КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ ЗАКОН ЩО­ДО ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ.

Цей закон пе­ред­ба­чає пу­блі­чність ді­яль­но­сті Ек­спорт­но-кре­ди­тно­го агент­ства, ви­зна­чає по­ря­док та умо­ви на­да­н­ня дер­жав­ної фі­нан­со­вої підтримки екс­порт­ної ді­яль­но­сті.

У СІЧНІ ЄС МОЖЕ ЗАПРОВАДИТИ ДОДАТКОВІ ТОРГОВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ.

Про це по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, тор­го­вий пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Ми­коль­ська.

ТАРИФИ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЦЕЮ В УКРА­Ї­НІ ЗРОСТУТЬ НА 25%.

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка «Укр­за­лі­зни­ці» Вой­це­ха Бал­чу­на, за­пла­но­ва­ний об­сяг під­ви­ще­н­ня вже за­твер­дже­но в Мі­нін­фра­стру­кту­ри.

У ВОСЬМИ ОБЛАСТЯХ УКРА­Ї­НИ ВЖЕ ОФОРМЛЕНО ПОНАД 60 АГРАРНИХ РОЗПИСОК.

За до­по­мо­гою цьо­го фі­нан­со­во­го ін­стру­мен­ту сіль­го­спви­ро­бни­ки змо­гли до­да­тко­во за­лу­чи­ти понад 189 млн грн.

УКРАЇНСЬКІ ЯБЛУКА, ГРУШІ Й ЛОХИНА ПОЇДУТЬ У В’ЄТНАМ ТА ІНДІЮ.

Як по­ві­дом­ляє асо­ці­а­ція «Укр­сад­пром», ни­ні три­ває офі­цій­на про­це­ду­ра узго­дже­н­ня фі­то­са­ні­тар­них умов із від­по­від­ни­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми цих кра­їн.

КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ АЧС В УКРА­Ї­НІ ЗРОСЛА ЗА 4 РОКИ У 80 РАЗІВ.

У 2016-му че­рез афри­кан­ську чу­му зни­щи­ли понад 26 тис. сви­ней.

УКРАЇНА Й БІЛОРУСЬ ПЛАНУЮТЬ СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКИ.

Йде­ться про про­е­кти з ви­ро­бни­цтва тра­кто­рів, зер­но- та кор­мо­зби­раль­них ком­бай­нів, ва­го­нів то­що.

НАШІ ЗЕМЛІ ВТРАЧАЮТЬ РОДЮЧІСТЬ.

За да­ни­ми ди­ре­кто­ра ННЦ «Ін­сти­тут ґрун­то­знав­ства та агро­хі­мії іме­ні О. Н. Со­ко­лов­сько­го» Свя­то­сла­ва Ба­лю­ка, вміст по­жив­них ре­чо­вин у чор­но­зе­мах Укра­ї­ни вже вдві­чі ниж­чий, ніж у зем­лях За­хі­дної Єв­ро­пи.

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПО­РЯ­ДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ СЕРТИФІКАТІВ НА НАСІННЯ.

Віль­ний, ці­ло­до­бо­вий і без­опла­тний ін­тер­нет-до­ступ до цих да­них із 1 сі­чня 2017-го має за­без­пе­чи­ти Мі­нАПіП.

ІМПОРТ ДОБРИВ ІЗ РФ ХОЧУТЬ ОБМЕЖИТИ.

Мі­жві­дом­ча ко­мі­сія з між­на­ро­дної тор­гів­лі Укра­ї­ни ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про вве­де­н­ня ан­ти­дем­пін­го­вих мит на вве­зе­н­ня добрив із Ро­сії. Що­прав­да, від­по­від­ну іні­ці­а­ти­ву ще ма­ють під­три­ма­ти пар­ла­мен­та­рі.

РЕКОРДНІ 2,7 МЛН ТОНН ЗЕРНА ЗАГОТОВИЛА ЦЬОГОРІЧ ДПЗКУ.

Це най­біль­ший по­ка­зник за весь пе­рі­од існу­ва­н­ня кор­по­ра­ції.

НААН ПЛАНУЄ БУДІВНИЦТВО 5–6 НАСІННЄВИХ ЗАВОДІВ.

Як спо­ді­ва­є­ться пре­зи­дент НААН Яро­слав Га­дза­ло, впро­ва­дже­н­ня но­вих про­е­ктів у най­ближ­чі 3–5 ро­ків дасть мо­жли­вість збіль­ши­ти са­мо­фі­нан­су­ва­н­ня Ака­де­мії на 400– 600 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.