Ко­ли вер­став­ся но­мер,

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

на­ді­йшла ін­фор­ма­ція від Мі­нАПіП про те, що укра­їн­ські фер­ме­ри на­мо­ло­ти­ли 64,2 тис. тонн зер­но­вих, із них пше­ни­ці — 26,1 млн тонн, ячме­ню — 9,5 млн, ку­ку­ру­дзи — 26,1 млн тонн. Та­кож три­ває збір фу­ра­жної ку­ку­ру­дзи, яка, за сло­ва­ми очіль­ни­ка аграр­но­го мі­ні­стер­ства Та­ра­са Ку­то­во­го, мо­же те­о­ре­ти­чно збіль­ши­ти за­галь­ний вал зер­на до 65 млн тонн. За та­ких умов трей­де­рам ва­жли­во не про­сто за­кон­тра­кту­ва­ти зер­но, а мі­ні­мі­зу­ва­ти свої ло­гі­сти­чні ви­тра­ти й всти­гну­ти за­ван­та­жи­ти свої су­дна. Про­те по­пит із бо­ку екс­пор­те­рів пе­ред Но­вим ро­ком тра­ди­цій­но сут­тє­во ско­ро­чу­є­ться. «В ни­ні­шніх умо­вах, ко­ли трей­де­ри сти­ка­ю­ться із сер­йо­зни­ми про­бле­ма­ми з до­став­ки зер­на в пор­ти, та­ке зни­же­н­ня по­пи­ту мо­же ви­яви­ти­ся їм на­віть на ру­ку, оскіль­ки до­зво­лить у спо­кій­ні­шо­му ре­жи­мі за­пов­ни­ти по­ту­жно­сті мор­ських тер­мі­на­лів», — вва­жає ана­лі­тик аграр­но­го рин­ку ін­фор­ма­цій­ної ком­па­нії «Про­Агро» Яро­слав Ле­ви­цький. З дру­го­го бо­ку, зни­же­н­ня по­пи­ту мо­же при­зве­сти й до па­ді­н­ня екс­порт­них цін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.