По­ра­да за ви­на­го­ро­ду В Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться близь­ко 70 до­рад­чих служб, ді­яль­ність яких ре­гу­лю­є­ться спе­ці­аль­ним за­ко­ном. Окрім цьо­го, до по­слуг агро­бі­зне­су — си­ла-си­лен­на кон­сал­тин­го­вих аген­цій. Усі во­ни го­то­ві ра­ди­ти агра­рію, як го­спо­да­рю­ва­ти з най­ви­щою еф

За які по­слу­ги кон­суль­тан­та го­то­ві пла­ти­ти агра­рії

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Ефект ко­ло­саль­ний

– Лю­ди пла­тять за поради, і та­ка спів­пра­ця дає по­зи­тив­ний ефект, — за­пев­няє го­ло­ва СОК «Агро­про­дукт Хер­сон­щи­ни» Оле­ксандр Си­нюк. — У рам­ках ко­опе­ра­ти­ву ми на­да­є­мо су­про­від ви­ро­бни­чо­го про­це­су про­тя­гом усьо­го ци­клу: на­вча­є­мо но­вих агро­те­хно­ло­гій, про­во­ди­мо про­фе­сій­ні тре­нін­ги, вузь­ко­про­філь­ні се­мі­на­ри, на­да­є­мо кон­суль­та­ції та поради до­свід­че­них агро­но­мів. Що­до до­ра­дни­цтва, то я сам маю сві­до­цтво до­ра­дни­ка. Про­те, на жаль, си­сте­ма не пра­цює. Ре­єстр до­ра­дни­ків по­трі­бно оно­ви­ти, за­лу­чи­ти но­ві ка­дри, про­ве­сти пе­ре­пі­дго­тов­ку. Хто цим по­ви­нен опі­ку­ва­ти­ся? На­пев­но, дер­жа­ва. Однак сьо­го­дні в Укра­ї­ну за­хо­дять між­на­ро­дні до­нор­ські про­гра­ми, які до­по­ма­га­ють Укра­ї­ні са­ме у цьо­му на­пря­мі. Я ду­маю, ці про­гра­ми да­дуть хо­ро­ший ре­зуль­тат. По­пит на кон­суль­та­цій­ні та до­рад­чі по­слу­ги є, осо­бли­во в на­шо­му пів­ден­но­му ре­гіо­ні — май­же ко­жен фер­мер, який за­йма­є­ться пло­до­о­во­чів­ни­цтвом, на­ймає до­свід­че­но­го агро­но­ма-пра­кти­ка, який су­про­во­джує та кон­суль­тує фер­ме­ра за ви­на­го­ро­ду.

– Кон­суль­та­цій­ни­ми по­слу­га­ми ві­тчи­зня­них до­ра­дни­ків ми не ко­ри­сту­є­мо­ся, — роз­по­від­ає го­ло­ва сі­мей­ної ком­па­нії «Са­ди При­кар­па­т­тя» На­зар Ро­ма­нів, — а от іно­зем­ців за­про­шу­ва­ли кіль­ка ра­зів. Пер­шо­го ра­зу ви­гра­ли грант, і до нас в го­спо­дар­ство при­їзди­ли гол­ланд­ці та нім­ці, без­ко­штов­но. Ефект був про­сто ко­ло­саль­ний! Не зна­ли, ку­ди яблу­ка ді­ва­ти! За­про­шу­ва­ли й іта­лій­ців, але вже за гро­ші. І ре­зуль­та­том та­кож за­до­во­ле­ні. Якщо від­вер­то, та­ких фа­хів­ців обов’яз­ко­во слід за­про­шу­ва­ти ще до за­кла­да­н­ня са­ду, бо по­тім пе­ре­ро­бля­ти за­над­то до­ро­го й не так ефе­ктив­но».

Дрі­бний ви­ро­бник не го­то­вий

– За дер­жав­ні ко­шти мо­жна три­ма­ти 2–3 до­ра­дни­ки на область, але це ка­та­стро­фі­чно ма­ло, — вва­жає го­ло­ва ТОВ «Дні­про­пе­тров­ська сіль­сько­го­спо­дар­ська до­рад­ча слу­жба» Ма­ксим Ма­кси­мов. — Осо­бли­во, якщо уряд та­ки ви­ді­лить ко­шти на під­трим­ку фер­мер­ства. Для їх ра­ціо­наль­но­го та ефе­ктив­но­го осво­є­н­ня по­трі­бні кон­суль­та­ції фа­хів­ців, яких ще тіль­ки тре­ба зна­йти та під­го­ту­ва­ти (а це три­ва­лий і до­ро­гий про­цес). На мою дум­ку, одна з го­лов­них про­блем до­ра­дни­цтва — від­су­тність чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня, на­ві­що во­но по­трі­бно і який від ньо­го толк — ро­зу­мі­н­ня не­ма ні у фер­ме­ра, який не го­то­вий за це пла­ти­ти, ні на­віть у дер­жа­ви. Я ду­маю, із ча­сом ро­зу­мі­н­ня при­йде, так са­мо, як прийшли у Єв­ро­пі до цьо­го. Адже без до­ра­дни­цтва ма­лий і се­ре­дній ви­ро­бни­ки не роз­ви­ва­ти­му­ться. Се­ре­дні та ве­ли­кі під­при­єм­ства ро­зу­мі­ють по­тре­бу в кон­суль­та­ці­ях та по­ра­дах, і во­ни го­то­ві пла­ти­ти й отри­му­ють ре­зуль­тат. А дрі­бний ви­ро­бник не го­то­вий за­пла­ти­ти за кон­суль­та­цію за день ро­бо­ти до­ра­дни­ка біль­ше, ніж він сам за­ро­бляє за той са­мий день. Від­по­від­но, він і не знає, як під­ня­ти­ся на ви­щий рі­вень і по­ча­ти за­ро­бля­ти біль­ше. Втім, не все так без­на­дій­но. Зокре­ма, в на­шій обла­сті за під­трим­ки уря­ду Ка­на­ди ре­а­лі­зу­ю­ться два ко­опе­ра­тив­ні про­е­кти: мо­ло­чний і зер­но­вий (бу­дів­ни­цтво ко­опе­ра­тив­но­го еле­ва­то­ра).

