ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКОЇ ПТИЦІ У ЄС ВІДНОВЛЕНО.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

До­сяг­ти до­мов­ле­но­стей із Єв­ро­пей­ською Ко­мі­сі­єю вда­ло­ся на зу­стрі­чі укра­їн­сько­го аграр­но­го мі­ні­стра Та­ра­са Ку­то­во­го з Єв­ро­ко­мі­са­ром Ві­тя­ні­сом Ан­дрю­кай­ті­сом під час «Зе­ле­но­го ти­жня» в Бер­лі­ні та зав­дя­ки актив­ній ко­му­ні­ка­ції Держ­прод­спо­жив­слу­жби з DG Sante та ве­те­ри­нар­ни­ми слу­жба­ми кра­їн — чле­нів Єв­ро­со­ю­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.