Ці­но­ва гой­дал­ка

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них на по­ча­тку 2017-го: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Пі­сля три­ва­лих но­во­рі­чних свят бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня акти­ві­зу­ва­ли­ся й обна­дій­ли­во де­мон­стру­ва­ли по­зи­тив­ний ці­но­вий тренд. Про­те «не­дов­го му­зи­ка гра­ла й зву­чав акор­де­он» — зро­ста­н­ня рин­ко­вих ко­ти­ру­вань на пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу та со­є­ві бо­би за­галь­му­ва­ло, й ці­ни по­ча­ли спа­да­ти. Єди­на куль­ту­ра, що не­змін­но до­рож­чає, це рі­пак. Пше­ни­ця

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) пе­ре­йшли у ви­схі­дний тренд одра­зу ж по за­вер­шен­ню но­во­рі­чних свят. Та­кий тренд сфор­му­вав­ся під впли­вом низ­ки чин­ни­ків: ви­со­ких тем­пів екс­порт­них про­даж аме­ри­кан­ської пше­ни­ці, да­них МСГ США про най­ниж­чі за остан­ні 100 ро­ків пло­щі по­сі­ву ози­мої пше­ни­ці в Аме­ри­ці, осла­бле­н­ня кур­су до­ла­ра, ін­фор­ма­ції про ви­мер­за­н­ня ози­мої пше­ни­ці на окре­мих пло­щах у ЄС.

Що­до ста­ну пе­ре­зи­мів­лі української пше­ни­ці, то, не­зва­жа­ю­чи на на­яв­ність кри­жа­ної кір­ки на по­лях, по­ки що во­на не за­гро­жує по­сі­вам, які пе­ре­бу­ва­ють під на­дій­ним по­кри­вом сні­гу.

Ли­ше в остан­ній де­ка­ді сі­чня тор­гів­ля акти­ві­зу­ва­ла­ся, а ці­ни зру­ши­ли­ся з мі­сця й по­ча­ли під­ви­щу­ва­ти­ся. На кі­нець мі­ся­ця про­до­воль­ча пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4700–4500 грн/т, 3-го кла­су за ці­на­ми 4400–4500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

У пер­спе­кти­ві сут­тє­вий вплив на ці­ни ма­ти­ме стан пе­ре­зи­мів­лі по­сі­вів і сві­то­вий ри­нок, який по­ки що пе­ре­бу­ває під ти­ском ви­со­ких пе­ре­хі­дних за­ли­шків зер­но­вих куль­тур.

Ку­ку­ру­дза

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) в січні ко­ли­ва­ли­ся, однак ці­но­вий тренд усе ж був ви­схі­дним: бу­ло до­ся­гну- то по­зна­чки 3,7 дол./бу­шель, що є ре­кор­дом за остан­ні пів­ро­ку. Де­я­ке змен­ше­н­ня вро­жаю та пе­ре­хі­дних за­ли­шків ку­ку­ру­дзи у сві­ті, згі­дно із сі­чне­ви­ми оцін­ка­ми МСГ США, під­три­ма­ло ці­ни на ку­ку­ру­дзу. Про­те на­при­кін­ці сі­чня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня спря­му­ва­ли­ся вниз. На ри­нок по­чи­нає ти­сну­ти по­ча­ток зби­раль­ної кам­па­нії у кра­ї­нах Пів­ден­ної Аме­ри­ки (в Бра­зи­лії вже зі­бра­но близько 5% площ), та й сві­то­вий уро­жай ку­ку­ру­дзи очі­ку­є­ться на ре­кор­дно­му рів­ні.

Українську ку­ку­ру­дзу й да­лі до­сить актив­но про­да­ють, то­му на від­мі­ну від рин­ку пше­ни­ці акти­ві­за­ція тор­гів­лі тут від­бу­ла­ся ра­ні­ше. Уже у дру­гій де­ка­ді сі­чня ці­ни по­пов­зли вверх услід за сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми. Сьо­го­дні ку­ку­ру­дза є основ­ним екс­порт­ним то­ва­ром в се­гмен­ті зер­но­вих куль­тур, то­ді як ре­шта куль­тур екс­пор­ту­є­ться в не­зна­чних об­ся­гах. Мі­на­гро­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни опри­лю­дни­ло но­ві оцін­ки на­яв­ної про­по­зи­ції ку­ку­ру­дзи на рів­ні 29,1 млн тонн ста­ном на 10.01.2017, що ви­ще за по­пе­ре­дні. То­му на най­ближ­чий пе­рі­од ро­бо­ту екс­пор­те­рам за­без­пе­че­но. На­при­кін­ці сі­чня фу­ра­жна ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4260–4560 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Най­ближ­чим ча­сом по­пит на ку­ку­ру­дзу й да­лі буде до­сить актив­ним, осо­бли­во на ве­ли­кі пар­тії екс­порт­ної яко­сті.

