Пре­зент «під яли­но­чку»

За­ко­но­дав­ці вне­сли кон­це­пту­аль­ні змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Які но­ві став­ки пла­ти­ти­муть агра­рії, ко­му ді­ста­ну­ться до­та­ції та піль­ги?

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ «ОМП»

Не зра­джу­ю­чи «тра­ди­ції», під но­во­рі­чну ялин­ку 21 гру­дня 2016 ро­ку Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла в дру­го­му чи­тан­ні два за­ко­ни, що вно­сять кон­це­пту­аль­ні змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни: «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­без­пе­че­н­ня зба­лан­со­ва­но­сті бю­дже­тних над­хо­джень у 2017 ро­ці» (да­лі — №5132) і «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні» (да­лі — № 5368).

За ви­ня­тком окре­мих норм оби­два ці до­ку­мен­ти на­би­ра­ють чин­но­сті з 1 сі­чня 2017-го, що тра­ди­цій­но не узго­джу­є­ться з по­ло­же­н­ня­ми пп. 4.1.9 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі — ПКУ), де чі­тко пе­ред­ба­че­но прин­цип ста­біль­но­сті по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства. Це озна­чає, що змі­ни до будь-яких еле­мен­тів по­да­тків і збо­рів не мо­жуть вно­си­ти­ся пі­зні­ше, ніж за шість мі­ся­ців до по­ча­тку но­во­го бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду, ко­ли ді­я­ти­муть но­ві пра­ви­ла та став­ки. По­да­тки та збо­ри, їх став­ки, а та­кож по­да­тко­ві піль­ги не мо­жуть змі­ню­ва­ти­ся про­тя­гом бю­дже­тно­го ро­ку.

Окрім цьо­го, вка­за­ний тер­мін на­бра­н­ня чин­но­сті змін до норм ПКУ су­пе­ре­чить ч. 3 ст. 27 Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі — БКУ). Оскіль­ки за­ко­ни або їх окре­мі по­ло­же­н­ня, що впли­ва­ють на по­ка­зни­ки бю­дже­ту (змен­шу­ють над­хо­дже­н­ня та/або збіль­шу­ють ви­тра­ти), при­йма­ю­ться: (а) не пі­зні­ше 15 ли­пня ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му, вво­дя­ться в дію не ра­ні­ше по­ча­тку пла­но­во­го бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду; (б) пі­сля 15 ли­пня ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му, вво­дя­ться в дію не ра­ні­ше по­ча­тку бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду, що на­стає за пла­но­вим.

От­же, за­зна­че­ні змі­ни до ПКУ ма­ли б на­би­ра­ти чин­ність не ра­ні­ше 1 сі­чня 2018 ро­ку.

Є ще ці­ла низ­ка ню­ан­сів, про які пла­тни­ки по­да­тків ма­ють зна­ти й вча­сно ре­а­гу­ва­ти на них.

По­чи­на­ю­чи з 2017-го «офшор із ПДВ» для агро­бі­зне­су за­ли­ша­є­ться в ми­ну­ло­му. Те­пер сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ють спла­чу­ва­ти до держ­бю­дже­ту всю су­му ПДВ. Що ж до спе­цра­хун­ків у си­сте­мі еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, то во­ни за­кри­ва­ю­ться з на­сту­пно­го дня за гра­ни­чним стро­ком спла­ти по­да­тко­вих зо­бов’язань за гру­день 2016 ро­ку, тоб­то до 30 сі­чня 2017 ро­ку; а для пла­тни­ків по­да­тків, що обра­ли квар­таль­ний по­да­тко­вий пе­рі­од, — до 10 лю­то­го 2017 ро­ку.

На­ра­зі не ви­зна­че­но по­ря­док спря­му­ва­н­ня за­ли­шку ко­штів на та­ких спе­цра­хун­ках. По­ря­док еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, за­твер­дже­ний по­ста­но­вою КМУ від 16 жов­тня 2014 ро­ку №569, та­кож не мі­стить норм, які б ре­гу­лю­ва­ли пра­во­вий ста­тус ко­штів на зга­да­них спе­цра­хун­ках пі­сля втра­ти чин­но­сті спе­цре­жи­му з ПДВ. Єди­не, що пе­ред­ба­че­но, то це пра­во­ві на­слід­ки в ра­зі ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка спе­цПДВ. І це фа­кти­чно може за­сто­со­ву­ва­ти­ся до на­шої пра­во­вої дій­сно­сті, оскіль­ки всім агро­ви­ро­бни­кам ану­лю­ють ре­є­стра­цію пла­тни­ка спе­цПДВ (у зв’яз­ку із за­кін­че­н­ням тер­мі­ну дії та­ко­го спе­цре­жи­му).

