Но­ва­ції 2017-го

Агра­рі­ям сві­тить чер­го­ва опти­мі­за­ція ви­трат і жорс­тка ка­дро­ва по­лі­ти­ка

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Но­ві за­ко­но­дав­чі змі­ни по­при всі їх до­брі на­мі­ри ве­дуть до по­си­ле­н­ня фі­нан­со­во­го на­ван­та­же­н­ня на аграр­ний се­ктор еко­но­мі­ки. Від­так на­ла­што­ву­ва­ти­муть уча­сни­ків рин­ку на подаль­шу опти­мі­за­цію фі­нан­со­вих ви­трат. А во­на, від­по­від­но, не­мо­жли­ва без за­про­ва­дже­н­ня нових пра­вил ве­де­н­ня бі­зне­су та пов’яза­на зі ще жорс­ткі­шою кон­ку­рен­ці­єю, де пла­ну­ва­н­ня, стру­кту­ру­ва­н­ня й зва­же­ність дій ві­ді­гра­ва­ти­ме чи не на­йо­снов­ні­шу роль.

До­та­ції за­мість спе­цре­жи­му

Ра­зом із пер­шим мі­ся­цем 2017-го за­вер­шу­є­ться дія пе­рі­о­ду відшкодування по­да­тку на до­да­ну вар­тість в рам­ках ска­со­ва­но­го спе­ці­аль­но­го ре­жи­му для агра­рі­їв. На­то­мість нам про­по­ну­ють пе­ре­хо­ди­ти до пра­кти­ки єв­ро­пей­ських кра­їн, де для під­трим­ки аграр­ної га­лу­зі пе­ред­ба­че­но рі­зно­го ро­ду до­та­ції та аси­гну­ва­н­ня. У Єв­ро­пі ме­ха­нізм до­та­цій є до­сить ефе­ктив­ним і до­зво­ляє під­три­му­ва­ти без­по­се­ре­дньо­го ви­ро­бни­ка. В біль­шо­сті єв­ро­пей­ських кра­їн роз­мір до­та­цій на­пря­му прив’яза­ний або до кіль­ко­сті зем­лі, яку обро­бляє фер­мер, з ви­пла­тою за ко­жен ге­ктар, або до кіль­ко­сті по­го­лів’я ВРХ. Про­те в Україні ме­ха­нізм до­та­цій ще не на­пра­цьо­ва­но. Ві­до­мо ли­ше, що на 2017 рік в держ­бю­дже­ті пе­ред­ба­че­но ви­да­тки для під­трим­ки агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу за та­ки­ми про­гра­ма­ми: «Фі­нан­со­ва під­трим­ка за­хо­дів в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі шля­хом зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів» (300 млн грн); «На­да­н­ня кре­ди­тів фер­мер­ським го­спо­дар­ствам» (25 млн); «Фі­нан­со­ва під­трим­ка за­хо­дів в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі» (60 млн); «Дер­жав­на під­трим­ка роз­ви­тку хме­ляр­ства, за­кла­де­н­ня мо­ло­дих са­дів, ви­но­гра­дни­ків та ягі­дни­ків і на­гляд за ни­ми» (75 млн); «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва» (210 млн); «Фі­нан­со­ва під­трим­ка сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків» (2973 млн грн) — цю до­та­цію ви­пла­чу­ва­ти­муть в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі під­при­єм­ствам тва­рин­ни­цтва (зокре­ма, й пта­хів­ни­цтва), ово­чів­ни­цтва, са­дів­ни­цтва й ви­но­гра­дар­ства. Про­те як фер­ме­ру до­сту­ка­ти­ся до роз­по­ря­дни­ка ко­штів, щоб отри­ма­ти гро­ші, на­ра­зі до­сте­мен­но не­ві­до­мо.

Но­ва ме­то­ди­ка нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зем­лі

Уря­до­ва по­ста­но­ва «Про за­твер­дже­н­ня Ме­то­ди­ки нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня» №831, ухва­ле­на 16 ли­сто­па­да 2016 ро­ку, обов’яз­ко­ва для за­сто­су­ва­н­ня з бе­ре­зня 2017-го.

Зна­че­н­ня но­вої ме­то­ди­ки дво­я­ке. По-пер­ше, нею за­про­ва­дже­но но­вий ме­то­ди­чний під­хід до проведення нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня (як сіль­го­спу­гідь, так і не­сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь на зем­лях сіль­госп­при­зна­че­н­ня). На­га­да­є­мо, по­пе­ре­дню нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня бу­ло здій­сне­но ли­ше раз, ще у 1995-му, за ме­то­ди­кою 1995 ро­ку її роз­мір що­ро­ку під­ля­гав ін­де­кса­ції за­ле­жно від по­ка­зни­ків ін­фля­ції. З одно­го бо­ку, це пов­ні­стю вла­што­ву­ва­ло орен­да­рів, а з дру­го­го — на­вряд чи це не за­до­воль­ня­ло дер­жав­ні ор­га­ни, які прив’язу­ють до нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки роз­мір по­да­тків.

