АГРОди­ві­зіон під­бив під­сум­ки з ди­ле­ра­ми «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН»

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ -

14 гру­дня 2016 ро­ку АГРОди­ві­зіон ІГ УПЕК під­бив під­сум­ки з ди­ле­ра­ми «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН».

У за­хо­ді взя­ли участь ке­рів­ни­ки най­біль­ших тор­го­вих ком­па­ній Укра­ї­ни, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на про­да­жі сільгосптехніки, — «Агро­ре­сурс», «Агро­ди­лер», «Дон­снаб-Агро­те­хні­ка», «Те­хні­ка і те­хно­ло­гії», «Те­хно­торг», «Укра­гро­зап­ча­сти­на». Ме­та зу­стрі­чі — під­би­т­тя під­сум­ків спіль­ної ро­бо­ти ди­лер­ської ме­ре­жі й АГРОди­ві­зіо­ну у 2016 ро­ці, а та­кож озна­йом­ле­н­ня пар­тне­рів із пла­на­ми на 2017-й.

В хо­ді зу­стрі­чі АГРОди­ві­зіон пред­ста­вив си­сте­му про­су­ва­н­ня сільгосптехніки «ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» у 2016-му, а так са­мо стра­те­гію на на­сту­пний рік. Ди­ле­рам пре­зен­ту­ва­ли но­ві стан­дар­ти оформ­ле­н­ня тор­го­вих то­чок. «Ми актив­но про­су­ва­є­мо про­ду­кцію „ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН” і за ме­жа­ми Укра­ї­ни. Но­мен­кла­ту­ра цьо­го брен­ду вже ре­а­лі­зу­є­ться за дво­ма стра­те- гі­чни­ми на­пря­ма­ми — це рин­ки кра­їн СНД і Схі­дної Єв­ро­пи. Зав­дя­ки на­шій актив­ній уча­сті в між­на­ро­дних wви­став­ках, про­ве­де­н­ня де­мо­ту­рів і днів по­ля вда­ло­ся істо­тно збіль­ши­ти про­да­жі й на­ро­сти­ти свою ди­лер­ську ме­ре­жу у цих ре­гіо­нах», — за­зна­чи­ла ди­ре­ктор із мар­ке­тин­гу АГРОди­ві­зіо­ну Оль­га Баб­ко­ва.

Ди­ре­ктор з про­да­жів АГРОди­ві­зіо­ну Оле­ксандр Ті­тов за­зна­чив, що про­да­жі «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» зна­чно зро­сли — в 1,8 ра­за у 2016 ро­ці у по­рів­нян­ні з 2015-м і ста­но­ви­ли понад 250 млн грн. «Збіль­ше­н­ня об­ся­гів про­да­жів ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки роз­ши­рен­ню асор­ти­мен­ту про­ду­кції, актив­ної уча­сті у ви­став­ках і днях по­ля, по­лі­пшен­ню сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня: це роз­ши­ре­н­ня де­пар­та­мен­ту сер­ві­су. Збіль­ше­но кількість пра­ців­ни­ків сер­ві­сної слу­жби, сер­ві­сних бри­гад і сер­ві­сних ав­то­мо­бі­лів, які уком­пле­кто­ва­ні всім не­об­хі­дним ін­стру­мен­том, у штат сер­ві­сної слу­жби вве­де­но дис­пе­тче­ра», — за­зна­чає Оле­ксандр Ті­тов.

Го­лов­ний кон­стру­ктор Укра­їн­сько­го кон­стру­ктор­сько­го бю­ро транс­мі­сій і ша­сі Оле­ксій Гри­нен­ко озна­йо­мив пар­тне­рів із но­вин­ка­ми, а так са­мо пре­зен­ту­вав основ­ні онов­ле­н­ня се­рій­них ви­ро­бів. «Цьо­го лі­та у про­даж на­ді­йшов „Ду­кат-3”. Бу­ли успі­шно за­вер­ше­ні ви­про­бу­ва­н­ня ди­ско­вої бо­ро­ни „Ду­кат-6”, „Ду­кат GOLD-8” (XL) і ро­та­цій­ної бо­ро­ни „Ди­нар-6,4”, їх про­да­жі за­пла­но­ва­ні з на­сту­пно­го ро­ку. Так са­мо про­во­дя­ться ви­про­бу­ва­н­ня важ­ких пру­жин­них бо­рін „ЛІРА XL-21” і „ЛІРА XL-15”. Цьо­го ро­ку для ди­ско­вих бо­рін „Ду­кат” бу­ло змі­не­но те­хно­ло­гію ви­го­тов­ле­н­ня сті­йок і по­во­ро­тно­го при­строю. У кон­стру­кцію си­стем­но­го но­сія ТАЛЕР впро­ва­дже­но га­ба­ри­тні щи­тки та сві­тло­те­хні­ка, що спро­щує ви­ко­ри­ста­н­ня си­стем­но­го но­сія на до­ро­гах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня й під­ви­щує без­пе­ку йо­го пе­ре­го­нів в тем­ний час до­би. Куль­ти­ва­то­ри „Ши­лінг” із цьо­го ро­ку ком­пле­кту­ють ко­тка­ми з об­слу­го­ву­ва­ни­ми під­ши­пни­ко­ви­ми ву­зла­ми HARP AGRO UNIT. На 2017 рік пла­ну­є­ться роз­ши­ре­н­ня но­мен­кла­ту­ри ко­тків, ви­ко­ри­сто­ву­ва­них в ком­пле­кта­ції ди­ска­то­рів „Ду­кат”. Усі чо­ти­ри ва­рі­ан­ти ма­ти­муть біль­шу ма­су й ве­ли­кий ді­а­метр про­ти ни­ні­шньої вер­сії. Пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня ком­пле­кту хо­до­вої си­сте­ми для на­ві­сних „Ду­кат-2,5/3/4”, — за­зна­чив Оле­ксій Гри­нен­ко.

Так са­мо Оле­ксандр Ти­тов по­ін­фор­му­вав пар­тне­рів про си­сте­му зни­жок «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» у 2017 ро­ці.

У свою чер­гу ди­ле­ри по­ді­ли­ли­ся сво­єю дум­кою про си­ту­а­цію на рин­ку, а та­кож вне­сли про­по­зи­ції що­до збіль­ше­н­ня об­ся­гів про­да­жів сільгосптехніки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.