От­же, ува­га! Пе­ре­вір­те свій за­ли­шок ко­штів на спе­цра­хун­ку! В абз. 3 п. 7 По­ряд­ку ви­зна­че­но, що на під­ста­ві отри­ма­но­го від ДФС реєстру Ка­зна­чей­ство пе­ре­ра­хо­вує су­ми по­да­тку до бю­дже­ту, в то­му чи­слі су­ми по­да­тку, за­ра­хо­ва­ні на додаткові еле­ктрон­ні ра­хун­ки і не спи­са­ні з ра­хун­ка на на­сту­пний ро­бо­чий день пі­сля ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка спе­цПДВ — суб’єкта спе­цре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня. По­ві­дом­ле­н­ня про за­кри­т­тя еле­ктрон­них ра­хун­ків Ка­зна­чей­ство над­си­лає ДФС у день за­кри­т­тя та­ко­го ра­хун­ка. За­ува­жи­мо, що про­це­ду­ра фор­му­ва­н­ня ДФС та­ко­го реєстру та на­прав­ле­н­ня йо­го Ка­зна­чей­ству про­ду­бльо­ва­на у змі­нах до по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, втім, без ча­сти­ни що­до за­ра­ху­ва­н­ня за­ли­шку ко­штів до держ­бю­дже­ту.

Із ці­єю про­бле­мою зі­ткну­ли­ся пра­кти­чно всі сіль­го­спви­ро­бни­ки. При­чи­на — за­про­ва­дже­н­ня пра­вил роз­по­ді­лу сум спе­цре­жи­му з ПДВ за­ле­жно від то­го, яка сіль­госп­про­ду­кція є пре­дме­том опе­ра­ції. Змі­на­ми до ПКУ пе­ред­ба­че­но, що штра­фні сан­кції та пе­ня не за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться до агро­під­при­ємств – пла­тни­ків спе­цПДВ за за­ни­же­н­ня ни­ми по да­тко­во­го зо­бов’яза­н­ня з ПДВ або за­ви­ще­н­ня ни­ми бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня, які ви­ни­кли вна­слі­док по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку роз­по­ді­лу по­да­тко­во­го кре­ди­ту, в ча­сти­ні ви­ро­бни­чих фа­кто­рів, ви­зна­че­них пп. 209.15.1 ПКУ за зві­тні (по­да­тко­ві) пе­рі­о­ди з 1 сі­чня 2016 ро­ку по 1 сі­чня 2017 ро­ку.

Від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ

Із 2017 ро­ку в ПКУ чі­тко пе­ред­ба­че­но, що бю­дже­тне від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ здій­сню­є­ться в ме­жах ко­штів, на­яв­них на єди­но­му ка­зна­чей­сько­му ра­хун­ку. До 1 лю­то­го 2017 ро­ку має бу­ти сфор­мо­ва­но Тим­ча­со­вий ре­єстр за­яв про по­вер­не­н­ня су­ми бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ (у хро­но­ло­гі­чно­му по­ряд­ку їх над- хо­дже­н­ня), за яки­ми ста­ном на 1 сі­чня 2017 ро­ку ко­шти так і не по­вер­не­но.

Від­шко­ду­ва­н­ня узго­дже­них сум, за­зна­че­них у цьо­му ре­є­стрі, здій­сню­є­ться в хро­но­ло­гі­чно­му по­ряд­ку (від­по­від­но до по­ряд­ку над­хо­дже­н­ня за­яв) у ме­жах, ви­зна­че­них за­ко­ном про Дер­жбю­джет на по­то­чний рік. Ко­шти між ре­є­стра­ми за­яв про по­вер­не­н­ня су­ми бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ роз­по­ді­ля­ти­ме Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Ві­днов­ле­но до­ку­мен­таль­ні по­за­пла­но­ві ви­їзні пе­ре­вір­ки з пи­тань від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. Та­кож по­дов­же­но та­кі пе­ре­вір­ки для під­при­ємств, які ку­пу­ва­ли то­ва­ри чи по­слу­ги у сіль­го­спви­ро­бни­ків — суб’єктів спе­цре­жи­му з ПДВ.

