Ці­ни

Огляд рин­ку зер­но­вих і олій­них куль­тур: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Пше­ни­ця

2016 рік за­пам’ята­є­ться укра­їн­цям ре­кор­дним уро­жа­єм зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих — близь­ко 64,2 млн тонн в за­лі­ко­вій ва­зі (на 0,3 млн тонн біль­ше за ре­корд 2014-го), та со­ня­шни­ку — 12,9 млн тонн (на 1,7 млн тонн біль­ше за ре­корд 2015-го). Від­по­від­но, Україна на­ро­щує ек­спорт — близь­ко 22 млн тонн зерна та зер­но­бо­бо­вих куль­тур ли­пень-гру­день, а до кін­ця 2016/17 МР об­ся­ги експорту мо­жуть на 2,6 млн тонн пе­ре­ви­щи­ти по­ка­зни­ки ми­ну­ло­го се­зо­ну. За­га­лом про­гноз 41,6 млн тонн до­сить ре­а­лі­сти­чний...

Ва­ло­вий збір пше­ни­ці в Укра­ї­ні (26,1 млн тонн) не пе­ре­ви­щив то­рі­шніх по­ка­зни­ків, то­ді як сві­то­ве виробництво де­мон­струє но­вий ре­корд — 751 млн тонн. Зна­чно на­ро­сти­ли об­ся­ги ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці по­то­чно­го се­зо­ну (про­ти, на­при­клад, 2012/13 МР) Ро­сія (в 1,9 ра­за) й Ав­стра­лія (на 45%). Тож ек­спорт пше­ни­ці із цих кра­їн про­гно­зу­ють на ви­що­му рів­ні, ніж у по­пе­ре­дні се­зо­ни.

Де­кіль­ка остан­ніх уро­жай­них ро­ків, що спри­я­ли на­ро­щу­ван­ню сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці, при­зве­ли до на­ко­пи­че­н­ня пе­ре­хі­дних за­ли­шків, які у 2016/17 МР ста­но­ви­ти­муть май­же 34% що­до ви­ро­бни­цтва, то­ді як у 2012/13 МР цей по­ка­зник був на рів­ні 27%. Та­ка си­ту­а­ція не мо­гла не від­би­ти­ся на сві­то­вих ко­ти­ру­ва­н­нях, які остан­ні п’ять ро­ків, і зокре­ма у 2016 ро­ці, ма­ли стій­кий спа­дний тренд. На­при­кін­ці ро­ку на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) пше­ни­ця тор­гу­ва­ла­ся на рів­ні 3,9 дол./бу­шель, то­ді як на по­ча­тку й в се­ре­ди­ні ка­лен­дар­но­го ро­ку ко­ти­ру­ва­н­ня пе­ре­ви­щу­ва­ли по­зна­чку 5 дол./бу­шель.

Ці­ни на пше­ни­цю на фі­зи­чно­му рин­ку Укра­ї­ни ма­ли ви­схі­дний тренд че­рез де­валь­ва­цію грив­ні. Про­те на­віть в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті ці­ни та­кож не ду­же ко­ре­лю­ва­ли з тен­ден­ці­я­ми бір­жо­вих ко­ти­ру­вань пше­ни­ці на Чи­казь­кій бір­жі. У дру­го­му квар­та­лі ро­ку ці­ни стрім­ко зро­ста­ли зав­дя­ки по­вер­нен­ню ПДВ екс­пор­те­рам, які у свою чер­гу «ді­ли­ли­ся» отри­ма­ни­ми су­ма­ми з ви­ро­бни­ка­ми, під­ви­щив­ши ці­ни.