По-дру­ге, мо­жли­вість роз­роб­ки й за­твер­дже­н­ня те­хні­чної до­ку­мен­та­ції на адмі­ні­стра­тив­ний ра­йон (від­по­від­но до но­вої ме­то­ди­ки) до­зво­лить лі­кві­ду­ва­ти то­рі­шній кон­фуз, ко­ли ор­га­ни Дер­жгео­ка­да­стру пе­ре­ста­ли ви­да­ва­ти до­ку­мент про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку земельної ді­лян­ки, по­си­ла­ю­чись на те, що та­ка ін­фор­ма­ція на­да­є­ться у фор­мі ви­тя­гу з те­хні­чної до­ку­мен­та­ції, а в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ви­пад­ків та­ка до­ку­мен­та­ція бу­ла від­су­тня. Но­ва ме­то­ди­ка має зна­чно спро­сти­ти про­це­ду­ру отри­ма­н­ня ви­тя­гів.

По-тре­тє, за­про­ва­дже­н­ня нових під­хо­дів до ви­зна­че­н­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зре­штою збіль­шу­ва­ти­ме її роз­мір, що на­да­лі ві­діб’ється на орен­дній пла­ті та по­да­тках. Тоб­то це ще один крок на шля­ху до від­кри­т­тя рин­ку зем­лі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня.

Яким чи­ном но­ва ме­то­ди­ка за­че­пить агра­рі­їв? Ну, зві­сно ж, із фі­нан­со­во­го бо­ку. На її проведення в ме­жах ра­йо­ну по­трі­бні бу­дуть не­ма­лі ко­шти, та на­вряд чи це ро­би­ти­муть за ко­шти дер­жа­ви. Ну і, зре­штою, з но­вим роз­мі­ром нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, яка в ра­зи біль­ша за по­пе­ре­дню, на­віть з ура­ху­ва­н­ням ін­де­кса­ції збіль­шу­ва­ти­ме­ться фі­нан­со­ве на­ван­та­же­н­ня по орен­дній пла­ті та по­да­тко­вих зо­бов’яза­н­нях.

Но­ва фор­ма ти­по­во­го до­го­во­ру орен­ди зем­лі

Уря­до­ва по­ста­но­ва «Про вне­се­н­ня змін до Ти­по­во­го до­го­во­ру орен­ди зем­лі» №843, що на­бу­ла чин­но­сті у гру­дні 2016-го, ли­ше на пер­ший по­гляд на­га­дує за­пі­зні­ле ре­а­гу­ва­н­ня ви­ко­нав­чої вла­ди на змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі». Так, зві­сно, змі­на­ми на­ре­шті пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість пе­ре­да­чі не одні­єї, а де­кіль­кох зе­мель­них ді­ля­нок. Уста­нов­ле­но й мі­ні­маль­ний строк орен­ди — 7, 10 і на­віть 30 ро­ків у ра­зі пе­ре­да­чі земельної ді­лян­ки дер­жав­ної чи ко­му­наль­ної вла­сно­сті в орен­ду для ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку. Окре­мо вар­то за­зна­чи­ти, що ви­клю­че­но мо­жли­вість на­да­н­ня по­слуг в ра­ху­нок орен­дної пла­ти. І, на­ре­шті, до­го­во­ром пе­ред­ба­че­но мо­мент на­бра­н­ня ним чин­но­сті: з мо­мен­ту йо­го під­пи­са­н­ня або в ра­зі до­мов­ле­но­сті сто­рін із мо­мен­ту но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня.

Що­прав­да, не обі­йшло­ся без сюр­при­зів. Зокре­ма, ти­по­вий до­го­вір орен­ди зем­лі те­пер до­пов­не­но дво­ма ви­но­ска­ми. Пер­ша сто­су­є­ться обов’яз­ку орен­да­ря ін­ве­сту­ва­ти в роз­ви­ток і мо­дер­ні­за­цію від­по­від­них ме­лі­о­ра­тив­них си­стем й об’єктів ін­же­нер­ної ін­фра­стру­кту­ри, а та­кож спри­я­ти їх на­ле­жній екс­плу­а­та­ції. Дру­га ви­но­ска — це ре­ко­мен­да­ція сто­ро­нам до­да­ти до до­го­во­ру орен­ди агро­хі­мі­чний па­спорт по­ля (чи земельної ді­лян­ки). Як це за­сто­со­ву­ва­ти­муть на пра­кти­ці та чи буде ре­ко­мен­да­ція «не­о­фі­цій­но обов’яз­ко­вою» — пи­та­н­ня ще те.

