Бренд

Для чого ви­ро­бни­ко­ві ство­рю­ва­ти вла­сний бренд і як йо­го за­хи­ща­ти

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки бі­зне­скон­суль­ту­ва­н­ня ЮФ GOLAW

Д е ми ни­ні шу­ка­є­мо но­ві ідеї? Дев’яте­ро з де­ся­ти пе­ре­д­усім звер­та­ю­ться по до­по­мо­гу до Google. Вла­сне, а чо­му б і ні? В ін­тер­не­ті без­ліч кре­а­тив­них кар­ти­нок, текс­тів, му­зи­ки й ві­део. Про­те всі во­ни «чи­їсь», і що по­пу­ляр­ні­ший кон­тент, то не­без­пе­чні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го без до­зво­лу…

Со­си­ски «Ка­пі­то­шка» із зо­бра­же­н­ням на упа­ков­ці ве­се­ло­го муль­тя­шно­го ге­роя, пев­не, й справ­ді ма­ли не­аби­який по­пит у по­ку­пців. Але ви­ро­бник («М’ясний дар») не по­дбав про зго­ду вла­сни­ка ав­тор­ських прав на одно­ймен­ний лі­те­ра­тур­ний сю­жет і, від­по­від­но, бренд («Ка­пі­то­шка»). Це й ста­ло під­ста­вою для су­до­во­го по­зо­ву, у яко­му по­стра­жда­лий ви­ма­гав від по­ру­шни­ка 120 000 грн ком­пен­са­ції (спра­ва №161/11405/15-ц, Лу­цький мі­ськра­йон­ний суд Во­лин­ської обла­сті). Суд, зро­зумі­ло, прийняв сто­ро­ну по­зи­ва­ча. До­бре, що «М’ясний дар» і «Ка­пі­то­шка» вре­шті по­ро­зумі­ли­ся й укла­ли пи­сьмо­ву ми­ро­ву уго­ду. Що­прав­да, та­ких істо­рій — про по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав — у ре­є­стрі су­до­вих рі­шень ви­ста­чає. Пра­гну­чи при­швид­ши­ти (чи, може, зде­ше­ви­ти) ета­пи роз­роб­ки сво­єї тор­го­вої мар­ки та її упі­зна­ва­но­сті, ці за­сте­ре­же­н­ня ду­же ча­сто ігно­ру­ють. Як на­слі­док — су­до­ві ви­тра­ти, штра­фи й не­аби­яка пля­ма на ре­пу­та­ції…

З чого тре­ба по­чи­на­ти?

По­ча­ти тре­ба з роз­роб­ки вла­сне зо­бра­же­н­ня, тоб­то брен­ду, який ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться для по­зна­че­н­ня ва­шої про­ду­кції. За­до­во­ле­н­ня це не з де­ше­вих і може обі­йти­ся від 100 до 5000 до­ла­рів за­ле­жно від рів­ня фа­хів­ців, з яки­ми ви пра­цю­ва­ти­ме­те.

Да­лі не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти від­по­від­ну тор­го­ву мар­ку. Її ре­є­стра­цію здій­снює Дер­жав­на слу­жба ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті від­по­від­но до Пра­вил, за­твер­дже­них на­ка­зом Дер­жав­но­го па­тен­тно­го ві­дом­ства Укра­ї­ни від 28 ли­пня 1995 ро­ку №116. Для по­да­чі за­яв­ки тре­ба ви­зна­чи­ти­ся, для яких кла­сів то­ва­рів і по­слуг ви пла­ну­є­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ТМ, чи бу­де во­на сло­ве­сною, чи ком­бі­но­ва­ною, тоб­то в по­єд­нан­ні із зо­бра­же­н­ням, і спла­ти­ти збір. Роз­мір збо­ру за­ле­жить від кіль­ко­сті кла­сів для то­ва­рів і по­слуг, у яких ви ма­є­те на­мір ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ТМ (ко­жний клас — 1000 грн), ко­льо­ру (ко­льо­ро­ве зо­бра­же­н­ня — плюс 500 грн). А якщо у вас ра­птом ви­ни­кло ба­жа­н­ня ви­ко­ри­ста­ти сло­во «Україна» у ва­шій ТМ, то до­ве­де­ться за­пла­ти­ти ще 6000 грн. Зі всі­ма ви­да­ми збо­рів, що мо­жуть стя­гу­ва­ти­ся в про­це­сі ре­є­стра­ції ТМ, мо­жна озна­йо­ми­ти­ся у по­ста­но­ві КМУ від 23 гру­дня 2004 ро­ку №1716.

