Сер­віс

Но­вий рі­вень спів­пра­ці ви­ро­бни­ка, по­ста­чаль­ни­ка і спо­жи­ва­ча те­хні­ки KUHN пе­ред­ба­чає які­сно но­вий під­хід до об­слу­го­ву­ва­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­ктор ШЕВЧУК

Су­ча­сні те­хно­ло­гії ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня да­ють змо­гу за­до­воль­ни­ти будь-які по­тре­би ви­ро­бни­ка сіль­госп­про­ду­кції. Утім, ве­ли­кий ви­бір те­хні­ки рі­зної ці­но­вої ка­те­го­рії — це ще да­ле­ко не все, що по­трі­бно по­ку­пце­ві. Йо­го ці­ка­вить на­яв­ність за­па­сних ча­стин, а та­кож на­ла­го­дже­ний сер­віс про­дав­ця чи ви­ро­бни­ка в га­ран­тій­но­му та пі­сля­га­ран­тій­но­му об­слу­го­ву­ван­ні.

Оскіль­ки ком­па­нія «КУН-Україна» є без­по­се­ре­днім пред­став­ни­ком в Укра­ї­ні гру­пи ком­па­ній — ви­ро­бни­ків сільгосптехніки брен­ду KUHN, то во­на й не­се від­по­від­аль­ність пе­ред вла­сни­ка­ми про­ду­кції цьо­го брен­ду. То­рік ме­не­джмент ком­па­нії, до­три­му­ю­чись прин­ци­пу вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці між ви­ро­бни­ком, по­ста­чаль­ни­ком і кін­це­вим спо­жи­ва­чем, під­няв на які­сні­ший рі­вень пар­тнер­ські від­но­си­ни, за­про­ва­див­ши но­во­вве­де­н­ня для по­лі­пше­н­ня сер­ві­су сво­їх клі­єн­тів.

1. Но­ва ди­лер­ська уго­да

Вза­є­мо­ви­гі­дну спів­пра­цю між ви­ро­бни­ком, по­ста­чаль­ни­ком і клі­єн­та­ми по­кли­ка­на за­без­пе­чи­ти но­ва ди­лер­ська уго­да. Йде­ться про без­ко­штов­не між­се­зон­не де­фе­кту­ва­н­ня та без­по­се­ре­дню участь в га­ран­тій­но­му об­слу­го­ву­ван­ні те­хні­ки спе­ці­а­лі­ста­ми сер­ві­сної слу­жби «КУН-Україна». За­вча­сно і на­ле­жним чи­ном від­ре­мон­то­ва­на те­хні­ка (до то­го ж за­без­пе­че­на ори­гі­наль­ни­ми зап­ча­сти­на­ми) не під­ве­де під час се­зон­них по­льо­вих ро­біт. А це для агра­рія чи не най­го­лов­ні­ше.

2. Слу­жба опе­ра­тив­но­го ре­а­гу­ва­н­ня

Від­те­пер на звер­не­н­ня в ре­гіо­нах сер­ві­сна слу­жба ком­па­нії ре­а­гує ду­же опе­ра­тив­но. Цим ми зав­дя­чу­є­мо шта­тним фа­хів­цям, які ме­шка­ють на схо­ді та за­хо­ді кра­ї­ни. Зокре­ма, за рік вда­ло­ся чи не в де­сять разів збіль­ши­ти кількість сер­ві­сних від­ві­ду­вань клі­єн­тів.

3. Ви­со­кі ви­мо­ги до пер­со­на­лу

Доби­ра­ю­чи пер­со­нал, ме­не­джмент «КУН-Україна» ви­су­ває ви­со­кі ви­мо­ги. Окрім ви­щої осві­ти, віль­но­го во­ло­ді­н­ня іно­зем­ною мо­вою пре­тен­дент по­ви­нен ще й ма­ти до­свід ро­бо­ти в аграр­но­му се­кто­рі. Це, як ка­жуть екс­пер­ти, за­по­ру­ка ви­со­кої фа­хо­вої ком­пе­тен­ції та від­по­від­аль­но­го став­ле­н­ня до сво­їх обов’яз­ків. Тим біль­ше, що є по­тре­ба роз­ши­рю­ва­ти штат сер­ві­сної слу­жби.

4. Де під­ви­щи­ти ква­лі­фі­ка­цію

Свій рі­вень про­фе­сіо­на­лі­зму фа­хів­ці сер­ві­сної слу­жби під­три­му­ють, що­ро­ку про­хо­дя­чи під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції на за­во­дах гру­пи ком­па­ній KUHN. А на­да­лі во­ни пе­ре­да­ють свої зна­н­ня й на­ви­чки май­стер­но­сті сер­ві­сним спе­ці­а­лі­стам дистри­бу­тор­ських ком­па­ній.

