По зна­н­ня й сер­ти­фі­ка­ти «ТРЕ­БА МАТИ НАВИЧКИ»

«ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» ДБАЄ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРІВ ІЗ КЕРУВАННЯ ТРАКТОРАМИ FENDT 900 VARIO

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

У су­ча­сних умо­вах рин­ко­вої еко­но­мі­ки ве­ли­ка роль в за­без­пе­чен­ні агро­ви­ро­бни­ків те­хні­кою на­ле­жить ком­па­ні­ям-ди­ле­рам. Се­ред них і ми — офі­цій­ний дистри­бу­тор те­хні­ки та­ких все­сві­тньо­ві­до­мих брен­дів, як Massey Ferguson, Challenger, Fendt, Gregoire Besson й офі­цій­ний екс­клю­зив­ний ди­лер аме­ри­кан­ської ком­па­нії Caterpillar.

При­дба­ти те­хні­ку — це ще по­ло­ви­на спра­ви. Головне — на­вчи­ти­ся її пра­виль­но екс­плу­а­ту­ва­ти й об­слу­го­ву­ва­ти. Ро­зу­мі­ю­чи це, на­ша ком­па­нія ре­гу­ляр­но ор­га­ні­зо­вує на­вча­н­ня для операторів, сер­ві­сних ін­же­не­рів і ме­ха­ні­ків тих го­спо­дарств, де пра­цює те­хні­ка зга­да­них брен­дів. Пе­ре­д­усім, щоб за­без­пе­чи­ти їх ба­зо­ви­ми зна­н­ня­ми, озна­йо­ми­ти з осо­бли­во­стя­ми екс­плу­а­та­ції те­хні­ки, а та­кож під­ви­щи­ти фа­хо­вий рі­вень.

На ба­зі ди­лер­ських цен­трів «Цеппелін Україна» не­що­дав­но від­бу­ли­ся дво­ден­ні на­вча­н­ня з екс­плу­а­та­ції й об­слу­го­ву­ва­н­ня ко­лі­сних тра­кто­рів мар­ки FENDT 900 VARIO для фа­хів­ців з агро­під­при­ємств Пол­тав­щи­ни, Оде­щи­ни й Кі­ро­во­град­щи­ни.

Хтось із них тільки при­дбав та­ку те­хні­ку. Ін­ші ко­ри­сту­ю­ться нею не пер­ший рік. Утім, як мо­ви­ться, до­да­тко­ва ін­фор­ма­ція в жо­дно­му ра­зі не бу­ла зай­вою. Та­кож ми про­ве­ли на­вча­н­ня для операторів, сер­ві­сних ін­же­не­рів і ме­ха­ні­ків агро­про­ми­сло­во­го хол­дин­гу «ІМК», на ба­зі їх го­спо­дарств у Кам’янець-По­діль­сько­му та При­лу­ках.

— Чи при­дбає го­спо­дар­ство ще щось із те­хні­ки, на 90% залежить від до­сві­ду опе­ра­то­ра, який із нею пра­цює. Та щоб про­фе­сій­но ке­ру­ва­ти агре­га­том, потрібно мати від­по­від­ні навички з екс­плу­а­та­ції, — ка­же ре­гіо­наль­ний пред­став­ник ком­па­нії «Цеппелін Україна» в Пол­тав­сько­му, Сум­сько­му та Хар­ків­сько­му ре­гіо­нах Ан­дрій За­став­нюк. Він за­зна­чив, що ко­лі­сний тра­ктор FENDT 900 VARIO уже по­зи­тив­но за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе й має по­пит се­ред пол­тав­ських агро­ви­ро­бни­ків. Оскіль­ки цю мо­дель не­що­дав­но оно­ви­ли, на­вча­н­ня що­до вве­де­н­ня тра­кто­ра в екс­плу­а­та­цію (для операторів й ін­же­не­рів) про­во­ди­ли вже вдру­ге.

«ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧИ­ТИ РОБОТУ В ПОЛІ»

Про те, як до­гля­да­ти за те­хні­кою, за­зви­чай роз­по­від­а­ють до­свід­че­ні ме­ха­ні­ки, ко­трі сво­го ча­су про­хо­ди­ли на­вча­н­ня без­по­се­ре­дньо на за­во­ді з виробництва тра­кто­рів FENDT. До сло­ва, при­су­тні на та­ких на­вча­н­нях не ли­ше клі­єн­ти ком­па­нії «Цеппелін», а й ті, хто при­дбав тра­ктор FENDT в ін­шо­го дистри­бу­то­ра. Крім то­го, участь для сільгоспвиробників бу­ла аб­со­лю­тно без­ко­штов­ною.

