Най­кра­щі бун­ке­ри за­ван­та­же­н­ня від за­во­ду еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Со­кол»

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Че­рез обме­же­н­ня ма­кси­маль­них на­ван­та­жень на вісь ав­то­мо­бі­ля, зро­ста­н­ня та­ри­фів на перевезення зерна ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том і збіль­ше­н­ня об­ся­гів пе­ре­вал­ки ста­ють при­ва­бли­ви­ми за­лі­зни­чні перевезення зер­но­вих на­віть на від­стань від 100 км.

Опе­ра­то­ри рин­ку та­кож від­зна­ча­ють зро­ста­н­ня об­ся­гів пе­ре­ве­зень зер­но­вих куль­тур за­лі­зни­чним транс­пор­том.

То­му стає акту­аль­ним обла­дна­н­ня, що до­зво­ляє ма­кси­маль­но швид­ко та ефе­ктив­но за­без­пе­чи­ти за­ван­та­же­н­ня за­лі­зни­чних ва­го­нів.

За­вод еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Со­кол» роз­ро­бив і вже понад 8 ро­ків се­рій­но ви­го­тов­ляє бун­ке­ри за­ван­та­же­н­ня за­лі­зни­чних ва­го­нів, зав­дя­ки яким мо­жна фор­му­ва­ти транс­порт­ні пар­тії зерна, тим­ча­со­во збе­рі­га­ти зер­но на за­лі­зни­ці та, най­го­лов­ні­ше, ма­кси­маль­но швид­ко й рів­но­мір­но за­ван­та­жу­ва­ти за­лі­зни­чні ва­го­ни.

Бун­ке­ри за­ван­та­же­н­ня за­лі­зни­чних ва­го­нів ви­пу­ска­ю­ться об’ємом до 400 куб. ме­трів і до­зво­ля­ють за­ван­та­жу­ва­ти один або два ва­го­ни одно­ча­сно че­рез чо­ти­ри лю­ки.

Кон­стру­ктив­но бун­ке­ри ви­го­тов­ля­ють із по­фар­бо­ва­но­го ме­та­лу. Звер­ху та з бо­ків во­ни за­кри­ті оцин­ко­ва­ним про­фна­сти­лом.

Бун­ке­ри мо­жуть бу­ти уком­пле­кто­ва­ні ру­чни­ми й еле­ктри­чни­ми за­сув­ка­ми зі щи­том ке­ру­ва­н­ня. В на­бір по­став­ки бун­ке­ра вхо­дять по­хи­лі схо­ди з май­дан­чи­ком ви­хо­ду на дах ва­го­на, вер­ти­каль­ні схо­ди для ви­хо­ду на дах бун­ке­ра та два ро­тор­них си­гна­лі­за­то­ри рів­ня. Та­кож роз­ро­бле­ні й се­рій­но ви­го­тов­ля­ю­ться стій­ки для спи­ра­н­ня кон­ве­єр­ної га­ле­реї на стін­ки бун­ке­ра.

Бун­ке­ри за­ван­та­же­н­ня за­лі­зни­чних ва­го­нів зерна мо­жуть пра­цю­ва­ти як са­мо­стій­ні оди­ни­ці на за­лі­зни­ці, так і в скла­ді лі­ній­них еле­ва­то­рів.

Час оку­пно­сті про­е­кту — до одно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.