5. Дні по­ля, ви­став­ки і де­мо­по­ка­зи

Дні по­ля, ви­став­ки, тен­де­ри і де­мо­по­ка­зи у го­спо­дар­ствах да­ють мо­жли­вість не ли­ше вдо­ско­на­лю­ва­ти про­фе­сій­ну май­стер­ність фа­хів­ців сер­ві­сної слу­жби ком­па­нії, а й пе­ре­да­ва­ти до­свід екс­плу­а­та­ції, об­слу­го­ву­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня ці­єї те­хні­ки.

6. Нав­ча­н­ня у між­се­зо­н­ня

У між­се­зо­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­біт ча­сти­ми від­ві­ду­ва­ча­ми цен­траль­но­го офі­су «КУН-Україна» є ке­рів­ни­ки сер­ві­сних служб ди­ле­рів. Во­ни про­во­дять те­хні­чні тре­нін­ги для спе­ці­а­лі­стів сер­ві­су — із за­сто­су­ва­н­ням на­о­чних ма­те­рі­а­лів і від­ві­ду­ва­н­ням огля­до­во­го май­дан­чи­ка, де роз­та­шо­ва­на біль­шість із про­по­но­ва­них мо­де­лей те­хні­ки.

7. Га­ран­тія за 48 го­дин

Узяв­ши на се­бе від­по­від­аль­ність га­ран­тій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, «КУН-Україна» та­кож ухва­лює рі­ше­н­ня що­до га­ран­тій­них випадків, ско­ро­тив­ши тер­мін роз­гля­ду до 48 год, за на­яв­но­сті ви­чер­пної ін­фор­ма­ції про ви­па­док та ха­ра­ктер по­лам­ки агре­га­та, вра­хо­ву­ю­чи в ра­зі по­тре­би й без­ко­штов­ний ви­їзд фа­хів­ця в го­спо­дар­ство клі­єн­та.

8. Рі­зно­пла­но­вий кон­сал­тинг

Ро­бо­та сер­ві­сної слу­жби не зво­ди­ться ли­ше до мон­та­жу те­хні­ки, вве­де­н­ня її в екс­плу­а­та­цію та де­мон­стра­ції. Фа­хів­ці кон­суль­ту­ють і в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі, і в еле­ктрон­но­му ли­сту­ван­ні. При­чо­му спо­жи­ва­чі та­ких по­слуг — ко­ле­ги із сер­ві­сних служб, бренд-ме­не­дже­ри дистри­бу­тор­ських ком­па­ній, ін­же­нер­но-те­хні­чний пер­со­нал агро­під­при­ємств, агро­но­ми й зоо­те­хні­ки го­спо­дарств клі­єн­тів ком­па­нії.

9. Ро­зван­та­же­н­ня під кон­тро­лем

Те­хні­ка KUHN, яку за­во­зять на за­мов­ле­н­ня дистри­бу­то­рів, пе­ре­бу­ває під по­стій­ним кон­тро­лем сер­ві­сної слу­жби. Під час ро­зван­та­же­н­ня агре­га­тів на скла­дмай­дан­чик пе­ре­ві­ря­є­ться їх ком­пле­кта­ція та то­вар­ний ви­гляд. Ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки лі­кві­ду­ють ще до від­ван­та­же­н­ня те­хні­ки ди­ле­ру.

10. На­ве­сти то­вар­ний «ма­ра­фет»

Пі­сля за­хо­дів, пов’яза­них із де­мон­стра­ці­єю те­хні­ки в по­льо­вих умо­вах, слу­жба сер­ві­су пра­цює над від­нов­ле­н­ням її то­вар­но­го ви­гля­ду та те­хні­чно справ­но­го ста­ну, а з на­ста­н­ням осе­ні ви­ко­нує ро­бо­ти з «кон­сер­ву­ва­н­ня» те­хні­ки для збе­рі­га­н­ня в зи­мо­вий пе­рі­од.

Ці де­сять пун­ктів — ще не пов­ний пе­ре­лік но­во­вве­день та обов’яз­ків фа­хів­ців сер­ві­сної слу­жби ком­па­нії. Хто, як не во­ни, до­ско­на­ло зна­ю­чи те­хні­ку, ма­ють до­ста­тньо ар­гу­мен­тів у дис­ку­сі­ях із по­тен­цій­ни­ми клі­єн­та­ми, до­во­дя­чи їм пе­ре­ва­ги брен­ду. А то­му їх по­тен­ці­ал ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ще й для до­по­мо­ги ре­гіо­наль­ним ме­не­дже­рам із про­да­жу «КУН-Україна». Як ба­чи­мо, сьо­го­де­н­ня зму­шує кар­ди­наль­но транс­фор­му­ва­ти за­са­ди тор­го­вих від­но­син. І, схо­же, во­но то­го вар­те.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.