Якщо ми від­по­від­аль­ні за бренд у Пол­тав­сько­му ре­гіо­ні, то не по­вин­ні роз­ме­жо­ву­ва­ти клі­єн­тів що­до місць здій­сне­н­ня по­ку­пки, — за­зна­чає Ан­дрій За­став­нюк. — То­му ми не акцен­ту­ва­ли ува­гу на то­му, де са­ме го­спо­дар­ство при­дба­ло тра­ктор. — Пе­ре­д­усім ма­є­мо за­без­пе­чи­ти йо­го роботу в полі, а для цьо­го вже ни­ні слід на­да­ти ма­кси­маль­ну кіль­кість ба­зо­вої ін­фор­ма­ції про керування тра­кто­ром йо­го май­бу­тнім опе­ра­то­рам.

«ТАКА ПІДГОТОВКА ПОТРІБНА»

Ме­ха­нік Ва­силь Мель­ник пра­цює в ком­па­нії «Цеппелін» 10 ро­ків і про­во­дить на­вча­н­ня фа­кти­чно по всій, пред­став­ле­ній нею, те­хні­ці.

— Онов­ле­на мо­дель тра­кто­ра FENDT 936 VARIO до­сить на­си­че­на й має ба­га­то на­ла­шту­вань, — ка­же фа­хі­вець. — То­му ми на­да­є­мо опе­ра­то­рам ба­зо­ві зна­н­ня що­до вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію цьо­го тра­кто­ра, а вже в полі пе­ре­хо­ди­мо від те­о­рії до пра­кти­ки й за­без­пе­чу­є­мо по­гли­бле­ний курс знань ін­ди­ві­ду­аль­но для ко­жно­го опе­ра­то­ра. Для про­ве­де­н­ня на­вчань у на­шо­му цен­трі пе­ред­ба­че­но спе­ці­аль­ні на­вчаль­ні кла­си. За­зви­чай зби­ра­є­мо гру­пи до 12 осіб — це опти­маль­на кіль­кість для за­сво­є­н­ня по­да­но­го ма­те­рі­а­лу. Бе­зу­мов­но, така підготовка не­об­хі­дна для операторів. Ча­сом во­ни по­тре­бу­ють ін­фор­ма­ції на­віть про те, як ру­ши­ти з мі­сця на цьо­му тра­кто­рі, — що вже й ска­за­ти про роботу в полі…

На­при­кін­ці за­нять ко­жен уча­сник скла­дав за­лік (сво­го ро­ду те­сту­ва­н­ня). Те­пер у всіх 60 слу­ха­чів кур­су «Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію ко­лі­сних тра­кто­рів FENDT 900 VARIO» є до­пуск до ро­бо­ти. Ва­силь Мель­ник вру­чив ко­жно­му сер­ти­фі­кат із керування цим тра­кто­ром. Отри­ма­ли сер­ти­фі­ка­ти й 20 спе­ці­а­лі­зо­ва­них операторів агро­хол­дин­гу «ІМК». Зві­сно ж, екс­перт озна­йо­мив уча­сни­ків на­вчань із мо­дель­ним ря­дом брен­ду FENDT. Окре­мо зу­пи­нив­ся на те­хні­чних ха­ра­кте­ри­сти­ках тра­кто­ра, яким во­ни ке­ру­ва­ти­муть, а та­кож роз­гля­нув мо­жли­ві не­по­лад­ки й кро­ки що­до їх усу­не­н­ня.

***

Мо­дель тра­кто­ра FENDT 936 VARIO, яку на­ша ком­па­нія пред­ста­ви­ла по­за­то­рік, уні­каль­на сво­єю ком­пле­кта­ці­єю. Во­на, зокре­ма, має не­за­ле­жний пе­ре­дній міст, без­сту­пін­ча­сту ко­роб­ку пе­ре­дач VARIO, дво­тур­бін­ний дви­гун, що до­зво­ляє йо­му ма­кси­маль­но про­ду­ктив­но пра­цю­ва­ти в полі. Крім то­го, тра­ктор осна­ще­но ка­бі­ною на пнев­мо­по­ду­шках, які зна­чно по­лег­шу­ють роботу опе­ра­то­ра й під­ви­щу­ють її ефе­ктив­ність. У пе­ре­лі­ку осо­бли­во­стей ці­єї мо­де­лі — 2,5-тон­ні про­ти­ва­ги, роз­та­шо­ва­ні в пе­ре­дній ча­сти­ні тра­кто­ра, й 1-тон­ні за­дні про­ти­ва­ги, що роз­та­шо­ва­ні на за­дніх ко­ле­сах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.