ЩО ПОСІЄМО НИНІШНЬОЇ ВЕСНИ? ПРО ВИКЛИКИ ТА АГРОТРЕНДИ

Що сі­я­ти­муть нинішньої весни та яким ви­кли­кам го­ту­ю­ться да­ва­ти ра­ду агра­рії

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Укра­їн­ські фер­ме­ри вже пра­кти­чно на низь­ко­му стар­ті пе­ред по­ча­тком по­сів­ної. Хтось са­ме роз­ми­тнює но­ву те­хні­ку, при­ве­зе­ну з-за кор­до­ну, ін­ший при­ці­ню­є­ться до нових гі­бри­дів, які за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе на по­лях у су­сі­да, ще в ко­гось на ча­сі придбання кор­по­ра­тив­них прав чи пе­ре­о­форм­ле­н­ня до­го­во­рів орен­ди з па­йо­ви­ка­ми. У ко­жно­го свої кло­по­ти. А втім, чи не най­біль­ше ни­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки пе­ре­йма­ю­ться по­шу­ком шля­хів до ви­жи­ва­н­ня у скла­дних еко­но­мі­чних ре­а­лі­ях.

Ці­ни на сві­то­вих си­ро­вин­них рин­ках не до­да­ють опти­мі­зму. За під­сум­ка­ми 2016 ро­ку, зни­же­н­ня зна­че­н­ня ін­де­ксу про­до­воль­чих цін ФАО три­ває п’ятий рік по­спіль (на 1,5% ниж­че за рі­вень 2015-го). Свої за­па­си пше­ни­ці, що не­ти­по­во для цьо­го пе­рі­о­ду, й да­лі ре­а­лі­зує Ро­сія — основ­ний кон­ку­рент Укра­ї­ни в Чор­но­мор­сько­му ба­сей­ні. «У дру­гій по­ло­ви­ні мар­ке­тин­го­во­го ро­ку на ри­нок зі сво­ї­ми зер­но­ви­ми ви­хо­дять Бра­зи­лія й Ар­ген­ти­на, які про­по­ну­ють зна­чно ниж­чі ці­ни, ніж укра­їн­ські ви­ро­бни­ки, то­му ро­сту цін на ку­ку­ру­дзу очі­ку­ва­ти на­вряд чи вар­то», — по­яснює екс­перт зер­но­во­го рин­ку «УкрАгро­Кон­салт» Єли­за­ве­та Ма­ли­шко.

Низь­ка лі­кві­дність — ще та про­бле­ма для будь-яко­го бі­зне­су. В аграр­но­му, та ще й на­пе­ре­до­дні по­сів­ної, — це ре­аль­ний форс-ма­жор. Про де­ше­ві кре­ди­ти сіль­го­спви­ро­бни­ки на­віть не мрі­ють. Від­так ста­тус агра­рія ни­ні­шньо­го се­зо­ну — вель­ми до­ро­ге за­до­во­ле­н­ня: вар­тість ЗЗР, на­сі­н­ня й до­брив прив’яза­на до ва­лю­тно­го кур­су. Мо­жли­ве, при­мі­ром, під­ви­ще­н­ня цін на кар­ба­мід і КАС че­рез вве­де­н­ня мит на ро­сій­ські до­бри­ва цих груп від 4,19 до 31,84% за­ле­жно від ви­ро­бни­ка. «Вже на­при­кін­ці 2016 ро­ку ці­ни на амі­а­чну се­лі­тру, кар­ба­мід і КАС ви­ро­сли на 21, 31 і 35% від­по­від­но й да­лі зро­ста­ють», — за­зна­ча­ють ана­лі­ти­ки УКАБ. До­дай­мо до цьо­го по­си­ле­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня та під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти – і виклики, як мо­ви­ться, оче­ви­дні. «Най­біль­шим ри­зи­ком для нас є від­су­тність по­пи­ту че­рез змі­ну стру­кту­ри по­сів­них площ чи низь­ку лі­кві­дність агро­під­при­ємств і ко­ли­ва­н­ня ва­лю­тних кур­сів», — зі­зна­є­ться й ке­рів­ник агро­бі­зне­су ком­па­нії BASF в Україні, Мол­до­ві та кра­ї­нах Кав­ка­зу Ті­бе­ріу Ді­ма.

Ко­жно­го агра­рія впро­довж зи­ми, на­віть в пер­ші ве­сня­ні мі­ся­ці, тур­бує про­бле­ма ста­ну ози­мих, а від­так — по­тен­цій­ної мо­жли­во­сті їх пе­ре­сі­ва­н­ня на­ве­сні. Втім, ни­ні си­ту­а­ція кон­тро­льо­ва­на. Як по­ві­дом­ляє Укр­гід­ро­ме­тцентр, за­гро­зи ви­мер­за­н­ня ози­ми­ни не­має, куль­ту­ри отри­ма­ли до­ста­тню кіль­кість во­ло­ги й пе­ре­бу­ва­ють в не­по­га­но­му ста­ні. Ли­ше 5% по­сі­вів не да­ли схо­ди, але ра­зом із тим 1,1 млн га по­сі­вів слаб­кі та зрі­джен­ні. Якщо сні­го­вий по­крив не змі­ни­ться, екс­пер­ти не очі­ку­ють ве­ли­ко­го від­со­тка ви­мер­за­н­ня ози­мо­го рі­па­ку — до 10%. А це озна­чає від­су­тність ви­віль­не­них площ і рі­вень по­сі­вів, як у 2015 ро­ці. Про за­галь­ну стру­кту­ру по­сів­них площ по­ки що го­во­ри­ти ра­но. Про­те, як при­пу­ска­ють екс­пер­ти, че­рез ці­но­ву кон’юн­кту­ру пло­щі під ку­ку­ру­дзою мо­жуть ско­ро­ти­ти­ся. Крім то­го, да­лі не­ма ку­ди ро­сти со­ня­шни­ку: йо­го пло­щі й уро­жай бу­ли ре­кор­дни­ми у 2016-му. «Пло­щі під ці­єю куль­ту­рою лі­мі­ту­ва­ти­му­ться мо­жли­ві­стю по­ста­ча­н­ня на­сі­н­ня су­ча­сних про­фе­сій­них гі­бри­дів, які на­яв­ні на рин­ку в до­сить обме­же­ній кіль­ко­сті», — за­ува­жує Сер­гій Ре­зні­чен­ко, ке­рів­ник від­ді­лу мар­ке­тин­гу «DuPont Pioneer Укра­ї­на». На йо­го дум­ку, то­рі­шньо­го ре­кор­ду олій­на мо­же й не до­ся­гну­ти. На­то­мість ціл­ком імо­вір­не не­зна­чне зро­ста­н­ня по­сів­них площ під ярим ячме­нем і со­єю. Мо­жуть збіль­ши­ти свої пло­щі й та­кі ні­ше­ві куль­ту­ри, як гре­чка, го­рох, сор­го, про­со. Про­те на за­галь­ний роз­по­діл ор­ної зем­лі це впли­не не ду­же по­мі­тно.

Не­хай там які виклики і про­бле­ми по­ста­ють пе­ред агро­бі­зне­сом, ве­сня­но-по­льо­ві ро­бо­ти роз­по­чну­ться за бу­дья­ких об­ста­вин. Вла­сне, й сіль­го­спви­ро­бни­ки з по­сів­ною впо­ра­ю­ться. Ін­ше пи­та­н­ня — якою ці­ною…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.