Додана вартість за ме­жа­ми основ­но­го бі­зне­су

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Хе­лен ФЕІРЛЕМБ, ке­рів­ник гру­пи з роз­ви­тку бі­зне­су «Син­ген­та» в Укра­ї­ні

Усу­ча­сній еко­но­мі­чній си­сте­мі ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті є осно­вою для три­ва­ло­го зро­ста­н­ня. Ось, на­при­клад, на сві­то­во­му рин­ку лі­де­ра­ми ста­ли ті кра­ї­ни, ко­трі про­ду­ку­ють ін­но­ва­ції та за­без­пе­чу­ють виробництво з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. Бі­знес, зокре­ма й сіль­ське го­спо­дар­ство, в цьо­му пла­ні не ви­ня­ток — роз­ви­ва­ю­ться і ро­стуть ті, хто може за­про­по­ну­ва­ти біль­ше.

«Син­ген­та» зав­жди по­зи­ціо­ну­ва­ла се­бе як ін­но­ва­цій­на ком­па­нія. У нас ба­га­то ро­ків до­слі­джень і пра­кти­ки в ство­рен­ні но­вих, які­сні­ших те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ро­слин, зав­дя­ки яким сіль­го­спви­ро­бни­ки по всьо­му сві­ту отри­му­ють біль­ші вро­жаї і та­ким чи­ном не ли­ше збіль­шу­ють до­хо­ди свого під­при­єм­ства, а й за­без­пе­чу­ють хар­чо­ву без­пе­ку свого ре­гіо­ну. Це при­клад до­да­ної вар­то­сті у на­шій сфе­рі — ви­ро­бни­цтві насіння та ЗЗР. Однак свого ча­су ми пі­шли ще да­лі й за­про­по­ну­ва­ли сво­їм клі­єн­там про­гра­ми ви­гі­дно­го про­да­жу сіль­госп­про­ду­кції з ви­ко­ри­ста­н­ням сві­то­вих фі­нан­со­вих пра­ктик. Ми роз­гля­да­є­мо ці про­гра­ми не про­сто як під­трим­ку агро­ви­ро­бни­ків, а як ін­ве­сти­цію у дов­го­стро­ко­вий роз­ви­ток ці­лої га­лу­зі.

В осно­ві біль­шо­сті про­грам «Фі­нан­со­вих рі­шень» ле­жить про­стий ме­ха­нізм. Агра­рій, ко­трий ку­пив чи планує ку­пи­ти про­ду­кцію ком­па­нії «Син­ген­та», може роз­ра­ху­ва­ти­ся за неї че­рез про­даж зерна ком­па­нії на­пря­му. Фа­кти­чно «Син­ген­та» в та­ко­му ра­зі ви­сту­пає не ли­ше про­дав­цем насіння та ЗЗР, а й по­ку­пцем кін­це­вої ви­ро­ще­ної про­ду­кції, що до­зво­ляє одно­ча­сно ви­рі­ши­ти два най­ва­жли­ві­ші пи­та­н­ня ви­ро­бни­ків: «за що ку­пи­ти?» та «ко­му вда­ло про­да­ти?» Ро­з­гля­да­ю­чи на­віть та­кий ба­зо­вий ва­рі­ант спів­пра­ці у кон­текс­ті до­да­ної вар­то­сті, мо­жна ска­за­ти, що про­гра­ми до­зво­ля­ють опти­мі­зу­ва­ти фі­нан­со­ві по­то­ки під­при­єм­ства й ско­ро­ти­ти так зва­ні ка­со­ві роз­ри­ви. До сло­ва, остан­ні — не рід­кі­сне яви­ще для сіль­госп­під­при­ємств з огля­ду на дов­гий ви­ро­бни­чий цикл, і тра­пля­ю­ться на­віть в успі­шних і фі­нан­со­во обі­зна­них ком­па­ні­ях.

