Стан­дар­ти

До­бро­віль­но ви­знав­ши свої про­бле­ми з кон­тро­лем про­це­сів під час ви­ро­бни­цтва, опе­ра­тор рин­ку має шанс за­во­ю­ва­ти ви­со­ку до­ві­ру спо­жи­ва­ча

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юрій ОГЛАШЕННИЙ, стар­ший екс­перт з НАССР і про­сте­жу­ва­но­сті Ви­мо­ги: у чо­му рі­зни­ця

Упер­ше в укра­їн­сько­му хар­чо­во­му за­ко­но­дав­стві Закон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів» вво­дить по­ня­т­тя «від­кли­ка­н­ня про­ду­кції». При цьо­му по­ня­т­тя «ви­лу­че­н­ня», як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться ча­сти­ною ви­мог. Ро­з­гля­не­мо оби­два ці тер­мі­ни.

І ви­лу­че­н­ня, й від­кли­ка­н­ня — це ін­стру­мен­ти, які за­без­пе­чу­ють ефе­ктив­ність про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, і по­кли­ка­ні за­по­біг­ти спо­жи­ван­ню по­тен­цій­но не­без­пе­чної про­ду­кції (за­зви­чай її по­вер­та­ють ви­ро­бни­ко­ві). Утім, ви­лу­ча­ють ті пар­тії про­ду­кції, які ще не бу­ли пред­став­ле­ні чи до­став­ле­ні кін­це­во­му спо­жи­ва­чу. Це пе­ре­д­усім про­цес вза­є­мо­дії між дво­ма опе­ра­то­ра­ми рин­ку. А ось про­ду­кцію, яка вже по­тра­пи­ла до кін­це­во­го спо­жи­ва­ча (де­хто її ку­пив і планує вжи­ва­ти, де­хто вже ви­ко­ри­став), від­кли­ка­ють. Тоб­то го­стро по­стає пи­та­н­ня опо­ві­ще­н­ня лю­дей сто­сов­но не­без­пе­чно­сті при­дба­ної про­ду­кції.

Спо­ча­тку опи­ше­мо основ­ні ви­мо­ги до опе­ра­то­рів рин­ку сто­сов­но за­без­пе­че­н­ня на­ле­жної про­це­ду­ри від­кли­ка­н­ня. Ва­жли­ви­ми є та­кі аспе­кти:

1. Чі­тка від­по­від­аль­ність. Слід за­лу­ча­ти до та­кої ро­бо­ти пра­ців­ни­ків, що ма­ють від­по­від­ні зна­н­ня, щоб про­фе­сій­но оці­ни­ти си­ту­а­цію (на­при­клад, чи є отри­ма­на ін­фор­ма­ція під­ста­вою для від­кли­ка­н­ня, які ма­ють бу­ти на­сту­пні дії з від­кли­ка­ною про­ду­кці­єю то­що) та пов­но­ва­же­н­ня, аби прийня­ти рі­ше­н­ня (бо та­ка си­ту­а­ція впли­ває на імідж опе­ра­то­ра рин­ку і пе­ред­ба­чає ті­сну спів­пра­цю з клі­єн­та­ми, ком­пе­тен­тним ор­га­ном, за­со­ба­ми ма­со­вої ін­фор­ма­ції то­що). Ча­сто ця гру­па пра­ців­ни­ків на­зи­ва­є­ться «кри­зо­вою ко­ман­дою».

2. Чі­ткі ча­со­ві рам­ки. Оскіль­ки від­кли­ка­н­ня сто­су­є­ться про­ду­кції, що вже пред­став­ле­на спо­жи­ва­чу, то по­трі­бно що­най­швид­ше при­пи­ни­ти її про­даж та ін­фор­му­ва­ти тих спо­жи­ва­чів, що вже при­дба­ли про­ду­кцію. Від опе­ра­тив­но­сті за­ле­жить, як ши­ро­ко роз­по­всю­ди­ла­ся за­гро­за і як ба­га­то лю­дей ри­зи­ку­ють по­стра­жда­ти від не­га­тив­но­го впли­ву.

