Ко­ли по­трі­бно від­кли­ка­ти про­дукт…

AgroMarket - - ДЕЛІКАТНА ТЕМА - Юрій ОГЛАШЕННИЙ, стар­ший екс­перт з НАССР і про­сте­жу­ва­но­сті

4. Тре­ба ор­га­ні­зу­ва­ти ма­кси­маль­но опе­ра­тив­не по­вер­не­н­ня та­кої про­ду­кції від клі­єн­тів із на­сту­пним збе­рі­га­н­ням (до прийня­т­тя рі­ше­н­ня) в спе­ці­аль­но від­ве­де­но­му мі­сці — щоб за­по­біг­ти пе­ре­сор­ту­ван­ню чи по­мил­ко­во­му від­прав­лен­ню в ре­а­лі­за­цію (пе­ред­умо­ви: уни­кне­н­ня пе­ре­хре­сно­го за­бру­дне­н­ня, по­во­дже­н­ня з не­кон­ди­цій­ною про­ду­кці­єю та від­хо­да­ми, збе­рі­га­н­ня ма­те­рі­а­лів);

5. Пі­сля опо­ві­ще­н­ня спо­жи­ва­чів і по­вер­не­н­ня не­без­пе­чної про­ду­кції фор­маль­на про­це­ду­ра від­кли­ка­н­ня як спо­сіб ко­ре­кції (ви­прав­ле­н­ня) не­від­по­від­но­сті за­вер­шу­є­ться. Однак ефе­ктив­ність про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР бу­ла б не­за­до­віль­ною без за­про­ва­дже­н­ня ко­ри­гу­валь­них за­хо­дів — ви­яв­ле­н­ня й усу­не­н­ня при­чи­ни не­від­по­від­но­стей (пе­ред­умо­ва: впро­ва­дже­на про­це­ду­ра ко­ри­гу­валь­них за­хо­дів). Для цьо­го слід про­ана­лі­зу­ва­ти усі ета­пи ви­го­тов­ле­н­ня про­ду­кції — від над­хо­дже­н­ня си­ро­ви­ни та па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів і до від­прав­ле­н­ня про­ду­кції клі­єн­там. У біль­шо­сті випадків (окрім про­стих про­це­сів чи ма­лих під­при­ємств) та­кий ана­ліз не­мо­жли­во зро­би­ти без за­про­ва­дже­ної вну­трі­шньої про­сте­жу­ва­но­сті, яка до­зво­лить пе­ре­ві­ри­ти кон­троль усіх ета­пів ви­ро­бни­цтва, пра­виль­не ведення за­пи­сів, ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень, від­бір і на­ле­жне збе­рі­га­н­ня зраз­ків про­ду­кції, на­пів­фа­бри­ка­тів, си­ро­ви­ни. Це ва­жли­во й для оцін­ки ймо­вір­но­сті не­від­по­від­но­стей в ін­ших пар­ті­ях про­ду­кції, ви­яв­ле­н­ня вла­сних не­до­лі­ків, не­на­дій­них по­ста­чаль­ни­ків, клі­єн­тів, під­ря­дни­ків.

6. Усі ви­пад­ки від­кли­кань і ви­лу­чень ма­ють бу­ти за­до­ку­мен­то­ва­ні у фор­му­ля­рі з обов’яз­ко­вим за­зна­че­н­ням ко­ри­гу­валь­них за­хо­дів. Аби вста­но­ви­ти тен­ден­ції, облік ви­лу­чень тре­ба ре­гу­ляр­но ана­лі­зу­ва­ти.

7. Акту­аль­ність те­ле­фон­них но­ме­рів та ін­ших кон­та­ктних да­них уча­сни­ків кри­зо­вої ко­ман­ди, клі­єн­тів, ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну та мас-ме­діа ре­ко­мен­до­ва­но пе­ре­ві­ря­ти не рід­ше ніж раз на пів­ро­ку. Якщо у ко­гось із ко­ман­ди змі­ню­ю­ться да­ні, він по­ви­нен са­мо­стій­но про це по­ві­до­ми­ти, щоб оно­ви­ти ін­фор­ма­цію.

