Осо­бли­во­сті на­ціо­наль­но­го ці­но­утво­ре­н­ня

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Ку­ку­ру­дза

Ва­ло­вий збір ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні (26,1 млн тонн) да­ле­кий від ре­кор­дних по­ка­зни­ків 2013-го (30,9 млн тонн), про­те біль­ший, ніж по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну (23,3 млн тонн). Во­дно­час сві­то­ве виробництво впев­не­но до­лає но­ву ви­со­ту — 1040 млн тонн. Сві­то­ві за­па­си зро­ста­ють рік у рік, і 2016/17 МР ста­нов­лять понад 21% що­до ви­ро­бни­цтва, то­ді як у 2012/13 МР цей по­ка­зник був на рів­ні 15%.

За­ко­но­мір­но, що зро­ста­н­ня сві­то­вих за­па­сів ку­ку­ру­дзи, а та­кож ін­ші чин­ни­ки, пов’яза­ні зі сві­то­вою кри­зою, спри­чи­ни­ли па­ді­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань ф’ючер­сів на ку­ку­ру­дзу на сві­то­вих бір­жах. Якщо рік то­му в гру­дні бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 3,9–4,0 дол./ бу­шель, то у гру­дні 2016-го — 3,5–3,6 дол./бу­шель. З огля­ду на стан сві­то­вих ба­лан­сів най­ближ­чим ча­сом не­має сут­тє­вих під­став для зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань.

На­при­кін­ці ро­ку за укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу да­ва­ли близь­ко 4200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор.

Со­є­ві бо­би

Сві­то­ве виробництво сої у 2016/17 МР очі­ку­є­ться на ре­кор­дно­му рів­ні, про­те на від­мі­ну від зер­но­вих рин­ків бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на сві­то­вих бір­жах не за­зна­ли та­ко­го па­ді­н­ня. Нав­па­ки, у гру­дні 2016-го (10,0– 10,6 дол./бу­шель) пе­ре­ви­щи­ли ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки гру­дня 2015 ро­ку (8,8–9,0 дол./бу­шель). На­при­кін­ці ро­ку со­є­вий ф’ючерс зро­став зав­дя­ки за­твер­джен­ню уря­дом США но­вих об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня біо­па­ли­ва у 2017 ро­ці та на­ро­щу­ван­ню об­ся­гів пе­ре­роб­ки сої у США.

У гру­дні 2016-го ці­ни на укра­їн­ську сою в до­ла­рах бу­ли ви­щи­ми (400–420 дол./т), ніж у гру­дні 2015-го (380–385 дол./т). Про­да­жі акти­ві­зу­ва­ли­ся в че­твер­то­му квар­та­лі ро­ку. Екс­пор­те­ри та пе­ре­ро­бни­ки та­кож бу­ли за­ці­кав­ле­ні в за­ку­пів­лях для фор­му­ва­н­ня за­па­сів на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку, адже по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку об­ся­ги експорту со­є­вої олії та бо­бів пе­ре­ви­щу­ють то­рі­шні по­ка­зни­ки. В ли­сто­па­ді-гру­дні 2016-го за укра­їн­ську сою да­ва­ли близь­ко 11000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-за­вод.

Рі­пак

У дру­гій по­ло­ви­ні 2016-го бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак пе­ре­бу­ва­ли у чі­тко­му зро­сталь­но­му трен­ді, пе­ре­вер­шив­ши на кі­нець ро­ку по­зна­чку 400 єв­ро/т. На від­мі­ну від ін­ших си­ро­вин­них рин­ків, виробництво рі­па­ку в 2016/17 МР ви­яви­ло­ся де­що мен­шим, ніж у по­пе­ре­дні три роки, то­му і йо­го пе­ре­хі­дні за­ли­шки ся­гну­ли най­мен­ших за остан­ні 4 роки об­ся­гів. До то­го ж ди­на­мі­ка бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на рі­пак ко­ре­лю­ва­ла з ди­на­мі­кою бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на на­фту. Так, ф’ючер­си на на­фту мар­ки Brent на Лон­дон­ській бір­жі ICE під­ви­щи­ли­ся за ка­лен­дар­ний рік з 37,0 до 57 дол./ба­рель.

Збір укра­їн­сько­го рі­па­ку вро­жаю 2016 ро­ку ви­явив­ся на тре­ти­ну мен­шим за то­рі­шній рі­вень, що й на­да­ва­ло під­трим­ку ці­нам, які зро­ста­ли увесь пе­рі­од актив­ної тор­гів­лі рі­па­ком. До то­го ж Україна ле­во­ву час­тку екс­порт­них по­ста­чань на­прав­ляє у ЄС, де та­кож остан­ні три роки змен­шу­є­ться виробництво рі­па­ку. Ни­ні роз­про­ду­ю­ться за­ли­шки ці­єї куль­ту­ри. На кі­нець ро­ку за рі­пак да­ва­ли 11 500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор.

Со­ня­шник

Україна зі­бра­ла в 2016-му ре­кор­дний уро­жай со­ня­шни­ку — 12,9 млн тонн, а за оцін­ка­ми окре­мих екс­пер­тів — понад 13 млн тонн (ра­зом з не вра­хо­ва­ни­ми офі­цій­ною ста­ти­сти­кою по­сі­ва­ми). Во­дно­час по­пит на со­ня­шник із бо­ку пе­ре­ро­бних під­при­ємств був до­сить актив­ним з огля­ду на по­стій­не зро­ста­н­ня по­ту­жно­стей з пе­ре­роб­ки, які вже до­ся­гли 18 млн тонн. Тож ці­ни на со­ня­шник по­сту­по­во зро­ста­ли як у грив­не­во­му, так і в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті. На­при­кін­ці ро­ку ці­ни на со­ня­шник від­по­від­а­ли рів­ню ми­ну­ло­го ро­ку — близь­ко 400 дол./т (в пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент) на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ.

Сут­тє­вим обме­же­н­ням для ро­сту цін на со­ня­шник є ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію, які про­тя­гом 2016 ро­ку за­ли­ша­ю­ться на рів­ні близь­ко 800 дол./т. З дру­го­го бо­ку, ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію є до­сить при­ва­бли­ви­ми для кра­їн-ім­пор­те­рів. Со­ня­шни­ко­ва олія укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва має по­пит, об­ся­ги її збу­ту за ве­ре­сень-ли­сто­пад пе­ре­ви­щу­ють ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки за ми­ну­лий рік на 30%. Пер­спе­кти­ви збу­ту со­ня­шни­ку за прийня­тни­ми ці­на­ми є до­сить опти­мі­сти­чни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.