За фі­ло­со­фі­єю LEMKEN

AgroMarket - - РИНОК - Ко­рунд LEMKEN, Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, екс­перт Уні­вер­саль­ний Си­стем-Ком­па­ктор

де­аль­не на­сін­нє­ве ло­же є осно­вою опти­маль­но­го роз­ви­тку куль­тур­них ро­слин, а обро­бле­ний ґрунт має бу­ти до­бре ви­рів­ня­ним і во­дно­час роз­пу­ше­ним на від­по­від­ну гли­би­ну по всій ши­ри­ні про­хо­ду агре­га­та. Ві­дмін­на якість пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку та ви­со­ка про­ду­ктив­ність в по­єд­нан­ні з не­зна­чни­ми ви­тра­та­ми на зно­шу­ва­н­ня ма­шин — та­кою є фі­ло­со­фія ком­па­нії що ство­рює ком­бі­но­ва­ні агре­га­ти пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту.

(ши­ри­на за­хва­ту 3–12 м) — це іде­аль­не зна­ря­д­дя для під­го­тов­ки до­бре роз­пу­ше­но­го, обро­бле­но­го на одна­ко­ву гли­би­ну по­сів­но­го ло­жа, осо­бли­во для куль­тур, на­сі­н­ня яких ви­сі­ва­є­ться на не­ве­ли­ку гли­би­ну (2–15 см), що ду­же акту­аль­но для льо­ну, мор­кви й ін­ших дрі­бно­на­сін­них куль­тур.

За один про­хід агре­гат ви­ко­нує всі пе­ре­д­по­сів­ні операції. Йо­го ро­бо­чі ор­га­ни (два ря­ди стріл­ча­стих лап або ж га­ма-лап (на ви­бір), а та­кож два план­ча­сто-пла­стин­ча­сті ко­тки, два ви­рів­ню­валь­них бру­си та кіль­ча­сто-шпо­ро­вий ко­ток зда­тні під­го­ту­ва­ти іде­аль­не на­сін­нє­ве ло­же — з ве­ли­ки­ми груд­ка­ми зем­лі звер­ху, дрі­бною фра­кці­єю зни­зу та до­бре ущіль­не­ним ґрун­том. За­да­на гли­би­на сів­би ви­три­му­є­ться і на міл­ко зо­ра­них ґрун­тах.

Для під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті за пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту LEMKEN про­по­нує си­сте­ми Гі­гант 10/800, Гі­гант 10/1000 та Гі­гант 12/1200. На ці си­сте­мо­но­сії за до­по­мо­гою три­то­чко­вої на­ві­ски крі­пля­ться се­кції Си­сте­мКом­па­кто­ра, що дає за­галь­ну ши­ри­ну за­хва­ту від­по­від­но 8, 10 і 12 м. А в ком­бі­на­ції з пнев­ма­ти­чною сі­вал­кою Со­лі­тер агре­гат іде­аль­но при­да­тний для то­чної та швид­кої сів­би. Гли­би­на обро­бі­тку й за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня ма­ють роз­діль­не ре­гу­лю­ва­н­ня. Для роз­ван­та­же­н­ня хо­до­вої ча­сти­ни ва­га зна­рядь опти­маль­но роз­по­ді­ля­є­ться на ущіль­ню­валь­ні ко­тки. Тож якість ро­бо­ти не за­ле­жить від на­пов­не­н­ня бун­ке­рів сі­вал­ки. Опти­маль­на ро­бо­ча швид­кість Си­стем-Ком­па­кто­ра — 10–12 км/год. Агре­гат за­без­пе­чує швид­ку й рів­но­мір­ну схо­жість по­сі­вів, а від­так це дає змо­гу під­ви­щи­ти вро­жай­ність на 15%.

Ще один уні­вер­саль­ний агре­гат LEMKEN для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту —

(ши­ри­на за­хва­ту 3–9 м) — ви­рі­зня­є­ться ви­со­кою які­стю ви­рів­ню­ва­н­ня, роз­пу­шу­ва­н­ня й по­дрі­бне­н­ня ґрун­ту. Він де­мон­струє ви­со­ку ефе­ктив­ність ро­бо­ти в рі­зно­ма­ні­тних ви­ро­бни­чих умо­вах, а всі не­рів­но­сті ґрун­ту усу­ває за один про­хід.

Ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­які­сної пру­жин­ної ста­лі ра­ма ви­три­мує ве­ли­кі удар­ні на­ван­та­же­н­ня та за­без­пе­чує ста­біль­ну ро­бо­ту про­тя­гом три­ва­ло­го тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції. Ко­ро­тка й ком­па­ктна кон­стру­кція за­без­пе­чує опти­маль­не по­ло­же­н­ня то­чки тя­ги, а тра­ктор лег­ко справ­ля­є­ться з агре­га­том на­віть за най­біль­шої ро­бо­чої ши­ри­ни за­хва­ту.

Ко­рунд ком­пле­кту­ють дво­ма мо­жли­ви­ми ва­рі­ан­та­ми ро­бо­чих се­кцій — із пло­ски­ми чи пру­жин­ни­ми зу­ба­ми. Па­ра­ле­ло­грам­не на­ві­шу­ва­н­ня ро­бо­чих се­кцій га­ран­тує рів­но­мір­ну гли­би­ну обро­бі­тку ґрун­ту. Роз­мі­ще­н­ня лап за­без­пе­чує ви­со­ку тя­го­ву по­ту­жність і дає змо­гу пе­ре­да­ва­ти біль­ший тиск на ко­тки. Вда­ло пі­ді­бра­на гео­ме­трія по­двій­но­го ко­тка (зуб­ча­стий або труб­ча­сто-зуб­ча­стий) за­без­пе­чує рів­но­мір­ний роз­по­діл ти­ску для опти­маль­но­го по­дрі­бне­н­ня та ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту. Ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку (3–15 см) від­бу­ва­є­ться сту­пін­ча­сто. Вла­сне й са­мі ро­бо­чі ор­га­ни мо­жуть бу­ти від­ре­гу­льо­ва­ні на рі­зні екс­плу­а­та­цій­ні умо­ви.

Не­за­ле­жно від ро­бо­чої ши­ри­ни за­хва­ту всі Ко­рун­ди ма­ють транс­порт­ну ши­ри­ну 3,0 м і транс­порт­ну ви­со­ту до 4,0 м. При­стрій ке­ру­ва­н­ня при­во­дить се­кції у транс­порт­не по­ло­же­н­ня й одно­ча­сно їх бло­кує. Гі­драв­лі­чна або ме­ха­ні­чна фі­кса­ція зна­рядь за­без­пе­чує на­дій­не транс­пор­ту­ва­н­ня. Зав­дя­ки ре­гу­льо­ва­но­му скла­дан­ню се­кцій пе­ре­ве­де­н­ня агре­га­тів із ро­бо­чо­го по­ло­же­н­ня у транс­порт­не й нав­па­ки від­бу­ва­є­ться швид­ко.

Оби­два ком­бі­но­ва­них агре­га­ти пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту від LEMKEN за­без­пе­чу­ють опти­маль­не йо­го роз­пу­шу­ва­н­ня в усьо­му по­сів­но­му го­ри­зон­ті.

Пше­ни­ця

У ли­сто­па­ді бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на пше­ни­цю зна­чних змін не за­зна­ва­ли: во­ни за­ли­ша­ли­ся ста­біль­но низь­ки­ми — 4,10–4,40 дол./бу­шель. Ці­но­вий тренд мав, швид­ше, слаб­ку по­ни­жу­валь­ну тен­ден­цію — з огля­ду на ін­фор­ма­цію про під­ви­ще­н­ня за­па­сів пше­ни­ці у США і від­по­від­но у сві­ті, опти­маль­ні по­ка­зни­ки про­ве­де­н­ня по­сів­ної кам­па­нії та схо­жо­сті на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці в США.

В Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться осі­н­ня по­сів­на кам­па­нія, при­чо­му де­що ви­щи­ми тем­па­ми, ніж то­рік. Опе­ра­то­ри рин­ку го­во­рять про хо­ро­ші по­ка­зни­ки схо­жо­сті на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці та ста­ну по­сі­вів зер­но­вої. Во­ни, за оцін­ка­ми окре­мих екс­пер­тів, кра­щі, ніж у по­пе­ре­дні ро­ки. А втім, умо­ви пе­ре­зи­мів­лі мо­жуть змі­ни­ти­ся, осо­бли­во в тих обла­стях, де є на­дмір­на зво­ло­же­ність ґрун­ту че­рез до­що­ву осінь.

