НАВІЩО АГРОТЕХНІЦІ DUE DILIGENCE

Пра­во­вий ау­дит окре­мо­го се­гмен­та аграр­ної ком­па­нії може на тре­ти­ну зни­зи­ти на­яв­ні чи ймо­вір­ні зби­тки

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ро­ман ЗАІКА, ALEXANDROV&PARTNERS

Ко­ли ка­жуть Due Diligence, за­зви­чай ма­ють на ува­зі пра­во­вий ау­дит ком­па­нії. Про йо­го зна­че­н­ня ска­за­но вже ба­га­то. Уза­галь­ню­ю­чи, мо­жна на­зва­ти ці­лу низ­ку ар­гу­мен­тів на ко­ристь та­кої пе­ре­вір­ки.

Для по­ку­пця ком­па­нії = най­кра­щий спо­сіб за­по­біг­ти ку­пів­лі «ко­та в мі­шку».

Для про­дав­ця ком­па­нії = ар­гу­мент на пе­ре­го­во­рах (ви­зна­че­н­ня ці­ни).

Для ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства = удар по кор­по­ра­тив­но­му ша­храй­ству, шлях до зни­же­н­ня зби­тків то­що (обме­жень не­має).

Для дер­жа­ви = на­дій­ний ри­нок = біль­ше ін­ве­сто­рів.

Для па­трі­о­та = успі­шний агро­бі­знес = трам­плін для укра­їн­ської еко­но­мі­ки.

Якщо ж роз­гля­да­ти пра­во­вий ау­дит у ви­гля­ді своє­рі­дно­го «ме­ню», чи то пак окре­мих бло­ків, мо­жна без зво­лі­кань ви­окре­ми­ти най­ва­жли­ві­ші для пра­во­во­го ау­ди­ту сфе­ри. Одні­єю з них, на на­шу дум­ку, сто­від­со­тко­во має бу­ти пе­ре­вір­ка прав на те­хні­ку.

Чо­му са­ме те­хні­ка?

Ми ви­ді­ля­є­мо окре­мо та­кий ау­дит то­му, що про­бле­ми з те­хні­кою зав­жди озна­ча­ють ве­ли­кі зби­тки для ком­па­нії, а пе­ред­ба­чи­ти їх важ­ко. Про них міг «за­бу­ти» про­да­вець під­при­єм­ства, їх мо­гли при­хо­ва­ти пра­ців­ни­ки ком­па­нії за ша­храй­ськи­ми схе­ма­ми — та­кі де­фе­кти май­же не­мо­жли­во по­ба­чи­ти Та що там може ста­тись? Що пе­ре­ві­ря­є­ться?

• під­ста­ви на­бу­т­тя прав на сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку, ін­ші транс­порт­ні за­со­би, са­мо­хі­дні ма­ши­ни та ме­ха­ні­зми;

• ін­фор­ма­ція що­до по­ста­нов­ки те­хні­ки на ба­ланс;

• від­су­тність за­бор­го­ва­но­стей і про­стро­чень пла­те­жів;

• від­су­тність по­да­тко­во­го бор­гу;

• на­яв­ні об­тя­же­н­ня;

• якщо те­хні­ку бу­ло при­дба­но в роз­стро­чку, пе­ре­ві­ря­є­ться, чи бу­ли здій­сне­ні всі ви­пла­ти;

• до­го­во­ри кре­ди­ту, лі­зин­гу, умо­ви їх по­га­ше­н­ня та до­ку­мен­ти, що це під­твер­джу­ють;

• су­до­ві рі­ше­н­ня;

• су­до­ві спра­ви, які роз­гля­да­ю­ться на цей мо­мент;

• на­яв­ні кон­флі­кти що­до те­хні­ки з ін­ши­ми осо­ба­ми, ри­зи­ки та при­чи­ни та­ко­го кон­флі­кту;

• чи на­яв­ні ін­ші до­го­во­ри (зокре­ма, на­прав­ле­ні на за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань), пре­дме­том яких є вка­за­на те­хні­ка, для цьо­го пе­ре­ві­ря­ю­ться ре­є­стри за­бо­рон й об­тя­жень ру­хо­мо­го май­на, дер­жав­ний ре­єстр за­став ру­хо­мо­го май­на то­що;

• пе­ре­бу­ва­н­ня транс­порт­них за­со­бів у роз­шу­ку (за до­по­мо­гою реєстру транс­порт­них за­со­бів, що пе­ре­бу­ва­ють в роз­шу­ку, та шля­хом по­да­н­ня офі­цій­но­го за­пи­ту до ор­га­нів На­ціо­наль­ної по­лі­ції);

• на­яв­ність те­хні­ки та її від­по­від­ність ха­ра­кте­ри­сти­кам, за­зна­че­ним в на­да­них до­ку­мен­тах;

• чи пе­ре­бу­ває те­хні­ка у справ­но­му ста­ні то­що.

