ЯК ДОМОГТИСЯ СВОГО БЕЗ ХАБАРІВ

Чого че­ка­ти від то­вар­них акти­вів у 2017 ро­ці

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Су­ча­сний світ про­по­нує ін­ве­сто­ро­ві не­ймо­вір­ний ви­бір ін­ве­сти­цій­них ін­стру­мен­тів. Їх ін­ве­сти­цій­на при­ва­бли­вість і вартість по­стій­но змі­ню­ю­ться, і то­му не див­но, що так лег­ко за­гу­би­тись се­ред не­злі­чен­них мо­жли­во­стей. А втім, у цьо­му, зда­ва­ло­ся б, ха­о­ти­чно­му, нев­пин­но­му ру­сі на рин­ках є пев­ні за­ко­но­мір­но­сті, що пе­ре­тво­рю­ють га­лас на про­ду­ма­ну, чі­тко ор­га­ні­зо­ва­ну сим­фо­нію.

Си­ро­вин­ні акти­ви не зав­жди пе­ре­бу­ва­ють у зро­сталь­но­му ці­но­во­му трен­ді. По­чи­на­ю­чи з 2011 ро­ку ці­ни на них зни­жу­ю­ться. Як ре­зуль­тат — біль­шість кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться, від­чу­ва­ють на­слід­ки не­га­тив­но­го став­ле­н­ня ін­ве­сто­рів до то­вар­них акти­вів. Ва­лю­тні над­хо­дже­н­ня від експорту ско­ро­чу­ю­ться, ін­ве­сто­ри ви­во­дять свої ко­шти, на­ціо­наль­ні ва­лю­ти опи­ня­ю­ться під ти­ском, цен­траль­ні бан­ки ви­му­ше­ні ви­тра­ча­ти ва­лю­тні ре­зер­ви на під­трим­ку сво­їх на­ціо­наль­них гро­шо­вих оди­ниць і під­ні­ма­ти від­со­тко­ві став­ки. Швид­ке зро­ста­н­ня ін­фля­ції, спри­чи­не­не зне­ці­не­н­ням гро­шей ра­зом із ви­со­ки­ми від­со­тко­ви­ми став­ка­ми, від­прав­ля­ють еко­но­мі­ку в ре­це­сію. А дер­жа­ва, збіль­шу­ю­чи ви­да­тки, сти­му­лює та­ким чи­ном зро­ста­н­ня бю­дже­тно­го де­фі­ци­ту й дер­жбор­гу. На­ля­ка­ні ін­ве­сто­ри вже на­тов­пом по­спі­ша­ють «на ви­хід». На­ціо­наль­на ва­лю­та зно­ву па­дає. Кри­за ви­хо­дить на чер­го­ве ко­ло.

Ві­до­мий сце­на­рій

Опи­са­ний ал­го­ритм по­дій не є ори­гі­наль­ним для яко­їсь окре­мої кра­ї­ни, що роз­ви­ва­є­ться. На­то­мість по­вто­рю­є­ться пра­кти­чно зав­жди в рі­зних ку­то­чках зем­ної ку­лі. Гар­ний при­клад — кра­ї­ни, що ві­до­мі нам як БРІКС (Бра­зи­лія, Ро­сія, Ін­дія, Ки­тай і Пів­ден­но-Афри­кан­ська Ре­спу­блі­ка). Про­тя­гом ми­ну­лих ше­сти ро­ків одно­ча­сно з па­ді­н­ням цін на то­вар­ні акти­ви у сві­ті Ки­тай і ПАР ста­біль­но упо­віль­ню­ють тем­пи еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, а Бра­зи­лія та Ро­сія

кіль­ка остан­ніх ро­ків вза­га­лі про­ве­ли у ре­це­сії. Ін­дія — єди­на із ці­єї гру­пи, що уни­кну­ла та­кої при­крої до­лі (зва­жа­ю­чи на факт, що во­на спо­жи­ває си­ро­ви­ни біль­ше, ніж екс­пор­тує).