Да­лі за­яв­ка про­хо­ди­ти­ме дві екс­пер­ти­зи — фор­маль­ну та по су­ті за­яв­ле­но­го зна­ка. Са­ме то­му, щоб збе­рег­ти час й уни­кну­ти на­да­лі мо­жли­вої від­мо­ви в ре­є­стра­ції, пе­ред по­да­чею за­яв­ки до­ре­чно по­шу­ка­ти мо­жли­ві збі­ги (ви­яви­ти всі схо­жі або то­то­жні зна­ки) се­ред уже за­ре­є­стро­ва­них схо­жих тор­го­вих ма­рок. Офі­цій­но та­кий по­шук здій­снює Дер­жав­на слу­жба ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а та­кож бу­дь­хто з па­тен­тних по­ві­ре­них (у них є вла­сні ба­зи да­них). Вартість та­кої по­слу­ги — орі­єн­тов­но до 2000 грн за 5 кла­сів для то­ва­рів і по­слуг. За­зви­чай тер­мін ре­є­стра­ції ТМ в рам­ках стан­дар­тної про­це­ду­ри ста­но­вить 12–18 мі­ся­ців, за при­швид­ше­ною — 8–9.

По­тре­бує за­хи­сту тор­го­ва мар­ка й на зов­ні­шніх рин­ках. Її пе­ре­д­усім слід за­ре­є­стру­ва­ти в тій юрис­ди­кції, де пла­ну­є­те ре­а­лі­за­цію то­ва­ру.

Та­ка ре­є­стра­ція мо­жли­ва кіль­ко­ма шля­ха­ми:

• по­да­ча за­яв­ки на ре­є­стра­цію за на­ціо­наль­ною про­це­ду­рою, від­по­від­но до на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства іно­зем­ної кра­ї­ни; по­да­ча за­яв­ки за Ма­дрид­ською уго­дою про між­на­ро­дну ре­є­стра­цію тор­го­вих ма­рок або про­то­ко­лом до неї. Пе­ре­ва­га пер­шо­го ва­рі­ан­та по­ля­гає у від­но­сній швид­ко­сті про­це­ду­ри та від­су­тно­сті по­пе­ре­дньої ре­є­стра­ції ТМ в Укра­ї­ні. Тоб­то, якщо ви ро­зу­мі­є­те, що то­ва­ри екс­пор­ту­ва­ти­му­ться тіль­ки в Поль­щу, на­при­клад, то ТМ вар­то за­ре­є­стру­ва­ти ли­ше в Поль­щі за її на­ціо­наль­ним за­ко­но­дав­ством. На­да­лі, якщо ви­ни­кне по­тре­ба ре­а­лі­зо­ву­ва­ти то­вар та­кож в Укра­ї­ні, то у вас бу­де мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся 6-мі­ся­чним прі­о­ри­те­том за Па­ризь­кою кон­вен­ці­єю.

Якщо ж є не­об­хі­дність за­ре­є­стру­ва­ти ТМ у ве­ли­кій кіль­ко­сті кра­їн, то най­кра­ще ско­ри­ста­ти­ся дру­гим ва­рі­ан­том — ре­є­стра­ція за Ма­дрид­ською кон­вен­ці­єю. За ці­єю про­це­ду­рою за­яв­ка, у якій вка­зу­ю­ться одра­зу всі юрис­ди­кції, в яких ви ба­жа­є­те отри­ма­ти за­хист, роз­гля­да­є­ться Мі­жна­ро­дним Бю­ро Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Не­до­лі­ком та­кої ре­є­стра­ції може бу­ти ли­ше те, що не всі кра­ї­ни є уча­сни­ка­ми Ма­дрид­ської кон­вен­ції, то­му пе­ред по­да­чею за­яв­ки по­трі­бно про­кон­суль­ту­ва­ти­ся із фа­хів­ця­ми.

Тор­го­ва мар­ка — це не на­зав­жди

Пі­сля ре­є­стра­ції ТМ її вла­сник отри­мує сві­до­цтво на знак для то­ва­рів і по­слуг, яке на­дає йо­му та­кі пра­ва:

