З ЧО­ГО ПОЧИНАЄТЬСЯ СЕРВІС? ВІДВЕРТО ПРО ПАРТНЕРІВ І КЛІЄНТІВ

Чи дов­го про­слу­жить при­дба­на те­хні­ка й чи буде во­на еко­но­мі­чно ефе­ктив­ною для го­спо­дар­ства, за­ле­жить від на­ла­го­дже­них ко­му­ні­ка­цій між ви­ро­бни­ка­ми, ди­ле­ра­ми, сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми та сер­ві­сни­ми слу­жба­ми

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Вам сьо­го­дні вже те­ле­фо­ну­ва­ли, про­по­ну­ю­чи ку­пи­ти сіль­гос­пте­хні­ку? Ме­ні — так. Ре­кла­мою най­рі­зно­ма­ні­тні­ших агре­га­тів з усіх усюд пе­ре­пов­не­ні спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ін­фор­ма­цій­ні но­сії і не тіль­ки. Ма­ле­ча гра­є­ться мі­ні-тра­ктор­ця­ми впі­зна­ва­них ма­рок. У брен­до­ва­ні фут­бол­ки та бейс­бол­ки з ло­го­ти­па­ми ви­ро­бни­ків агро­те­хні­ки ни­ні вдя­гне­ні не ли­ше під­лі­тки, а й їхні ба­тьки. Як свід­чить ста­ти­сти­ка 2016-го, ти­ся­чі про­дав­ців і кіль­ка де­ся­тків ти­сяч по­ку­пців спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми спро­мо­гли­ся про­да­ти-ку­пи­ти в Україні агре­га­тів май­же на мі­льярд. На укра­їн­сько­му рин­ку ни­ні ви­со­ка кон­ку­рен­ція за спо­жи­ва­ча. Від­так у прі­о­ри­те­ті — ви­со­ко­які­сний клі­єнт­ський до­свід.

Якщо роз­кла­сти весь про­цес на скла­до­ві, з’ясу­є­ться, що осно­ва сер­ві­су — це ко­му­ні­ка­ції між за­ці­кав­ле­ни­ми осо­ба­ми: ви­ро­бник те­хні­ки — ди­лер — агро­ви­ро­бник — ін­же­нер — опе­ра­тор — сер­ві­сна слу­жба й ін­ші. І від ці­єї ме­ре­жі ко­му­ні­ка­цій за­ле­жить, чи дов­го про­слу­жить при­дба­на ма­ши­не­рія та чи буде во­на еко­но­мі­чно ефе­ктив­ною для го­спо­дар­ства.

Ро­з­гля­не­мо низ­ку пи­тань, що сто­су­ю­ться те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки та сер­ві­су, який на­да­ють ни­ні про­дав­ці й окре­мі сер­ві­сні ком­па­нії.

1. Пі­дбір те­хні­ки

Що зро­бить фер­мер, ко­ли за­ро­бить або ви­грає міль­йон? Наш агра­рій — не та­кий, як наш чи­нов­ник, то­му ку­пить не віл­лу в Іспа­нії, а ку­пить тра­ктор, по­тім ком­байн, по­тім ще ба­га­то всі­ля­ких украй по­трі­бних агре­га­тів. Ну як, ска­жіть, мо­жна го­спо­да­рю­ва­ти без фрон­таль­но­го на­ван­та­жу­ва­ча за 70 тис. єв­ро? І са­ме по­ста­чаль­ник мо­же до­по­мог­ти та­кій ви­со­ко­мо­ти­во­ва­ній лю­ди­ні ухва­ли­ти пра­виль­не ін­ве­сти­цій­не рі­ше­н­ня. Пе­ре­д­усім — змі­стов­ни­ми кон­суль­та­ці­я­ми що­до те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик, агре­га­ту­ва­н­ня з ін­ши­ми ма­ши­на­ми, проведення тест-драй­ву. Чи не най­при­єм­ні­ший бо­нус — за­кор­дон­на по­їзд­ка на за­вод-ви­ро­бник, на спе­ці­а­лі­зо­ва­ну ви­став­ку чи в го­сті до та­ко­го са­мо­го ко­ле­ги-фер­ме­ра у Єв­ро­пу або США. Ці­ка­вий ню­анс: ко­жен ви­ро­бник і ди­лер ви­ді­ляє бю­джет на про­су­ва­н­ня сво­го то­ва­ру. Тож якщо ма­є­те ба­жа­н­ня при­дба­ти щось із їх мо­дель­но­го ря­ду, «ви­ма­гай­те» на­вчаль­ний тур. Про­ми­сло­вий ту­ризм на­ра­зі зна­чно ці­ка­ві­ший і ко­ри­сні­ший за пля­жний від­по­чи­нок.