За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки си­сте­ма­ти­зу­ють ві­до­мо­сті про:

• всю те­хні­ку, що пе­ре­бу­ває на ба­лан­сі ком­па­нії;

• те­хні­ку, що пе­ре­бу­ває в не­ро­бо­чо­му ста­ні;

• те­хні­ку, якою ком­па­нія фа­кти­чно ко­ри­сту­є­ться, але яка не по­ка­за­на в ба­лан­сі (та­ка те­хні­ка, зві­сно ж, не пе­ре­хо­дить до ін­ве­сто­ра за до­го­во­ром);

• но­ву те­хні­ку, яку ком­па­нія ще не всти­гла по­ста­ви­ти на ба­ланс;

• пер­вин­ну до­ку­мен­та­цію на те­хні­ку (тоб­то та­ку, що під­твер­джує пра­во вла­сно­сті на те­хні­ку, вклю­чно з роз­ра­хун­ко­ви­ми та пе­ре­да­валь­ни­ми до­ку­мен­та­ми по те­хні­ці);

• те­хні­ку, яка за до­ку­мен­та­ми пе­ре­бу­ває на ба­лан­сі ком­па­нії, однак із тих чи ін­ших при­чин фа­кти­чно від­су­тня.

По­пит на DueDil ви­со­кий не ли­ше се­ред ін­ве­сто­рів. До нас звер­та­ю­ться та­кож ке­рів­ни­ки аграрних ком­па­ній. Як ві­до­мо, DueDil — це по­ту­жна зброя в бо­роть­бі з кор­по­ра­тив­ним ша­храй­ством.

Ко­ли по та­кий ау­дит звер­нув­ся вла­сник де­кіль­кох сіль­сько­го­спо­дар­ських ком­па­ній, що ма­ли ве­ли­кі зби­тки че­рез си­сте­ма­ти­чне роз­кра­да­н­ня па­ли­ва, ми пе­ре­д­усім про­ана­лі­зу­ва­ли йо­го стру­кту­ру бі­зне­су, роз­по­діл пов­но­ва­жень між по­са­до­ви­ми осо­ба­ми ком­па­ній, си­сте­му ви­ко­ри­ста­н­ня па­ли­ва в аграрних ком­па­ні­ях і від­по­від­аль­них за це осіб. Та­кож ми ви­зна­чи­ли, як про­во­дять за­ку­пів­лі ди­зель­но­го па­ли­ва та йо­го опри­бу­тку­ва­н­ня, про­це­ду­ру ви­да­чі паль­но­го та на­яв­ні за­хо­ди кон­тро­лю за ви­тра­тою паль­но­го (ці ре­зуль­та­ти ми уза­галь­ни­ли у ви­гля­ді ін­фо­гра­фік). Крім цьо­го, пе­ре­ві­ри­ли стан кон­троль­но-ви­мі­рю­валь­но­го обла­дна­н­ня на ре­зер­ву­а­рах для па­ли­ва та бен­зо­во­зі-за­прав­ни­ку, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся в ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. Зав­дя­ки всім цим за­хо­дам ви­яви­ли «вузь­кі мі­сця», че­рез які бі­знес по­тер­пав від кра­ді­жок. Фа­хів­ці ALEXANDROV&PARTNERS роз­ро­би­ли та за­про­ва­ди­ли у цих ком­па­ні­ях си­сте­ми про­ти­дії роз­кра­дан­ню паль­но­го. І бу­кваль­но за кіль­ка мі­ся­ців до­три­ма­н­ня цих ре­ко­мен­да­цій, за ін­фор­ма­ці­єю, отри­ма­ною від клі­єн­та, зби­тки мі­ні­мі­зу­ва­ли на 30%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.