За­про­шу­є­мо від­ві­да­ти наш стенд, роз­та­шо­ва­ний в па­віль­йо­ні №3

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Важ­ка зу­бо­ва бо­ро­на «Лі­ра ХL»

Одні­єю з дов­го­о­чі­ку­ва­них но­ви­нок в сі­мей­стві зу­бо­вих бо­рін «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» ста­не важ­кий агре­гат «Лі­ра ХL» із ши­ри­ною за­хва­ту 15 м. Агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром від 300 л. с. При­зна­че­на для бо­ро­ну­ва­н­ня стер­ні й оран­ки, для обро­бі­тку ґрун­ту в до­гля­ді за па­ра­ми, лег­кої куль­ти­ва­ції, пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки ґрун­ту, за­гор­та­н­ня мі­не­раль­них до­брив, за­кла­де­н­ня ро­слин­них ре­шток і рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу по­дрі­бне­ної со­ло­ми.

Уні­вер­саль­ність важ­кої бо­ро­ни «Лі­ра ХL» до­зво­ляє про­во­ди­ти п’ять опе­ра­цій за один про­хід: • ран­ньо­ве­сня­не бо­ро­ну­ва­н­ня, за­кри­т­тя во­ло­ги, роз­пу­шу­ва­н­ня по­верх­не­во­го ша­ру на гли­би­ну 2–10 см;

• про­во­кує бур’яни на про­ро­ста­н­ня з подаль­шим

їх зни­ще­н­ням;

• ви­рів­нює по­верх­ню по­ля та здій­снює які­сну

під­го­тов­ку ґрун­ту до сів­би;

• за­кла­дає до­бри­ва й пе­сти­ци­ди;

• рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє пі­сля­зби­раль­ні по­жнив­ні

реш­тки та со­ло­му.

Се­ред пе­ре­ваг но­вої бо­ро­ни та­кож: ре­гу­льо­ва­ний кут ата­ки зу­ба 15–90°, ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску пру­жин ро­бо­чої се­кції на ґрунт від 400 до 860 кг. Зру­чна в екс­плу­а­та­ції: швид­ке на­ла­шту­ва­н­ня зна­ря­д­дя з транс­порт­но­го в ро­бо­че по­ло­же­н­ня й нав­па­ки.

Ма­кси­маль­на про­ду­ктив­ність ці­єї бо­ро­ни ста­но­вить 25 га/год.

Ди­ско­ва бо­ро­на «Ду­кат-6»

Та­кож се­ред но­ви­нок — «Ду­кат-6», який є ло­гі­чним про­дов­же­н­ням лі­ній­ки ди­ска­то­ров «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН».

При­зна­че­на для тра­кто­рів по­ту­жні­стю від 170 л. с. В ком­пле­кта­цію ди­ско­вої бо­ро­ни вхо­дить 50 ди­сків ді­а­ме­тром 566 мм. Кон­стру­кція та роз­та­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів лу­щиль­ни­ка за­без­пе­чує які­сний пе­ре­д­по­сів­ний обро­бі­ток. Агре­гат ін­тен­сив­но пе­ре­мі­шує ґрунт і ро­слин­ну ма­су, по­дрі­бнює й рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє со­ло­му.

Зав­дя­ки ви­со­кій мі­цно­сті й гер­ме­ти­чно­сті під­ши­пни­ко­вих ву­злів HARP AGRO UNIT ди­ска­тор по­ка­зує ма­кси­маль­ну стій­кість у важ­ких умо­вах екс­плу­а­та­ції.

Фа­хів­ці ФГ «Те­ре­зи­не» (Ки­їв­ська обл.), на по­лях яко­го від­бу­ва­ли­ся ви­про­бу­ва­н­ня но­во­го агре­га­та, за­зна­чи­ли, що «Ду­кат-6» за сво­ї­ми те­хні­ко-еко­но­мі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми пе­ре­вер­шує ма­ши­ни ба­га­тьох сві­то­вих ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки, до­зво­ля­ю­чи зна­чно зменшити час і ви­тра­ти на оброб­ку ко­жно­го ге­кта­ра зем­лі.

В се­ре­дньо­му ви­тра­та па­ли­ва ди­ска­то­ра «Ду­кат-6» по ку­ку­ру­дзі ста­но­вить 5,7 л/га, со­ня­шни­ку — 5,5 л/га, пше­ни­ці — близько 6 л/га, по тра­ві пі­сля зби­ра­н­ня сі­на — 6,3–6,5 л/га. Не­зва­жа­ю­чи на за­яв­ле­ну в те­хні­чних ха­ра­кте­ри­сти­ках швид­кість ди­ска­то­ра в 17 км/год, під час ви­про­бу­вань «Ду­кат-6» по­ка­зав ро­бо­чу швид­кість до 20 км/год.

В роз­ро­блен­ні нових про­ду­ктів, як і у всіх агре­га­тах «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН», за­про­ва­дже­но кон­стру­ктор­ські рі­ше­н­ня, що до­зво­ля­ють зменшити ви­тра­ту па­ли­ва та ви­тра­ти на об­слу­го­ву­ва­н­ня й збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність те­хні­ки.

Крім то­го, на ви­став­ці бу­дуть пред­став­ле­ні пнев­ма­ти­чний по­сів­ний ком­плекс «Зла­тник» і куль­ти­ва­тор пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки «Чер­во­нець».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.