Агротренди

На ча­сі при­хід в агро­се­ктор ве­ли­ких не­про­філь­них грав­ців і по­гли­на­н­ня дрі­бних ви­ро­бни­ків ве­ли­ки­ми

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Окса­на ПИРОЖОК

На­при­кін­ці 2016-го — на по­ча­тку 2017 ро­ку Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет на­дав зна­чну кіль­кість до­зво­лів на роз­ши­ре­н­ня акти­вів ком­па­ні­ям з аграр­но­го се­кто­ра. Так, зокре­ма, ком­па­нія Monsanto ку­пує в «Ері­до­ну» за­вод із ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи. Бі­зне­смен Ва­дим Єр­мо­ла­єв зби­ра­є­ться при­дба­ти ще одно­го дистри­бу­то­ра сіль­гос­пте­хні­ки — «Тор­го­вий дім „Агро­а­льянс”». За­снов­ник агро­хол­дин­гу «Аві­сУкра­гро» Сер­гій Ка­ла­шник офор­мив кон­троль над чо­тир­ма агро­ком­па­ні­я­ми в Сум­ській обла­сті. Про­те чи не най­гу­чні­шою но­ви­ною сі­чня-2017 ста­ла звіс­тка про мо­жли­вість ку­пів­лі «Кер­не­лом» агро­хол­дин­гу «Мрія». І хоч ген­ди­ре­ктор остан­ньої за­пе­ре­чив мо­жли­вість уго­ди, все ж са­мі за­яви про го­тов­ність від­да­ва­ти гро­ші в кри­зу мо­жуть свід­чи­ти про те, що ри­нок по­чи­нає від­нов­лю­ва­ти­ся пі­сля пе­рі­о­ду ста­гна­ції. «Ба­га­то із цих укру­пнень пов’яза­ні з чу­тка­ми що­до по­тен­цій­но­го ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на ку­пів­лю зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня і ба­жа­н­ням агро­ком­па­ній до­да­тко­во на­ро­сти­ти свій зе­мель­ний банк», — за­зна­чив Ар­тем Ков­бель, пар­тнер Kreston GCG. На йо­го дум­ку, ці тен­ден­ції біль­шою мі­рою свід­чать про не­го­тов­ність агро­ком­па­ній вкла­да­ти гро­ші у ство­ре­н­ня нових основ­них фон­дів із ну­ля. Зна­чно про­сті­ше ку­пу­ва­ти го­спо­дар­ства з на­яв­ни­ми ви­ро­бни­чи­ми акти­ва­ми та зе­мель­ним бан­ком.

«Укра­їн­ський аграр­ний се­ктор є одним із лі­де­рів ін­ве­сти­цій­ної актив­но­сті, де уго­ди з ку­пів­лі-про­да­жу (M&A) сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств не при­пи­ня­ють укла­да­ти на­віть на тлі кри­зо­вих по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних явищ», — на­го­ло­шує ке­рів­ник від­ді­лу кор­по­ра­тив­них фі­нан­сів і M&A ком­па­нії EY в Україні Вла­ди­слав Оста­пен­ко. За йо­го сло­ва­ми, EY спо­сте­рі­гає по­пит як на ве­ли­кі ком­па­нії (20 тис. га і біль­ше), так і на від­но­сно ма­лі — від 3 тис. ге­кта­рів. По­ку­пця­ми ви­сту­па­ють агро­хол­дин­ги, що й на­ро­щу­ють зе­мель­ний банк, при­ва­тні ін­ве­сто­ри, які ро­зу­мі­ють стра­те­гі­чну при­ва­бли­вість укра­їн­сько­го аграр­но­го се­кто­ра, ве­ли­кі дистри­бу­то­ри те­хні­ки чи мін­до­брив й іно­зем­ні ін­ве­сти­цій­ні фон­ди. «На­ра­зі EY ве­де два про­е­кти із за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів для агро­хол­дин­гів, і на ко­жен із них уже по­да­ли за­яв­ки на придбання по­над 10 ін­ве­сто­рів», — по­ві­до­ми­ли га­зе­ті «Агро­Мар­кет» в ком­па­нії. За її да­ни­ми, оці­ню­валь­на вар­тість агро­бі­зне­сів по­ча­ла зро­ста­ти, вар­тість прав орен­ди сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі в рі­зних ре­гіо­нах на­бли­жа­є­ться до 800–900 дол./га, що май­же вдві­чі біль­ше, ніж ін­ве­сто­ри про­по­ну­ва­ли у 2014–2015 ро­ках.

Агро­се­ктор є одні­єю з не­ба­га­тьох укра­їн­ських екс­порт­но-орі­єн­то­ва­них га­лу­зей, ге­не­рує зна­чний об­сяг над­хо­джень ва­лю­ти, має ви­со­ку рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва та пер­спе­кти­ви зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті, що на тлі від­су­тно­сті зна­чної кон­со­лі­да­ції зе­мель є го­лов­ни­ми чин­ни­ка­ми при­ва­бли­во­сті для ін­ве­сто­рів. «Ми про­гно­зу­є­мо ли­ше зро­ста­н­ня об­ся­гів і кіль­ко­сті угод у цій га­лу­зі та про­дов­же­н­ня тен­ден­цій зро­ста­н­ня вар­то­сті бі­зне­сів у 2017 ро­ці», — ко­мен­тує Вла­ди­слав Оста­пен­ко. Пар­тнер Kreston GCG вва­жає, що в умо­вах від­су­тно­сті до­сту­пу до де­ше­вих фі­нан­со­вих ре­сур­сів, ска­су­ва­н­ня по­да­тко­вих пільг на ві­тчи­зня­ний АПК че­кає при­хід ве­ли­ких не­про­філь­них грав­ців у сіль­ське го­спо­дар­ство, зли­т­тя та по­гли­на­н­ня дрі­бних ви­ро­бни­ків ве­ли­ки­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.