­при­клад, під­при­єм­ство, яке роз­та­шо­ва­не за ме­жа­ми на­се­ле­но­го пун­кту, в по­лі, що­мі­ся­ця му­сить за­сто­со­ву­ва­ти до­да­тко­ві за­хо­ди бо­роть­би зі шкі­дни­ка­ми (че­рез на­ше­стя одно­го ви­ду ко­мах, які в цьо­му мі­сці роз­мно­жу­ю­ться і що­ро­ку по­вер­та­ю­ться). Зві­сно, всьо­го не пе­ред­ба­чиш, але оцін­ка ри­зи­ку мі­ні­мі­зує кіль­кість та­ких ви­пад­ків.

Ви­би­ра­ю­чи те­ри­то­рію по­ту­жно­сті, слід ура­хо­ву­ва­ти та­кі основ­ні мо­мен­ти:

• на­яв­ність чи від­су­тність ін­ших по­ту­жно­стей, які мо­жуть не­га­тив­но впли­ва­ти на про­ду­кцію че­рез за­бру­дне­н­ня по­ві­тря, дже­рел во­до­по­ста­ча­н­ня (на­при­клад, утри­ма­н­ня тва­рин, оброб­ка ґрун­тів, сті­чні во­ди);

• при­ле­глі те­ри­то­рії та зе­ле­ні на­са­дже­н­ня, які мо­жуть бу­ти мі­сцем пе­ре­бу­ва­н­ня шкі­дни­ків;

• мо­жли­вість не­сан­кціо­но­ва­но­го до­сту­пу до те­ри­то­рії;

• мо­жли­вість під­ве­де­н­ня ко­му­ні­ка­цій і від­ве­де­н­ня рід­ких від­хо­дів;

• схиль­ність ді­лян­ки до за­то­пле­н­ня під час опа­дів чи та­не­н­ня сні­гів і ор­га­ні­за­ції дре­на­жу.

Обла­што­ву­ю­чи те­ри­то­рію, слід бра­ти до ува­ги та­ке:

• ме­та ого­ро­жі — обме­жи­ти не­сан­кціо­но­ва­ний до­ступ сто­рон­ніх лю­дей чи мо­жли­вість змен­ши­ти ймо­вір­ність про­ни­кне­н­ня шкі­дни­ків;

• зе­ле­ні на­са­дже­н­ня на те­ри­то­рії — їх вплив на при­ва­бле­н­ня шкі­дни­ків;

• роз­та­шу­ва­н­ня кон­тей­не­рів для від­хо­дів й ін­ших ма­те­рі­а­лів так, щоб не спри­я­ти по­яві та пе­ре­бу­ван­ню шкі­дни­ків;

• пла­ну­ва­н­ня ру­ху по­то­ків по те­ри­то­рії, щоб уни­кну­ти пе­ре­хре­сно­го за­бру­дне­н­ня (ти­по­ва по­мил­ка опе­ра­то­рів рин­ку — є пла­ну­ва­н­ня те­ри­то­рії, що ор­га­ні­зу­ва­ти лег­ше, а пла­ну­ва­н­ня при­мі­щень від­су­тнє, хо­ча, від­по­від­но до оцін­ки ри­зи­ку, прі­о­ри­те­тність є про­ти­ле­жною).

Як ба­чи­мо, роз­та­шу­ва­н­ня й обла­шту­ва­н­ня те­ри­то­рії ті­сно вза­є­мо­діє з та­ки­ми про­гра­ма­ми-пе­ред­умо­ва­ми:

• бо­роть­ба зі шкі­дни­ка­ми;

• по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми;

• без­пе­чність во­ди, ко­му­ні­ка­ції; • за­по­бі­га­н­ня нав­ми­сно­му псу­ван­ню про­ду­кції (не ви­ма­га­є­ться за­ко­но­дав­ством, але існує в до­бро­віль­них стан­дар­тах);