Про­філь має зна­че­н­ня

– Су­ча­сний до­ра­дник має бу­ти про­від­ни­ком для фер­ме­ра, со­ю­зни­ком, — пе­ре­ко­на­ний очіль­ник про­е­кту ІА «Ін­фо­ін­ду­стрія» Дми­тро Гор­дій­чук. — До­ра­дни­цька слу­жба має ін­те­гру­ва­ти­ся, з одно­го бо­ку, з агро­ви­ро­бни­ка­ми, а з дру­го­го, — із до­слі­дни­цьки­ми ін­сти­ту­та­ми, дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми, бан­ків­ською си­сте­мою то­що. Та­кож ва­жли­ве пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня до­рад­чої слу­жби. Якщо фер­мер ба­чи­ти­ме пра­кти­чну ко­ристь, він пла­ти­ти­ме, але на по­ча­тко­во­му ета­пі іні­ці­а­ти­ву ма­ють про­я­ви­ти дер­жа­ва й ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, са­ме во­ни най­біль­ше за­ці­кав­ле­ні у ста­ло­му роз­ви­тку фер­мер­ства як ва­жли­вої ча­сти­ни су­спіль­ства. Фер­мер за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом, а де кра­ще ку­пи­ти, які те­хно­ло­гії за­сто­со­ву­ва­ти та ку­ди ви­гі­дні­ше про­да­ти — це вже має до­по­мог­ти са­ме до­рад­ча слу­жба. Найе­фе­ктив­ні­ши­ми мо­жуть бу­ти вузь­ко­про­філь­ні до­рад­чі слу­жби при га­лу­зе­вих асо­ці­а­ці­ях або ж при мі­сце­вих ко­опе­ра­ти­вах. В іде­а­лі до­ра­дник має бу­ти аб­со­лю­тно не­за­ле­жною та ви­со­ко­про­фе­сій­ною осо­бою. Не­хай там як, пе­ре­ва­жна біль­шість опи­та­них фер­ме­рів охо­че по­слу­го­ву- ються кон­суль­та­ці­я­ми по­ста­чаль­ни­ків за­со­бів виробництва й іно­зем­них фа­хів­ців. Фір­ми-по­ста­чаль­ни­ки на­сі­н­ня, до­брив і ЗЗР сьо­го­дні на­йма­ють не про­сто про­дав­ців, а кон­суль­тан­тів, які під­ка­жуть і роз­ка­жуть, а за по­тре­би на­вчать, як ко­ри­сту­ва­ти­ся кnow-how. І це ду­же ва­жли­во, бо су­ча­сні си­сте­ми жив­ле­н­ня та за­хи­сту пе­ред­ба­ча­ють до­зо­ва­не за­сто­су­ва­н­ня з ін­ди­ві­ду­аль­ним під­хо­дом до ко­жно­го ге­кта­ра, тоб­то то­чне зем­ле­роб­ство. А до­по­ма­га­ють у цьо­му не тіль­ки сі­вал­ки, тра­кто­ри та ком­бай­ни. Ва­жли­вою скла­до­вою та­кої си­сте­ми є мо­ні­то­ринг по­лів і ро­слин за до­по­мо­гою дро­нів і су­пу­тни­ків. Су­ча­сні фер­ме­ри мі­ря­ю­ться дро­на­ми, як ко­лись де­пу­та­ти мо­біл­ка­ми. Але отри­ма­ти зо­бра­же­н­ня – це ще да­ле­ко не все. Ва­жли­во йо­го роз­ши­фру­ва­ти, про­ана­лі­зу­ва­ти, зро­би­ти пра­виль­ні ви­снов­ки і на­да­ти змі­стов­ні ре­ко­мен­да­ції. Бла­го, є вже та­кі фір­ми, що го­то­ві на­да­ти всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію та про­кон­суль­ту­ва­ти. Та­ка по­слу­га ко­шту­ва­ти­ме близь­ко до­ла­ра на ге­ктар, але за­оща­дить зна­чно біль­ші ко­шти. І го­лов­не – у фер­ме­ра чи ке­рів­ни­ка бу­де від­чу­т­тя пов­но­го кон­тро­лю над си­ту­а­ці­єю. Окрім цьо­го, но­ву ко­ри­сну ін­фор­ма­цію во­ни отри­му­ють на днях по­ля, се­мі­на­рах і з ме­діа-ре­сур­сів. Зві­сно, є ще до­свід су­сі­дів, дру­зів і ко­лег. Ча­сом тра­пля­ю­ться за­кор­дон­ні на­вчаль­ні по­їзд­ки, обмін до­сві­дом з іно­зем­ця­ми. Що ж до по­слуг офі­цій­них ві­тчи­зня­них до­ра­дни­ків, то про них го­во­рять стри­ма­но і без осо­бли­во­го опти­мі­зму. Схо­же, ви­кли­ків на­ра­зі ви­ста­чає…

Оле­ксандр ЖУРАВЕЛЬ, екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.