Ні­ме­цька якість в Укра­ї­ні

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, екс­перт

Ці мо­де­лі за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми се­ред най­кра­щих сві­то­вих зраз­ків. Ра­зом із тим при­чі­пні та на­ві­сні штан­го­ві об­при­ску­ва­чі від LEMKEN зда­тні ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на укра­їн­ських по­лях.

Ши­ри­на за­хва­ту штанг об­при­ску­ва­чів має спектр 12–39 м, а міс­ткість ба­ків із ви­со­ко­мі­цно­го пла­сти­ку, ар­мо­ва­но­го скло­во­ло­кном (для ро­бо­чо­го роз­чи­ну пе­сти­ци­дів), ся­гає 950–6200 л. Агре­га­ти на­дій­ні, лег­кі, про­сті у ви­ко­ри­стан­ні, зру­чні в об­слу­го­ву­ван­ні й то­чні в ро­бо­ті. При­чі­пні штан­го­ві об­при­ску­ва­чі Primus ви­го­тов­ля­ють із 2400-, 3300- та 4400-лі­тро­ви­ми ба­ка­ми (крім основ­но­го є ще й бак для чи­стої во­ди на 250 л), а ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту штанг ся­гає 15–33 м. Пульт ке­ру­ва­н­ня при­зна­че­но і для за­ка­чу­ва­н­ня чи­стої во­ди, і для по­да­чі ро­бо­чої рі­ди­ни в на­гні­таль­ну ма­гі­страль. Оби­два філь­три в си­сте­мі уні­вер­саль­ні. Штан­ги із жорс­тко­го Z-по­ді­бно­го про­фі­лю обла­дна­но еле­ктрон­ним при­стро­єм, що дає їм змо­гу до­три­му­ва­ти­ся ста­біль­ної ви­со­ти хо­ду й роз­та­шу­ва­н­ня роз­пи­лю­ва­чів на­віть за ро­бо­ти на схи­лах. А про­ду­ктив­но­сті мем­бран­но-пор­шне­вих на­со­сів ціл­ком до­ста­тньо для під­три­ма­н­ня по­трі­бно­го ти­ску та ро­бо­ти всьо­го до­по­мі­жно­го обла­дна­н­ня об­при­ску­ва­чів.

П’ять мо­ди­фі­ка­цій при­чі­пних штан­го­вих об

при­ску­ва­чів Albatros ви­го­тов­ля­ють із 2200-, 3000-, 4000-, 5000- та 6200-лі­тро­ви­ми ба­ка­ми й ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту штанг 15–39 м. За­га­лом осна­ще­н­ня об­при­ску­ва­чів Albatros і Primus по­ді­бне. Гла­день­ка вну­трі­шня по­верх­ня ре­зер­ву­а­ра для ро­бо­чо­го роз­чи­ну пе­сти­ци­дів без зон від­кла­да­н­ня оса­ду спри­яє які­сно­му змі­шу­ван­ню (для по­стій­ної кон­цен­тра­ції ро­бо­чо­го роз­чи­ну) й ефе­ктив­но­му про­ми­ван­ню пі­сля за­вер­ше­н­ня хі­мі­чно­го до­гля­ду. Якщо ро­бо­ти з об­при­ску­ва­н­ня при­пи­ня­ю­ться на де­який час, на­при­клад че­рез різ­ку змі­ну по­го­дних умов, усі тру­бо­про­во­ди й фор­сун­ки об­при­ску­ва­чів Albatros теж мо­жна про­ми­ти во­дою від ре­шток пре­па­ра­ту. На­то­мість уміст основ­но­го ба­ка не роз­бав­ля­є­ться, і пі­сля ін­тен­сив­но­го пе­ре­мі­шу­ва­н­ня мо­жна по­нов­лю­ва­ти об­при­ску­ва­н­ня.

Вда­ле кон­стру­ктив­не рі­ше­н­ня при­чі­пно­го при­строю об­при­ску­ва­чів дає змо­гу агре­га­ту­ва­ти їх із рі­зно­ма­ні­тни­ми при­чі­пни­ми при­стро­я­ми тра­кто­рів. А мо­жли­вість збіль­ши­ти до­ро­жній про­світ до 700 мм до­зво­ляє зве­сти до мі­ні­му­му трав­му­ва­н­ня та­ких ви­со­ко­сте­бло­вих ро­слин, як со­ня­шник чи ку­ку­ру­дза.

Усі штан­го­ві об­при­ску­ва­чі Lemken мо­жуть бу­ти пов­ні­стю обла­дна­ні еле­ктрон­ни­ми си­сте­ма­ми ке­ру­ва­н­ня ро­бо­чим про­це­сом. Бор­то­вий комп’ютер із ка­бі­ни во­дія при­во­дить у дію цен­траль­ний кла­пан пуль­та ке­ру­ва­н­ня, ре­гу­лю­валь­ні кла­па­ни се­кцій і кла­па­ни ти­ску. Для ба­зо­вої на­лад­ки вво­дя­ться ро­бо­ча ши­ри­на, кількість се­кцій із фор­сун­ка­ми й тип еле­мен­тів ко­му­ні­ка­ції. Під час об­при­ску­ва­н­ня опе­ра­тор ви­би­рає се­ре­дню швид­кість ру­ху та за­да­ну ви­тра­ту ро­бо­чо­го роз­чи­ну в л/га. Бор­то­вий комп’ютер ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лює тиск в си­сте­мі, до­ся­га­ю­чи по­трі­бної нор­ми вне­се­н­ня на всій ді­лян­ці за змі­ни швид­ко­сті ру­ху. За­ле­жно від по­треб об­при­ску­ва­чі мо­жуть бу­ти обла­дна­ні рі­зни­ми еле­ктрон­ни­ми бло­ка­ми ке­ру­ва­н­ня, зокре­ма й для си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Уже тре­тій рік по­спіль «Лем­кен-Україна» про­во­ди­ти­ме по­льо­ву де­мон­стра­цію при­чі­пних об­при­ску­ва­чів Primus 35. На та­ке рі­ше­н­ня ком­па­нію на­ди­хнув ін­те­рес укра­їн­ських агра­рі­їв до ні­ме­цької яко­сті. Понад 50 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, що в по­пе­ре­дні се­зо­ни звер­ну­ли­ся із за­яв­кою до офі­цій­них ди­ле­рів те­хні­ки LEMKEN, ма­ли на­го­ду ви­про­бу­ва­ти об­при­ску­вач на сво­є­му по­лі й отри­ма­ти фа­хо­ві кон­суль­та­ції від ме­не­дже­рів та ін­же­не­рів до­чір­ньо­го під­при­єм­ства. На пра­кти­ці мо­жна пе­ре­свід­чи­ти­ся і в то­му, як додаткові опції збіль­шу­ють ефе­ктив­ність та еко­но­мі­чність ви­ко­ри­ста­н­ня но­вої те­хні­ки. Ска­жі­мо, чи до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти си­сте­ми па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня та по­се­кцій­но­го ві­ді­мкне­н­ня се­кцій об­при­ску­ва­ча.

Цьогоріч мо­жли­ві­стю ви­про­бу­ва­ти на сво­є­му по­лі ле­ген­дар­ну ні­ме­цьку якість мо­же­те ско­ри­ста­ти­ся й ви!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.