Зем­ля

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, юрист

У сво­їй ро­бо­ті я ду­же ча­сто зу­стрі­чаю сте­ре­о­ти­пи: «ти ж юрист, ма­єш зна­ти все!», або «в на­ших су­дах не­мо­жли­во ви­гра­ти спір без хабарів». Один із та­ких сте­ре­о­ти­пів сто­су­є­ться й оскар­же­н­ня ре­зуль­та­тів по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки. Біль­шість пла­тни­ків по­да­тків упев­не­ні: якщо по­да­тко­ва ви­не­сла ППР, то ва­рі­ан­тів ли­ше два — або до­мов­ля­ти­ся в по­да­тко­вій, або одра­зу ж біг­ти до су­ду з ку­пою до­ку­мен­тів. Про мо­жли­вість адмі­ні­стра­тив­но­го оскар­же­н­ня або за­сто­су­ва­н­ня ін­ших шля­хів розв’яза­н­ня про­бле­ми ні­хто на­віть і не за­ми­слю­є­ться. На­став час роз­ві­ю­ва­ти сте­ре­о­ти­пи, і са­ме про це пі­де да­лі мо­ва.

Ба­га­то хто чув та­кий тер­мін, як GR (government relation) — стра­те­гія за­хи­сту бі­зне­су. Про­те не всі до кін­ця ро­зу­мі­ють, як це пра­цює. Хтось вва­жає, що GR це «розв’яза­н­ня про­блем бі­зне­су у ви­со­ких ка­бі­не­тах», за що тре­ба за­пла­ти­ти чи­ма­ло гро­шей. Ін­ший, мо­жли­во, ска­же, що GR — це пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня про­бле­ми в мас-ме­діа, але ко­штує до­рож­че, ніж PR. На­то­мість ре­аль­на суть зга­да­ної стра­те­гії да­ле­ка від цих уяв­лень.

GR-за­хо­ди по­кли­ка­ні при­вер­ну­ти ува­гу кон­кре­тних пред­став­ни­ків ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, які вре­шті й по­вин­ні прийня­ти рі­ше­н­ня по су­ті си­ту­а­ції. Є до­сить ба­га­то за­кон­них ме­ха­ні­змів впли­ву на пред­став­ни­ків фі­скаль­них ор­га­нів, аби сти­му­лю­ва­ти їх до­три­му­ва­ти­ся по­ло­жень за­ко­но­дав­ства в хо­ді про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки та не ігно­ру­ва­ти за­кон­ні ви­мо­ги пла­тни­ків по­да­тків. На­при­клад, Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на (РБО) спри­яє про­зо­рій ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, за­по­бі­гає ко­ру­пцій­ним ді­я­н­ням і по­ру­ше­н­ням за­кон­них ін­те­ре­сів суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. Сю­ди мо­жна звер­ну­ти­ся зі скар­гою на дії/без­ді­яль­ність по­да­тко­вих ор­га­нів і по­про­си­ти втру­ти­ти­ся в си­ту­а­цію. І це справ­ді ді­є­вий ме­ха­нізм, а не по­пу­лізм.

Ска­жі­мо, 21 ли­пня 2016 ро­ку скар­жник, агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми, звер­нув­ся до РБО зі скар­гою на не­пра­во­мір­ні дії ДФС Укра­ї­ни що­до не­від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за окре­мі пе­рі­о­ди 2013–2016 ро­ків на су­му

понад 418 млн грн. Роз­слі­ду­вав­ши спра­ву, ін­спе­ктор РБО пе­ре­дав її на роз­гляд ро­бо­чій гру­пі РБО і ДФС. Не­вдов­зі 344 млн грн ПДВ бу­ло від­шко­до­ва­но. То­ва­ри­ству «Ав­густ-Україна», яке спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ім­пор­ті й опто­во­му про­да­жі агро­хі­мі­ка­тів, за до­по­мо­гою втру­ча­н­ня РБО вда­ло­ся домогтися за­кри­т­тя кри­мі­наль­ної спра­ви, що бу­ла від­кри­та за стат­тею 321 ККУ (не­за­кон­не виробництво і збут хі­мі­чних та силь­но­ді­ю­чих ре­чо­вин), і по­вер­не­н­ня понад 350 т за­а­ре­што­ва­но­го для екс­пер­тної оцін­ки май­на (агро­хі­мі­ка­тів).

Та­ких по­зи­тив­них при­кла­дів у Ра­ди бі­зне­сом­буд­сме­на ви­ста­чає. Крім ньо­го пра­ва­ми ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні пе­ре­йма­ю­ться На­ціо­наль­на ін­ве­сти­цій­на ра­да, Офіс су­про­во­дже­н­ня ін­ве­сти­цій та ін­ші ін­сти­ту­ції. Пра­виль­но під­го­тов­ле­ні звер­не­н­ня до та­ких ор­га­нів да­ють свій ре­зуль­тат. Не тре­ба за­бу­ва­ти й про про­філь­ні бі­зне­сор­га­ні­за­ції, та­кі як Єв­ро­пей­ська Бі­знес-Асо­ці­а­ція (EBA) та Аме­ри­кан­ська Тор­го­ва Па­ла­та (ACC), які зав­жди від­кри­ті до діа­ло­гу й го­то­ві до­по­мог­ти бі­зне­су у скла­дних си­ту­а­ці­ях.

А ще фі­ска­ли не ма­ють пра­ва ігно­ру­ва­ти адво­кат­ські за­пи­ти та звер­не­н­ня на­ро­дних де­пу­та­тів — на них тре­ба обов’яз­ко­во да­ва­ти від­по­відь (за ігно­ру­ва­н­ня на­чаль­ник від­по­від­ної ін­спе­кції не­сти­ме адмі­ні­стра­тив­ну від­по­від­аль­ність).

Не­що­дав­но пла­тни­ки по­да­тку отри­ма­ли ще один «бо­нус», зокре­ма мо­жли­вість роз­гля­ду скарг на ППР у від­кри­то­му за­сі­дан­ні. Це озна­чає, що на та­ко­му за­сі­дан­ні мо­жуть бу­ти при­су­тні пред­став­ни­ки Мін­фі­ну, упов­но­ва­же­но­го пред­став­ни­ка бі­знес-ом­буд­сме­на, ЗМІ й ін­ші. Як га­да­є­те, чи бу­дуть про­і­гно­ро­ва­ні ви­мо­ги або за­кон­ні й об­ґрун­то­ва­ні до­во­ди під­при­єм­ця, ко­ли на роз­гляд скар­ги на ППР він за­ві­тає у су­про­во­ді вка­за­них ви­ще осіб? Да­лі, зві­сно, клю­чо­ву роль ві­ді­гра­ва­ти­ме су­то юри­ди­чний бік пи­та­н­ня. Утім, вла­сник бі­зне­су має ре­аль­ний шанс за­хи­сти­ти свої пра­ва ще на ста­дії адмі­ні­стра­тив­но­го оскар­же­н­ня за до­по­мо­гою GRза­хо­дів. Чо­му б цим не ско­ри­ста­ти­ся?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.