«Про­во­ди спе­цре­жи­му з ПДВ»: зі стре­са­ми і втра­та­ми

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист «ОМП»

Хо­ча з 2017 ро­ку спе­ці­аль­ний ре­жим із ПДВ офі­цій­но пе­ре­став ді­я­ти, та за на­яв­ни­ми по­да­тко­ви­ми зо­бов’яза­н­ня­ми (за гру­день 2016 ро­ку) бух­гал­те­ри агро­під­при­ємств у січні 2017-го ма­ли ви­ко­на­ти до­во­лі стан­дар­тні про­це­ду­ри: 1) по­пов­ни­ти ко­шти для отри­ма­н­ня «ре­є­стра­цій­но­го лі­мі­ту»; 2) за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну по спец­де­кла­ра­ці­ях; 3) отри­ма­ти «по­вер­не­н­ня» ча­сти­ни 20% на ра­ху­нок •якщо це опе­ра­ції із с .- г. то­ва­ра­ми/ по­слу­га­ми (+ соя, го­рох ), т оце 10% ПДВ( бо­до бюджету 50% і на спе­цра­хун­ки 50% від 20% ПДВ ); •якщо це опе­ра­ції із зер­но­ви­ми( пше­ни­ця, жи­то, ячмінь, овес, ку­ку­ру­дза, рис, со р г озер но­ве, гре­чка, ін­ші зер­но­ві ), то до бюджету 85% від 20% ПДВ, а на спе­цра­ху­нок під­при­єм­ства 15%; •якщо це про­ду­кція тва­рин­ни­цтва, то до бюджету 20%, а на спе­цра­хун­ки —80%( ВР Х, мо­ло­ко, вер­шки ). I. Пер­ша про­бле­ма, з якою зі­ткну­ли­ся агро­під­при­єм­ства, — не­мо­жли­вість по­пов­ни­ти ре­є­стра­цій­ну су­му для ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних, оскіль­ки ка­зна­чей­ство «за­кри­ло» ра­хун­ки, й агро­під­при­єм­ства, від­по­від­но, не мо­гли за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ві на­кла­дні.

Згі­дно зі змі­на­ми до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ), пра­во ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ві на­кла­дні по спе­цо­пе­ра­ці­ях бу­ло на­да­но до 15 сі­чня 2017 ро­ку.

Еле­ктрон­ні ра­хун­ки слід бу­ло за­кри­ти вже пі­сля роз­ра­хун­ків із бю­дже­том з ас пе ц де­кла­ра­ці­я­ми( за ре­зуль­та­та­ми зві­тно­го пе­рі­о­ду 2016 ро­ку ): в ра­зі за­сто­су­ва­н­ня мі­ся­чно­го по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду— по­чи­на­ю­чи з 31 сі­чня 2017 ро­ку, в ра­зі за­сто­су­ва­н­ня квар­таль­но­го— до лю­то­го 2017-го.

Однак цьо­го ра­зу скла­ла­ся си­ту­а­ція« спі­ши­ти— лю­дям про­бле­ми ство­ри­ти ». II. Чо­му ви­ни­кла про­бле­ма?

Змі­ни до ПКУ ухва­лю­ва­ли в ду­же сти­слі тер­мі­ни, фі­зи­чно не бу­ло ча­су гар­мо­ні­зу­ва­ти нор­ма­тив­ну ба­зу Укра­ї­ни. Від­по­від­но, не бу­ло вне­се­но змі­ни до По­ло­же­н­ня По­ряд­ку еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, за­твер­дже­но­го уря­до­вою по­ста­но­вою від 16.10.2014 №569 (да­лі — По­ря­док), де в п. 7 за­зна­че­но та­ке: «У ра­зі ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку за­ли­шок ко­штів на йо­го еле­ктрон­но­му ра­хун­ку пе­ре­ра­хо­ву­є­ться до бю­дже

ту, а та­кий ра­ху­нок за­кри­ва­є­ться. Ура­зі­а­ну­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку— су б’ є к та спе­ці­аль­но­го ре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня або ви­клю­че­н­ня йо­го з ре­є­стру су б’ є к тів спе­ці­аль­но­го ре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня йо­го до­да­тко­ві еле­ктрон­ні­ра­хун­ки,на­я­ки­хвід­су­тні­ко­шти,за­кри­ва­ю­ться­не­ра­ні­ше­ніж­про­тя­гом­на­сту­пно­го­ро­бо­чо­го­дня,що­на­ста­є­за­днем­та­ко­го­а­ну­лю­ва­н­ня/ ви­клю­че­н­ня».

Оскіль­ки ж агро­ви­ро­бни­ки по­ча­ли би­ти на спо­лох, на сай­ті ка­зна­чей­ства бу­ла опри­лю­дне­на ін­фор­ма­ція, за якою з пи­тань спла­ти ПДВ їм офі­цій­но ре­ко­мен­ду­ва­ли звер­та­ти­ся до Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни.

III. Що бу­ло зро­бле­но не­пра­виль­но?

Че­рез страх ве­ли­ких штра­фів за по­ру­ше­н­ня тер­мі­нів ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних і до­на­ра­ху­вань за не­своє­ча­сну спла­ту по­да­тків де­які під­при­єм­ства по­пов­ню­ва­ли за­галь­ний ра­ху­нок по ПДВ (що, крім усьо­го, еко­но­мі­чно не­ви­гі­дно), спла­чу­ва­ли всю су­му ПДВ до дер­жав­но­го бюджету за за­галь­ною де­кла­ра­ці­єю, де в них від­су­тні та­кі зо­бов’яза­н­ня.

