Сте­жа­чи за кур­сом і по­го­дою

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та прогноз

AgroMarket - - РИНОК -

Стри­бок ва­лю­тно­го кур­су в ли­сто­па­ді ско­ли­хнув то­вар­ний ри­нок, і ці­на про­по­зи­ції на окре­мі зер­но­ві куль­ту­ри ру­ши­ла вго­ру. І хо­ча НБУ на­ма­га­є­ться ре­гу­лю­ва­ти си­ту­а­цію, го­тів­ко­вий курс по­вер­та­ти­ся на по­пе­ре­дній рі­вень не по­спі­шає…

ра­ху­нок зро­ста­н­ня екс­порт­них про­даж ко­ти­ру­ва­н­ня на­ма­га­ли­ся за­крі­пи­ти­ся на по­зна­чці 3,6 дол./бу­шель. Про­те ри­нок за­ли­ша­є­ться під впли­вом чер­го­во­го ре­кор­дно­го вро­жаю ку­ку­ру­дзи. В ли­сто­па­до­во­му зві­ті аме­ри­кан­ське ві­дом­ство про­гно­зує збіль­ше­н­ня вро­жаю ку­ку­ру­дзи в США (по­рів­ня­но з оцін­ка­ми в жов­тні) на 4,2 млн тонн, в Укра­ї­ні — на 1 млн тонн, в ре­зуль­та­ті чо­го сві­то­ві за­па­си зро­стуть до ре­кор­дних 218 млн тонн, що на 8,8 млн тонн біль­ше за ми­ну­ло­рі­чний по­ка­зник. З огля­ду на за­зна­че­не, пер­спе­кти­ви бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на ку­ку­ру­дзу нев­ті­шні.

В Укра­ї­ні з де­якою за­трим­кою, але на­бли­жа­є­ться до за­вер­ше­н­ня збір уро­жаю ку­ку­ру­дзи — зі­бра­но по­над 90% за­пла­но­ва­них площ, очі­ку­є­ться отри­ма­ти 27 млн тонн уро­жаю про­ти 23,3 млн тонн ми­ну­ло­го ро­ку. Ці­ни на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу не ма­ли під­став для будь-яко­го зро­ста­н­ня в ли­сто­па­ді, ма­со­ві над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю тра­ди­цій­но ти­снуть на ці­ни у цей пе­рі­од. Про­те стри­бок кур­су ва­лют по­зна­чив­ся й на ці­нах ку­ку­ру­дзи: в грив­не­во­му екві­ва­лен­ті во­ни не­зна­чно під­ви­щи­ли­ся на­при­кін­ці мі­ся­ця — до 4100–4200 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор.

Со­є­ві бо­би

Не­зва­жа­ю­чи на чер­го­ве під­ви­ще­н­ня оцін­ки сві­то­во­го виробництва со­є­вих бо­бів (+2,9 млн тонн) і сві­то­вих за­ли­шків со­є­вих бо­бів (+4,1 млн тонн) в ли­сто­па­до­во­му зві­ті МСГ США, на до­стро­ко­ве (по­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми) за­вер­ше­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії, со­є­вий ф’ючерс у дру­гій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да зро­став у ці­ні — з 9,80 до 10,46 дол./бу­шель. Ці­ни зро­ста­ли зав­дя­ки за­твер­джен­ню уря­дом США но­вих об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня біо­па­ли­ва у 2017 ро­ці, які пе­ре­ви­щи­ли по­ка­зни­ки по­пе­ре­дньо­го ро­ку — на 6,5%. Ця но­ви­на ви­яви­ла­ся до­сить по­зи­тив­ною для рин­ку со­є­вої олії та ета­но­лу, що й під­тя­гло бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на со­є­ві бо­би. Та­кож зро­стан­ню ко­ти­ру­вань спри­я­ло на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів пе­ре­роб­ки сої в США.

В Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться зби­ра­н­ня сої — зі­бра­но по­над 4 млн тонн, уро­жай­ність ста­но­вить близь­ко 2,3 т/га, що на 30% ви­ще за ми­ну­ло­рі­чний по­ка­зник. Ці­ни за­ли­ша­ли­ся від­но­сно ста­біль­ни­ми, але на­при­кін­ці мі­ся­ця все ж зросли на 100 грн/т услід за сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 10 600–10 800 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор. З огля­ду на по­жвав­ле­н­ня цін сві­то­во­го рин­ку мо­жли­вим є де­яке зро­ста­н­ня цін на вну­трі­шньо­му рин­ку сої.

Рі­пак

Ріпаковий ф’ючерс на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) у пер­шій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да пе­ре­бу­вав у спа­дно­му, а по­тім – у бо­ко­во­му трен­ді. Однак у дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня по­ча­ли зро­ста­ти, при­чо­му до­сить стрім­ко, й зно­ву до­ся­гли рів­ня 400 єв­ро/т на­при­кін­ці мі­ся­ця. Ри­нок уже «за­сво­їв» ін­фор­ма­цію, що­до змен­ше­н­ня об­ся­гів сві­то­во­го виробництва рі­па­ку, й зокре­ма в кра­ї­нах ЄС, то­му на цей раз чин­ни­ком до під­ви­ще­н­ня цін бу­ла ін­фор­ма­ція що­до зро­ста­н­ня по­пи­ту на біо­па­ли­во, де­яке під­ви­ще­н­ня цін на ета­нол і не до­сить спри­я­тли­ві умо­ви для роз­ви­тку по­сі­вів рі­па­ку в біль­шо­сті єв­ро­пей­ських кра­їн.

Ра­зом із тим ці­ни на рі­пак в Укра­ї­ні бу­ли схиль­ні до зни­же­н­ня в пер­шій по­ло- ви­ні ли­сто­па­да — до 11 400–11 700 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор. Від­нов­ле­н­ня ці­но­вих по­зи­цій до кін­ця ли­сто­па­да не від­бу­ло­ся. Тор­гів­ля рі­па­ком ве­де­ться в до­сить обме­же­них об­ся­гах, оскіль­ки біль­ша ча­сти­на вро­жаю вже про­да­на.

Со­ня­шник

Цьо­го се­зо­ну тор­гів­ля со­ня­шни­ком осо­бли­во жва­ва, ре­кор­дний уро­жай олій­ної (близь­ко 13,5 млн тонн) й очі­ку­ва­ні у 2017-му змі­ни в по­да­тко­вій по­лі­ти­ці під­штов­ху­ють сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків до ре­а­лі­за­ції сво­го вро­жаю. На­то­мість зро­ста­н­ня по­ту­жно­стей пе­ре­ро­бних підприємств ство­рює ви­со­ко­кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще на си­ро­вин­но­му рин­ку.

Від­так ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні не зни­жу­ва­ли­ся, а ко­ли­ва­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді — 10 200–10 800 грн/т на умо­вах по­став­ки СРТ-за­вод, не­зва­жа­ю­чи на низь­кий рі­вень цін на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Чор­но­го мо­ря (750–770 дол./т) та пор­тах Єв­ро­пи (800– 825 дол./т).

За про­гно­за­ми, тем­пи тем­пи екс­пор­ту со­ня­шни­ко­вої олії най­ближ­чим ча­сом бу­дуть ви­щи­ми, ніж то­рік. Це під­три­му­ва­ти­ме ці­ни вну­трі­шньо­го рин­ку на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, чер­вень-ли­сто­пад (2016)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.