Кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги укра­їн­сько­го агро­бі­зне­су оці­ни­ли бри­тан­ці

Май­же ти­ждень 20 бри­тан­ських фер­ме­рів і кон­суль­тан­тів ман­дру­ва­ли Укра­ї­ною. Во­ни від­ві­ду­ва­ли аграр­ні під­при­єм­ства й обмі­ню­ва­ли­ся до­сві­дом із сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми Пол­тав­щи­ни та Жи­то­мир­щи­ни. За під­трим­ки По­соль­ства Ве­ли­кої Бри­та­нії в Україні та­ку мо­жли­вість ї

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Фа­хо­вий обмін до­сві­дом, зокре­ма що­до рі­зних під­хо­дів до аграр­но­го ви­ро­бни­цтва та ме­то­дів ре­а­лі­за­ції про­ду­кції, був ко­ри­сним як для го­спо­да­рів, так і для го­стей. Ще б пак! Бри­тан­ські фер­ме­ри ма­ло не одно­го­ло­сно зі­зна­ли­ся, що в та­ких не­про­стих еко­но­мі­чних об­ста­ви­нах і ще й за та­ких за­хмар­них від­со­тко­вих ста­вок во­ни про­сто не змо­гли б ве­сти свій бі­знес. На­то­мість, як за­зна­чи­ла ке­рів­ник від­ді­лу Фі­нан­со­ві рі­ше­н­ня ком­па­нії «Син­ген­та» у кра­ї­нах СНД Хе­лен Фе­ір­лемб, укра­їн­ські агра­рії ви­ро­щу­ють ви­со­кі вро­жаї й рік у рік під­ви­щу­ють рі­вень екс­пор­ту по­при скла­дне за­ко­но­дав­ство та ви­со­кі ва­лю­тні ри­зи­ки, ло­гі­сти­чні про­бле­ми й від­су­тність дер­жав­ної під­трим­ки.

«Зем­ля в Україні най­кра­ща та най­цін­ні­ша, — ка­же го­ло­ва На- гля­до­вої ра­ди з пи­тань ро­слин­ни­цтва На­ціо­наль­ної спіл­ки фер­ме­рів пів­ні­чно-за­хі­дно­го ре­гіо­ну Ве­ли­кої Бри­та­нії Олі­вер Хар­рі­сон. Він, до сло­ва, був вра­же­ний, що в укра­їн­ських го­спо­дар­ствах так ба­га­то на­йма­них пра­ців­ни­ків (від­так і їхня про­ду­ктив­ність — пи­та­н­ня ще те). У бри­тан­ських ре­а­лі­ях, де орен­да зем­лі й опла­та пра­ці зна­чно ви­щі, ніж в Україні, на­вряд чи хтось із фер­ме­рів мо­же до­зво­ли­ти со­бі та­кий ве­ли­кий штат. За­зви­чай обро­бля­ють зем­лю си­ла­ми ро­ди­ни (на 500 га — 2–3 осо­би), а по агро­но­мі­чні, бі­зне­со­ві чи юри­ди­чні кон­суль­та­ції звер­та­ю­ться у фір­му, що об’єд­нує фа­хів­ців та­ко­го про­фі­лю. Як роз­по­вів агро­ном­кон­суль­тант із пи­тань агро­бі­зне­су Сті­вен Во­тсон, одна го­ди­на йо­го ро­бо­ти ко­штує 75 фун­тів, від­по­від­но, сіль­го­спви­ро­бник має ви­со­ку мо­ти­ва­цію то­чно до- три­му­ва­ти­ся ре­ко­мен­да­цій. На йо­го дум­ку, укра­їн­ські агра­рії за­сто­со­ву­ють про­ду­ктив­ні ме­то­ди ви­ро­бни­цтва, які май­же не від­рі­зня­ю­ться від бри­тан­ських. Утім, не менш ва­жли­ве пи­та­н­ня — збут сво­єї про­ду­кції. Пе­ред тим, як ви­ро­сти­ти вро­жай, бри­тан­ські фер­ме­ри вже зна­ють, ко­му йо­го про­да­ва­ти­муть. Ви­ро­бник зер­но­вих і кар­то­плі Біл Вебб за­ува­жив, що тре­ти­ну май­бу­тньо­го вро­жаю про­дає за фор­вар­дни­ми кон­тра­кта­ми (аби при­дба­ти до­бри­ва), ще тре­ти­ну — пі­сля зби­ра­н­ня, а ре­шту — за рин­ко­ви­ми ці­на­ми, ко­ли скла­де­ться на­ле­жна кон’юн­кту­ра. Крім то­го, щоб зі зниж­ка­ми ку­пу­ва­ти мін­до­бри­ва, агро­хі­мі­ка­ти й ін­ші не­об­хі­дні для агро­ви­ро­бни­цтва ком­по­нен­ти, там­те­шні го­спо­да­рі об’єд­ну­ю­ться в ко­опе­ра­ти­ви. Гло­баль­ні пи­та­н­ня на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні ло­бі­ює На­ціо­наль­на спіл­ка фер­ме­рів, у ла­вах якої — 55 тис. осіб (ра­зом із пен­сіо­не­ра­ми). Біль­шість із них, до сло­ва, го­ло­су­ва­ли за ви­хід Ве­ли­кої Бри­та­нії зі скла­ду ЄС. Як зі­зна­ю­ться, суб­си­дії від єв­ро­пей­ської спіль­но­ти створюють біль­ше про­блем, ніж да­ють мо­жли­во­стей. Пе­ре­д­усім зро­стає вар­тість орен­ди зем­лі, а від­по­від­но й со­бі­вар­тість ви­ро­ще­ної про­ду­кції.