Що­до від’єм­но­го зна­че­н­ня

Ви­зна­че­но, що су­ма від’єм­но­го зна­че­н­ня за опе­ра­ці­я­ми з по­ста­ча­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів/по­слуг сфор­мо­ва­на пла­тни­ка­ми — сіль­госп­під­при­єм­ства­ми, що до 1 сі­чня 2017 ро­ку за­сто­со­ву­ва­ли спе­цПДВ за ре­зуль­та­та­ми зві­тно­го (по­да­тко­во­го) пе­рі­о­ду за гру­день 2016 ро­ку / че­твер­тий квар­тал 2016 ро­ку, пе­ре­но­си­ться до по­да­тко­вої зві­тно­сті на­сту­пно­го зві­тно­го (по­да­тко­во­го) пе­рі­о­ду, у якій від­обра­жа­ю­ться роз­ра­хун­ки з бю­дже­том.

До­та­ції, але не для всіх

Змі­на­ми до ПКУ пе­ред­ба­ча­є­ться мо­жли­вість отри­ма­н­ня сіль­госп­під­при­єм­ства­ми до­та­цій із 1 сі­чня 2017-го по 1 сі­чня 2022-й. Для цьо­го вне­се­но змі­ни в ПКУ та до­пов­не­но по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни». Щоб ско­ри­ста­ти­ся та­ки­ми до­та­ці­я­ми, слід бу­ти вне­се­ним у Ре­єстр отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції.

Пе­ре­дба­ча­ю­ться пев­ні ви­мо­ги для агро­під­при­ємств, які ма­ють на­мір ско­ри­ста­ти­ся та­ки­ми до­та­ці­я­ми. З-по­між уже ві­до­мих усім фа­кти­чних кри­те­рі­їв, за яки­ми від­би­ра­ли суб’єктів спе­цре­жи­му з ПДВ, зокре­ма та­кі: основ­ною ді­яль­ні­стю під­при­єм­ства має бу­ти по­ста­ча­н­ня сіль­гос­пто­ва­рів, ви­ро­бле­них на вла­сних чи орен­до­ва­них основ­них за­со­бах, при­чо­му пи­то­ма ва­га вар­то­сті цих то­ва­рів має ста­но­ви­ти не мен­ше як 75% вар­то­сті всіх то­ва­рів, по­став­ле­них під­при­єм­ством про­тя­гом по­пе­ре­дніх 12 по­слі­дов­них зві­тних по­да­тко­вих пе­рі­о­дів су­ку­пно.

Ва­жли­во! Для но­во­утво­ре­но­го сіль­го­спви­ро­бни­ка, за­ре­є­стро­ва­но­го як суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня, що про­ва­дить го­спо­дар­ську ді­яль­ність менш як 12 ка­лен­дар­них мі­ся­ців, пи­то­ма ва­га сіль­гос­пто­ва­рів роз­ра­хо­ву­є­ться за ре­зуль­та­та­ми ко­жно­го окре­мо­го зві­тно­го пе­рі­о­ду. Щоб зро­би­ти та­кий роз­ра­ху­нок, до скла­ду основ­ної ді­яль­но­сті сіль­го­спви­ро­бни­ка не вклю­ча­ю­ться опо­да­тко­ву­ва­ні опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня основ­них за­со­бів, що пе­ре­бу­ва­ли у скла­ді йо­го основ­них за­со­бів не мен­ше як 12 по­слі­дов­них зві­тних пе­рі­о­дів су­ку­пно, якщо та­кі опе­ра­ції не бу­ли по­стій­ни­ми і не ста­но­ви­ли окре­мої під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті.

