Ви­би­ра­є­мо об­при­ску­вач

Опти­маль­на ком­пле­кта­ція за­ле­жить від роз­мі­ру, фор­ми та ре­льє­фу по­лів, від­да­ле­но­сті во­дойм, а та­кож ви­ро­щу­ва­них куль­тур і те­хно­ло­гій обро­бі­тку ґрун­ту

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Сер­гій ІВАНОВ, ме­не­джер з пи­тань ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку «КУН-Укра­ї­на»

Ефе­ктив­не го­спо­да­рю­ва­н­ня ни­ні асо­ці­ю­є­ться з уне­се­н­ням мі­не­раль­них до­брив, пе­сти­ци­дів (гер­бі­ци­дів, фун­гі­ци­дів, ін­се­кти­ци­дів), де­си­кан­тів. Вла­сне, й агро­но­мія та її те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня ста­ють де­да­лі скла­дні­ши­ми. Оскіль­ки роз­роб­ка, ви­го­тов­ле­н­ня й екс­плу­а­та­ція об­при­ску­ва­чів — у пе­ре­лі­ку ва­жли­вих аспе­ктів на шля­ху до успі­шно­го зем­ле­роб­ства, то й до ви­бо­ру та­кої те­хні­ки слід пі­ді­йти ду­же від­по­від­аль­но.

Об­при­ску­вач має за­без­пе­чи­ти вне­се­н­ня не­об­хі­дних ЗЗР із за­да­ною нор­мою, рів­но­мір­ні­стю, ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю на по­трі­бній пло­щі та в опти­маль­ні, ду­же сти­слі стро­ки, на рі­зних ста­ді­ях роз­ви­тку ро­слин. Окрім цьо­го, які­сно пра­цю­ва­ти на по­лях із рі­зним ре­льє­фом та в рі­зних по­го­дних умо­вах. Лег­ка та ком­па­ктна кон­стру­кція змен­шу­ва­ти­ме тиск на ґрунт, від­по­від­но, за­по­бі­га­ти­ме утво­рен­ню ко­лії за чи­слен­них про­хо­дів, за­без­пе­чу­ва­ти­ме ма­нев­ро­вість і стій­кість на по­во­ро­тах та ґрун­то­вих до­ро­гах. Ще один плюс — про­сто­та про­ми­ва­н­ня, кон­сер­ву­ва­н­ня та ви­ко­на­н­ня та­ких про­фі­ла­кти­чних ро­біт, як зма­щу­ва­н­ня й за­мі­на ком­по­нен­тів, що зно­шу­ю­ться або під­да­ю­ться впли­ву хі­мі­чних ре­чо­вин.

Ва­жли­вий ню­анс — на­яв­ність ши­ро­ко­го мо­дель­но­го ря­ду з рі­зни­ми ти­па­ми на­со­сів для ви­бо­ру ти­ску та по­то­ку, рі­зни­ми роз­мі­ра­ми ба­ків і штанг, під­ві­ски та си­стем ке­ру­ва­н­ня (щоб ко­жний міг обра­ти опти­маль­ну ком­пле­кта­цію, ви­хо­дя­чи з роз­мі­ру, фор­ми та ре­льє­фу по­лів, ви­ро­щу­ва­них куль­тур і те­хно­ло­гій обро­бі­тку ґрун­ту, від­да­ле­но­сті дже­рел во­ди то­що). Зві­сно ж, те­хні­ка має бу­ти не­скла­дною у ви­вчен­ні, зру­чною в на­ла­шту­ва­н­нях і ке­ру­ван­ні та ще й кон­тро­лю­ва­ти й ре­є­стру­ва­ти всі не­об­хі­дні для ро­бо­ти ха­ра­кте­ри­сти­ки, пра­цю­ва­ти в си­сте­мах то­чно­го зем­ле­роб­ства, бу­ти на­дій­ною, ре­мон­то­при­да­тною та еко­но­мі­чною. Крім то­го, га­ран­ту­ва­ти до­три­ма­н­ня норм без­пе­ки й еко­ло­гії.