Пла­ну­ва­н­ня при­мі­щень

Ме­тою про­гра­ми-пе­ред­умо­ви є за­по­бі­га­н­ня пе­ре­хре­сно­му за­бру­днен­ню шля­хом на­ле­жної ор­га­ні­за­ції ма­те­рі­аль­них по­то­ків і ру­ху пер­со­на­лу. Прин­ци­по­во ця про­гра­ма не є но­вою в на­шо­му за­ко­но­дав­стві. Змі­нив­ся ли­ше під­хід. Усім ві­до­ма за­ко­но­дав­ча ви­мо­га що­до по­то­чно­сті виробництва. Про­те во­на є ли­ше одним із за­со­бів уни­кне­н­ня пе­ре­хре­сно­го за­бру­дне­н­ня. Не зав­жди мо­жна (і по­трі­бно, від­по­від­но до оцін­ки ри­зи­ків) уни­ка­ти пе­ре­ти­ну по­то­ків. Про­ду­кція мо­же бу­ти за­хи­ще­ною, за­гро­зи – від­су­тні­ми. Тож зав­жди слід оці­ню­ва­ти ри­зи­ки, із ура­ху­ва­н­ням на­яв­них на ви­ро­бни­цтві чин­ни­ків, пе­ред на­ле­жним пла­ну­ва­н­ням при­мі­щень й ор­га­ні­за­ці­єю по­то­ків.

Роз­мі­ще­н­ня під­при­єм­ства, йо­го при­мі­щень, обла­дна­н­ня, по­бу­то­вих при­мі­щень має бу­ти від­по­від­ним до ви­ду опе­ра­цій, які здій­сню­ю­ться ви­ро­бни­ком, асор­ти­мен­ту про­ду­кції, по­ту­жно­сті виробництва та ри­зи­ків, пов’яза­них із цим. Де­таль­ні­ше про те, що має за­без­пе­чи­ти ця про­гра­ма-пе­ред­умо­ва:

1) Змен­ше­н­ня ри­зи­ку пе­ре­хре­сно­го за­бру­дне­н­ня си­ро­ви­ни, на­пів­фа­бри­ка­тів чи про­ду­кції. Тоб­то уни­кне­н­ня то­го, що го­то­вий про­дукт бу­де за­бру­дне­ним за мо­жли­во­го кон­та­кту з по­верх­ня­ми, які не при­зна­че­ні для кон­та­кту­ва­н­ня з від­кри­тим про­ду­ктом, із си­ро­ви- ною, з якої за­бру­дне­н­ня мо­же по­тра­пи­ти в го­то­вий про­дукт. Та­кож слід ура­хо­ву­ва­ти та­кі фа­кто­ри, як спосо­би при­би­ра­н­ня кон­та­ктних по­вер­хонь, не­без­пе­чні фа­кто­ри в си­ро­ви­ні та го­то­во­му про­ду­кті, за­хи­ще­ність го­то­во­го про­ду­кту па­ку­валь­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми.

2) Ма­ють бу­ти до­ста­тні при­мі­ще­н­ня й обла­дна­н­ня для здій­сне­н­ня те­хно­ло­гі­чних і до­по­мі­жних про­це­сів, по­бу­то­ві при­мі­ще­н­ня. Пла­ну­ва­н­ня та ди­зайн при­мі­щень ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти про­ве­де­н­ня ре­мон­тних ро­біт, при­би­ра­н­ня та де­зін­фе­кції.

3) По­то­ки ру­ху си­ро­ви­ни, на­пів­фа­бри­ка­тів, го­то­вої про­ду­кції, па­ку­валь­них і до­по­мі­жних ма­те­рі­а­лів, пер­со­на­лу, від­ві­ду­ва­чів ма­ють бу­ти ор­га­ні­зо­ва­ні так, щоб во­ни не не­сли за­гро­зу без­пе­чно­сті про­ду­кції.