Окрім цьо­го, під­при­єм­ство, що пре­тен­дує на до­та­цію, має здій­сню­ва­ти пев­ні ви­ди ді­яль­но­сті, а са­ме: за­йма­ти­ся (1) ви­ро­щу­ва­н­ням ово­чів і ба­штан­них куль­тур, ко­ре­не­пло- дів і буль­бо­пло­дів (01.13 КВЕД); (2) ви­ро­щу­ва­н­ням ви­но­гра­ду (01.21 КВЕД); (3) ви­ро­щу­ва­н­ням зер­ня­тко­вих і кі­сто­чко­вих фру­ктів (01.24 КВЕД); (4) ви­ро­щу­ва­н­ням ягід, го­рі­хів та ін­ших фру­ктів (01.25 КВЕД); (5) роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би мо­ло­чних по­рід (01.41 КВЕД); (6) роз­ве­де­н­ням ін­шої ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та буй­во­лів (01.42 КВЕД); (7) роз­ве­де­н­ня ко­ней та ін­ших тва­рин ро­ди­ни ко­ня­чих (01.43 КВЕД); (8) роз­ве­де­н­ням сви­ней (01.46 КВЕД); роз­ве­де­н­ням свій­ської пти­ці (01.47 КВЕД); (9) роз­ве­де­н­ням ін­ших тва­рин (01.49 КВЕД); (10) ви­ро­щу­ва­н­ня тю­тю­ну (01.15 КВЕД); (11) виробництво м’яса (10.11 КВЕД); виробництво м’яса свій­ської пти­ці (10.12 КВЕД); (12) пе­ре­ро­бле­н­ня мо­ло­ка, виробництво ма­сла та си­ру (10.51 КВЕД); виробництво ін­ших хар­чо­вих про­ду­ктів (10.80 КВЕД).

А ще та­ке під­при­єм­ство-пре­тен­дент має бу­ти вклю­че­но до Реєстру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції. Для цьо­го тре­ба по­да­ти за­яву до по­да­тко­во­го ор­га­ну, де під­при­єм­ство пе­ре­бу­ває на облі­ку (основ­не мі­сце). Фор­му та­кої за­яви по­ки що не роз­ро­бле­но й не за­твер­дже­но. Якщо під­при­єм­ство вже вне­се­но до Реєстру, то во­но що­мі­ся­чно по­дає кон­троль­но­му ор­га­ну спе­ці­аль­ний до­да­ток до по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з по­да­тку на до­да­ну вартість. Ви­зна­че­но, що з 1 сі­чня 2018 ро­ку роз­по­діл бю­дже­тної до­та­ції здій­сню­є­ться у су­мі не біль­ше ніж 150 млн грн на одно­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка на рік з ура­ху­ва­н­ням пов’яза­них з та­ким то­ва­ро­ви­ро­бни­ком осіб. Су­ми ко­штів що­до 2017 ро­ку в змі­нах не вка­зу­ю­ться.

Та­кож не вка­за­но по­ря­док ви­пла­ти та­кої до­та­ції, ли­ше за­зна­ча­є­ться, що її роз­по­діл вста­нов­лює Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

По­да­тко­ві на­кла­дні

Усі по­да­тко­ві на­кла­дні за опе­ра­ці­я­ми з по­ста­ча­н­ня сіль­гос­пто­ва­рів та по­слуг ма­ють бу­ти за­ре­є­стро­ва­ні не пі­зні­ше ніж 15 сі­чня 2017 ро­ку. Ре­є­стра­ція та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних та/або роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня до по­да­тко­вих на­кла­дних не може здій­сню­ва­ти­ся з по­ру­ше­н­ням цьо­го стро­ку.

Обов’яз­ко­вим стає за­зна­че­н­ня в по­да­тко­вій на­кла­дній при­найм­ні пер­ших чо­ти­рьох цифр ко­ду УКТ ЗЕД для то­ва­рів та ко­ду ДКПП (ДК 016:2010) для по­слуг.

По­мил­ки в ре­кві­зи­тах по­да­тко­вої на­кла­дної (крім ко­ду то­ва­ру згі­дно з УКТ ЗЕД), які не за­ва­жа­ють іден­ти­фі­ку­ва­ти здій­сне­ну опе­ра­цію, її зміст (то­вар/по­слу­гу, що по­ста­ча­ю­ться), пе­рі­од, сто­ро­ни та су­му по­да­тко­вих зо­бов’язань, не мо­жуть бу­ти при­чи­ною не­прийня­т­тя по­да­тко­вих на­кла­дних в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді.

Та­кож за­про­ва­дже­но про­це­ду­ру зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції у ЄРПН по­да­тко­вої на­кла­дної. Рі­ше­н­ня про зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції та­кої по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня ухва­лює спе­ці­аль­на ко­мі­сія, що має бу­ти сфор­мо­ва­на в скла­ді ДФС. Якщо ста­ло­ся зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної, то пла­тник по­да­тків отри­мує про це від­по­від­ну кви­тан­цію. Під­ста­ви для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних або про від­мо­ву в та­кій ре­є­стра­ції ко­мі­сі­єю цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­да­тко­ву і ми­тну по­лі­ти­ку, вста­нов­лює Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Пе­рі­од з 1 кві­тня 2017 ро­ку до 1 ли­пня 2017 ро­ку є пе­ре­хі­дним пе­рі­о­дом, про­тя­гом яко­го та­ка про­це­ду­ра здій­сню­є­ться без фа­кти­чно­го зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня у Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних.