Ши­ро­кий мо­дель­ний ряд ру­чних, ран­це­вих, на­ві­сних, при­чі­пних і са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів, які ви­го­тов­ляє гру­па KUHN, до­зво­ляє ви­бра­ти на­йопти­маль­ні­ший агре­гат. Ро­з­гля­не­мо при­чі­пні мо­де­лі Lexis, Metris й Oceanis за­во­ду KUHNBlanchard, які схо­жі за прин­ци­па­ми по­бу­до­ви та кон­стру­кці­єю.

Най­про­сті­ший і най­по­ши­ре­ні­ший об­при­ску­вач Lexis (фо­то 1), що має ши­ри­ну штан­ги від 18 до 28 м і но­мі­наль­ну єм­ність ба­ка 3000 л (ре­аль­но — 3150 л), пе­ре­ва­жно за­сто­со­ву­ють у не­ве­ли­ких і се­ре­дніх го­спо­дар­ствах. Для ро­бо­ти з ним до­ста­тньо тра­кто­ра ти­пу МТЗ-82

Про­ана­лі­зу­є­мо основ­ні ву­зли, що ви­зна­ча­ють осо­бли­во­сті цьо­го об­при­ску­ва­ча.

• По­лі­ети­ле­но­вий бак для роз­чи­ну має спе­ці­аль­ну кра­пле­по­ді­бну фор­му з роз­ши­ре­н­ням і цен­тром ва­ги зни­зу. Та­ка кон­стру­кція має низ­ку пе­ре­ваг. Пе­ре­д­усім низь­кий центр ва­ги ви­клю­чає пе­ре­вер­та­н­ня об­при­ску­ва­ча під час ро­бо­ти та транс­пор­ту­ва­н­ня на ве­ли­ких схи­лах. Ро­бо­чий роз­чин ви­ко­ри­сто­ву­є­ться пов­ні­стю. До то­го ж у на­пів­по­ро­жньо­му ба­ку об­при­ску­ва­ча під час при­швид­ше­н­ня чи галь­му­ва­н­ня тра­кто­ра не утво­рю­є­ться хви­ля. Бак має та­кож гі­дро­мі­шал­ку по­стій­но­го ти­пу й ав­то­ма­ти­чну си­сте­му про­ми­ва­н­ня, що пра­цює за до­по­мо­гою трьох фор­су­нок ви­со­ко­го ти­ску.

В мо­де­лях MERTIS та OCEANIS ба­ки ви­го­тов­ля­ють з ар­мо­ва­но­го скло­во­ло­кном по­лі­е­сте­ру. Ма­те­рі­ал над­зви­чай­но мі­цний, що дає змо­гу зменшити тов­щи­ну стін­ки 3200-лі­тро­во­го ба­ка до 6 мм (на від­мі­ну від 1800-лі­тро­вих ба­ків із по­лі­ети­ле­ну зі стін­ка­ми зав­тов­шки 13 мм). Від­по­від­но ниж­чою є ва­га по­лі­е­стер­но­го ба­ка й об­при­ску­ва­ча за­га­лом. Бак обла­дна­но гі­дро­про­ми­ва­чем і бі­гун­ком су­хо­го рів­ня, він має від­ли­ту пе­ре­го­род­ку, яка за­по­бі­гає утво­рен­ню хви­лі під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня.

• Штан­гу ви­го­тов­ле­но з лег­ко­го, інер­тно­го до ре­акти­вів і ко­ро­зії алю­мі­нію (за­вод KUHN-Blanchard по­чав пер­шим ро­би­ти та­кі штан­ги ще в 1986-му). Пи­то­ма ва­га алю­мі­нію в 2,9 ра­за мен­ша за сталь. А що ниж­ча ва­га штан­ги, то на­дій­ні­шою буде її ста­бі­лі­за­ція та біль­шою мо­же бу­ти ши­ри­на (в об­при­ску­ва­чах KUHN-Blanchard во­на ся­гає 48 мі є най­біль­шою на рин­ку). Змен­ше­н­ня ва­ги ба­ка та штан­ги до­зво­ля­ють по­лег­ши­ти ша­сі об­при­ску­ва­ча, а от­же, зни­зи­ти ва­гу всьо­го агре­га­та (у LEXIS во­на в 1,5–1,7 ра­за мен­ша, ніж у по­ді­бних мо­де­лей ін­ших брен­дів). Що мен­ша ва­га, то мен­ші ви­тра­ти паль­но­го й тиск на ґрунт. Що­до ре­мон­то­при­да­тно­сті алю­мі­ні­є­вих штанг, то ни­ні ві­до­мі три те­хно­ло­гії зва­рю­ва­н­ня: ар­го­но-ду­го­ва AC TIG, на­пів­ав­то­ма­та­ми (ба­жа­но ім­пуль­сни­ми) в се­ре­до­ви­щі інер­тних га­зів DC MIG та еле­ктро­да­ми без за­хи­сної атмо­сфе­ри MMA. На всіх ва­рі­ан­тах штанг до­сту­пні всі мо­жли­ві ва­рі­ан­ти цир­ку­ля­ції ро­бо­чої рі­ди­ни.