3. Чі­тке ін­фор­му­ва­н­ня. Цей аспект по­трі­бно ре­а­лі­зо­ву­ва­ти у двох на­прям­ках — ін­фор­му­ва­н­ня клі­єн­тів про зу­пин­ку про­да­жу і ви­лу­че­н­ня всі­єї про- ду­кції, що за­ли­ши­лась; та ін­фор­му­ва­н­ня спо­жи­ва­чів про не­без­пе­чність про­ду­кції, яку во­ни при­дба­ли. Для цьо­го по­трі­бні не ли­ше кон­та­ктні да­ні клі­єн­тів, а й ін­фор­ма­ція про те­ри­то­рі­аль­ні від­ді­ле­н­ня ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну та за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції у ре­гіо­нах про­да­жу.

Про­це­ду­ри від­кли­ка­н­ня та ви­лу­че­н­ня мо­жуть бу­ти іні­ці­йо­ва­ні як са­мим опе­ра­то­ром рин­ку — щоб ско­ри­гу­ва­ти ви­яв­ле­ні не­від­по­від­но­сті, так і ком­пе­тен­тним ор­га­ном (згі­дно із за­ко­но­дав­ством, го­лов­ним дер­жав­ним ін­спе­кто­ром) — щоб усу­ну­ти від­хи­ле­н­ня, вста­нов­ле­ні під час пла­но­вих чи по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок, вна­слі­док скарг спо­жи­ва­чів то­що.

Про­це­ду­ра: крок за кро­ком

Якщо опе­ра­тор рин­ку має під­ста­ви вва­жа­ти, що ім­пор­то­ва­ний, ви­го­тов­ле­ний, пе­ре­ро­бле­ний чи роз­по­всю­дже­ний ним про­дукт не від­по­від­ає ви­мо­гам до без­пе­чно­сті чи де­яким по­ка­зни­кам яко­сті, то му­сить не­гай­но роз­по­ча­ти про­це­ду­ру ви­лу­че­н­ня пі­до­зрі­лої про­ду­кції з рин­ку. Пе­ре­д­усім — ін­фор­му­ва­ти та спів­пра­цю­ва­ти з ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми у ра­зі ви­ни­кне­н­ня за­гро­зи здо­ров’ю лю­дей.

Ін­фор­ма­ція про пар­тію не­без­пе­чно­го/ не­від­по­від­но­го про­ду­кту, від­прав­ле­но­го клі­єн­то­ві, може над­хо­ди­ти: а) від ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну, б) від ор­га­ні­за­ції клі­єн­та, в) від спо­жи­ва­чів, г) від пред­став­ни­ків опе­ра­то­ра рин­ку в ме­жах їхньої ком­пе­тен­тно­сті. Ця ін­фор­ма­ція над­хо­дить від­по­від­аль­ній осо­бі (уча­сни­ко­ві кри­зо­вої ко­ман­ди), яка про­во­дить пер­вин­ну оцін­ку отри­ма­ної ін­фор­ма­ції. Якщо є під­ста­ви вва­жа­ти, що не­від­по­від­ність сто­су­є­ться без­пе­чно­сті про­ду­кту чи від­по­від­но­сті за­ко­но­дав­ству, і та­ка про­ду­кція може бу­ти пред­став­ле­на спо­жи­ва­чам, то пе­ре­д­усім не­об­хі­дно ор­га­ні­зу­ва­ти екс­тре­ну на­ра­ду кри­зо­вої ко­ман­ди. Аби її ор­га­ні­зу­ва­ти, осо­ба, що при­ймає по­ві­дом­ле­н­ня, по­вин­на ма­ти кон­та­ктні да­ні ін­ших уча­сни­ків кри­зо­вої ко­ман­ди. На цьо­му ета­пі клю­чо­вою є оцін­ка ри­зи­ку зав­да­н­ня шко­ди спо­жи­ва­чам з на­сту­пним прийня­т­тям рі­ше­н­ня про не­об­хі­дність від­кли­ка­н­ня/ви­лу­че­н­ня. Тож у ко­ман­ді ма­ють бу­ти пра­ців­ни­ки з від­по­від­ни­ми зна­н­ня­ми і на­ле­жни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми.

