Курс на рин­ки Азії та Афри­ки

Де­да­лі біль­ше ім­пор­те­рів із рі­зних кра­їн сві­ту по­чи­на­ють ці­ка­ви­ти­ся укра­їн­ською про­до­воль­чою про­ду­кці­єю

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ан­на БУРКА, про­від­ний ана­лі­тик UFEB

Рік, що ми­нає, був ба­га­тим на по­дії. На ча­сі — які­сні змі­ни у стру­кту­рі й гео­гра­фії експорту про­до­воль­чої гру­пи то­ва­рів з Укра­ї­ни. Пе­ре­д­усім да­ло­ся взна­ки вве­де­н­ня Ро­сі­єю ем­бар­го на укра­їн­ську про­ду­кцію, а та­кож за­бо­ро­на її тран­зи­ту те­ри­то­рі­єю РФ у кра­ї­ни Азії. Бу­ло остан­нім ча­сом і чи­ма­ло ін­ших чин­ни­ків, що під­штов­хну­ли екс­пор­те­рів до по­шу­ку но­вих рин­ків і по­си­ле­н­ня сво­їх по­зи­цій на вже осво­є­них. І, схо­же, зу­си­л­ля ці да­ють під­ста­ви для опти­мі­зму. М’ясо та суб­про­ду­кти

Ек­спорт за три роки зріс на 32%, а за ре­зуль­та­та­ми 11 мі­ся­ців 2016-го (про­ти та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду 2015-го) — на 23% (264,4 тис. тонн). До­мі­нує у стру­кту­рі експорту м’ясо пти­ці (80%): 224 тис. тонн за 11 мі­ся­ців 2016-го — це на 39% біль­ше, ніж по­за­то­рік.

Об­ся­ги експорту в кра­ї­ни СНД за два роки (з 2013-го) ско­ро­ти­ли­ся понад у 2,5 ра­за, а по­став­ки в кра­ї­ни Азії й Афри­ки зро­сли у понад 1,5 ра­за. Най­сут­тє­ві­ша ди­на­мі­ка — на єв­ро­пей­сько­му ве­кто­рі (імпорт на­шої про­ду­кції до кра­їн ЄС зріс із 0,4 тис. тонн у 2013-му до 27 тис. тонн у 2015-му). То­рік три­ва­ли стру­ктур­ні змі­ни гео­гра­фії експорту м’яса пти­ці з Укра­ї­ни. Пи­то­ма ва­га кра­їн СНД і да­лі ско­ро­чу­ва­ла­ся — з 27% (у 2015-му) до 20%, тим ча­сом кра­ї­ни Афри­ки збіль­ши­ли свою час­тку з 11% (у 2015-му) до 20%.

Об­ся­ги експорту сви­ни­ни за 11 мі­ся­ців 2016-го зни­зи­ли­ся у 9,5 ра­за (2,7 тис. тонн). На­то­мість об­ся­ги експорту м’яса ВРХ ви­ро­сли на 7% (30,8 тис. тонн). Се­ред кра­їн СНД, ку­ди над­хо­ди­ла то­рік ця про­ду­кція, лі­ди­рує Білорусь (54%), збіль­ши­ла­ся й час­тка кра­їн Азії (9% про­ти 1% у 2014-му і3% у 2015-му). За­ува­жи­мо, що бу­ло від­прав­ле­но пер­ші пар­тії в Ірак, Йор­да­нію та Єги­пет.

За про­гно­за­ми ФАО, основ­ним драй­ве­ром зро­ста­н­ня на фо­ні сві­то­во­го по­пи­ту на до­сту­пний тва­рин­ний бі­лок за­ли­ша­ти­ме­ться м’ясо пти­ці. Спо­жи­ва­н­ня збіль­шу­ва­ти­ме­ться в ре­гіо­нах, що роз­ви­ва­ю­ться, пе­ре­д­усім у кра­ї­нах Суб-Са­хар­ської Афри­ки, а та­кож у кра­ї­нах Азії та Близь­ко­го Схо­ду.

Мо­ло­чна про­ду­кція

Її ек­спорт за три роки ско­ро­тив­ся на 13%. За 11 мі­ся­ців 2016-го на зов­ні­шні рин­ки по­став­ле­но 101 тис. тонн мо­ло­чної про­ду­кції, що на 10% мен­ше, ніж за та­кий пе­рі­од 2015-го. Ра­зом із тим спо­сте­рі­га­є­ться збіль­ше­н­ня час­тки експорту су­хо­го мо­ло­ка. Цьогоріч Україна по­ча­ла по­ста­ча­ти йо­го в Лі­ван, Бан­гла­деш й Іран. Збіль­шу­є­ться й ек­спорт вер­шко­во­го ма­сла та мо­ло­чних жи­рів (утри­чі за 2013–2015 рр., і на 3% за 11 мі­ся­ців 2016-го про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду 2015-го).

Основ­ним по­ку­пцем із час­ткою у 20% се­ред кра­їн СНД то­рік був Ка­зах­стан. А за два роки ви­ро­сло по­ста­ча­н­ня в кра­ї­ни Азії (Гру­зію, Ко­рею, пер­ші пар­тії в Па­ки­стан) й Афри­ки (Єги­пет і Ма­рок­ко лі­ди­ру­ють із су­мар­ною час­ткою близь­ко 20%). Крім то­го, у жов­тні-ли­сто­па­ді вер­шко­ве ма­сло актив­но по­ста­ча­ло­ся в ЄС (Ні­дер­лан­ди — 5% за­галь­но­го експорту).