• за­бо­ро­ня­ти ін­шим осо­бам ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти знак (ТМ) без йо­го зго­ди; пе­ре­да­ва­ти будь-якій осо­бі пра­во вла­сно­сті на знак пов­ні­стю або від­но­сно ча­сти­ни за­зна­че­них у сві­до­цтві то­ва­рів і по­слуг, на під­ста­ві до­го­во­ру; на­да­ва­ти будь-якій осо­бі до­звіл (ви­да­ти лі­цен­зію) на ви- ко­ри­ста­н­ня зна­ка на під­ста­ві лі­цен­зій­но­го до­го­во­ру; за­хи­ща­ти свої пра­ва на знак для то­ва­рів і по­слуг як в су­до­во­му, так і в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку. Вла­сни­ку ТМ слід пам’ята­ти, що пі­сля отри­ма­н­ня сві­до­цтва тре­ба йо- го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті, тоб­то мар­ку­ва­ти то­ва­ри, що ви­ро­бля­ю­ться та ре­а­лі­зу­ю­ться. Якщо ТМ не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться про­тя­гом 3 ро­ків, то, від­по­від­но до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, бу­дь­хто може звер­ну­ти­ся до су­ду із за­явою про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня дії сві­до­цтва на ТМ пов­ні­стю або час­тко­во (По­ста­но­ва Пле­ну­му Ви­що­го Го­спо­дар­сько­го Су­ду Укра­ї­ни «Про де­які пи­та­н­ня пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня спо­рів, пов’яза­них із за­хи­стом прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті» від 17 жов­тня 2012 ро­ку №12).

Плю­си та мі­ну­си ре­є­стра­ції

Без­за­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою мо­жна вва­жа­ти екс­клю­зив­ність у ви­ко­ри­стан­ні пев­ної ТМ. Тоб­то біль­ше ні в ко­го не бу­де та­ко­го ло­го­ти­пу, фір­мо­во­го зна­чка чи де­ві­зу на гер­бі кор­по­ра­ції. Це ре­пу­та­цій­на пе­ре­ва­га. Крім то­го, якщо ви ра­птом пе­ре­ду­ма­ли ви­пу­ска­ти то­ва­ри са­мо­стій­но, ТМ мо­жна пе­ре­да­ти в лі­цен­зію та за­ро­бля­ти на цьо­му гро­ші.

Се­ред мі­ну­сів ре­є­стра­ції ТМ мо­жна ви­ді­ли­ти та­кі: ви­со­ка вартість про­це­ду­ри — по­чи­на­ю­чи від роз­роб­ки ТМ та за­кін­чу­ю­чи ре­є­стра­ці­єю, не­об­хі­дність по­стій­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зо­бра­же­н­ня в го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті, що пев­ним чи­ном під­ви­щує со­бі­вар­тість про­ду­кції.

На жаль, ре­є­стра­ція ТМ в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку не убез­пе­чує від мо­жли­вих по­ся­гань на неї тре­ті­ми осо­ба­ми, зокре­ма не­за­кон­не мар­ку­ва­н­ня ва­шою ТМ ін­ших то­ва­рів. Що ж ро­би­ти у та­ко­му ви­пад­ку? В пер­шу чер­гу тре­ба ма­ти до­ка­зи по­ру­ше­н­ня ва­ших прав. Тоб­то мо­жна при­дба­ти де­кіль­ка при­мір­ни­ків про­ду­кції, яка, на ва­шу дум­ку, по­ру­шує ва­ші пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. По­тім не­об­хі­дно пе­ре­ві­ри­ти, чи справ­ді бу­ло ви­ко­ри­ста­но ва­шу ТМ, чи, мо­жли­во, ін­шу, але до­сить схо­жу. Від цьо­го за­ле­жа­ти­ме подаль­ша стра­те­гія за­хи­сту.

Якщо бу­ло ви­ко­ри­ста­но са­ме ва­шу ТМ, то мо­жна по­да­ва­ти по­зов до су­ду й про­си­ти суд:

• зу­пи­ни­ти про­пуск че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни то­ва­рів, імпорт чи ек­спорт яких по­ру­шує ва­ші пра­ва;

• ви­лу­чи­ти із ци­віль­но­го обо­ро­ту то­ва­ри, що по­ру­шу­ють ва­ші пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, та зни­щи­ти та­кі то­ва­ри; • від­шко­ду­ва­ти зби­тки, за­по­ді­я­ні вам уна­слі­док по­ру­ше­н­ня ва­ших прав.

Якщо ж бу­ло ви­ко­ри­ста­но май­же ана­ло­гі­чну ТМ, яка може вве­сти в ома­ну спо­жи­ва­ча що­до ва­ших то­ва­рів й ін­ших то­ва­рів, що про­да­ю­ться, то мо­жна роз­гля­ну­ти та­кі ва­рі­ан­ти:

• по­да­ча по­зо­ву до су­ду про ска­су­ва­н­ня сві­до­цтва на ТМ, під якою про­да­ю­ться ін­ші то­ва­ри. Під­ста­вою для по­зо­ву бу­де схо­жість ва­шої ТМ й ін­шої ТМ, що може вве­сти в ома­ну спо­жи­ва­ча що­до ви­ро­бни­ка то­ва­ру. У цьо­му ра­зі ва­жли­вою є да­та ре­є­стра­ції ТМ, тоб­то ва­ша ТМ має бу­ти за­ре­є­стро­ва­на ра­ні­ше, ніж ТМ кон­ку­рен­та;

• по­да­ча за­яви в Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни про не­пра­во­мір­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­зна­че­н­ня на під­ста­ві ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист від не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції». Вра­хо­ву­ю­чи роз­мі­ри штра­фів, які може на­кла­сти АМКУ, за­зна­че­ний ва­рі­ант є на­віть більш ді­є­вим, ніж по­да­ча по­зо­ву до су­ду.

