ХОЧЕТЕ ЕКСПОРТУВАТИ? СКОРИСТАЙТЕСЯ АЛГОРИТМОМ

Ін­стру­кція українським ви­ро­бни­кам що­до під­го­тов­ки й ре­а­лі­за­ції про­да­жів на зов­ні­шніх рин­ках

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За­пуск екс­порт­них про­даж — це сер­йо­зний бі­знес-про­ект, що по­тре­бує про­фе­сій­ної під­го­тов­ки як ком­па­нії, так і про­ду­кту. Вар­то за­вча­сно пла­ну­ва­ти об­сяг ре­сур­сів під ре­а­лі­за­цію про­е­кту. Ра­зом з ке­рів­ни­ком ком­па­нії OUTVED.pro Ми­хай­лом Ле­сня­ком ми ви­окре­ми­ли най­ва­жли­ві­ші ета­пи, які має прой­ти екс­пор­тер-по­ча­ткі­вець для успі­шної ро­бо­ти на між­на­ро­дно­му рин­ку, й де­та­лі­зу­ва­ли, що від­бу­ва­є­ться на ко­жно­му із цих ета­пів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.