NOTA BENE:

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

1) DueDil прав на те­хні­ку не обме­жу­є­ться ка­бі­не­том.

Не­об­хі­дно ви­їжджа­ти на мі­сце­вість, ма­ца­ти ко­жну де­таль — дрі­бниць тут не бу­ває.

2) До­бро­со­ві­сність кон­тр­аген­та не га­ран­тує без­пе­ку.

Вар­то пам’ята­ти, що з те­хні­кою ком­па­нії пра­цює не ке­рів­ник, а пра­ців­ни­ки. То­му при­чи­ною по­гір­ше­н­ня ста­ну те­хні­ки може бу­ти і ша­храй­ство все­ре­ди­ні ком­па­нії, зокре­ма й си­сте­ма­ти­чне ви­ко­ри­ста­н­ням те­хні­ки тре­ті­ми осо­ба­ми без ві­до­ма ке­рів­ни­цтва або ж уза­га­лі кра­діж­ка деталей із за­мі­ною на ін­ші. Тоб­то кон­тр­агент може і сам не зна­ти про стан, у яко­му пе­ре­бу­ває йо­го те­хні­чний парк на день про­ве­де­н­ня ау­ди­ту.

ALEXANDROV&PARTNERS має ба­га­тий до­свід у сфе­рі пра­во­во­го ау­ди­ту та су­про­во­дже­н­ня ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті. Най­біль­шою про­бле­мою зав­жди бу­ло те, що клі­єн­ти звер­та­ли­ся по до­по­мо­гу вже пі­сля то­го, як при­дба­ли ком­па­нії.

3) За­по­біг­ти про­бле­мі зав­жди кра­ще, ніж про­ти­ді­я­ти їй.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.