Стра­шні істо­рії з пра­кти­ки:

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

1. Ін­ве­стор на мо­мент ку­пів­лі кор­по­ра­тив­них прав агро­ком­па­нії не отри­мав до­ку­мен­тів що­до ча­сти­ни те­хні­ки на її ба­лан­сі. Че­рез де­який час пі­сля при­дба­н­ня те­хні­ки її бу­ло про­да­но.

Як з’ясу­ва­ло­ся пі­зні­ше, ця те­хні­ка пе­ре­бу­ва­ла на ба­лан­сі ком­па­нії на під­ста­ві до­го­во­ру лі­зин­гу, укла­де­но­го з дер­жав­ною лі­зин­го­вою ком­па­ні­єю. Біль­ше то­го, у до­го­во­рі бу­ло пря­мо вка­за­но на за­бо­ро­ну від­чу­же­н­ня те­хні­ки до мо­мен­ту здій­сне­н­ня всіх ви­плат за до­го­во­ром.

То­му че­рез де­який час пі­сля про­да­жу те­хні­ки дер­жав­на лі­зин­го­ва ком­па­нія на­ді­сла­ла лист ін­ве­сто­ру з ви­мо­гою по­вер- ну­ти те­хні­ку або здій­сни­ти всі ви­пла­ти за до­го­во­ром, а та­кож спла­ти­ти штра­фні сан­кції.

Пі­сля від­мо­ви ви­ко­на­ти за­зна­че­ні ви­ще дії дер­жав­на лі­зин­го­ва ком­па­нія по­да­ла за­яву про вчи­не­н­ня зло­чи­ну, що при­зве­ло до три­ва­ло­го кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ке­рів­ни­ка агро­ком­па­нії.

2. Ін­ве­стор при­дбав кор­по­ра­тив­ні пра­ва аграр­ної ком­па­нії, май­но якої на­лі­чу­ва­ло близь­ко 100 оди­ниць те­хні­ки. Ма­ю­чи ін­фор­ма­цію про на­яв­ні бор­ги ком­па­нії, він пла­ну­вав ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти борг і ви­пла­ти­ти йо­го ча­сти­на­ми, про що ве­ли­ся пе­ре­го­во­ри з кре­ди­то­ром аграр­ної ком­па­нії, яка ку­пу­ва­ла­ся.

Однак транс­порт­ні за­со­би — вла­сність при­дба­ної ком­па­нії — бу­ли за­а­ре­што­ва­ні від­ді­лом ДВС і ви­лу­че­ні за уча­сті пра­ців­ни­ків по­лі­ції для подаль­шої при­му­со­вої ре­а­лі­за­ції. З’ясу­вав­ши це, ін­ве­стор звер­нув­ся до ALEXANDROV&PARTNERS по пра­во­ву до­по­мо­гу.

3. Пра­гну­чи яко­мо­га швид­ше при­дба­ти мо­ло­ко­за­вод, по­ку­пець до­ві­рив­ся про­дав­цю що­до яко­сті на­яв­ної на під­при­єм­стві те­хні­ки. По ау­дит ін­ве­стор звер­нув­ся вже пос­тфа­ктум. Утім, за йо­го ре­зуль­та­та­ми з’ясу­ва­ло­ся, що ча­сти­на те­хні­ки бу­ла фа­кти­чно ро­зі­бра­ною (біль­шість деталей бу­ла від­су­тня) та ма­ло чим від­рі­зня­ла­ся від бру­хту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.