2. Ви­бір по­ста­чаль­ни­ка

Фірм-по­ста­чаль­ни­ків — де­ся­тки, якщо не со­тні. Про­те наш фер­мер спів­пра­цює пе­ре­д­усім із пе­ре­ві­ре­ни­ми пар­тне­ра­ми. «Зві­сно, ком­па­нії-ди­ле­ри про­во­дять ін­тен­сив­ні ре­клам­ні акції для за­лу­че­н­ня клієнтів, зокре­ма дні по­ля та тест-драй­ви. Однак ва­жли­во, що про них ка­жуть їхні клі­єн­ти, які вже пра­цю­ють із ни­ми ро­ка­ми. Їхня дум­ка для ме­не ва­жли­ві­ша на­віть за не­ве­ли­кі зниж­ки», — роз­по­від­ає Ма­ксим Соб­ко, ди­ре­ктор СФО «Рос­со­лан», що на Кі­ро­во­град­щи­ні.

За­га­лом ре­пу­та­ція по­ста­чаль­ни­ка — пи­та­н­ня для по­тен­цій­но­го по­ку­пця най­більш прі­о­ри­те­тне. І це зро­зумі­ло, бо ж са­ме про­да­вець від­по­від­а­ти­ме за якість і на­дій­ність про­да­но­го то­ва­ру. А ще не­аби­яку роль ві­ді­грає муль­ти­брен­до­вість про­дав­ця. Фа­хів­ці та­кої ком­па­нії, як зі­зна­ю­ться фер­ме­ри, зда­тні до­по­мог­ти по­ку­пце­ві опти­маль­но пі­ді­бра­ти те­хні­ку — від­по­від­но до йо­го по­треб і фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей. Осо­бли­во цін­ний під­хід, ко­ли го­спо­дар­ство зро­стає, ба­га­тіє, осво­ює но­ві­тні агре­га­ти, ви­хо­дить на но­ві рів­ні роз­ви­тку, а пар­тне­ри за­ли­ша­ю­ться ті са­мі. Та­ке со­бі спіль­не зро­ста­н­ня.

3. Мо­но­по­лія офі­цій­но­го ди­ле­ра

Як не див­но, але на та­ко­му кон­ку­рен­тно­му рин­ку та­кож тра­пля­є­ться мо­но­по­лія! Ска­жі­мо, якщо фер­мер хо­че при­дба­ти но­вий тра­ктор в офі­цій­но­го ди­ле­ра, то ча­сом про­сто не має ви­бо­ру, бо та­кий про­да­вець ду­же ча­сто ли­ше один на область. За та­ких умов спів­від­но­ше­н­ня ці­на/якість сер­ві­су не зав­жди від­по­від­ає очі­ку­ва­н­ням спо­жи­ва­ча та­ких по­слуг. Про це ав­то­ру стат­ті роз­по­від­а­ли без­по­се­ре­дньо сіль­го­спви­ро­бни­ки, що те­пер зде­біль­шо­го від­да­ють пе­ре­ва­гу те­хні­ці та сер­ві­су еко­ном-се­гмен­ту.

4. Юри­ди­чні тон­ко­щі

Са­ме в до­го­во­рі чі­тко й ви­чер­пно дрі­бним шри­фтом про­пи­са­но всі умо­ви та обов’яз­ки сто­рін. Один з обов’яз­ків по­ку­пця — вча­сне те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки сер­ві­сною слу­жбою ди­ле­ра або афі­льо­ва­ною фір­мою. Те­хні­чний огляд має від­бу­ти­ся не ли­ше фа­кти­чно, а й бу­ти оформ­ле­ним до­ку­мен­таль­но. Це ду­же ва­жли­во для ті­єї те­хні­ки, яку оформ­ле­но за до­го­во­ром лі­зин­гу (орен­да те­хні­ки з подаль­шим ви­ку­пом).

Зро­зумі­ло, що не­пра­виль­не до­ку­мен­ту­ва­н­ня (йде­ться про оформ­ле­н­ня га­ран­тій­но­го або чер­го­во­го ТО) мо­же при­зве­сти до ви­ни­кне­н­ня про­блем із лі­зин­го­дав­цем і не­пе­ре­дба­чу­ва­них фі­нан­со­вих ви­трат.