Ми роз­ви­ва­ли ідею «Фі­нан­со­вих рі­шень», і ко­жна з про­грам отри­ма­ла пев­ну осо­бли­вість, до­да­тко­ву ви­го­ду для уча­сни­ка. На­при­клад, в ра­зі за­кри­т­тя за­бор­го­ва­но­сті чи пе­ре­д­опла­ти за насіння та ЗЗР че­рез спо­то­вий про­даж зерна наші клі­єн­ти отри­му­ють на ко­жній тон­ні від 200 до 500 грн до­да­тко­во­го до­хо­ду у ви­гля­ді ва­у­че­рів, ко­трі мо­жна ви­ко­ри­ста­ти як зниж­ку за ми­ну­лі чи май­бу­тні по­ку­пки. Так уча­сник і за при­дба­ні насіння та ЗЗР роз­ра­ху­є­ться, і свою сіль­госп­про­ду­кцію ре­а­лі­зує за ви­щи­ми ці­на­ми. Крім то­го, зав­дя­ки сво­їй по­зи­ції на рин­ку та ко­ман­ді спе­ці­а­лі­стів «Син­ген­та» ча­сто може за­про­по­ну­ва­ти сіль­го­спви­ро­бни­кам (осо­бли­во це сто­су­є­ться не­ве­ли­ких го­спо­дарств) кра­щу ці­ну, ніж та, яку ви­ро­бник міг би отри­ма­ти за са­мо­стій­но­го про­да­жу. Це не наш основ­ний бі­знес і не є дже­ре­лом за­ро­бі­тку, тож ми пра­гне­мо за­без­пе­чи­ти уча­сни­кам про­грам най­кра­щі ці­ни. Для «Син­ген­ти» ви­го­да від про­грам по­ля­гає у ста­ло­му дов­го­стро­ко­во­му роз­ви­тку сіль­го­спви­ро­бни­ків, їхній мо­жли­во­сті ін­ве­сту­ва­ти у які­сне насіння та ЗЗР.

Ще одна варта ува­ги скла­до­ва «Фі­нан­со­вих рі­шень» — про­гра­ми ке­ру­ва­н­ня ці­но­ви­ми та по­го­дни­ми ри­зи­ка­ми. Сю­ди на­ле­жать і но­ві­тні про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня (оста­н­ня но­вин­ка — про­гра­ма ін­де­ксно­го стра­ху­ва­н­ня «Ме­тео За­хист»), і фор­вар­дні про­гра­ми («Фор­вард Плюс» та її опції, а та­кож про­даж май­бу­тньо­го вро­жаю пше­ни­ці), і мо­жли­вість отри­ма­ти зро­ста­н­ня ці­ни за­дов­го пі­сля про­да­жу («Агрі Плюс»). У кра­ї­нах Єв­ро­пи та Аме­ри­ки сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ють до­ступ до та­ких ін­стру­мен­тів і не уяв­ля­ють сво­єї ді­яль­но­сті без них, однак в Укра­ї­ні ри­нок та­ких про­по­зи­цій ли­ше по­чав свій роз­ви­ток, і без ва­гань мо­же­мо ска­за­ти, що «Фі­нан­со­ві рі­ше­н­ня» вже зро­би­ли в ньо­го чи­ма­лий вне­сок.

На­справ­ді го­во­ри­ти про «Фі­нан­со­ві рі­ше­н­ня» та до­да­ну цін­ність мо­жна дов­го. Ми ві­ри­мо в ідеї про­грам, і в їхній осно­ві зав­жди ле­жать кон­кре­тні по­тре­би сіль­го­спви­ро­бни­ків. Від­по­від­но, че­рез за­без­пе­че­н­ня цих по­тре­бі і ство­рю­є­ться до­да­тко­ва цін­ність, що має по­зи­тив­ний ефект для всіх опе­ра­то­рів рин­ку. В на­ших пла­нах — смі­ли­ві но­вин­ки для укра­їн­сько­го рин­ку, роз­ви­ток і ба­га­то на­по­ле­гли­вої ро­бо­ти для до­бро­го ре­зуль­та­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.