Основ­ні скла­дни­ки успі­ху агро­ви­ро­бни­цтва бри­тан­ські фер­ме­ри вба­ча­ють у су­ча­сних те­хно­ло­гі­ях та ефе­ктив­но­му ме­не­джмен­ті. Во­ни пе­ре­ко­на­ні, що укра­їн­ський агро­бі­знес має ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал і мо­же сут­тє­во по­си­ли­ти свої по­зи­ції на сві­то­вій аре­ні. Се­ред йо­го кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг, зокре­ма, на­зи­ва­ють чор­но­зе­ми й де­ше­ву опла­ту пра­ці.

Хе­лен Фей­зі, за­сту­пник На­дзви­чай­но­го й Пов­но­ва­жно­го по­сла Ве­ли­кої Бри­та­нії в Україні, пе­ре­ко­на­на, що спів­пра­ця Укра­ї­ни та Ве­ли­кої Бри­та­нії в га­лу­зі АПК має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня. «Мас­шта­би агро­бі­зне­су в Україні вра­жа­ють, — на­го­ло- си­ла ди­пло­мат на прес-зу­стрі­чі в Ки­є­ві. — Кіль­кість зе­мель­них ді­ля­нок, які обро­бля­ють укра­їн­ські агра­рії, пе­ре­ви­щує всю те­ри­то­рію Ве­ли­кої Бри­та­нії. Ра­зом із тим на­ша дер­жа­ва роз­ро­бляє но­ві­тні агро­те­хно­ло­гії й ін­но­ва­ції, які над­зви­чай­но ва­жли­ві для роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі, й ком­па­нія «Син­ген­та» у цьо­му є при­кла­дом. Во­на вхо­дить до 35 най­біль­ших ін­ве­сто­рів із до­слі­дже­н­ня та роз­роб­ки нових те­хно­ло­гій. Ми­ну­ло­го ти­жня ми за­про­си­ли укра­їн­ських фер­ме­рів від­ві­да­ти до­слі­дни­цький центр «Син­ген­та» у Jeallot’s Hill, який є най­біль­шим і най­по­ту­жні­шим у гло­баль­ній ме­ре­жі до­слі­дни­цьких цен­трів ком­па­нії. По­соль­ство Ве­ли­кої Бри­та­нії вва­жає роз­ви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства та те­хно­ло­гій про­від­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті».

Пред­став­ни­ки ком­па­нії «Син­ген­та» та по­соль­ства Ве­ли­кої Бри­та­нії ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня, що та­кі ві­зи­ти спри­я­ти­муть обмі­ну до­сві­ду між кра­ї­на­ми, а та­кож від­кри­ва­ти­муть українським агра­рі­ям но­ві­тні трен­ди і те­хно­ло­гії аграр­но­го рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.