Пла­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­чих і по­бу­то­вих при­мі­щень, роз­мі­ще­н­ня обла­дна­н­ня й ор­га­ні­за­ції по­то­ків ма­те­рі­а­лів та пер­со­на­лу від­по­від­но до асор­ти­мен­ту про­ду­кції та об­ся­гів виробництва ана­лі­зу­є­ться під час пе­ре­ві­рок ком­пе­тен­тним ор­га­ном, що бу­де пе­ред­ба­че­но в за­пи­та­н­нях для пе­ре­ві­рок. Крім цьо­го, для по­ту­жно­стей, які пра­цю­ють зі схиль­ною до мі­кро­біо­ло­гі­чно­го за­бру­дне­н­ня про­ду­кці­єю тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, пе­ред­ба­че­но про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки пло­щі, пла­ну­ва­н­ня при­мі­щень пе­ред по­ча­тком се­рій­но­го виробництва у про­це­сі отри­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу (ст. 23 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів»). І са­ме опе­ра­тор рин­ку від­по­від­ає за вне­се­н­ня (і за на­яв­но­сті екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу по­ві­дом­ле­н­ня ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну) змін у пла­ну­ва­н­ня при­мі­щень в ра­зі роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту про­ду­кції чи збіль­ше­н­ня об­ся­гів виробництва.

Щоб за­без­пе­чи­ти ви­ко­на­н­ня ме­ти ці­єї про­гра­ми-пе­ред­умо­ви ви­ро­бни­кам ре­ко­мен­ду­є­ться про­ве­сти ана­ліз пла­ну при­мі­щень, роз­мі­ще­н­ня обла­дна­н­ня, зо­ну­ва­н­ня, шля­хів ру­ху си­ро­ви­ни, на­пів­фа­бри­ка­тів, го­то­вої про­ду­кції, пер­со­на­лу, до­став­ки па­ку­валь­них і до­по­мі­жних ма­те­рі­а­лів, ви­ве­зе­н­ня від­хо­дів і смі­т­тя, роз­та­шу­ва­н­ня ко­му­ні­ка­цій то­що. Ре­зуль­та­том ана­лі­зу є ви­зна­че­н­ня місць, де не­на­ле­жне пла­ну­ва­н­ня чи роз­мі­ще­н­ня по­то­ків і про­це­сів мо­же при­зве­сти до по­яви ри­зи­ку пря­мо­го чи опо­се­ред­ко­ва­но­го мі­кро­біо­ло­гі­чно­го, хі­мі­чно­го чи фі­зи­чно­го за­бру­дне­н­ня про­ду­кції й оцін­ка цьо­го ри­зи­ку.

Наступний крок — роз­роб­ка шля­хів усу­не­н­ня ри­зи­ку за­бруд- не­н­ня, за­по­бі­га­н­ня йо­го по­яві чи змен­ше­н­ня до прийня­тно­го рів­ня. Спла­ну­ва­ти при­мі­ще­н­ня й ор­га­ні­зу­ва­ти по­то­ки мо­жна так, щоб за­без­пе­чи­ти фі­зи­чне роз­ді­ле­н­ня по­то­ків чи роз­ді­ле­н­ня у ча­сі. Пер­ший спо­сіб ефе­ктив­ні­ший, однак це ви­ма­гає на­ле­жної ін­фра­стру­кту­ри і йо­го не зав­жди мо­жна впро­ва­ди­ти. Існу­ють про­це­си і по­то­ки (на­при­клад, ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя чи від­хо­дів), які мо­жна роз­ді­ли­ти ли­ше в ча­сі. На пер­ший по­гляд ви­да­є­ться, що роз­ді­ле­н­ня в ча­сі мо­жна за­сто­су­ва­ти всю­ди, де не­ма на­ле­жних при­мі­щень, однак це не так. Роз­ді­ле­н­ня у ча­сі лег­ше опи­са­ти, ніж за­без­пе­чи­ти, во­но та­кож ви­ма­гає на­ле­жної ін­фра­стру­кту­ри, ди­сци­плі­ни пер­со­на­лу то­що.

