Ви­біг­ти «за ко­ло»

Чого че­ка­ти від то­вар­них акти­вів у 2017 ро­ці

AgroMarket - - РИНОК -

Будь-який ін­ве­стор у сво­їх рі­ше­н­нях ке­ру­є­ться дво­ма прин­ци­па­ми. По-пер­ше, тре­ба збе­рег­ти те, що вже на­дба­но. По-дру­ге, спро­бу­ва­ти при­мно­жи­ти ста­тки. Са­ме два сло­ва — «збе­рег­ти» та «збіль­ши­ти» є на­рі­жни­ми іде­я­ми, на яких ба­зу­ю­ться рі­ше­н­ня ін­ве­сто­ра. От тіль­ки при­ва­бли­вість акти­вів, що про­ти­став­ля­ю­ться один одно­му, по­стій­но змі­ню­є­ться: си­ро­ви­на — акції, до­лар США — єв­ро, ви­ро­бни­ки — торгові ком­па­нії…

Змі­на при­хиль­но­сті ін­ве­сто­рів до то­го чи то­го акти­ву зав­жди від­бу­ва­є­ться під впли­вом їхньо­го ба­че­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня ін­фля­ції та пер­спе­ктив до­ла­ра США. Так, якщо на тлі низь­ких від­со­тко­вих ста­вок у США ін­ве­сто­ри очі­ку­ють зро­ста­н­ня ін­фля­ції, то по­во­лі по­чи­на­ють ви­хо­ди­ти з акти­вів, де­но­мі­но­ва­них у до­ла­рах США, й пе­ре­хо­ди­ти у си­ро­ви­ну. Си­ро­вин­ні акти­ви, як ві­до­мо, є го­лов­ним ін­стру­мен­том хе­джу­ва­н­ня ри­зи­ків від втра­ти ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті до­ла­ра.

Якщо то­вар­ні акти­ви ма­ють зро­сти у ці­ні, то від цьо­го пе­ре­д­усім ви­гра­ють кра­ї­ни, що по­ста­ча­ють їх на сві­то­ві рин­ки. За­зви­чай це кра­ї­ни, що роз­ви­ва­ю­ться. Від­по­від­но еко­но­мі­ка цих кра­їн зро­ста­ти­ме швид­ши­ми тем­па­ми. Це ство­рює пе­ред­умо­ви для ін­ве­сти­цій не ли­ше у си­ро­ви­ну, ай в акції та облі­га­ції, не­ру­хо­мість, ре­аль­ний бі­знес кра­їн ви­ро­бни­ків си­ро­ви­ни.

Та­кі вкла­де­н­ня є до­сить ри­зи­ко­ва­ни­ми — з огля­ду на низь­кий кре­ди­тний рей­тинг зга­да­них кра­їн (як по­рів­ня­ти з го­лов­ни­ми ета­ло­на­ми з гру­пи про­ми­сло­во роз­ви­не­них кра­їн — США та Ні­меч­чи­ною). На до­да­чу, зав­жди є ри­зик де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти до до­ла­ра, що може по­тен­цій­но при­зве­сти до втрат.

За умов, ко­ли ва­лю­тні над­хо­дже­н­ня швид­ко зро­ста­ють — на тлі збіль­ше­н­ня по­пи­ту та зро­ста­н­ня цін на си­ро­ви­ну — ри­зик зне­ці­не­н­ня на­ціо­наль­них ва­лют сут­тє­во зни­жу­є­ться. Ва­лю­та кра­ї­ни — екс­пор­те­ра си­ро­ви­ни по­чи­нає змі­цню­ва­ти­ся до до­ла­ра США, що збіль­шує при­бу­тки ін­ве­сто­ра в май­бу­тньо­му (від­ку­пля­ти на­зад ва­лю­ту під час ви­хо­ду з рин­ку він бу­де за при­ва­бли­ві­шим кур­сом). Усві­дом­ле­н­ня ці­єї над­зви­чай­ної на­го­ди при­ва­блює ін­ве­сто­рів до кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться, са­ме у зга­да­ний мо­мент ци­клу.

Зро­ста­н­ня вар­то­сті си­ро­ви­ни й об­ся­гів її експорту і спри­чи­не­не цим про­це­сом збіль­ше­н­ня пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій у кра­ї­ну, що ви­ро­бляє си­ро­ви­ну, ство­рює по­зи­тив­ні пе­ред­умо­ви для при­швид­ше­н­ня тем­пів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Від­так кор­по­ра­тив­ний се­ктор збіль­шує при­бу­тки, зро­стає й вартість акцій. Да­лі — біль­ше. Збіль­ше­н­ня по­зи­тив­но­го саль­до пла­ті­жно­го ба­лан­су кра­ї­ни зав­дя­ки при­пли­ву ва­лю­тних над­хо­джень від експорту си­ро­ви­ни в по­єд­нан­ні з на­пли­вом ін­ве­сти­цій, що теж збіль­шує про­по­зи­цію ва­лю­ти, дає під­ста­ви для змі­цне­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Оскіль­ки но­мі­наль­ні зар­пла­ти швид­ко «на­ду­ва­ю­ться», на­се­ле­н­ня актив­ні­ше ку­пує ім­порт­ні то­ва­ри. Те­пер по­пит по­ши­рю­є­ться вже на роз­ви­не­ні кра­ї­ни, що екс­пор­ту­ють до­ро­гі то­ва­ри ши­ро­ко­го вжи­тку в кра­ї­ни, що роз­ви­ва­ю­ться. Це дає чер­го­вий по­штовх для під­йо­му вар­то­сті то­вар­них акти­вів. І світ пе­ре­хо­дить на чер­го­вий рі­вень під­ви­ще­н­ня вар­то­сті си­ро­ви­ни, збіль­ше­н­ня при­бу­тків кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться, но­вих по­то­ків ін­ве­сти­цій, подаль­шо­го при­швид­ше­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня та змі­цне­н­ня на­ціо­наль­них ва­лют, ста­ло­го зро­ста­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня та збіль­ше­н­ня по­пи­ту на імпорт із роз­ви­не­них кра­їн.

Цей «біг по ко­лу» три­ва­ти­ме, аж до­ки не ста­не­ться стрім­ко­го ро­сту ін­фля­ції та під­ня­т­тя ста­вок. Зре­штою ці два чин­ни­ки спри­чи­нять в одній із роз­ви­не­них кра­їн по­ча­ток ре­це­сії, що по­ши­ри­ться сві­том й обва­лить вартість си­ро­ви­ни.

Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.