5. По­ста­ча­н­ня та вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію

Ко­ро­ткий, але ду­же ва­жли­вий пе­рі­од, що мі­стить кіль­ка кри­ти­чних мо­мен­тів. Пе­ре­д­усім що­до тер­мі­нів по­ста­ча­н­ня те­хні­ки. Іде­аль­ний ва­рі­ант — якщо обра­на мо­дель є на скла­ді про­дав­ця. Скла­дні­ше — ко­ли стро­ки по­ста­ча­н­ня об­умов­лю­ю­ться за­вча­сно за кіль­ка мі­ся­ців, і те­хні­ка має бу­ти до­став­ле­на пря­мо на­пе­ре­до­дні її екс­плу­а­та­ції (на­при­клад, ком­байн пе­ред жни­ва­ми). Про­цес роз­ми­тне­н­ня мо­же за­тя­гну­ти­ся. Та­кож про­цес мо­же ускла­дню­ва­ти­ся, якщо обла­дна­н­ня ви­го­тов­ля­ють спе­ці­аль­но під за­мов­ле­н­ня. Вар­тість на­ла­шту­ва­н­ня та вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію та­кож ко­шту­ва­ти­ме гро­шей(су­му вар­то узго­ди­ти за­вча­сно!). Ска­жі­мо, за мон­таж української су­шар­ки ФГ «Жу­ра­вель» за­пла­ти­ло 10% вар­то­сті са­мої су­шар­ки. І це без по­слуг пе­ре­ве­зе­н­ня й ав­то­кра­ну. Кри­ти­чність мо­мен­ту по­ля­гає в то­му, що в пер­ші дні ро­бо­ти те­хні­ки чи обла­дна­н­ня мо­жуть ви­яви­ти­ся за­вод­ські де­фе­кти, які про­да­вець зо­бов’яза­ний усу­ну­ти сво­їм ко­штом. Кри­ва по­ло­мок і має та­кий ви­гляд: пер­ші дні різ­ко вго­ру (за­вод­ський брак), по­тім різ­ко вниз (до 1000 мо­то­го­дин ні­чо­го не ла­ма­є­ться), по­тім по­сту­по­во кри­ва з ро­ка­ми під­ні­ма­є­ться (ста­ра те­хні­ка ча­сто ви­хо­дить з ла­ду).

6. Га­ран­тій­не

. та пі­сля­га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня

«На­ше го­спо­дар­ство ін­тен­сив­но роз­ви­ва­є­ться, тож по­стій­но ку­пу­є­мо рі­зно­ма­ні­тну те­хні­ку, пе­ре­ва­жно за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва. Сервіс за остан­ні кіль­ка ро­ків від­чу­тно по­кра­щив­ся, — ка­же Ва­дим Мо­кляк, за­сту­пник го­ло­ви ФГ «До­слі­дне», що на Пол­тав­щи­ні. — А от кіль­ка ро­ків то­му на пла­но­ве ТО сер­ві­сна слу­жба ви­їжджа­ла одра­зу на кіль­ка го­спо­дарств, роз­та­шо­ва­них по­руч. Та ще й ко­жно­му ви­став­ля­ла окре­мий ра­ху­нок за до­ро­гу — по 3000 грн (ра­зом на 15 тис. грн!). І це на до­да­чу до за­над­то за­ви­ще­них роз­ці­нок на ма­сло й ТО. Як по­рів­ня­ти із ці­ною тра­кто­ра по­ту­жні­стю 300 к. с., це, зві­сно, «ко­пій­ки», але не­при­єм­ний осад за­ли­шив­ся… Хо­ча, зві­сно, за­га­лом сер­ві­сні ком­па­нії пра­цю­ють до­бре. Ме­не­дже­ри на зв’яз­ку на­віть у ви­хі­дні та свя­та».

7. Форс-ма­жор

І чо­го тіль­ки в на­шо­му укра­їн­сько­му се­лі не тра­пля­є­ться! В одно­му агро­хол­дин­гу ку­пи­ли 10-кор­пу­сний плуг ду­же кру­тої мар­ки, агре­га­ту­ва­ли з та­ким са­мим кру­тим 300-силь­ним тра­кто­ром і ща­сли­ві по­їха­ли ора­ти. Дру­го­го дня плу­га зі­гну­ли! Та­ко­го в істо­рії ком­па­нії-ви­ро­бни­ка ще не бу­ло. Як мо­жна бу­ло зі­гну­ти ра­му, яка в прин­ци­пі не мо­же бу­ти зі­гну­та ні­яким чи­ном. На­ші змо­гли й ду­же про­сто. До­свід­че­ні ме­ха­ні­за­то­ри на­ла­шту­ва­ли на ма­кси­мум ши­ри­ну за­хва­ту (су­ча­сні плу­ги ре­гу­лю­ю­ться від 25 до 45 см за­хва­ту на кор­пус), але не від­ре­гу­лю­ва­ли від­по­від­ним чи­ном за­дні ко­ле­са плу­га… Дя­ку­ю­чи ті­сним ко­му­ні­ка­ці­ям між го­спо­дар­ством і по­ста­чаль­ни­ком, про­бле­му вда­ло­ся розв’яза­ти з най­мен­ши­ми втра­та­ми. Від усьо­го не пе­ре­стра­ху­є­шся й усе не про­пи­шеш, зав­жди мо­же ви­ско­чи­ти не­о­чі­ку­ва­ний сюр­приз. Однак усі ми лю­ди, й умі­н­ня до­мов­ля­ти­ся є клю­чо­вим для всіх уча­сни­ків про­це­су.