Що­до ста­вок зе­мель­но­го по­да­тку

Став­ка зе­мель­но­го по­да­тку за зе­мель­ні ді­лян­ки, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку яких про­ве­де­но (не­за­ле­жно від мі­сце­зна­хо­дже­н­ня). Для сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь — не мен­ше як 0,3% та не біль­ше як 1% їх нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки (ра­ні­ше бу­ло не біль­ше ніж 1%).

Став­ки зе­мель­но­го по­да­тку за зе­мель­ні ді­лян­ки, роз­та­шо­ва­ні за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку яких не про­ве­де­но, а для сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь — не мен­ше ніж 0,3% та не біль­ше за 5% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки оди­ни­ці пло­щі ріл­лі по Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим або по обла­сті (бу­ло не біль­ше ніж 5%).

Тоб­то змі­на­ми до ПКУ вста­нов­лю­ю­ться те­пер не ли­ше гра­ни­чні став­ки, а й ни­жня ме­жа став­ки зе­мель­но­го по­да­тку.

Що­до по­да­тку на при­бу­ток

На пе­рі­од до 31 гру­дня 2021 ро­ку за­сто­со­ву­є­ться став­ка нуль від­со­тків для пла­тни­ків по­да­тку на при­бу­ток, у яких рі­чний до­хід, ви­зна­че­но за пра­ви­ла­ми бух­гал­тер­сько­го облі­ку за остан­ній рі­чний зві­тний пе­рі­од, (1) не пе­ре­ви­щує трьох міль­йо­нів гри­вень та роз­мір на­ра­хо­ва­ної за ко­жний мі­сяць зві­тно­го пе­рі­о­ду за­ро­бі­тної пла­ти (до­хо­ду) ко­жно­му з пра­ців­ни­ків, які пе­ре­бу­ва­ють з пла­тни­ком по­да­тку у тру­до­вих від­но­си­нах, є не мен­шим ніж дві мі­ні­маль­ні за­ро­бі­тні пла­ти, роз­мір якої вста­нов­ле­но за­ко­ном, та які від­по­від­а­ють одно­му із та­ких кри­те­рі­їв:

а) утво­ре­ні в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку;

б) ді­ю­чі, у яких про­тя­гом трьох по­слі­дов­них по­пе­ре­дніх ро­ків (або про­тя­гом усіх по­пе­ре­дніх пе­рі­о­дів, якщо з мо­мен­ту їх утво­ре­н­ня про­йшло мен­ше трьох ро­ків) що­рі­чний об­сяг до­хо­дів за­де­кла­ро­ва­но в су­мі, що не пе­ре­ви­щує трьох міль­йо­нів гри­вень, та у яких се­ре­дньо­облі­ко­ва кількість пра­ців­ни­ків про­тя­гом цьо­го пе­рі­о­ду ста­но­ви­ла від п’яти до 20 осіб;

в) які бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні пла­тни­ка­ми єди­но­го по­да­тку в уста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку в пе­рі­од до 1 сі­чня 2017 ро­ку та у яких за остан­ній ка­лен­дар­ний рік об­сяг ви­ру­чки від ре­а­лі­за­ції про­ду­кції (то­ва­рів, ро­біт, по­слуг) ста­но­вив до трьох міль­йо­нів гри­вень та се­ре­дньо­облі­ко­ва кількість пра­ців­ни­ків ста­но­ви­ла від п’яти до 50 осіб.