8. Про­це­ду­ри від­кли­ка­н­ня та ви­лу­че­н­ня пе­ре­ві­ря­ють (за до­по­мо­гою си­му­ля­ції) на ді­є­вість що­най­мен­ше раз на рік. Для цьо­го до­віль­но ви­би­ра­ють пар­тію про­ду­кції (ре­ко­мен­до­ва­но ви­би­ра­ти про­ду­кти, які ви­го­тов­ля­ю­ться у най­біль­шій кіль­ко­сті або най­чу­тли­ві­ші до за­бру­днень). Зві­сно, без при­чи­ни ля­ка­ти спо­жи­ва­чів не вар­то, однак те­сту­ва­н­ня усіх ре­шти кро­ків (збір кри­зо­вої ко­ман­ди, спи­ски опо­ві­ще­н­ня, про­сте­жу­ва­ність, ча­со­ві рам­ки ви­ко­на­н­ня) не­об­хі­дне. Хо­ро­ший по­ка­зник — впо­ра­ти­ся з пер­ши­ми трьо­ма пун­кта­ми за дві го­ди­ни з ча­су над­хо­дже­н­ня си­гна­лу про не­від­по­від­ність. Осо­бли­во­сті ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств. Ті­сний кон­такт із клі­єн­та­ми до­зво­ляє ефе­ктив­но впро­ва­ди­ти ці ви­мо­ги.

Ти­по­ві по­мил­ки. Про­це­ду­ра не за­про­ва­дже­на на пра­кти­ці, від­су­тність кон­та­ктної ін­фор­ма­ції про клі­єн­тів.

Існу­ють від­кли­ка­н­ня двох ти­пів — при­му­со­ве (ко­ли опе­ра­тор рин­ку не ре­а­гує на си­ту­а­цію і не вжи­ває жо­дних ви­прав­них за­хо­дів) і до­бро­віль­не (як опе­ра­тив­на ре­а­кція на ви­яв­ле­ні в ре­зуль­та­ті вну­трі­шніх пе­ре­ві­рок не­від­по­від­но­сті — щоб за­по­біг­ти по­тра­плян­ню не­без­пе­чно­го про­ду­кту до спо­жи­ва­ча).

У роз­ви­не­них кра­ї­нах та­кі про­це­ду­ри за­сто­со­ву­ють до­сить ча­сто. Так, на­при­клад, за один ти­ждень гру­дня бу­ло від­кли­ка­но су­міш для ви­го­тов­ле­н­ня тор­тів у Ка­на­ді (саль­мо­не­ла), сир у Шо­тлан­дії (лі­сте­рія), іспан­ський шпи­нат в Ан­глії (ме­та­ло­до­мі­шки), со­ус у Бель­гії (не­пра­виль­не мар­ку­ва­н­ня), пе­чи­во в Ав­стра­лії (не за­де­кла­ро­ва­ні алер­ге­ни), бі­лу ку­ку­ру­дзу в США (не за­де­кла­ро­ва­ний алер­ген суль­фіт). На на­ших те­ре­нах ві­до­мих від­кли­кань до­по­ки не бу­ло. Спіл­ку­ва­н­ня з опе­ра­то­ра­ми рин­ку ча­сто за­свід­чує, що во­ни мо­раль­но не го­то­ві до про­ве­де­н­ня та­кої про­це­ду­ри і вва­жа­ють її ка­та­стро­фою для бі­зне­су. Зві­сно, від­кли­ка­н­ня є кри­зо­вою си­ту­а­ці­єю і край­нім за­хо­дом для ви­прав­ле­н­ня си­ту­а­ції, однак це ви­мо­га за­ко­но­дав­ства, яку по­трі­бно ви­ко­ну­ва­ти, не очі­ку­ю­чи, ко­ли це зро­бить ком­пе­тен­тний ор­ган

До­бро­віль­не від­кли­ка­н­ня про­ду­кту, іні­ці­йо­ва­не са­мим опе­ра­то­ром рин­ку, вка­зує на про­бле­ми з кон­тро­лем про­це­сів під час ви­ро­бни­цтва і є не­га­тив­ним яви­щем з то­чки зо­ру бі­зне­су. Про­те з по­зи­ції спо­жи­ва­ча від­кли­ка­н­ня свід­чить, що ви­ро­бник є сум­лін­ним, дбає про здо­ров’я лю­дей, а от­же, й ін­ші пар­тії йо­го про­ду­кції не зав­да­дуть шко­ди. Ось, при­мі­ром, у 2005 ро­ці ком­па­нія Nestle від­кли­ка­ла в Іта­лії 2 млн лі­трів ди­тя­чо­го мо­ло­ка че­рез мо­жли­ву за­гро­зу без­пе­чно­сті, що по­хо­ди­ла з па­ку­валь­них ма­те­рі­а­лів ком­па­нії Tetra Pak, за рі­ше­н­ням мі­сце­вої про­ку­ра­ту­ри. А по­тім, з вла­сної іні­ці­а­ти­ви, ще 30 млн лі­трів (що у 2,5 ра­за пе­ре­ви­щу­ва­ло рі­чний про­даж мо­ло­ка в Іта­лії). Як не див­но, цей факт не впли­нув не­га­тив­но на еко­но­мі­чні ре­зуль­та­ти ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.