Ко­ли по­біль­шає кін­ських сил?

На­ван­та­же­н­ня на основ­ні ви­ди сіль­гос­пте­хні­ки в Україні що­ро­ку зро­стає

AgroMarket - - РИНОК -

Пла­но­мір­не зро­ста­н­ня вро­жа­їв сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур ба­га­то в чо­му за­ле­жить від те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня по­льо­вих ро­біт. Із роз­ви­тком аграр­ної те­хні­ки у сві­ті та по­явою її най­су­ча­сні­ших мо­де­лей на ві­тчи­зня­но­му рин­ку в укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків є змо­га швид­ше та які­сні­ше здій­сню­ва­ти всі не­об­хі­дні опе­ра­ції. І хо­ча не ко­жно­му агра­рі­є­ві та­ка те­хні­ка по ки­ше­ні, але за­га­лом спо­сте­рі­га­є­ться по­зи­тив­на тен­ден­ція з онов­ле­н­ня пар­ку та під­ви­ще­н­ня се­ре­дньої про­ду­ктив­но­сті агре­га­тів.

Укра­їн­ські агра­рії та ком­па­нії, що на­да­ють від­по­від­ні по­слу­ги, за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку, ма­ли в ко­ри­сту­ва­н­ня май­же 222 тис. оди­ниць (да­ні Держ­ста­ту) основ­них видів сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки: тра­кто­рів, сі­ва­лок і ком­бай­нів. Це на 12% мен­ше, ніж у 2011 ро­ці. З ура­ху­ва­н­ням се­зон­них ко­ли­вань за­галь­на кіль­кість основ­них видів сіль­гос­пте­хні­ки зни­жу­є­ться при­бли­зно на 5% що­рі­чно, про­тя­гом остан­ніх 5 ро­ків. В роз­рі­зі видів сіль­гос­пте­хні­ки, кіль­кість тра­кто­рів за 5 ро­ків ско­ро­ти­ла­ся на 13%, кіль­кість сі­ва­лок — на 8% і ком­бай­нів — на 17%.

Ана­лі­зу­ю­чи тен­ден­ції в змі­нах чи­сель­но­сті те­хні­ки, слід за­ува­жи­ти, що з ро­ку в рік зро­стає час­тка те­хні­ки у фер­мер­ських го­спо­дар­ствах. Так, якщо у 2011 ро­ці в та­ких фор­му­ва­н­нях бу­ло 23% те­хні­ки, то за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку по­ка­зник збіль­шив­ся до 28% за­галь­ної чи­сель­но­сті. Во­дно­час за­галь­на кіль­кість те­хні­ки у фер­ме­рів за остан­ні 5 ро­ків ви­зна­ча­є­ться до­ста­тньо ста­біль­ним се­ре­дньо­рі­чним по­ка­зни­ком на рів­ні 61,7 тис. оди­ниць.

Якщо го­во­ри­ти про змі­ни в кіль­ко­сті те­хні­ки в ке­ру­ван­ні фер­мер­ських го­спо­дарств, то за 5 ро­ків кіль­кість тра­кто­рів у фер­ме­рів зро­сла на 8%, сі­ва­лок — на 14% і ком­бай­нів — на 3%. Та­ким чи­ном, мо­жна ка­за­ти про під­ви­ще­н­ня рів­ня те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня фер­мер­сько­го ви­ро­бни­цтва.

Які­сні змі­ни в пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки укра­їн­ських агра­рі­їв мо­жна оці­ни­ти за об­ся­га­ми спи­са­н­ня та придбання машин й агре­га­тів. Ана­ліз обі­гу основ­них ти­пів сіль­гос­пте­хні­ки по­ка­зує, що за остан­ні 5 ро­ків на­ді­йшло на під­при­єм­ства на 2207 оди­ниць те­хні­ки за­зна­че­них ка­те­го­рій біль­ше, ніж ви­бу­ло. Пік за­ку­пів­лі те­хні­ки при­пав на 2012 рік, ко­ли у сіль­госп­під­при­єм­ства на­ді­йшло 19 370 оди­ниць те­хні­ки, а ви­бу­ло 16 112 оди­ниць.

Та­ким чи­ном, від­по­від­но до офі­цій­них да­них, за остан­ніх 5 ро­ків з обі­гу ви­бу­ло по­над 76,2 тис. оди­ниць основ­них ти­пів сіль­гос­пте­хні­ки, що ста­но­вить по­над 31% по­ка­зни­ка се­ре­дньо­рі­чної на­яв­но­сті машин і агре­га­тів. Та­кож на­ді­йшло на агро­під­при­єм­ства за той са­мий пе­рі­од по­над 78,4 тис. оди­ниць, або 33% се­ре­дньо­рі­чної на­яв­но­сті.

Що­до по­ка­зни­ків за­ку­пів­лі те­хні­ки, то про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків спо­сте­рі­га­є­ться зни­же­н­ня об­ся­гів за­ку­пів­лі в на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні та різ­ке збіль­ше­н­ня за­галь­них ви­трат на придбання основ­них видів те­хні­ки у 2015 ро­ці. Це зу­мов­ле­но де­валь­ва­ці­єю на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. За зві­тний пе­рі­од най­ниж­чі по­ка­зни­ки за­фі­ксо­ва­но у 2014 ро­ці — най­більш кри­зо­вий пе­рі­од для ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки.

За ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку по­зи­тив­ні тен­ден­ції в ди­на­мі­ці чи­сель­но­сті за­ку­пле­ної те­хні­ки по­но­ви­лись, але ви­тра­ти на придбання зро­сли май­же вдві­чі про­ти по­ка­зни­ка 2014 ро­ку та на 72% у по­рів­нян­ні з по­ка­зни­ком 2011 ро­ку.

Ана­лі­зу­ю­чи пи­то­мі по­ка­зни­ки, мо­жна за­зна­чи­ти, що се­ре­дня вар­тість одні­єї оди­ни­ці основ­них ти­пів те­хні­ки за 5 ро­ків збіль­ши­лась у 2,5 ра­за — з 0,49 млн грн у 2011 ро­ці до 1,25 млн грн у 2015-му.

Що­до ре­гіо­наль­но­го роз­по­ді­лу, то за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку, згі­дно з да­ни­ми ДССУ, най­біль­ша кіль­кість сіль­гос­пте­хні­ки (по- над 17,3 тис. оди­ниць машин вка­за­них ка­те­го­рій) на­яв­на в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Най­мен­ша кіль­кість те­хні­ки (596 оди­ниць) — на під­при­єм­ствах За­кар­пат­ської обла­сті. В роз­рі­зі основ­них ка­те­го­рій те­хні­ки в на­яв­но­сті тра­кто­рів у 2015 ро­ці лі­ди­рує Пол­тав­ська область (9873 оди­ни­ці), в за­ку­пів­лі сі­ва­лок і ком­бай­нів — Кі­ро­во­град­ська (5644 та 2176 оди­ниць, від­по­від­но).

Слід за­зна­чи­ти, що за­галь­не ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті те­хні­ки в сіль­госп­під­при­єм­ствах Укра­ї­ни не озна­чає зни­же­н­ня рів­ня ме­ха­ні­за­ції, оскіль­ки за­ку­по­ву­є­ться су­ча­сні­ша те­хні­ка ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті з біль­шим пи­то­мим на­ван­та­же­н­ням на оди­ни­цю.

Ана­лі­зу­ю­чи по­ка­зни­ки пи­то­мо­го на­ван­та­же­н­ня на оди­ни­цю основ­них видів сіль­гос­пте­хні­ки мо­жна за­зна­чи­ти, що се­ре­днє на­ван­та­же­н­ня на один тра­ктор по Україні збіль­ши­ло­ся зі 131 до 145 га/од. (+11%). На­ван­та­же­н­ня на сі­вал­ки збіль­ши­ло­ся на 5% — з 271 до 283 га/од., а на­ван­та­же­н­ня на ком­бай­ни — на 16%, або з 562 до 653 га/од. Тут слід за­зна­чи­ти, що за­сто­су­ва­н­ня більш про­ду­ктив­ної су­ча­сної те­хні­ки крім мо­жли­во­сті в ко­ро­тші тер­мі­ни які­сні­ше про­во­ди­ти основ­ні те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції та­кож до­зво­ляє еко­но­ми­ти на енер­го­ре­сур­сах.

Ви­тра­ти на енер­го­ре­сур­си є одні­єю з най­ва­го­мі­ших ста­тей ви­трат в со­бі­вар­то­сті про­ду­кції ро­слин­ни­цтва в Україні. В ди­на­мі­ці об­ся­гів за­ку­пів­лі па­ли­ва для по­треб агро­ви­ро­бни­цтва спо­сте­рі­га­є­ться зни­жу­валь­ний тренд в ди­на­мі­ці по бен­зи­ну та від­но­сно ста­біль­ні обсяги за­ку­пів­лі диз­па­ли­ва. В аб­со­лю­тно­му ви­ра­жен­ні за остан­ні 5 ро­ків, згі­дно з да­ни­ми ДССУ, за­ку­пів­ля бен­зи­ну для по­треб сіль­сько­го го­спо­дар­ства зни­жу­ва­ли­ся в се­ре­дньо­му на 10% що­рі­чно й, за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку, до­ся­гли мі­ні­маль­но­го рів­ня 132,8 тис. тонн. Во­дно­час для ди­зель­но­го паль­но­го ха­ра­ктер­не збіль­ше­н­ня об­ся­гів за­ку­пок до 2014 ро­ку вклю­чно і сут­тє­ве ско­ро­че­н­ня у 2015 ро­ці (–11% до по­ка­зни­ка 2014 ро­ку).

В гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні за­галь­на вар­тість за­зна­че­них видів енер­го­ре­сур­сів, при­дба­них агра­рі­я­ми, за остан­ні 5 ро­ків ви­ро­сла на 73%. Якщо у 2011 ро­ці на за­ку­пів­лю бу­ло ви­тра­че­но 12,3 млрд грн, то, за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку, цей по­ка­зник ся­гнув зна­че­н­ня 21,1 млрд грн. Тут слід за­зна­чи­ти, що пік за­ку­пок диз­па­ли­ва, за­фі­ксо­ва­ний у 2014 ро­ці, оче­ви­дно був ви­кли­ка­ний не­об­хі­дні­стю агра­рі­їв фор­му­ва­ти ма­кси­маль­но мо­жли­ві за­па­си на тлі зне­ці­не­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та зро­ста­н­ня вар­то­сті па­ли­ва. На­да­лі очі­ку­є­ться ста­бі­лі­за­ція об­ся­гів ви­ко­ри­ста­н­ня па­ли­ва та їх зни­же­н­ня в ра­зі онов­ле­н­ня пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки су­ча­сні­ши­ми зраз­ка­ми енер­го­о­ща­дних і ви­со­ко­про­ду­ктив­них машин й агре­га­тів.

Ан­дрій КУПЧЕНКО, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.