• Цен­траль­на рам­ка штан­ги за­крі­пле­на на па­ра­ле­ло­гра­мі, яким ре­гу­лю­є­ться ви­со­та і який обла­дна­но дво­ма гі­дро­ци­лін­дра­ми з азо­тни­ми дем­пфе­ра­ми для ста­бі­лі­за­ції по­ло­же­н­ня по вер­ти­ка­лі в ро­бо­ті та на до­ро­зі. До­да­тко­во до па­ра­ле­ло­гра­ма в об­при­ску­ва­чі Lexis ви­ко­ри­сто­ву­є­ться один із двох ти­пів під­ві­ски штан­ги: TRAPEZIA для штан­ги RHPM зав­шир­шки до 24 м або за­па­тен­то­ва­на EQUILIBRA для штан­ги RHPA до 24 м та TR4 до 28 м. Які­сна під­ві­ска ду­же ва­жли­ва для рів­но­мір­но­го роз­пи­ле­н­ня хі­мі­ка­тів, ви­со­ко­про­ду­ктив­ної та на­дій­ної ро­бо­ти в умо­вах схи­лів, не­рів­ної по­верх­ні по­ля, ям і гор­бів. По­пу­ляр­ні в Україні об­при­ску­ва­чі ком­пле­кту­ю­ться під­ві­скою EQUILIBRA, що ра­зом із па­ра­ле­ло­грам­ним крі­пле­н­ням, зна­хо­дя­чись без­по­се­ре­дньо бі­ля штан­ги, ста­бі­лі­зує її ро­бо­ту в 4 на­прям­ках: вверх-вниз, влі­во-впра­во, впе­ре­дна­зад і на скру­чу­ва­н­ня.

• Ша­сі Lexis ви­ко­на­но ме­то­дом хо­ло­дно­го штам­пу­ва­н­ня та зва­рю­ва­н­ня з ви­со­ко­мі­цної ста­лі Е 36. Об­при­ску­вач зав­довж­ки 4,05 м є ду­же ком­па­ктним. Тя­го­ва бал­ка ре­гу­лю­є­ться по ви­со­ті під на­ві­ску тра­кто­ра, щоб ша­сі зав­жди бу­ло в го­ри­зон­таль­но­му по­ло­жен­ні. Пар­ку­валь­ний стенд в ро­бо­ті під­ні­ма­є­ться ви­со­ко вверх, аби не шко­ди­ти ро­сли­нам. В стан­дарт вхо­дять пар­ку­валь­ні галь­ма.

• Від­стань між ко­ле­са­ми (ко­лія) об­при­ску­ва­ча ре­гу­лю­є­ться від 1,5 до 2,25 м для ада­пта­ції під тра­ктор і за­ле­жно від між­ря­д­дя обро­блю­ва­них куль­тур. Опціо­наль­но ма­ши­на ком­пле­кту­є­ться по­во­ро­тною віс­сю, щоб кра­ще ру­ха­ти­ся за тра­кто­ром, і гі­драв­лі­чни­ми галь­ма­ми.

• Lexis у стан­дар­ті обла­дна­но мем­бра­но-пор­шне­вим на­со­сом PM 280 з по­то­ком до 280 л/хв, про­пор­цій­ним обо­ро­там ВВП тра­кто­ра, для яко­го ха­ра­ктер­ним є ви­со­ке зна­че­н­ня ма­кси­маль­но­го ти­ску 7 бар.