Пі­сля тра­ди­цій­но­го лі­тньо­го спа­ду цін у пе­рі­од над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю во­се­ни вну­трі­шні ці­ни на укра­їн­ську пше­ни­цю зро­ста­ли всу­пе­реч тен­ден­ці­ям бір­жо­вих ко­ти­ру­вань. Під­трим­ку вну­трі­шнім ці­нам на­да­вав екс­порт­ний по­пит як на зер­но, так і на бо­ро­шно, екс­порт­ні по­ста­ча­н­ня яко­го акти­ві­зу­ва­ли­ся в остан­ні де­кіль­ка ро­ків. Ці­ни зро­сли, не­зва­жа­ю­чи на те, що об­ся­ги про­по­зи­ції пше­ни­ці агра­рі­я­ми збіль­ши­ли­ся, з огля­ду на ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ з 2017 ро­ку. На- при­кін­ці ро­ку пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся в Укра­ї­ні за ці­на­ми понад 4500 грн/т, пше­ни­ця фу­ра­жна — понад 4200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор.

На­при­кін­ці ро­ку стан ози­мої пше­ни­ці в Укра­ї­ні не ви­кли­кав осо­бли­во­го за­не­по­ко­є­н­ня, схо­ди да­ли 93% по­сі­вів, із них в слаб­ко­му та зрі­дже­но­му ста­ні пе­ре­бу­ва­ли 18% по­сі­вів, а ре­шта 82% бу­ли в до­бро­му та за­до­віль­но­му ста­ні. По­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком си­ту­а­ція є кра­щою, оскіль­ки то­ді в слаб­ко­му та зрі­дже­но­му ста­ні бу­ла тре­ти­на по­сі­вів.

У січні очі­ку­є­ться де­який спад тор­го­вель­ної актив­но­сті че­рез но­во­рі­чні та рі­здвя­ні свя­та, ймо­вір­но «за­мо­ро­зя­ться» й ці­ни, але вже у дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня трей­дер­ські ком­па­нії від­нов­лять за­ку­пів­лю зерна, на­ма­га­ю­чись своє­ча­сно ви­ко­ну­ва­ти свої екс­порт­ні про­гра­ми. Біль­ше шан­сів для успі­шної ре­а­лі­за­ції на зов­ні­шньо­му рин­ку ма­ти­ме пше­ни­ця ви­со­кої про­до­воль­чої яко­сті, якої по­то­чно­го се­зо­ну не­до­ста­тньо в При­чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні.

Ячмінь

Гру­дне­вий звіт МСГ США був ней­траль­ним, за­ли­шив­ши на по­пе­ре­дньо­му рів­ні оцін­ку ви­ро­бни­цтва, за­па­сів та експорту-ім­пор­ту основ­них грав­ців цьо­го рин­ку. Тож і на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня він сут­тє­во не впли­нув. Ри­нок уже за­сво­їв ін­фор­ма­цію що­до сут­тє­во­го змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва та експорту ячме­ню в ЄС, а та­кож в Ар­ген­ти­ні та Ро­сії. Однак де­що біль­ший ек­спорт (про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну) очі­ку­є­ться з Ав­стра­лії й Укра­ї­ні.

Тра­ди­цій­ни­ми за­ку­пни­ка­ми укра­їн­сько­го ячме­ню є араб­ські кра­ї­ни, на­сам­пе­ред Са­у­дів­ська Ара­вія. По­то­чно­го се­зо­ну в Укра­ї­ні зі­бра­но ре­кор­дний уро­жай ячме­ню за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя — 9,5 млн тонн (по­пе­ре­дній ре­корд ви­ро­бни­цтва був у 1995 ро­ці — 9,6 млн тонн). Згі­дно з пла­на­ми про­філь­но­го мі­ні­стер­ства, 5,6 млн тонн із за­зна­че­но­го об­ся­гу пі­де на ек­спорт (до ре­чі, близь­ко 70% уже екс­пор­то­ва­но).

Про­тя­гом ка­лен­дар­но­го ро­ку ці­ни на ячмінь ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 3650–3800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, за ви­ня­тком пе­рі­о­ду над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю (чер­вень-ли­пень), ко­ли ці­ни обва­ли­ли­ся до 3300 грн/т. У гру­дні ці­ни на ячмінь де­що під­ви­щи­ли­ся, пе­ре­ви­щив­ши план­ку 3800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, сі­чень-гру­день (2016) Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), лю­тне­вий кон­тракт, сі­чень-гру­день (2016)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, сі­чень-гру­день (2016)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, сі­чень-гру­день (2016)

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.