В ре­зуль­та­ті, за за­галь­ною де­кла­ра­ці­єю — пе­ре­пла­та. За спец­де­кла­ра­ці­єю не­до­їм­ка. Крім то­го, під­при­єм­ство не отри­ма­ло свою ча­сти­ну ко­штів з ПДВ. IV. Як ви­пра­ви­ти оте «не­пра­виль­но»? Крок 1— по­да­ва­ти за­яву на по­вер­не­н­ня по­мил­ко­во спла­че­них гро­шо­вих зоб ов’ я за нь( с т .43 ПК У )+ до­ка­зи спла­ти та­ких ко­штів і про­ха­ти спря­му­ва­ти та­кі ко­шти в ра­ху­нок зоб ов’ я за нь п ос пе ц ПДВ. Крок 2— в ре­зуль­та­ті час­тка сп е ц ПДВ має по­вер­ну­ти­ся на ра­ху­нок агро­під­при­єм­ства, якщо ж ні, т оце ли­сту­ва­н­ня з по­да­тко­вою, а мо­жли­во, й су­до­ві спо­ри, ко­ли йде­ться про ве­ли­кі су­ми.

Біль­шість агро­під­при­ємств 13 сі­чня все ж та­ки по­пов­ни­ли ре­є­стра­цій­ний лі­міт і за­ре­є­стру­ва­ли по­да­тко­ві на­кла­дні по спец­де­кла­ра­ці­ях та спла­ти­ли по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня. Су­ми ПДВ на­ра­зі не по­вер­ну­ли­ся на їх спе­цра­хун­ки, але тут тре­ба бу­ти спо­кій­ни­ми, оскіль­ки та­ке по­вер­не­н­ня мо­же бу­ти до кін­ця цьо­го мі­ся­ця, а для тих, в ко­го квар­тал, — то лю­то­го (за­спо­ко­є­н­ня для агро­під­при­ємств).

Якщо ко­шти не бу­дуть по­вер­не­ні, то це вва­жа­ти­ме­ться за­бор­го­ва­ні­стю бюджету пе­ред під­при­єм­ства­ми, й, мо­жли­во, від­бу­ва­ти­му­ться су­до­ві спо­ри. Ціл­ком імо­вір­но ці ко­шти мо­жна буде за­ра­ху­ва­ти на май­бу­тні пе­рі­о­ди по ПДВ.

Най­гір­ший сце­на­рій. Є агро­під­при­єм­ства, які не всти­гли за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ві на­кла­дні по спец­де­кла­ра­ці­ях, від­по­від­но, мо­жли­вий роз­ви­ток по­дій, що та­кі під­при­єм­ства за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них по­да­тко­вих перевірок отри­ма­ють по­да­тко­ві по­ві­дом­ле­н­ня про спла­ту штра­фів і по­да­тко­вих до­на­ра­ху­вань.

В та­ко­му ра­зі по­трі­бно ма­ти до­ка­зи, що під­твер­джу­ють здій­сне­н­ня під­при­єм­ством дій, спря­мо­ва­них на ре­є­стра­цію ПН (по­ві­дом­ле­н­ня, що при­хо­дять в еле­ктрон­ній си­сте­мі, де ви­дно, що під­при­єм­ство на­ма­га­ло­ся спла­ти­ти ко­шти)

Крім то­го, ін­фор­ма­ція, що еле­ктрон­ні ра­хун­ки за­бло­ко­ва­ні, — є за­галь­но­ві­до­мим фа­ктом на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, офі­цій­но бу­ла опри­лю­дне­на на сай­ті ка­зна­чей­ства і від­по- від­но до ч. 2 ст. 72 КАСУ та­кі об­ста­ви­ни мо­жуть бу­ти ви­зна­ні су­дом за­галь­но­ві­до­ми­ми, і їх не по­трі­бно буде до­ка­зу­ва­ти.

До­ка­зу­ва­ти тре­ба буде ли­ше спря­мо­ва­ність під­при­єм­ства на ре­є­стра­цію на­кла­дних і спла­ту по­да­тків.

Тоб­то не­об­хі­дно буде оскар­жу­ва­ти штра­фи, мо­жли­во, за­лу­ча­ти як тре­ті сто­ро­ни ДФС, ка­зна­чей­ство й про­си­ти суд зо­бов’яза­ти ор­га­ни вчи­ни­ти дії, що до­зво­лять спла­ти­ти по­да­тки за спец­де­кла­ра­ці­я­ми з ПДВ.

Утім, оскіль­ки яв­но є про­бле­ми че­рез не­узго­дже­ність за­ко­но­дав­ства і фі­зи­чна не­мо­жли­вість ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди в ко­ро­ткі стро­ки за­без­пе­чи­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми, то ми всі ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що кри­ти­чні ви­пад­ки ви­рі­шу­ва­ти­му­ться по­пар­тнер­ськи. Про­те яка б кон­кре­тно на ва­шо­му під­при­єм­стві не скла­ла­ся си­ту­а­ція із сі­чне­ви­ми на­кла­дни­ми, до ко­жної з них є кон­кре­тне ді­є­ве та прийня­тне рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.