• Си­сте­ма про­ми­ва­н­ня ба­ку для роз­чи­ну мі­стить ре­зер­ву­ар чи­стої во­ди єм­ні­стю 320 л, роз­та­шо­ва­ний по­за­ду під го­лов­ним ба­ком. Це уні­каль­не рі­ше­н­ня, ви­ко­ри­ста­не для кра­що­го ба­лан­су­ва­н­ня цен­тра ва­ги об­при­ску­ва­ча що­до пов­здов­жньої осі, що над­зви­чай­но ва­жли­во для ста­біль­но­сті під час пе­ре­їздів зі спо­ро­жні­лим ба­ком.

• Ін­ду­ктор при­го­ту­ва­н­ня ма­то­чно­го роз­чи­ну вста­нов­ле­но на па­ра­ле­ло­гра­мі для опу­ска­н­ня/під­ні­ма­н­ня, має єм­кість 35 л і ство­рює по­тік, який до­ста­тній для швид­ко­го змі­шу­ва­н­ня та роз­чи­не­н­ня у во­ді, зокре­ма по­ро­шків.

• В Lexis ви­ко­ну­є­ться по­трій­на філь­тра­ція рі­ди­ни чо­тир­ма філь­тра­ми: ме­ха­ні­чний фільтр за на­пов­не- ння ба­ка звер­ху або всмо­кту­валь­ний фільтр в ра­зі за­пов­не­н­ня че­рез шланг і да­лі всмо­кту­валь­ний фільтр пі­сля на­со­са, а та­кож ча­шо­по­ді­бні філь­три на ко­жній се­кції, що зна­чно про­сті­ше в об­слу­го­ву­ван­ні. Змен­ше­н­ня нор­ми роз­пи­ле­н­ня ви­ма­гає змен­ше­н­ня отво­ру фор­су­нок і, від­по­від­но, які­сні­шу філь­тра­цію, яка про­по­ну­є­ться в об­при­ску­ва­чах KUHN-Blanchard. При­на­гі­дно за­зна­чи­мо, що обов’яз­ко­во слід пе­ре­ві­ря­ти хі­мі­чний склад во­ди, якою за­пов­ню­є­ться бак, зокре­ма зна­че­н­ня pH.

• На штан­гу одно­ча­сно мо­жуть крі­пи­ти­ся до чо­ти­рьох ти­пів фор­су­нок (опціо­наль­но п’ять) — від­по­від­но до за­сто­со­ву­ва­них те­хно­ло­гій, хі­мі­ка­тів, ста­дій роз­ви­тку ро­слин, видів бур’янів і шкі­дни­ків, умов роз­пи­ле­н­ня (на­при­клад, швид­кість ві­тру) то­що. Мо­жуть бу­ти вста­нов­ле­ні фор­сун­ки всіх ві­до­мих ви­ро­бни­ків. Штан­га за­хи­щає фор­сун­ки від по­шко­джень як спе­ре­ду, так і зни­зу.

• Ке­ру­ва­н­ня всі­ма про­це­са­ми здій­сню­є­ться ба­га­то­фун­кціо­наль­ни­ми кла­па­на­ми з ком­па­ктної до­сту­пної ро­бо­чої па­не­лі, зру­чно роз­та­шо­ва­ної з бо­ку ін­ду­кто­ра. Усі ре­гу­лю­ва­н­ня є ін­ту­ї­тив­но зро­зумі­ли­ми, але під­крі­плю­ю­ться від­по­від­ни­ми по­ясню­валь­ни­ми та­бли­чка­ми на па­не­лі. В стан­дар­ті в Lexis уста­нов­ле­но най­про­сті­шу ме­ха­ні­чну па­нель ке­ру­ва­н­ня во­дя­ни­ми кон­ту­ра­ми MANUSET. Опціо­наль­ною є па­нель DILUSET+, у якій ке­ру­ва­н­ня кла­па­ном усмо­кту­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться з ка­бі­ни тра­кто­ра.