Ро­з­гля­не­мо дії опе­ра­то­ра рин­ку, якщо за ре­зуль­та­та­ми на­ра­ди кри­зо­вої ко­ман­ди вста­нов- ле­но, що існує за­гро­за здо­ров’ю спо­жи­ва­чів:

1. Ви­зна­че­н­ня клі­єн­тів, до яких бу­ло від­прав­ле­но пар­тію не­без­пе­чної про­ду­кції (пе­ред­умо­ва: про­сте­жу­ва­ність «крок упе­ред»). Від роз­мі­рів пар­тії за­ле­жить кількість по­тен­цій­но не­без­пе­чної про­ду­кції.

2. Отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції від клі­єн­тів про їх на­сту­пні дії з про­ду­кці­єю — збе­рі­га­н­ня на скла­ді, пе­ре­да­но да­лі по хар­чо­во­му лан­цю­гу, пред­став­ле­но кін­це­во­му спо­жи­ва­чу (пе­ред­умо­ва: мо­жли­вість швид­кої ко­му­ні­ка­ції з клі­єн­та­ми, на­яв­ність їх кон­та­ктних да­них — спи­сок екс­тре­но­го ви­кли­ку, на­ле­жне мар­ку­ва­н­ня пар­тій). Якщо про­ду­кція не пред­став­ле­на кін­це­вим спо­жи­ва­чам, то в та­ко­му ра­зі це про­цес ви­лу­че­н­ня і на­сту­пний пункт не за­сто­со­ву­є­ться.

3. У ра­зі від­кли­ка­н­ня слід не­гай­но по­ві­до­ми­ти мас-ме­діа (для опо­ві­ще­н­ня спо­жи­ва­чів) і ре­гіо­наль­ні управ­лі­н­ня ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну, які теж мо­жуть по­спри­я­ти ін­фор­му­ван­ню й від­кли­кан­ню про­ду­кції (пе­ред­умо­ви: спи­сок опо­ві­ще­н­ня). По­трі­бно по­ясни­ти при­чи­ну від­кли­ка­н­ня і, за мо­жли­во­сті, на­да­ти ін­фор­ма­цію про мо­жли­ві на­слід­ки спо­жи­ва­н­ня не­без­пе­чної про­ду­кції, сим­пто­ми отру­є­н­ня, спосо­би ути­лі­за­ції про­ду­кції та ва­рі­ан­ти ком­пен­са­ції (якщо ухва­ле­но від­по­від­не рі­ше­н­ня). Ре­ко­мен­до­ва­но ве­сти мо­ні­то­ринг ін­фор­му­ва­н­ня і за­хо­дів, спря­мо­ва­них за­по­біг­ти роз­по­всю­джен­ню не­без­пе­ки. Всі дії сто­сов­но ви­лу­че­н­ня чи від­кли­ка­н­ня про­ду­кції ре­є­стру­ють у від­по­від­них до­ку- Про­дов­же­н­ня мен­тах (ри­су­нок). сu.

За один ти­ждень гру­дня бу­ло від­кли­ка­но су­міш для ви­го­тов­ле­н­ня тор­тів у Ка­на­ді (саль­мо­не­ла), сир у Шо­тлан­дії (лі­сте­рія), іспан­ський шпи­нат в Ан­глії (ме­та­ло­до­мі­шки), со­ус у Бель­гії (не­пра­виль­не мар­ку­ва­н­ня), пе­чи­во в Ав­стра­лії (не за­де­кла­ро­ва­ні алер­ге­ни), бі­лу ку­ку­ру­дзу в США (не за­де­кла­ро­ва­ний алер­ген суль­фіт). В Укра­ї­ні ві­до­мих від­кли­кань до­по­ки не бу­ло

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.