Но­ва­ці­єю ли­сто­па­да ста­ло ска­су­ва­н­ня за­бо­ро­ни на змі­шу­ва­н­ня зер­на рі­зних сор­тів (уто­чне­н­ня до на­ка­зу Мі­на­гро­по­лі­ти­ки №661 від 13.10.2008). Це, за оцін­ка­ми трей­де­рів, має сут­тє­во по­лі­пши­ти ро­бо­ту пе­ре­ва­ло­чних пун­ктів, а от­же, ско­ро­ти­ти ло­гі­сти­чні ви­тра­ти й при­швид­ши­ти екс­порт­ні від­ван­та­же­н­ня зер­на.

За­ку­пі­вель­ні ці­ни на пше­ни­цю в Укра­ї­ні де­що під­ви­щи­ли­ся: на 50–100 грн/т за­ле­жно від яко­сті пше­ни­ці та ре­гіо­ну, чо­му, зокре­ма, спри­яв і стри­бок ва­лю­тно­го кур­су із 25,3 до 26,3 грн/дол. США (офі­цій­ний курс НБУ). Про­дав­ці від­ра­зу ж по­ча­ли пра­ви­ти за тон­ну пше­ни­ці 3-го кла­су 4300 грн/т, то­ді як по­ку­пці не по­спі­ша­ли з під­ви­ще­н­ням цін, до­да­ю­чи не біль­ше як 50 грн/т, і про­по­ну­ва­ли 3950–4050 грн/т. В ре­зуль­та­ті об­ся­ги ре­аль­но укла­де­них угод бу­ли від­но­сно мен­ши­ми, ніж мо­гли б бу­ти.

Сьо­го­дні опе­ра­то­ри рин­ку ува­жно спо­сте­рі­га­ють за кур­сом і по­го­дни­ми умо­ва­ми. Са­ме ці чин­ни­ки най­ближ­чим ча­сом фор­му­ва­ти­муть ці­но­ву по­лі­ти­ку на рин­ку пше­ни­ці.

Ячмінь

У ли­сто­па­ді бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ячме­ню на угор­ській бір­жі ВСЕ змен­ши­ли­ся з 133 до 128 дол./т. В чер­го­во­му зві­ті МСГ США на­ре­шті не бу­ло по­ни­жень оці­нок сві­то­вих за­па­сів ячме­ню, як це від­бу­ва­ло­ся в де­кіль­кох по­пе­ре­дніх зві­тах — нав­па­ки, оцін­ку сві­то­вих за­па­сів бу­ло збіль­ше­но на 124 тис. тонн, що мо­гло пев­ним чи­ном впли­ну­ти на ко­ти­ру­ва­н­ня. Оцін­ку виробництва, спо­жи­ва­н­ня, по­ка­зни­ків екс­пор­ту й ім­пор­ту клю­чо­ви­ми грав­ця­ми рин­ку за­ли­ше­но без змін.

На ві­тчи­зня­но­му рин­ку ячме­ню тор­гів­ля йде на спад по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми мі­ся­ця­ми, про­те по­пит із бо­ку трей­де­рів на цей то­вар є, оскіль­ки є від­по­від­ний за­пит із бо­ку кра­їн-ім­пор­те­рів. Як і очі­ку­ва­ло­ся, ці­ни на ячмінь в ли­сто­па­ді де­що зросли: на умо­вах по­став­ки FOB з 158 до 161 дол./т, на умо­вах СРТпорт та­кож під­ви­щи­ли­ся на 50 грн/т — до 4200–4250 грн/т. Про­те на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах ці­ни ячме­ню зна­чних змін не за­зна­ли — 3650–3900 грн/т.

Ку­ку­ру­дза

У пер­шій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да ці­ни ф’ючер­сів на ку­ку­ру­дзу но­во­го вро­жаю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) ма­ли по­віль­ний спа­дний тренд під впли­вом зро­ста­н­ня тем­пів зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи у США, які пі­сля від­ста­ва­н­ня на­здо­гна­ли се­ре­дні по­ка­зни­ки за остан­ні 5 ро­ків. На­да­лі за

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.