• В об­при­ску­ва­чі Atlantique за­сто­со­ва­но си­сте­му ре­гу­лю­ва­н­ня DPAE з бло­ка­ми ке­ру­ва­н­ня (кон­тро­ле­ра­ми) RPB або REB 3. Си­сте­му DPAE за­сно­ва­но на еле­ктрон­но­му ре­гу­лю­ван­ні ви­тра­ти (по­то­ку) ро­бо­чо­го роз­чи­ну про­пор­цій­но швид­ко­сті ру­ху, яка ви­зна­ча­є­ться вбу­до­ва­ни­ми у вісь да­тчи­ка­ми або з ви­ко­ри­ста­н­ням GPS-си­гна­лу.

• Бло­ки RPB та REB3 ма­ють ве­ли­кі дис­плеї 52 см2 та по­бу­до­ва­ні на про­гре­сив­ній те­хно­ло­гії BUS CAN, що від­зна­ча­є­ться про­сто­тою під’єд­на­н­ня (всьо­го 4 ка­бе­лі зі зру­чним роз’ємом), по­слі­дов­ним ві­ді­мкне­н­ням се­кцій, ви­со­кою то­чні­стю, хо­ро­шою при­сто­со­ва­ні­стю, мо­жли­ві­стю до­пов­не­н­ня но­ви­ми фун­кці­я­ми та під’єд­на­н­ня опцій­но­го обла­дна­н­ня.

Блок REB3 на­дає ін­фор­ма­цію про по­то­чну швид­кість ру­ху, нор­му та тиск із мо­жли­ві­стю змі­ни­ти ді­а­па­зон ма­кси­маль­но­го/мі­ні­маль­но­го зна­че­н­ня ти­ску, ко­ри­гу­ва­ти до­зу- ва­н­ня, за­но­си­ти в пам’ять на­ла­шту­ва­н­ня для кіль­кох ти­пів ко­ліс, рі­зних зна­чень ши­ри­ни штан­ги, про 100 рі­зних по­лів із подаль­шим ке­ру­ва­н­ням. Опцій­но REB3 мо­же ви­ко­ну­ва­ти до­да­тко­ві фун­кції RINS ASSIST з ав­то­ма­ти­за­ції про­це­су про­ми­ва­н­ня об­при­ску­ва­ча, H-MATIC з ке­ру­ва­н­ня ви­со­тою штан­ги, за­про­ва­дже­н­ня на­пів­пе­ре­рив­ча­стої або без­пе­рерв­ної цир­ку­ля­ції рі­ди­ни, еле­ктрон­но­го ка­лі­бру­ва­н­ня або ви­мі­рю­ва­н­ня по­то­ку, від­слід­ко­ву­ва­н­ня по­во­ро­тної осі, ERGOMATIC 2 з ке­ру­ва­н­ня за до­по­мо­гою джой­сти­ка, фун­кцію одно­ча­сно­го ре­гу­лю­ва­н­ня нор­ми по­то­ку й ти­ску, ке­ру­ва­н­ня ав­то­від­і­мкне­н­ням се­кцій по GPS. За­зна­че­ні бло­ки ке­ру­ва­н­ня мо­жуть пра­цю­ва­ти і з си­сте­мою ISOBUS.

В го­спо­дар­ствах се­ре­дньо­го роз­мі­ру (3–10 тис. га) з біль­шим об­ся­гом ро­біт, по­ля­ми з не­рів­ною по­верх­нею та зна­чни­ми від­ста­ня­ми пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­ськи­ми до­ро­га­ми роз­ро­бле­но мо­дель Metris 2 (фо­то 2), а для ве­ли­ких го­спо­дарств — мо­дель Oceanis (фо­то 3). При­чі­пні об­при­ску­ва­чі KUHNBlanchard які­сні, на­дій­ні та про­сті в екс­плу­а­та­ції.

Фо­то 1. Об­при­ску­вач Lexis

Комп’ютер REB3 — вве­де­н­ня і кон­троль нор­ми вне­се­н­ня, ви­со­ти штан­ги, GPS ке­ру­ва­н­ня се­кці­я­ми, скла­да­н­ня-роз­кла­да­н­ня штан­ги

Фо­то 2. Об­при­ску­вач Metris 2

Фо­то 3. Об­при­ску­вач Oceanis

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.