Якщо пла­тни­ки по­да­тку, ко­трі за­сто­со­ву­ють нор­ми цьо­го пун­кту, у будь-яко­му зві­тно­му пе­рі­о­ді до­ся­гли по­ка­зни­ків що­до отри­ма­но­го до­хо­ду, се­ре­дньо­облі­ко­вої чи­сель­но­сті або се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­ків, з яких хо­ча б один не від­по­від­ає кри­те­рі­ям, за­зна­че­ним у цьо­му пун­кті, то та­кі пла­тни­ки по­да­тку зо­бов’яза­ні опо­да­тку­ва­ти при­бу­ток, отри­ма­ний у та­ко­му зві­тно­му пе­рі­о­ді, за основ­ною став­кою — 18%

Та­ка «по­да­тко­ва піль­га» не по­ши­рю­є­ться на суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які:

1) утво­ре­ні пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку шля­хом ре­ор­га­ні­за­ції (зли­т­тя, при­єд­на­н­ня, по­ді­лу, пе­ре­тво­ре­н­ня), при­ва­ти­за­ції та кор­по­ра­ти­за­ції;

2) здій­сню­ють:

2.1) ді­яль­ність у сфе­рі роз­ваг, ви­зна­че­ну в під­пун­кті 14.1.46 пун­кту 14.1 стат­ті 14 роз­ді­лу I;

2.2) виробництво, опто­вий про­даж, ек­спорт, імпорт під­акци­зних то­ва­рів;

2.3) виробництво, опто­вий та роз­дрі­бний про­даж паль­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів;

2.4) ви­до­бу­ток, се­рій­не виробництво та ви­го­тов­ле­н­ня до­ро­го­цін­них ме­та­лів і до­ро­го­цін­но­го ка­мі­н­ня, у то­му чи­слі ор­га­но­ген­но­го утво­ре­н­ня;

2.5) фі­нан­со­ву та стра­хо­ву ді­яль­ність (гр. 64 – гр. 66 Се­кції K КВЕДДК 009: 2010);

2.6) ді­яль­ність з обмі­ну ва­лют; 2.7) ви­до­бу­ток та ре­а­лі­за­цію ко­ри­сних ко­па­лин за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня;

2.8) опе­ра­ції з не­ру­хо­мим май­ном (гр. 68 КВЕДДК 009: 2010);

2.9) по­што­ву та кур’єр­ську ді­яль­ність (гр. 53 КВЕДДК 009: 2010);

2.10) ді­яль­ність з ор­га­ні­за­ції тор­гів (ау­кціо­нів) ви­ро­ба­ми ми­сте­цтва, пре­дме­та­ми ко­ле­кціо­ну­ва­н­ня або ан­ти­ква­рі­а­ту;

2.11) ді­яль­ність з на­да­н­ня по­слуг у сфе­рі те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня»;

2.12) охо­рон­ну ді­яль­ність; 2.13) зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність (крім ді­яль­но­сті у сфе­рі ін­фор­ма­ти­за­ції);

2.14) виробництво про­ду­кції на да­валь­ни­цькій си­ро­ви­ні;

2.15) опто­ву тор­гів­лю і по­се­ре­дни­цтво в опто­вій тор­гів­лі;

2.16) ді­яль­ність у сфе­рі ви­ро­бни­цтва та роз­по­ді­ле­н­ня еле­ктро­енер­гії, га­зу та во­ди;

2.17) ді­яль­ність у сфе­рах пра­ва та бух­гал­тер­сько­го облі­ку (гр. 69 КВЕДДК 009: 2010);

2.18) ді­яль­ність у сфе­рі ін­жи­ні­рин­гу (гр. 71 КВЕДДК 009: 2010).

Ін­ди­ві­ду­аль­ні по­да­тко­ві кон­суль­та­ції

Змі­ни що­до по­да­тко­вих кон­суль­та­цій на­би­ра­ють чин­но­сті з 1 кві­тня 2017 ро­ку.

Звер­та­є­мо ува­гу, що на­да­на по­да­тко­вим ор­га­ном ін­ди­ві­ду­аль­на по­да­тко­ва кон­суль­та­ція до 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку (вклю­чно) звіль­няє пла­тни­ка по­да­тків (по­да­тко­во­го аген­та та/або йо­го по­са­до­ву осо­бу) від від­по­від­аль­но­сті, вклю­чно з фі­нан­со­вою (штра­фні сан­кції та/ або пе­ню), за ді­я­н­ня, що мі­стять озна­ки по­да­тко­во­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, вчи­не­ні до 31 гру­дня 2017 ро­ку (вклю­чно).

Із 1 сі­чня 2018 ро­ку ін­ди­ві­ду­аль­на по­да­тко­ва кон­суль­та­ція, на­да­на кон­троль­ним ор­га­ном у пи­сьмо­вій або еле­ктрон­ній фор­мі до 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку (вклю­чно), не під­ля­гає за­сто­су­ван­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.