акту­аль­но

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Аграр­ні прі­о­ри­те­ти 2017-го

Зе­мель­на ре­фор­ма, сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу, якість і без­пе­чність хар­чо­вих про­ду­ктів та роз­ви­ток ор­га­ні­чно­го рин­ку ма­ють ста­ти прі­о­ри­те­тни­ми на­пря­ма­ми й зав­да­н­ня­ми Мі­нАПіП у рам­ках Пла­ну дій на 2017-й. На цьо­му на­го­ло­сив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман на за­сі­дан­ні Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. Се­ред се­кто­рів, які ма­ють по­тен­ці­ал для зро­ста­н­ня, він на­звав АПК. Тож для сти­му­лю­ва­н­ня йо­го роз­ви­тку в бю­дже­ті-2017 за­кла­де­но рі­зно­ма­ні­тні про­гра­ми підтримки. На­то­мість до 2020 ро­ку має бу­ти про­ве­де­на які­сна зе­мель­на ре­фор­ма. Та­кож гла­ва Ка­бмі­ну на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті пи­та­н­ня яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і ство­рен­ні но­вої си­сте­ми, що га­ран­ту­ва­ти­ме без­пе­чність про­ду­кції.

Ко­мен­ту­ю­чи ви­зна­че­ні уря­дом прі­о­ри­те­тні на­пря­ми для Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, очіль­ник аграр­но­го мі­ні­стер­ства Та­рас Ку­то­вий пред­ста­вив своє ба­че­н­ня їх ефе­ктив­ної ре­а­лі­за­ції.

«У зе­мель­ній ре­фор­мі ми по­вин­ні по­бу­ду­ва­ти ту си­сте­му від­но­син, яка зні­ме всі по­пу­ліст­ські пи­та­н­ня і дасть укра­їн­ським гро­ма­дя­нам мо­жли­вість роз­по­ря­джа­ти­ся сво­їм май­ном, — за­зна­чив він. — Що­до сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку АПК в бю­дже­ті-2017 вже сфор­мо­ва­но ґрунт для підтримки тва­рин­ни­цтва, са­дів­ни­цтва та сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня. До­та­ції ма­ють пі­ти на ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць, до­да­ної вар­то­сті, ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти й пе­ре­роб­ку».

За сло­ва­ми Та­ра­са Ку­то­во­го, без­пе­ка хар­чо­вих про­ду­ктів, онов­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю яко­сті — зав­жди бу­ли в цен­трі ува­ги Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Що­до роз­ви­тку ор­га­ні­чно­го рин­ку мі­ністр за­зна­чив, що по­тен­ці­ал укра­їн­ських зе­мель й іно­зем­но­го по­пи­ту для та­кої про­ду­кції ду­же ве­ли­кий і тіль­ки зро­стає. Мі­нАПіП, за сло­ва­ми йо­го очіль­ни­ка, має чі­тке ба­че­н­ня ре­а­лі­за­ції ви­зна­че­них про­грам та про­е­ктів у рам­ках стра­те­гії «3+5».

«Мі­на­гро­по­лі­ти­ки й да­лі роз­ши­рює рин­ки збу­ту та пра­цює над ве­ли­кою при­ва­ти­за­цій­ною спра­вою, яку за­пу­сти­ли цьо­го ро­ку. Спо­ді­ва­ю­ся, що на­ро­дні де­пу­та­ти зро­зу­мі­ють її ва­жли­вість і нам вда­сться за­вер­ши­ти по­ча­те. По­пе­ре­ду но­вий рік, но­ві ви­кли­ки, і я впев­не­ний, що кон­со­лі­до­ва­но ми їх прийме­мо й здо­ла­є­мо», — за­зна­чив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.