Че­ка­ю­чи до­брих но­вин

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

На по­ча­тку ро­ку зав­жди не бра­кує про­гно­зів що­до ста­ну еко­но­мі­ки. Про­те звер­тає на се­бе ува­гу при­ре­че­ність і пе­си­мізм, що па­ну­ють в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі. Біль­шість ана­лі­ти­ків спи­ра­ю­ться у сво­їх нев­ті­шних ви­снов­ках на твер­дже­н­ня: «Я не ба­чу дже­ре­ла зро­ста­н­ня у 2017 ро­ці». Тож ві­зьму на се­бе смі­ли­вість до­да­ти ще один про­гноз і спро­бу­ва­ти зна­йти по­тен­цій­не дже­ре­ло еко­но­мі­чно­го від­нов­ле­н­ня.

Основ­ною ру­шій­ною си­лою, що зда­тна ви­ве­сти кра­ї­ну з ре­це­сії, є спо­жи­ва­чі. Спо­жив­чі на­строї тра­ди­цій­но по­кра­щу­ю­ться, ко­ли тем­пи зро­ста­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти пе­ре­ви­щу­ють тем­пи зро­ста­н­ня ін­фля­ції. Зна­чна де­валь­ва­ція грив­ні та спри­чи­не­ний цим стрім­кий злет ін­фля­ції на 43,3% у 2015 ро­ці спри­чи­ни­ли різ­ке па­ді­н­ня ре­аль­них до­хо­дів на­се­ле­н­ня. Але вже на­ве­сні 2016 ро­ку си­ту­а­ція кар­ди­наль­но змі­ни­ла­ся. По­мір­ко­ва­на мо­не­тар­на по­лі­ти­ка НБУ зни­зи­ла тем­пи ін­фля­ції. На­то­мість но­мі­наль­ні до­хо­ди й да­лі збіль­шу­ва­ли­ся. Зго­дом ре­аль­на за­ро­бі­тна пла­та ви­йшла на по­зи­тив­ну те­ри­то­рію та по­ча­ла спри­я­ти зро­стан­ню роз­дрі­бних про­да­жів.

З травня й до кін­ця ро­ку роз­дрі­бні про­да­жі де­мон­стру­ва­ли ста­ле зро­ста­н­ня – в се­ре­дньо­му 4% рік до ро­ку.

Ро­з­дрі­бна тор­гів­ля, що утри­му­ва­ла склад­ські за­ли­шки на низь­ко­му рів­ні, зва­жа­ю­чи на ре­це­сію (зга­дай­те по­ли­ці су­пер­мар­ке­тів із то­ва­ра­ми в один не­щіль­ний ря­док), від­чу­ла брак то­ва­рів. Во­ни те­пер бу­ли по­трі­бні не ли­ше, щоб за­до­воль­ни­ти зро­ста­н­ня спо­жив­чо­го по­пи­ту, але й для збіль­ше­н­ня за­ку­пі­вель на склад. Це ста­ло до­да­тко­вим ва­же­лем на­ро­ще­н­ня по­пи­ту в еко­но­мі­ці.

Зро­ста­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва на­бу­ло ста­ло­сті вже з ли­пня. Від­ко­ли від­по­від­ний ін­декс зро­став у се­ре­дньо­му на 3,5% мі­сяць до мі­ся­ця.

Бі­знес три­ва­лий час, із огля­ду на кри­зу, уни­кав ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток. У 2015-му, на­при­клад, ка­пі­таль­ні вкла­де­н­ня ско­ро­ти­ли­ся на 1,7%. Про­те за ре­зуль­та­та­ми пер­ших трьох квар­та­лів 2016-го зро­сли на 16,4%. Схо­же, зав­дя­ки зро­стан­ню по­пи­ту кор­по­ра­тив­ний се­ктор змі­нив ін­ве­сти­цій­ну стра­те­гію

Не­хай там як, але па­ді­н­ня ін­фля­ції до по­зна­чки 12,4% та збіль­ше­н­ня но­мі­наль­них зар­плат на 20,1% (ли­сто­пад до ли­сто­па­да) у 2016 ро­ці ста­ло пе­ред­умо­вою зро­ста­н­ня ре­аль­них до­хо­дів на­се­ле­н­ня май­же на 10%. Від­по­від­но, спо­жи­ва­чі збіль­ши­ли ви­тра­ти, під­ні­ма­ю­чи роз­дрі­бні про­да­жі та спо­ну­ка­ю­чи роз­дрі­бну тор­гів­лю збіль­шу­ва­ти склад­ські за­ли­шки. Під впли­вом цих чин­ни­ків зро­ста­н­ня да­ло по­штовх про­ми­сло­во­му се­кто­ру, який у свою чер­гу му­сить не ли­ше збіль­шу­ва­ти виробництво, а й онов­лю­ва­ти основ­ні фон­ди, що в ре­зуль­та­ті має спри­чи­ни­ти зро­ста­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва та подаль­ше на­ро­ще­н­ня ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій.

Мо­жу зро­би­ти до­сить упев­не­не при­пу­ще­н­ня, що по­то­чно­го ро­ку си­ту­а­ція має по­вто­ри­ти­ся. Са­ме зро­ста­н­ня ре­аль­них до­хо­дів на­се­ле­н­ня шля­хом змен­ше­н­ня ін­фля­ції до 8% (де­валь­ва­ція грив­ні, за оцін­кою ав­то­ра, ста­но­ви­ти­ме ли­ше 5%) та зро­ста­н­ня но­мі­наль­них до­хо­дів на 20% сти­му­лю­ва­ти­ме під­ви­ще­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту. Укра­ї­на та­кож ма­ти­ме мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся зро­ста­н­ням цін і по­пи­ту на си­ро­вин­ні акти­ви на сві­то­во­му рин­ку. Спо­лу­че­ні Шта­ти, зокре­ма, вві­йшли в ту ста­дію ді­ло­во­го ци­клу, що ха­ра­кте­ри­зу­є­ться сут­тє­вим зро­ста­н­ням ін­фля­ції. Як на­слі­док, ін­ве­сто­ри ра­до за­хо­дять в си­ро­ви­ну, хе­джу­ю­чи свої ри­зи­ки та під­ні­ма­ю­чи її вар­тість. Збіль­ше­н­ня зов­ні­шньо­го по­пи­ту та цін на си­ро­ви­ну, осно­ву укра­їн­сько­го екс­пор­ту, має пев­ним чи­ном ком­пен­су­ва­ти зро­ста­н­ня ім­пор­ту, при­та­ман­не для пе­рі­о­ду еко­но­мі­чно­го при­швид­ше­н­ня в Україні, і на­да­ти під­трим­ку грив­ні.

Під­твер­джує по­зи­тив­ні еко­но­мі­чні очі­ку­ва­н­ня на 2017 рік (зро­ста­н­ня ВВП 3,1%) й не­що­дав­но опри­лю­дне­ний GfK Ukraine ін­декс спо­жив­чих на­стро­їв укра­їн­ців (він на­віть по­при опа­лю­валь­ний се­зон зріс до рів­ня се­ре­ди­ни 2014-го). Май­же всі скла­до­ві ін­де­ксу по­ка­за­ли по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку, а най­біль­ше зро­сли ін­де­кси очі­ку­ва­но­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки кра­ї­ни й очі­ку­ва­них змін осо­би­сто­го ма­те­рі­аль­но­го ста­но­ви­ща.

Зро­ста­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту на тлі спри­я­тли­вої си­ту­а­ції на зов­ні­шніх рин­ках і є драй­ве­ром еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня в Україні у 2017 ро­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.