Ви­ро­бни­ки мо­ло­чних, м’ясних й ін­ших про­ду­ктів, які схиль­ні до мі­кро­біо­ло­гі­чно­го за­бру­дне­н­ня, ма­ють здій­сни­ти пра­виль­не зо­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­чих і по­бу­то­вих при­мі­щень. Так, роз­рі­зня­ють «бру­дну» та «чи­сту» зо­ни (ча­сом є по­тре­ба вве­сти тре­тю, пе­ре­хі­дну зо­ну), які від­рі­зня­ю­ться за­хо­да­ми з до­три­ма­н­ня пра­вил гі­гі­є­ни — окре­мі ме­то­ди при­би­ра­н­ня, обме­же­н­ня пе­ре­мі­ще­н­ня між зо­на­ми пер­со­на­лу, а та­кож та­ри й ін­ших ма­те­рі­а­лів. Ці за­хо­ди спря­мо­ва­ні на уни­кне­н­ня пе­ре­хре­сно­го за­бру­дне­н­ня, на­сам­пе­ред мо­жли­во­сті пе­ре­хре­сно­го мі­кро­біо­ло­гі­чно­го за­бру­дне­н­ня пе­ре­ро­бле­ної про­ду­кції, у якій зав­дя­ки впро­ва­дже­ним за­хо­дам ри­зик на­яв­но­сті не­без­пе­чних фа­кто­рів не пе­ре­ви­щує нор­му, від не­о­бро­бле­ної чи не­пе­ре­ро­бле­ної си­ро­ви­ни.

Для мо­ло­ко­пе­ре­ро­бних підприємств «чиста» зона по­чи­на­є­ться пі­сля ета­пу при­йма­н­ня си­ро­го мо­ло­ка та три­ває до ета­пу па­ку­ва­н­ня, ко­ли ри­зик змен­шу­є­ться, оскіль­ки па­ку­валь­ні ма­те­рі­а­ли за­хи­ща­ють про­ду­кцію від за­бру­дне­н­ня.

Для м’ясо­пе­ре­ро­бних підприємств «чиста» зона по­чи­на­є­ться з ета­пу охо­ло­дже­н­ня туш і три­ває до па­ку­ва­н­ня про­ду­кції.

Зо­ну­ва­н­ня підприємств з виробництва ме­ду не має та­ко­го ва­жли­во­го зна­че­н­ня че­рез низь­ку ймо­вір­ність мі­кро­біо­ло­гі­чно­го за­бру­дне­н­ня.

Ви­ро­бни­ки, що здій­сню­ють оброб­ку чи пе­ре­роб­ку рі­зних ви­дів м’яса (на­при­клад, ВРХ, птиці), по­вин­ні за­без­пе­чи­ти окре­мі те­хно­ло­гі­чні по­то­ки, роз­ді­ле­ні фі­зи­чно або у ча­сі (про що ма­ють бу­ти ви­зна­че­ні чі­ткі про­це­ду­ри при­би­ра­н­ня та де­зін­фе­кції). Це пов’яза­но з мо­жли­ві­стю пе­ре­хре­сно­го за­бру­дне­н­ня, оскіль­ки рі­зні ви­ди м’яса ма­ють рі­зні біо­ло­гі­чні не­без­пе­чні чин­ни­ки.

Слід узя­ти до ува­ги осо­бли­во­сті ма­лих і се­ре­дніх підприємств.

Не­ве­ли­кі об­ся­ги й асор­ти­мент про­ду­кції до­зво­ля­ють кра­ще до­три­му­ва­ти­ся ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ро­бни­чих при­мі­щень за при­зна­че­н­ням і під­три­му­ва­ти на­ле­жний стан виробництва. За бу­дів­ни­цтва при­мі­щень для ма­лих ви­ро­бництв слід осо­бли­ву ува­гу при­ді­ля­ти пла­ну­ван­ню, оскіль­ки че­рез не­ве­ли­кі роз­мі­ри зго­дом важ­ко змі­ни­ти при­зна­че­н­ня при­мі­ще­н­ня й до­да­тко­ві ко­шти бу­дуть ви­тра­че­ні на пе­ре­бу­до­ву. Ти­по­ві по­мил­ки:

• не­до­ста­тня ува­га при­ді­ля­є­ться ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­чих і до­по­мі­жних про­це­сів;