Як ви­ни­ка­ють пре­це­ден­ти

Якщо ва­ші пра­ва по­ру­шу­ють, їх тре­ба за­хи­ща­ти. Роз­по­віді про те, що в су­дах не­мо­жли­во до­би­ти­ся спра­ве­дли­во­сті, не від­по­від­а­ють дій­сно­сті — все за­ле­жить від по- зи­ції у спра­ві та про­фе­сіо­на­лі­зму ва­ших юри­стів.

Як при­клад мо­жна при­ве­сти спра­ву, в якій за не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ з по­ру­шни­ка бу­ло стя­гну­то май­же 1,4 млн грн (Ухва­ла Апе­ля­цій­но­го су­ду Ки­їв­ської об- ла­сті у спра­ві №369/9557/15 від 14 черв­ня 2016 ро­ку). Суть спра­ви по­ля­га­ла в то­му, що від­по­від­а­чі, з по­ру­ше­н­ням прав на пер­со­наж, про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків ви­ро­бля­ли та ре­а­лі­зо­ву­ва­ли то­ва­ри «Вєр­кін квас кла­си­чний» та «Вєр­кін квас по­хміль­ний», на ети­ке­тці яко­го мі­сти­ться зо­бра­же­н­ня по­зи­ва­ча — ав­то­ра пер­со­на­жу «Вєр­ка Сер­дю­чка» у сце­ні­чно­му обра­зі.

Фа­кти­чно на ети­ке­тці ква­су бу­ло від­тво­ре­но ре­аль­не фо­то «Вєр­ки Сер­дю­чки» (чи то пак, зодя­гне­но­го й за­гри­мо­ва­но­го в цьо­му обра­зі її ав­то­ра). Втім, у по­зо­ві йшло­ся про за­хист са­ме йо­го пра­ва на пер­со­наж. Зва­жа­ю­чи на до­ве­де­ність фа­ктів по­ру­шень ав­тор­ських прав по­зи­ва­ча, під­твер­дже­н­ня ми­тни­ми та по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми зна­чно­го об­ся­гу цих по­ру­шень, а са­ме ре­а­лі­за­ції на су­му понад 15 млн грн в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми, суд, ура­хо­ву­ю­чи ви­мо­ги ро­зум­но­сті й об­ґрун­то­ва­но­сті, при­зна­чив ком­пен­са­цію в роз­мі­рі 1000 за­ро­бі­тних плат, що ста­но­вить 1 378 000 (один міль­йон три­ста сім­де­сят ві­сім ти­сяч) грн. Та­кож суд за­до­воль­нив по­зов­ні ви­мо­ги в ча­сти­ні ви­лу­че­н­ня із ци­віль­но­го обо­ро­ту шля­хом кон­фі­ска­ції кон­тра­фа­ктно­го то­ва­ру для подаль­шо­го йо­го зни­ще­н­ня.

Які ви­снов­ки мо­жна зро­би­ти із ці­єї спра­ви? По-пер­ше: пе­ред ви­ко­ри­ста­н­ням будь-якої тор­го­вої мар­ки вар­то пе­ре­ві­ри­ти, а чи не по­ру­шу­є­те ви пра­ва ін­ших осіб, щоб по­тім не пла­ти­ти ве­ли­че­зні штра­фи; по-дру­ге: свій бренд по­трі­бно офор­ми­ти на­ле­жним чи­ном, щоб ма­ти мо­жли­вість йо­го за­хи­ща­ти від не­пра­во­мір­них по­ся­гань; по-тре­тє: у ра­зі по­ру­ше­н­ня ва­ших прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті їх тре­ба за­хи­ща­ти, зокре­ма в су­до­во­му по­ряд­ку.

Якщо тор­го­ва мар­ка не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться про­тя­гом 3 ро­ків, то, від­по­від­но до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, будь-хто може звер­ну­ти­ся до су­ду із за­явою про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня дії сві­до­цтва на ТМ пов­ні­стю або час­тко­во

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.