Бу­ли б го­спо­да­рі. А гро­ші зна­йду­ться

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - На­та­лія ТЕРЕНТЬЄВА

2017 рік для агра­рі­їв одно­зна­чно бу­де скла­дні­шим, ніж ми­ну­лий. А втім, будь-які тру­дно­щі — це зав­жди не­аби­який сти­мул для подаль­шо­го роз­ви­тку. Про акту­аль­ні ви­кли­ки й но­ві мо­жли­во­сті, що від­кри­ва­ю­ться пе­ред агро­се­кто­ром, йшло­ся на пред­став­ни­цько­му фо­ру­мі, ор­га­ні­зо­ва­но­му Укра­їн­ською аграр­ною кон­фе­де­ра­ці­єю і Swiss Re Corporate Solutions.

— Зав­дя­ки спів­пра­ці уря­ду та Вер­хов­ної Ра­ди ми зна­йшли шля­хи, які хо­ча б мі­ні­маль­но пе­ре­кри­ють не­га­тив для аграр­но­го се­кто­ра, — на­го­ло­сив за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Укра­ї­ни Єв­ген Ка­пі­нус. Він на­га­дав про ко­шти (близь­ко 5,5 млрд грн), пе­ред­ба­че­ні на до­та­ції сіль­го­спви­ро­бни­кам, і за­зна­чив, що но­вий ме­ха­нізм на­ра­ху­ва­н­ня держ­під­трим­ки ді­я­ти­ме в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі (аби уни­кну­ти ко­ру­пцій­них чи ін­ших зло­вжи­вань). Та­кож на не­об­хі­дні агра­рі­ям про­гра­ми Мі­нАПіП роз­по­ді­ля­ти­ме ча­сти­ну по­да­тку, який мав ін­де­ксу­ва­ти­ся по 4-й гру­пі (близь­ко 900 млн).

— Ме­ха­нізм до­та­цій де­що ускла­дни­ться, але бу­де про­зо­рим — як для уча­сни­ків про­це­су, так і для мо­ні­то­рин­гу, — за­зна­чив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту фі­нан­со­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки Мі­нАПіП Ба­грат Ахі­джа­нов. Він уто­чнив, що Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба ви­зна­ча­ти­ме рі­вень спла­ти по­да­тків, ка­зна­чей­ська слу­жба — фі­на­лі­зу­ва­ти­ме вер­сію що­до підтримки, а Мі­на­гро­по­лі­ти­ки бу­де опе­ра­то­ром бю­дже­тних ко­штів.

— Зро­бле­но ма­кси­мум мо­жли­во­го з не­мо­жли­во­го, — пе­ре­ко­на­ний пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ле­о­нід Ко­за­чен­ко. За йо­го сло­ва­ми, не менш акту­аль­не й го­стре пи­та­н­ня, яке має бу­ти ви­рі­ше­не у 2017 ро­ці, — від­кри­т­тя рин­ку землі сіль­госп­при­зна­че­н­ня. Про це, як на­га­дав очіль­ник УАК, іде­ться у ме­мо­ран­ду­мі з МВФ, який під­пи­са­ла Україна. Є та­кі очі­ку­ва­н­ня і з бо­ку Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. На­то­мість українські фер­ме­ри — ті, хто пе­ре­д­усім мав би пра­гну­ти від­кри­т­тя зе­мель­но­го рин­ку, — по­бо­ю­ю­ться мо­жли­вих но­ва­цій. Нав­че­ні гір­ким до­сві­дом ми­ну­лих ро­ків, во­ни за­не­по­ко­є­ні, зокре­ма, тим, хто ма­ти­ме пер­шо­чер­го­ве пра­во ку­пу­ва­ти зем­лю: укра­ї­нець чи іно­зе­мець, фі­зи­чна чи юри­ди­чна осо­ба, мі­сце­вий ме­шка­нець чи будь-хто. Лю­дей ці­ка­вить, чи бу­дуть вста­нов­ле­ні обме­же­н­ня на роз­мір зе­мель­ної ді­лян­ки за умо­ви її ви­ку­пу. Хто на­да­лі про­во­ди­ти­ме зе­мель­ні ау­кціо­ни — ви­ня­тко­во дер­жав­ні ор­га­ни чи, під їх на­гля­дом, гро­мад­ські об’єд­на­н­ня (на­при­клад, зе­мель­ні спіл­ки), як це ро­блять наші єв­ро­пей­ські су­сі­ди. І, до ре­чі, не може бу­ти в одно­го по­ля де­сять чи біль­ше го­спо­да­рів. То що ро­би­ти з про­бле­мою кон­цен­тра­ції зе­мель? Усі ці ва­жли­ві пи­та­н­ня ма­ють бу­ти про­пи­са­ні за­ко­но­дав­чо.

Го­во­ри­ли екс­пер­ти на фо­ру­мі і про по­тре­бу ві­тчи­зня­но­го агро­се­кто­ра в обі­го­вих ко­штах. Мі­жна­ро­дні фі­нан­со­ві ін­сти­ту­ції, ро­зу­мі­ю­чи си­ту­а­цію, го­то­ві ін­ве­сту­ва­ти у сіль­го­спви­ро­бни­цтво і на­віть пом’якшу­ють умо­ви отри­ма­н­ня та­ких по­зик. «Агра­рії сьо­го­дні для нас №1», — на­го­ло­шує Оле­на Во­ло­ши­на, ке­рів­ник ді­яль­но­сті Між­на­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції в Укра­ї­ні. За її сло­ва­ми, укра­їн­ський агро­бі­знес де­мон­струє свою зда­тність ви­хо­ди­ти у при­бу­ток на­віть у скла­дних умо­вах. Із цим по­го­джу­є­ться й очіль­ник пред­став­ни­цтва ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер. Він за­зна­чив, що Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку роз­по­чи­нає про­гра­му кре­ди­ту­ва­н­ня ма­лих та се­ре­дніх укра­їн­ських аграрних під­при­ємств: «На 40 млн єв­ро про­тя­гом 4-рі­чно­го пе­рі­о­ду, ще близь­ко 10 млн єв­ро до­да­тко­во бу­дуть ви­ді­ле­ні для то­го, аби по­кри­ти ви­тра­ти на під­го­тов­ку про­е­ктів фі­нан­су­ва­н­ня». Цих ко­штів, за йо­го під­ра­хун­ка­ми, може ви­ста­чи­ти для фі­нан­су­ва­н­ня со­тні рі­зно­ма­ні­тних про­е­ктів. Ін­фор­ма­цію про пра­виль­не оформ­ле­н­ня за­яв­ки по­тен­цій­ні отри­му­ва­чі по­зи­ки мо­жуть зна­йти на сай­ті між­на­ро­дної кре­ди­тної уста­но­ви www. ebrd.com/ukraine.

— У кри­зо­вий пе­рі­од усі еко­но­мі­чні ри­зи­ки за­го­стрю­ю­ться, — на­го­ло­шує ві­це-пре­зи­дент Swiss Re Corporate Solutions Оле­ксандр Ар­тю­шин. А втім, ба­га­тьом втра­там агро­ви­ро­бни­цтва мо­жна за­по­біг­ти, за­вча­сно звер­та­ю­чи ува­гу на слаб­кі сто­ро­ни цьо­го ри­зи­ко­во­го бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.