Со­ня­шник

Не­зва­жа­ю­чи на тиск но­во­го вро­жаю, ці­ни на со­ня­шник в Україні зро­ста­ли під впли­вом де­валь­ва­цій­них про­це­сів у кра- їні, ви­со­ко­го по­пи­ту з бо­ку вну­трі­шніх пе­ре­ро­бних під­при­ємств і ви­со­ко­го по­пи­ту з бо­ку за­кор­дон­них рин­ків. По­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку крім актив­но­го екс­пор­ту української со­ня­шни­ко­вої олії та шро­ту акти­ві­зу­ва­ла­ся й тор­гів­ля на­сі­н­ням со­ня­шни­ку, яко­го екс­пор­ту­ють у ра­зи біль­ше, ніж ми­ну­ло­го мар­ке­ти­но­го­во­го ро­ку.

З огля­ду на за­зна­че­не ви­ще, у дру­гій по­ло­ви­ні сі­чня від­бу­ва­ло­ся зро­ста­н­ня цін на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку на 300–500 грн/т. На­при­кін­ці сі­чня со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­ною 10 500–11 100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Со­є­ві бо­би

Пі­сля ви­хо­ду сі­чне­во­го зві­ту МСГ США ці­ни на со­є­ві бо­би різ­ко під­ви­щи­ли­ся. Хо­ча зни­же­н­ня оці­нок ви­ро­бни­цтва та пе­ре­хі­дних за­па­сів сої фа­хів­ця­ми аме­ри­кан­сько­го ві­дом­ства бу­ли зов­сім не­зна­чним (–0,2 і –0,5 млн тонн), про­те ри­нок цьо­го не очі­ку­вав, то­му від­ре­а­гу­вав під­ви­ще­н­ням цін. Та­кож бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня «на­ди­хну­ли» до зро­ста­н­ня актив­ні екс­порт­ні про­да­жі аме­ри­кан­ської сої (зокре­ма, в Ки­тай), які зна­чно пе­ре­ви­щу­ва­ли то­рі­шній рі­вень.

Про­те у тре­тій де­ка­ді сі­чня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня по­пов­зли вниз че­рез упо­віль­не­н­ня за­ку­пі­вель со­є­вих бо­бів Пі­дне­бе­сною у зв’яз­ку зі свя­тку­ва­н­ням ки­тай­сько­го Но­во­го ро­ку. Та­кож по­чав над­хо­ди­ти но­вий уро­жай сої з Бра­зи­лії й Ар­ген­ти­ни, що та­кож зу­мо­ви­ло низ­хі­дні тен­ден­ції цін.

В Україні є актив­ний по­пит на сою з бо­ку пе­ре­ро­бни­ків і екс­пор­те­рів. На­то­мість агра­рії ду­же ви­ва­же­но під­хо­дять до ре­а­лі­за­ції ко­жної пар­тії бо­бів.

Є спо­ді­ва­н­ня, що бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на сою мо­жуть пев­ним чи­ном зро­сти. Во­дно­час на ці­ни ти­сну­ти­ме над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю сої з Пів­ден­ної Аме­ри­ки.

Рі­пак

На­ста­н­ня но­во­го ка­лен­дар­но­го ро­ку не змі­ни­ло тен­ден­цію цін на рі­пак: во­ни й да­лі зро­ста­ли, до­ла­ю­чи но­ві ви­со­ти. У січні 2017-го бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) до­ся­гли рів­ня 428 єв­ро/т — і це най­ви­щий рі­вень по­чи­на­ю­чи з кві­тня 2014 ро­ку. Сі­чне­вий звіт МСГ США до­дав ди­на­мі­ки ці­нам, оскіль­ки екс­пер­ти ві­дом­ства змен­ши­ли оцін­ку пе­ре­хі­дних за­ли­шків рі­па­ку, хо­ча, як ми вже за­зна­ча­ли, во­ни й так є най­мен­ши­ми за остан­ні 3 ро­ки.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що основ­ні обсяги рі­па­ку в Україні вже роз­про­да­но, ці­ни на олій­ну не за­ли­ша­ли­ся па­сив­ни­ми й та­кож зро­сли у січні 2017-го вслід за сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми. На­при­кін­ці мі­ся­ця рі­пак тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 11 600–12 100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що в се­ре­дньо­му на 200–500 грн/т ви­ще, ніж на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку.

Ви­со­ка мар­жа у ви­ро­бни­цтві рі­па­ку сти­му­лю­ва­ла до роз­ши­ре­н­ня по­сі­вів ози­мо­го рі­па­ку в Україні. Під ози­мий рі­пак від­ве­де­но на 37% біль­ше площ, ніж торік, а схо­ди отри­ма­но на 93% за­сі­я­них площ.

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), лю­тне­вий кон­тракт, сер­пень (2016) — сі­чень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, сер­пень (2016) — сі­чень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, сер­пень (2016) — сі­чень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), бе­ре­зне­вий кон­тракт, сер­пень (2016) — сі­чень (2017)

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.