При­вид бір­жі над рин­ком

Дер­жа­ва очі­кує під­ви­ще­н­ня тем­пів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. На­то­мість бі­знес го­ту­є­ться до нових ви­про­бу­вань.

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Ана­то­лій СТОЯНОВ, екс­перт аграр­но­го рин­ку

Ні для ко­го не се­крет, що еле­мен­ти роз­ви­не­них еко­но­мік сві­ту ми бе­ре­мо­ся за­про­ва­джу­ва­ти в українську без ура­ху­ва­н­ня то­го, що ці ме­ха­ні­зми пра­цю­ють ли­ше в ком­пле­ксі, а їх гар­мо­ній­на ро­бо­та мо­жли­ва ли­ше за умо­ви пра­це­зда­тно­сті всіх гвин­ти­ків і ко­лі­ща­ток еко­но­мі­чно­го ме­ха­ні­зму.

Укра­ї­на по­ча­ла роз­ви­ва­ти рин­ко­ву еко­но­мі­ку з мо­мен­ту здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті, але так і не роз­ви­ну­ла ін­сти­тут ці­но­утво­ре­н­ня. Зро­зумі­ло, що для сла­бо­ро­з­ви­не­ної й не­ор­га­ні­зо­ва­ної еко­но­мі­ки, ко­тра пра­кти­чно 70 ро­ків бу­ла «пла­но­вою», від­кри­т­тя рин­ків мо­гло ма­ти ті са­мі на­слід­ки, що по­їзд­ка во­сьми­рі­чної ди­ти­ни за кер­мом Nissan GTR. Утім, і ни­ні всі ці ін­сти­ту­ції пов­но­цін­но не пра­цю­ють.

Зві­сно, мо­жна дов­го роз­мір­ко­ву­ва­ти про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю та про від­мо­ву від тран­шів МВФ. А втім, головне пи­та­н­ня — як на­пов­ни­ти дер- жав­ну ка­зну. І якщо за­пуск ле­галь­но­го рин­ку зем­лі — не­ми­ну­ча пер­спе­кти­ва, то, мо­жли­во, хо­ча б вар­то по­дба­ти про йо­го ци­ві­лі­зо­ва­не фун­кціо­ну­ва­н­ня? Ска­жі­мо, тор­ги зем­лею ни­ні від­бу­ва­ю­ться вель­ми ар­ха­ї­чно й не­до­лу­го. Ви­пи­са­но всі про­це­ду­ри (лі­ци­та­тор, час між уда­ра­ми мо­ло­тка, ві­део­за­пис ау­кціо­ну…), які ма­ли б за­хи­сти­ти ін­те­ре­си сто­рін в ра­зі ви­ни­кне­н­ня су­пе­ре­чок. Однак во­ни не спря­мо­ва­ні на ви­яв­ле­н­ня рин­ко­вої ці­ни або спра­ве­дли­во­го ці­но­утво­ре­н­ня. Во­ни не за­хи­ща­ють від зло­вжи­вань ці­ною (під час цих «ар­хі­а­у­кціо­нів»). Ни­ні без­ліч бірж на­да­ють мо­жли­вість взя­ти участь в зе­мель­них тор­гах, але пра­кти­чно ні­хто не роз­ви­ває від­по­від­ні торгові сер­ві­си і не удо­ско­на­лює си­сте­ми проведення цих тор­гів.

Як ми мо­же­мо зро­зу­мі­ти рин­ко­вий рі­вень цін на українську зем­лю, якщо не­має єди­но­го цен­тру обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю про ре­зуль­та­ти тор­гів, не­має бір­жі, що б ви­во­ди­ла бо­дай якийсь рин­ко­вий ін­ди­ка­тив? Торік на одній з аграр­них кон­фе­рен­цій я слу­хав ви­ступ ко­ли­шньо­го мі­ні­стра сіль­сько­го го­спо­дар­ства Поль­щі, який по­ка­зу­вав ду­же ці­ка­вий гра­фік цін на зем­лю в йо­го кра­ї­ні. У пер­ший рік від­кри­т­тя ці­на ви­ро­сла че­рез від­кла­де­ний по­пит, в на­сту­пні два ро­ки во­на зни­зи­ла­ся до мі­ні­му­му й по­сту­по­во ста­ла зро­ста­ти. На мою дум­ку, ця тен­ден­ція ціл­ком зі­став­на з укра­їн­ськи­ми ре­а­лі­я­ми. Ми теж спо­сте­рі­га­ти­ме­мо та­ку са­му ди­на­мі­ку рин­ку, якщо за до­по­мо­гою бір­жо­вих тор­гів не змо­же­мо від­ре­гу­лю­ва­ти ці­но­утво­ре­н­ня.

У пер­ший рік від­кри­т­тя рин­ку лю­ди ду­же обе­ре­жно «пе­ре­ві­ря­ти­муть» ри­нок і по­ку­пців, а на­сту­пно­го ро­ку й че­рез рік про­по­зи­ція пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме по­пит, що й обва­лить ці­ни. За до­по­мо­гою бір­жо­вої тор­гів­лі мо­жли­во від­ре­гу­лю­ва­ти по­пит і про­по­зи­цію по всій Україні. Що­прав­да, це не має бу­ти дер­жав­на бір­жа. До­сить ро­лі дер­жа­ви в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.