Чо­ти­ри по­стра­жда­лі еко­но­мі­ки з гру­пи БРІКС ста­нов­лять понад 15% сві­то­во­го ВВП. Упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня та ре­це­сія спри­чи­ня­ють до змен­ше­н­ня по­пи­ту на си­ро­ви­ну все­ре­ди­ні цих кра­їн, на­то­мість де­валь­ва­ція на­ціо­наль­них ва­лют ско­ро­чує по­пит на імпорт і по­ши­рює не­га­тив­ні хви­лі й на кра­ї­ни, з яки­ми є торгові від­но­си­ни, а зго­дом і да­лі. Це ще біль­ше ско­ро­чує по­пит на си­ро­ви­ну та під­си­лює тренд на зне­ці­не­н­ня то­вар­них акти­вів.

Си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся

Са­ме в та­ких ко­льо­рах ба­чи­ли ін­ве­сто­ри світ ще по­за­то­рік, але вже у 2016-му си­ту­а­ція сут­тє­во змі­ни­ла­ся. Грав­ці на сві­то­вих рин­ках де­да­лі чі­ткі­ше від­чу­ва­ють на­бли­же­н­ня пе­рі­о­ду при­швид­ше­н­ня ін­фля­ції у США. За тра­ди­цій­ною ло­гі­кою, не­га­тив­не став­ле­н­ня до ін­фля­ції спо­ну­ка­ло ін­ве­сто­рів до зви­чно­го за­со­бу за­хи­сту сво­їх ко­штів — ку­пів­лі то­вар­них акти­вів. Від­так у пер­шій по­ло­ви­ні ми­ну­ло­го ро­ку на сві­то­вих май­дан­чи­ках сут­тє­во зросла вартість си­ро­ви­ни.

Ре­зуль­та­ти пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США ще біль­ше на­ля­ка­ли рин­ки. Но­во­обра­ний аме­ри­кан­ський пре­зи­дент До­нальд Трамп обі­цяє впро­ва­ди­ти в жи­т­тя низ­ку за­хо­дів, які, по­за бу­дья­ким сум­ні­вом, при­швид­шать тем­пи зро­ста­н­ня цін у США в 2017-му до рів-

ня, ви­що­го за 2% рік до ро­ку. Ці не­га­тив­ні очі­ку­ва­н­ня, схо­же, й по­зна­чи­ли­ся на по­ве­дін­ці до­ла­ра й то­вар­них ін­де­ксів. Змі­цне­н­ня аме­ри­кан­ської ва­лю­ти за тра­ди­цій­ною ло­гі­кою ма­ло б обва­лю­ва­ти вартість то­вар­них акти­вів. Та во­ни й да­лі впер­то до­рож­ча­ють одно­ча­сно зі змі­цне­н­ням «зе­ле­но­го». Чи ви­прав­да­но це? Швид­ше за все — ні. І вже не­вдов­зі ми ма­є­мо по­ба­чи­ти по­вер­не­н­ня рин­ків до зви­чно­го ан­та­го­ні­зму між ци­ми ін­стру­мен­та­ми. Втім, зро­ста­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів на­дає сут­тє­ву під­трим­ку еко­но­мі­кам кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться.

Че­ка­ю­чи си­гна­лу

Ни­ні, ко­ли у США зро­ста­ють і від­со­тко­ві став­ки, і еко­но­мі­ка, най­кра­щим ви­бо­ром є до­лар. Та­ка ін­ве­сти­ція — це на­дій­не збе­ре­же­н­ня ста­тків пі­сля під­ня­т­тя став­ки та мо­жли­вість отри­ма­ти зна­чний при­бу­ток. На­при­клад, на стрім­ко­му зро­стан­ні фон­до­во­го рин­ку на тлі очі­ку­вань ви­со­ких кор­по­ра­тив­них до­хо­дів і при­швид­ше­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня ВВП.

Утім, пиль­ність втра­ча­ти не вар­то. Зро­ста­н­ня на то­вар­но­му рин­ку ми­ну­ло­го ро­ку — це пер­ший си­гнал, що си­ту­а­ція по­чи­нає змі­ню­ва­ти­ся. Ін­фля­ція на остан­ньо­му ета­пі ді­ло­во­го ци­клу сут­тє­во при­швид­шу­є­ться. Якщо Фе­де­раль­на ре­зерв­на си­сте­ма США не всти­га­ти­ме під­ні­ма­ти став­ку, а так най­швид­ше й ста­не­ться, ін­ве­сто­ри шу­ка­ти­муть при­бу­ток на то­вар­но­му рин­ку та у кра­ї­нах, що ви­ро­бля­ють си­ро­ви­ну. Прий­де час кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться. Зокре­ма й Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.