Одра­зу за­зна­чи­мо, що агро­хі­мі­чний па­спорт по­ля (земельної ді­лян­ки) мі­стить да­ні що­до агро­хі­мі­чної ха­ра­кте­ри­сти­ки ґрун­тів і ста­ну їх за­бру­дне­н­ня то­кси­чни­ми ре­чо­ви­на­ми та ра­діо­ну­клі­да­ми. Та­ку па­спор­ти­за­цію ор­них зе­мель, від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства, слід здій­сню­ва­ти що п’ять ро­ків, а па­со­вищ і ба­га­то­рі­чних на­са­джень — що 5–10 ро­ків. З одно­го бо­ку, та­ка обов’яз­ко­вість дасть змо­гу фі­ксу­ва­ти які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки зе­мель­них ді­ля­нок, а з дру­го­го — це до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на агро­ви­ро­бни­ків, яке і так зна­чно зро­сло.

Ре­є­стра­ція сіль­гос­пте­хні­ки

Мас­шта­бна ре­ор­га­ні­за­ція з еле­мен­та­ми опти­мі­за­ції цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди роз­по­ча­ла­ся ще на­при­кін­ці 2014 ро­ку. До цьо­го ча­су фун­кції по ре­є­стра­ції сіль­гос­пте­хні­ки, зокре­ма тра­кто­рів, са­мо­хі­дних ша­сі, са­мо­хі­дних сіль­сько­го­спо­дар­ських, до­ро­жньо-бу­ді­вель­них і ме­лі­о­ра­тив­них машин, сіль­гос­пте­хні­ки, ін­ших машин на­ле­жа­ли до пов­но­ва­жень Держ­сіль­го­спін­спе­кції. Про­те че­рез її лі­кві­да­цію з жов­тня 2016-го ви­ко­на­н­ня фун­кцій держ­ре­є­стра­ції бу­ло фа­кти­чно при­пи­не­но, що спри­чи­ни­ло уча­сни­кам рин­ку низ­ку про­блем. Пі­сля не­о­дно­ра­зо­вих пу­блі­чних звер­нень про­цес ре­є­стра­ції з ве­ли­ки­ми по­ту­га­ми по­тро­ху ру­хав­ся. І ось 28 гру­дня 2016 ро­ку бу­ло ухва­ле­но по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких по­ста­нов КМУ» №1051, від­по­від­но до якої ре­є­стра­цію й облік сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки здій­сню­ва­ти­ме Дер­жав­на слу­жба Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів (Держ­спо­жив­слу­жба).

Пов­но­ва­же­н­ня пе­ре­да­но, а ви­ко­ну­ва­ти їх ще не­має ко­му, оскіль­ки від­по­від­ні під­роз­ді­ли не ство­ре­но.

На­слід­ки під­ня­т­тя мі­ні­мал­ки до 3200

Їх обго­во­рю­ють уже не пер­ший мі­сяць. Зре­штою змі­на роз­мі­ру мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти за­че­пи­ла всі га­лу­зі го­спо­дар­ства, зокре­ма й агра­рі­їв.

Ця те­ма на­рів­ні з май­бу­тньою по­сів­ною лу­нає з вуст май­же ко­жно­го ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства, який тою чи ін­шою мі­рою ви­ко­ри­сто­вує на­йма­ну пра­цю. Що ж ро­би­ти? Якщо за мі­ні­мал­ки 1600 грн агро­ви­ро­бни­ки ма­ли змо­гу пра­це­вла­шту­ва­ти зна­чну ча­сти­ну мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня біль­ше з ме­тою ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­но­го обов’яз­ку, ніж ви­ко­на­н­ня ни­ми тру­до­вої фун­кції та по­кла­де­них обов’яз­ків, то з під­ня­т­тям мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру до 3200 — та­кий під­хід до на­йма­ної ро­бо­чої си­ли буде змі­не­но не на ко­ристь пра­ців­ни­ків. На пра­кти­ці бра­ти на ро­бо­ту бу­дуть лю­дей, у яких дій­сно є по­тре­ба, до то­го ж ви­мо­ги до кан­ди­да­тів буде збіль­ше­но.

Зви­чай­но, збіль­ши­ться пра­кти­ка ви­ко­ри­ста­н­ня так зва­них до­го­во­рів ЦПХ (ци­віль­но пра­во­во­го ха­ра­кте­ру), за яки­ми ви­ко­ну­ю­ться ро­бо­ти чи на­да­ю­ться по­слу­ги без оформ­ле­н­ня тру­до­вих від­но­син. Та­ким чи­ном, на агра­рі­їв че­кає но­ва опти­мі­за­ція ви­трат і ре­тель­на ка­дро­ва по­лі­ти­ка.

Ві­та­лій ЯНКОВИЧ, адво­кат IMG-Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.