Що ж до експорту си­ру, то з втра­тою ро­сій­сько­го рин­ку об­ся­ги від­ван­та­жень у 2013– 2015 рр. впа­ли у понад 5,5 ра­за. За 11 мі­ся­ців 2016-го (про­ти та­ко­го са­мо­го по­ка­зни­ка 2015-го) по­ста­ча­н­ня ці­єї про­ду­кції на зов­ні­шні рин­ки ско­ро­ти­ло­ся на 25% (до 7,3 тис. тонн). Якщо 2013-го пра­кти­чно 100% експорту укра­їн­сько­го си­ру йшло в кра­ї­ни СНД, а час­тка Ро­сії ста­но­ви­ла 85%, то в 2016-му час­тка кра­їн СНД ста­но­вить 85% і го­лов­ни­ми ім­пор­те­ра­ми є Ка­зах­стан і Мол­до­ва. Сир з Укра­ї­ни те­пер ку­пу­ють ще й кра­ї­ни Азії (6% у 2016-му) — Гру­зія, Ізра­їль, ОАЕ, Са­у­дів­ська Ара­вія, а та­кож кра­ї­ни Афри­ки (8%) — основ­ним ім­пор­те­ром є Єги­пет.

У се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві в кра­ї­нах, що роз­ви­ва­ю­ться, очі­ку­є­ться зро­ста­н­ня по­пи­ту на мо­ло­ко та мо­ло­чні про­ду­кти. Най­по­ту­жні­шим у сві­ті ім­пор­те­ром ці­єї про­ду­кції є Ки­тай. Не­зва­жа­ю­чи на актив­ний роз­ви­ток вла­сної мо­ло­чної га­лу­зі, Пі­дне­бе­сна по­ки що не може пов­ною мі­рою за­без­пе­чи­ти по­пит вну­трі­шньо­го рин­ку. Від­так імпорт збе­рі­га­ти­ме­ться на до­ста­тньо ви­со­ко­му рів­ні. Афри­ка та Бли­жній Схід за­ли­ша­ти­му­ться основ­ни­ми на­прям­ка­ми по­ста­ча­н­ня мо­ло­чних про­ду­ктів (за про­гно­за­ми, від­по­від­но, 38% сві­то­во­го ім­пор­ту вер­шко­во­го ма­сла, 22% сві­то­во­го ім­пор­ту си­ру до 2025 ро­ку). У Єги­пет про­гно­зу­є­ться збіль­ше­н­ня ім­пор­ту всіх мо­ло­чних то­ва­рів. Зокре­ма, час­тка ім­пор­ту вер­шко­во­го ма­сла до 2025 ро­ку має зро­сти до 10%. Та­кі са­мі тен­ден­ції бу­дуть вла­сти­ві й для Ки­таю, Іра­ну та Са­у­дів­ської Ара­вії.

Кон­ди­тер­ські ви­ро­би

Ек­спорт та­кої про­ду­кції з цукру (без умі­сту ка­као) за три роки ско­ро­тив­ся на 5%. Однак за ре­зуль­та­та­ми 11 мі­ся­ців 2016-го на зов­ні­шні рин­ки від­прав­ле­но 71,1 тис. тонн (на 1% біль­ше, ніж за 11 мі­ся­ців 2015-го). Час­тка кра­їн СНД ще то­рік ста­но­ви­ла 57% у стру­кту­рі експорту (хо­ча й що­ро­ку змен­шу­є­ться). На­то­мість зро­стає по­ста­ча­н­ня у Єв­ро­пу (Поль­ща, Ру­му­нія, Ли­тва) та в Азію (Ірак, Мон­го­лія, Ки­тай).

На сві­то­вих рин­ках ши­ро­кої по­пу­ляр­но­сті на­би­рає тренд здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя й спо­жи­ва­н­ня про­ду­кції з мен­шим умі­стом цукру чи йо­го за­мін­ни­ків, із умі­стом на­ту­раль­них ін­гре­ді­єн­тів, зба­га­че­ної ві­та­мі­на­ми, енер­ге­ти­чних со­ло­до­щів з умі­стом біл­ко­вих ін­гре­ді­єн­тів то­що. Спо­жи­ва­чі шу­ка­ють но­ві сма­ки й не­зви­чні сма­ко­ві по­єд­на­н­ня. Та­кож спо­сте­рі­га­є­ться збіль­ше­н­ня час­тки шо­ко­ла­ду та жу­валь­ної гум­ки.

*** За­га­лом за три остан­ніх роки ек­спорт укра­їн­ської про­ми­сло­вої про­ду­кції в Афри­ку зріс на 15%, в Азію — на 54%, у ЄС — на 34%. Зна­че­н­ня цих до­ся­гнень на­бу­ває ще біль­шої ва­ги, якщо роз­гля­да­ти їх че­рез при­зму не­га­тив­них чин­ни­ків, усу­пе­реч і зав­дя­ки яким наші екс­пор­те­ри про­гре­су­ють. Тен­ден­ція обна­дій­ли­ва. Що да­лі? Ма­є­мо до­кла­сти зу­силь, щоб у стру­кту­рі експорту зро­ста­ла час­тка го­то­во­го про­до­воль­ства, а ди­вер­си­фі­ка­ція експорту ста­ва­ла де­да­лі шир­шою.

На сві­то­вих рин­ках ши­ро­кої по­пу­ляр­но­сті на­би­рає тренд здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.