• за не­на­ле­жно­го пла­ну­ва­н­ня, збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей чи асор­ти­мен­ту про­ду­кції ча­сто не­до­ста­тньо мі­сця для фі­зи­чно­го роз­ді­ле­н­ня про­це­сів, і ви­ро­бни­ки де­кла­ру­ють роз­ді­ле­н­ня по­то­ків у ча­сі (здій­сне­н­ня пев­них про­це­сів, які мо­жуть не­га­тив­но впли­ва­ти один на одно­го в рі­зний час). Та­кож не зав­жди за­де­кла­ро­ва­ні за­хо­ди мо­жна здій­сни­ти на пра­кти­ці, а ча­сто пер­со­нал на­віть не обі­зна­ний про та­ку не­об­хі­дність. Під час пе­ре­ві­рок та­ку не­від­по­від­ність лег­ко ви­яви­ти;

• ча­сто ма­лі ви­ро­бни­ки не­хту­ють ви­мо­гою до на­ле­жно­го пла­ну­ва­н­ня при­мі­щень, по­ясню­ю­чи це від­су­тні­стю скарг чи ін­ших по­ру­шень, однак у будь-яко­му ра­зі важ­ко по­ясни­ти від­су­тність ри­зи­ку, якщо при­мі­ще­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться одно­ча­сно для виробництва, скла­ду­ва­н­ня, по­треб пер­со­на­лу;

• пла­ну­ю­чи при­мі­ще­н­ня, ча­сто не вра­хо­ву­ють оцін­ку ри­зи­ку — чу­тли­вість го­то­вої про­ду­кції до за­бру­дне­н­ня, зда­тність па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів за­по­бі­га­ти за­бру­днен­ню про­ду­кції то­що. Так, не­о­бро­бле­ні про­ду­кти більш чу­тли­ві, ніж кон­сер­во­ва­ні, за­па­ко­ва­ні ма­ють ниж­чий ри­зик за­бру­дне­н­ня, ніж не­за­па­ко­ва­ні.

Та­ким чи­ном, на­ле­жне пла­ну­ва­н­ня й обла­шту­ва­н­ня при­мі­щень є ду­же ва­жли­вим еле­мен­том ви­пу­ску без­пе­чної про­ду­кції та за не­пра­виль­но­го й нев­ча­сно­го ана­лі­зу мо­жуть при­зве­сти до не­по­трі­бних фі­нан­со­вих втрат під час упро­ва­дже­н­ня про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР.

Ро­зро­бля­ю­чи ці про­гра­ми-пе­ред­умо­ви, слід бра­ти до ува­ги та­кі про­це­ду­ри:

• збе­рі­га­н­ня си­ро­ви­ни, па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів, на­пів­фа­бри­ка­тів і го­то­вої про­ду­кції; гі­гі­є­на та пра­ви­ла по­ве­дін­ки пер­со­на­лу; чи­сто­та кон­та­ктних по­вер­хонь — ме­то­ди, за­со­би та пе­рі­о­ди­чність при­би­ра­н­ня; по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми; на­вча­н­ня пер­со­на­лу. • •

• •

Ви­ро­бни­ки мо­ло­чних, м’ясних й ін­ших про­ду­ктів, які схиль­ні до мі­кро­біо­ло­гі­чно­го за­бру­дне­н­ня, ма­ють здій­сни­ти пра­виль­не зо­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­чих і по­бу­то­вих при­мі­щень. Так, роз­рі­зня­ють «бру­дну» та «чи­сту» зо­ни (ча­сом є по­тре­ба вве­сти тре­тю, пе­ре­хі­дну зо­ну), які від­рі­зня­ю­ться за­хо­да­ми з до­три­ма­н­ня пра­вил гі­гі­є­ни — окре­мі ме­то­ди при­би­ра­н­ня, обме­же­н­ня пе­ре­мі­ще­н­ня між зо­на­ми пер­со­на­лу, а та­кож та­ри й ін­ших ма­те­рі­а­лів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.