Ко­ли 4 = 6,

або Як но­ві си­та й ре­ше­та до­по­мо­гли на 50% під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність зер­но­очи­сної ма­ши­ни Petkus 531

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Ле­о­нід ФАДЄЄВ, канд. техн. на­ук, до­цент

Упро­довж три­ва­ло­го ча­су я від­мов­ляв­ся уста­нов­лю­ва­ти си­та й ре­ше­та но­вої гео­ме­трії на зер­но­очи­щу­валь­ні ма­ши­ни ін­ших ви­ро­бни­ків. А втім, чу­до­во ро­зу­мів, що в ра­зі за­мі­ни сит тра­ди­цій­ної гео­ме­трії на си­та й ре­ше­та, за­па­тен­то­ва­ні мною, мо­жна сут­тє­во під­ви­щи­ти як якість очи­ще­н­ня, так і про­ду­ктив­ність бу­дья­ких зер­но­очи­сних і ка­лі­бру­валь­них машин. Та­ку впев­не­ність ме­ні да­ва­ли ре­зуль­та­ти ба­га­то­рі­чної ро­бо­ти машин, які ми ви­пу­ска­є­мо і, зві­сно ж, на які вста­нов­лю­є­мо си­та з ге­кса­го­наль­ни­ми

отво­ра­ми ( па­тент Си­то Фа­дє­є­ва № 38580) за­мість тра­ди­цій­них сит із кру­гли­ми отво­ра­ми, а та­кож ре­ше­та

( па­тент Ре­ше­то Фа­дє­є­ва №37527) за­мість щі­лин­них сит, ви­сі­че­них з оцин­ко­ва­но­го ста­ле­во­го ли­ста.

Від­так во­се­ни 2016-го та­ки не всто­яв пе­ред на­ти­ском про­хань, що бу­ли зу­мов­ле­ні по­тре­бою ві­ді­бра­ти на­сі­н­ня ам­бро­зії від зер­на. У про­це­сі ви­ро­бни­цтва сит і ре­шіт для машин ти­пу Petkus, Schmidt-Seeger, та ін­ших, я пе­ре­ко­нав­ся, що до­ціль­но не ли­ше вста­нов­лю­ва­ти си­та й ре­ше­та но­вої гео­ме­трії за­мість тра­ди­цій­них, а і є сенс удо­ско­на­лю­ва­ти кон­стру­кцію са­мих ра­мок, на ко­трі крі­пля­ться си­та. А са­ме — зро­би­ти їх лег­ши­ми, збіль­ши­ти актив­ну по­верх­ню си­та й зменшити тру­до­міс­ткість за­мі­ни сит і ре­шіт.

Мо­дер­ні­за­цію зер­но­очи­сних машин бу­ло роз­по­ча­то на фір­мі ТОВ «Ар­ні­ка», оскіль­ки там збу­до­ва­но на­сін­нє­вий за­вод із на­шим обла­дна­н­ням, а ке­рів­ни­цтво ком­па­нії ви­сло­ви­ло про­ха­н­ня мо­дер­ні­зу­ва­ти на­яв­ні в екс­плу­а­та­ції зер­но­очи­сні ма­ши­ни ти­пу Petkus (Petkus 531 — 4 шт., Petkus 547 — 2 шт., Petkus 527 — 2 шт.).

Пе­ре­д­усім ми ви­ки­ну­ли рам­ки крі­пле­н­ня си­та, що на 20% змен­шу­ва­ли йо­го мо­жли­ву ро­бо­чу по­верх­ню. Крім то­го, по­верх­ня си­та те­пер не за­кри­ва­є­ться жо­дни­ми еле­мен­та­ми крі­пле­н­ня.

На фо­то 3 і 4 по­ка­за­но, як роз­та­шо­ва­ні верх­нє си­то й ни­жнє ре­ше­то пе­ред оста­то­чним уста­нов­ле­н­ням і фі­кса­ці­єю.

Пе­ре­ві­ря­ли ефе­ктив­ність мо­дер­ні­за­ції Petkus 531 на очи­щен­ні то­вар­но­го зер­на сої. На верх­ні дві рам­ки но­вої кон­стру­кції для від­сі­ю­ва­н­ня ве­ли­ко­го смі­т­тя бу­ло вста­нов­ле­но си­та Фа­дє­є­ва , а на дві ни­жні рам­ки для ви­да­ле­н­ня дрі­бно­го смі­т­тя й по­ло­ви-

нок ре­ше­то Фа­дє­є­ва ( ). Як з’ясу­ва­ло­ся під час по­рів­ня­н­ня ре­зуль­та­тів ро­бо­ти зер­но­очи­сної ма­ши­ни Petkus 531 (та­бли­ця), її мо­дер­ні­за­ція (за­мі­на ра­мок крі­пле­н­ня сит на рам­ки но­вої кон­стру­кції та сит шта­тно­го ви­ко­на­н­ня на си­та й ре­ше­та но­вої гео­ме­трії) до­зво­ли­ла на по­над 50% під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність без по­гір­ше­н­ня яко­сті.

Фо­то 2. Си­то пе­ред уста­нов­ле­н­ням на Petkus 531 Фо­то 4. Ком­плект сит і ре­шіт но­вої гео­ме­трії для Petkus 531

Фо­то 3. Верх­нє си­то для очи­ще­н­ня сої від ве­ли­ко­го смі­т­тя

Фо­то 1. Но­ва рам­ка для Petkus 531

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.