КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ЗА РІК ДО ЄС НАДІЙШЛО 26,6% УСЬОГО АГРАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Най­біль­ше, за да­ни­ми Держ­ста­ту, до кра­їн об’єд­на­ної Єв­ро­пи бу­ло екс­пор­то­ва­но зер­но­вих зла­ків, олії, на­сі­н­ня олій­них куль­тур, за­ли­шків і від­хо­дів хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті.

УКРАЇНА РОЗРАХОВУЄ НА ДОДАТКОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ВІД ЄС.

Про це по­ві­до­мив мі­ністр еко­ном­ро­з­ви­тку Сте­пан Ку­бів. Ни­ні, як ві­до­мо, від­по­від­ні за­ко­но­дав­чі про­по­зи­ції Єв­ро­ко­мі­сії роз­гля­дає Єв­ро­пар­ла­мент.

УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ ХАР­ЧО­ВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЦЬОГОРІЧ ПОБІЛЬШАЛО.

Се­ред них, як по­ві­дом­ляє Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, одне під­при­єм­ство — ви­ро­бник мо­ло­чної продукції, одне — го­то­вої продукції з м’яса пти­ці, три — ви­ро­бни­ки ме­ду.

НАБУЛИ ЧИННОСТІ ФОРМИ ЗАЯВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОТАЦІЙ.

Пе­ре­бу­ва­н­ня в ре­є­стрі є обов’яз­ко­вою умо­вою для отримання ви­плат у рам­ках держ­під­трим­ки для тва­рин­ни­цтва, са­дів­ни­цтва та ви­но­гра­дар­ства, ово­чів­ни­цтва й пта­хів­ни­цтва.

КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ПРИДБАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ ЗБІЛЬШЕНО ДО 20%.

Та­кож бу­де ство­ре­но пе­ре­лік те­хні­ки й ви­ро­бни­ків, на яких по­ши­рю­ва­ти­ме­ться дія ком­пен­са­ції вар­то­сті. Цей пе­ре­лік опу­блі­ку­ють на сай­тах Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Мі­на­гро­по­лі­ти­ки.

НАБУЛА ЧИННОСТІ НОВА МЕТОДИКА НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМ­ЛІ.

За ін­фор­ма­ці­єю пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Ма­кси­ма Мар­ти­ню­ка, у 2018-му вла­да має на­мір ор­га­ні­зу­ва­ти про­ве­де­н­ня на­ціо­наль­ної нормативної грошової оцінки зем­лі. Во­стан­нє її ро­би­ли 22 ро­ки то­му.

1% ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬГОСПУГІДЬ СТАНОВЛЯТЬ ОРГАНІЧНІ ЗЕМ­ЛІ.

За цим по­ка­зни­ком Україна по­сі­дає 11-те мі­сце се­ред кра­їн — ви­ро­бни­ків «ор­га­ні­ки» Єв­ро­пи.

РЕЄСТР АВТОМАТИЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ МІНФІН ПЛАНУЄ ЗАПУСТИТИ ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ.

Про­зо­рий реєстр, як по­ві­до­мив мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк, ста­не про­мі­жним ва­рі­ан­том у пи­тан­ні пе­ре­да­чі Мін­фі­ну баз да­них ДФС.

ЧАСТКА АГРОСЕКТОРА В КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЯХ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТОРІК СТАНОВИЛА 19%.

Цей по­ка­зник, за да­ни­ми за­ві­ду­ва­ча від­ді­лу ННЦ «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки» Ми­ко­ли Кі­сі­ля, в 1,5 ра­за пе­ре­ви­щив об­ся­ги 2015-го.

У РЕНІЙСЬКОМУ ПОРТУ ЗБУДУЮТЬ КОМПЛЕКС ІЗ ПЕРЕВАЛКИ Й ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Як по­ві­дом­ляє адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів України, про­ект за­без­пе­чить но­вий ван­та­жо­по­тік об­ся­гом до 120 000 т на рік.

25% РИН­КУ ЗЗР В УКРАЇНІ — НЕЛЕГАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ.

Про це по­ві­до­мив між­на­ро­дний кон­суль­тант ФАО Ми­хай­ло Мал­ков. За сло­ва­ми екс­пер­та, укра­їн­ський ри­нок оці­ню­є­ться у 800 млн дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.