8. Від­по­від­аль­на ко­му­ні­ка­ція

Що­ро­ку в сте­пах Укра­ї­ни зго­рає близько со­тні ком­бай­нів, і це не ли­ше ста­рень­кі «до­ни», а й су­ча­сні по­ту­жні ма­ши­ни. За­го­ра­є­ться пил ро­слин­них ре­шток, на­ко­пи­че­ний під час ро­бо­ти по щі­ли­нах і за­ку­тках, під­си­лю­є­ться кра­пля­ми ма­сла, що про­ті­кає з гі­драв­лі­чної си­сте­ми. А іскру чи пе­ре­грів мо­же да­ти або пе­ре­тер­тий про­від, під­ши­пник, що за­кли­нює, або на­віть не­до­па­лок. При­чин за­йма­н­ня мо­же бу­ти без­ліч, але пе­ре­ва­жно во­ни зво­дя­ться до люд­сько­го чин­ни­ка. І най­по­ши­ре­ні­ша при­чи­на — нев­ча­сне або не­які­сне про­ду­ва­н­ня й очи­ще­н­ня ком­бай­на від смі­т­тя, пи­лу, ма­стиль­них й ін­ших лег­ко­займи­стих ре­чо­вин.

Зві­сно, та­кі об­ста­ви­ни пе­ре­д­усім свід­чать про сум­лін­ність опе­ра­то­рів те­хні­ки, а про від­по­від­аль­не став­ле­н­ня сер­ві­сної ком­па­нії свід­чи­ти­ме її ко­му­ні­ка­ція з клі­єн­та­ми.

Як роз­по­вів Дми­тро Шаль, за­сту­пник ген­ди­ре­кто­ра ТОВ «Бон­труп Укра­ї­на» що на Сум­щи­ні, но­ву сі­вал­ку (до­сить скла­дну з те­хні­чно­го по­гля­ду) за­пу­ска­ли в ро­бо­ту ра­зом із офі­цій­ни­ми пред­став­ни­ка­ми ком­па­нії-по­ста­чаль­ни­ка. Зві­сно, в про­це­сі спів­пра­ці з сер­ві­сною слу­жбою зав­жди ви­ни­ка­ють пев­ні ро­бо­чі мо­мен­ти. Утім, від­по­від­аль­на ко­му­ні­ка­ція дає пе­ре­ва­ги і мо­жли­во­сті опе­ра­тив­но ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня на свою ко­ристь.

Кон­ку­рен­ція та­ки ро­бить свою спра­ву: сервіс в агро­се­кто­рі по­лі­пшу­є­ться. Клі­єнт стає де­да­лі ви­ба­гли­ві­шим і при­скі­пли­ві­шим, але го­то­вий пла­ти­ти за на­дій­ну те­хні­ку та її які­сне і вча­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня. Вла­сти­во­сті, ці­на, фун­кціо­наль­ність — це ду­же ва­жли­ві па­ра­ме­три, за яки­ми ми за­зви­чай оці­ню­є­мо по­слу­гу. Та най­біль­ша цін­ність про­яв­ля­є­ться ли­ше зго­дом, ко­ли лю­ди­на мо­же про­ана­лі­зу­ва­ти, чи ком­фор­тно їй бу­ло пра­цю­ва­ти з та­ким пар­тне­ром за та­ких умов. Тож якщо по­ста­чаль­ник хо­че бу­ти са­ме цін­ним для сво­го по­тен­цій­но­го по­ку­пця, то пе­ре­д­усім має за­без­пе­чи­ти йо­му без­до­ган­ний сервіс, що ба­зу­є­ться на еле­мен­тар­ній люд­ській по­ря­дно­сті — не­хай там що ка­жуть успі­шні «аку­ли бі­зне­су».

Вла­сти­во­сті, ці­на, фун­кціо­наль­ність — це ду­же ва­жли­ві па­ра­ме­три, за яки­ми ми за­зви­чай оці­ню­є­мо по­слу­гу. Та най­біль­ша цін­ність про­яв­ля­є­ться ли­ше зго­дом, ко­ли лю­ди­на мо­же про­ана­лі­зу­ва­ти, чи ком­фор­тно їй бу­ло пра­цю­ва­ти з та­ким пар­тне­ром за та­ких умов

Ко­жна те­хні­ка по­тре­бує на­ле­жної ко­му­ні­ка­ції між вла­сни­ком і сер­ві­сною слу­жбою

Оле­ксандр ЖУ­РА­ВЕЛЬ, екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.