Но­вин­ка обла­дна­н­ня — зер­но­вий аспі­ра­тор ЗАФ 100

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Зер­но­вий аспі­ра­тор ЗАФ про­ду­ктив­ні­стю 100 т/год, роз­ро­бле­ний канд. техн. на­ук до­цен­том Л. В. Фа­дє­є­вим і впро­ва­дже­ний у виробництво на за­во­ді еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Со­кол».

Ва­жли­вість очи­ще­н­ня зер­на пе­ред йо­го за­кла­да­н­ням на збе­рі­га­н­ня ду­же ве­ли­ка, адже від неї за­ле­жить і якість зер­на, і те, як во­но збе­рі­га­ти­ме­ться.

Пра­кти­ка зер­но­очис­тки по­ка­зує, що ви­ко­на­ти які­сне очи­ще­н­ня за один раз не­мо­жли­во. То­му зер­но очи­щу­ють у два-три ета­пи, а то й біль­ше. Про­те ба­га­то­ра­зо­ва оброб­ка зер­на трав­мує і дро­бить зер­но. Як же які­сно очи­сти­ти зер­но й ско­ро­ти­ти втра­ти? Са­ме та­ке зав­да­н­ня по­ста­вив кан­ди­дат те­хні­чних на­ук до­цент Л. В. Фадєєв, роз­ро­бля­ю­чи й упро­ва­джу­ю­чи у виробництво но­вий се­па­ра­тор.

Ви­хо­дя­чи із цьо­го, бу­ло роз­ро­бле­но й упро­ва­дже­но у виробництво під­при­єм­ством ТОВ «Спе­це­ле­ва­тор­мель­маш» аспі­ра­тор, який має та­кі кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги:

• опти­мі­зо­ва­на тра­є­кто­рія по­то­ку зер­на з ура­ху­ва­н­ням впли­ву на неї спря

мо­ва­но­го по­то­ку по­ві­тря;

• по­ві­тря ру­ха­є­ться по за­мкне­но­му кон­ту­ру, що істо­тно зни­жує спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії й ви­клю­чає ви­кид пи­лу в нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще;

• без­сту­пін­ча­сте ре­гу­лю­ва­н­ня про­пу­скної зда­тно­сті (про­ду­ктив­но­сті) й швид­ко­сті по­ві­тря­но­го по­то­ку до­зво­ляє опти­мі­зу­ва­ти ві­до­ме для рі­зних сіль­гос­пкуль­тур су­пе­ре­чність: якість очи­ще­н­ня і про­ду­ктив­ність;

• пе­ред­ба­че­но роз­діль­не ви­да­ле­н­ня пи­лу й смі­т­тя;

• мо­но­тон­не (не дис­кре­тне) ре­гу­лю­ва­н­ня ре­жи­му ро­бо­ти ЗАФ-100 до­зво­ляє роз­ді­ли­ти зер­но на дві фра­кції. Це ва­жли­во то­ді, ко­ли ви­ни­кає мо­жли­вість і по­тре­ба із зер­на ниж­чо­го кла­су ви­ді­ли­ти час­тку зер­на ви­що­го кла­су. За­зви­чай в будь-якій пар­тії зер­на, клас яко­го під­твер­дже­но ана­лі­зом, є час­тка зер­на як ви­що­го, так і ниж­чо­го кла­су, й мо­жли­вість ви­ді­ле­н­ня час­тки зер­на ви­що­го кла­су за збе­ре­же­н­ня вста­нов­ле­ної кла­сно­сті у від­не­се­ній аспі­ра­ці­єю час­тці зер­на має чі­тке ко­мер­цій­не зна­че­н­ня.

На кре­слен­ні на­ве­де­но схе­му аспі­ра­то­ра Фа­дє­є­ва ЗАФ-30. Зер­но­очи­ще­н­ня на ньо­му від­бу­ва­є­ться так.

Не­очи­ще­не зер­но з бун­ке­ра (1) зси­па­є­ться в про­фі­льо­ва­ний ка­нал пря­мо­ку­тної фор­ми (2), ши­ри­на яко­го в де­ся­тки ра­зів біль­ша за йо­го тов­щи­ну. Ре­гу­ля­тор ви­тра­ти зер­на (3) за­дає не­об­хі­дну про­ду­ктив­ність шля­хом змі­ни по­ло­же­н­ня й за­без­пе­чує рів­но­мір­ність без­пе­рерв­но спа­дно­го по­то­ку зер­на.

Зер­но під впли­вом по­ві­тря, що про­ду­ва­є­ться крізь ньо­го, зно­си­ться на по­ли­ці жа­лю­зій­ної ре­ші­тки (4). До ко­жної з по­лиць жа­лю­зій­ної ре­ші­тки при­крі­плю­є­ться роз­діль­ник зер­на (5).

Роз­діль­ник зер­на роз­се­ре­джує спа­дний зер­но­вий по­тік (ри­су­нок), одно­ча­сно за­три­мує ча­стин­ки й тим са­мим збіль­шує час вза­є­мо­дії зер­на з по­ві­трям, яке ру­ха­є­ться в між­зер­но­во­му про­сто­рі, що су­ку­пно з впли­вом стру­ме­нів по­ві­тря рі­зної швид­ко­сті істо­тно під­ви­щує ймо­вір­ність ви­не­се­н­ня із зер­но­во­го об­ся­гу ча­сти­нок, швид­кість ви­та­н­ня яких ниж­ча за швид­кість ви­та­н­ня зер­на. Очи­ще­не зер­но зси­па­є­ться для транс­пор­ту­ва­н­ня за при­зна­че­н­ням. Та­ким чи­ном, у про­це­сі очи­ще­н­ня зер­на в зер­но­а­спі­ра­то­рі Фа­дє­є­ва від­бу­ва­є­ться від­ді­ле­н­ня зі скла­ду зер­на ро­слин­но­го смі­т­тя й пи­лу. За­мкне­на си­сте­ма ру­ху аспі­ра­цій­но­го по­ві­тря зни­жує ви­тра­ти на еле­ктро­енер­гію й не до­пу­скає за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

На сьо­го­дні спіль­но із За­во­дом еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Со­кіл» роз­ро­бле­но та про­хо­дить про­ми­сло­ві ви­про­бу­ва­н­ня аспі­ра­тор ЗАФ 100.

Кре­сле­н­ня. Схе­ма аспі­ра­то­ра Фа­дє­є­ва ЗАФ-30

Схе­ма ро­бо­ти роз­діль­ни­ка зер­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.