Нова зві­тність з ПДВ: осо­бли­во­сті для агросектора

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист «ОМП»

Із 1 бе­ре­зня 2017 ро­ку на­брав чинності на­каз Мін­фі­ну «Про за­твер­дже­н­ня Змін до де­яких нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів України» від 23.02.2017 №276 ( да­лі — На­каз №276), яким за­твер­дже­но в но­вій ре­да­кції:

• по­да­тко­ву на­кла­дну та по­ря­док її за­пов­не­н­ня; • де­кла­ра­цію та до­да­тки з по­да­тку на до­да­ну вар­тість ( да­лі — ПДВ) і По­ря­док за­пов­не­н­ня й по­да­н­ня по­да­тко­вої зві­тно­сті з ПДВ.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

• за лю­тий по­да­є­мо де­кла­ра­цію з ПДВ за «ста­рою» фор­мою (під­ста­ва п.46.6 По­да­тко­во­го ко­де­ксу України — ПКУ);

• за бе­ре­зень — по­да­є­мо де

кла­ра­цію з ПДВ за «но­вою» фор­мою, що за­твер­дже­на на­ка­зом Мін­фі­ну №276.

ОСНОВ­НІ ЗМІНИ ЩО­ДО ПО­ДА­ТКО­ВОЇ НАКЛАДНОЇ:

• з’яви­ла­ся окре­ма гра­фа для ви­дів ді­яль­но­сті, що під­ля­га­ють до­ту­ван­ню

Аграр­ні під­при­єм­ства, що ко­ри­сту­ва­ти­му­ться до­та­ці­я­ми, отри­му­ють окре­му гра­фу 11, де вка­зу­ва­ти­муть код, що пе­ред­ба­чає здій­сне­н­ня опе­ра­цій за ви­да­ми ді­яль­но­сті, які під­ля­га­ють під та­ке до­ту­ва­н­ня (ра­ні­ше у цій гра­фі за­зна­ча­ли код ви­ду спе­ці­аль­но­го ре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня). По та­ких опе­ра­ці­ях скла­да­ють окре­мі на­кла­дні, а в дру­гій ча­сти­ні по­ряд­ко­во­го но­ме­ра та­кої накладної за­зна­ча­є­ться код «2».

Гра­фу 11 за­пов­ню­ють ви­клю­чно пла­тни­ки ПДВ — сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ро­ви­ро­бни­ки в ра­зі здій­сне­н­ня ни­ми опе­ра­цій із по­ста­ча­н­ня вла­сно ви­ро­бле­них то­ва­рів, отри­ма­них за ре­зуль­та­та­ми ви­дів ді­яль­но­сті, що під­ля­га­ють до­ту­ван­ню.

ПРО ДОТАЦІЇ

Із 1 сі­чня 2017 ро­ку до 1 сі­чня 2022 ро­ку пла­тни­ки — сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ро­ви­ро­бни­ки ма­ють по­тен­цій­ну мо­жли­вість отри­му­ва­ти дотації. Кри­те­рії для та­ких го­спо­дар­чих суб’єктів є та­ки­ми:

(1) основ­на ді­яль­ність ви­ро­щу­ва­н­ня та по­ста­ча­н­ня сіль­гос­пто­ва­рів на рів­ні не мен­шо­му за 75%;

(2) ви­ди ді­яль­но­сті, що під­па­да­ють під до­ту­ва­н­ня: ово­чі-фру­кти (а) ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів і ба­штан­них куль­тур… (01.13 КВЕД); (б) ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­ду (01.21 КВЕД); (в) ви­ро­щу­ва­н­ня зер­ня­тко­вих і кі­сто­чко­вих фру­ктів (01.24 КВЕД); (г) ви­ро­щу­ва­н­ня ягід, го­рі­хів та ін­ших фру­ктів (01.25 КВЕД); ВРХ (а) роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би мо­ло­чних по­рід (01.41 КВЕД); (6) роз­ве­де­н­ня ін­шої ВРХ та буй­во­лів (01.42 КВЕД); (7) роз­ве­де­н­ня ко­ней та ін­ших тва­рин ро­ди­ни ко­ня­чих (01.43 КВЕД); (8) роз­ве­де­н­ня сви­ней (01.46 КВЕД); роз­ве­де­н­ня свій­ської пти­ці (01.47 КВЕД); (9) роз­ве­де­н­ня ін­ших тва­рин (01.49 КВЕД); Тю­тюн, мо­ло­ко (а) ви­ро­щу­ва­н­ня тю­тю­ну (01.15 КВЕД); (б) ви­ро­бни­цтво м’яса (10.11 КВЕД); ви­ро­бни­цтво м’яса свій­ської пти­ці (10.12 КВЕД); (в) пе­ре­ро­бле­н­ня мо­ло­ка, ви­ро­бни­цтво ма­сла та си­ру (10.51 КВЕД); (г) ви­ро­бни­цтво ін­ших хар­чо­вих про­ду­ктів (10.80 КВЕД).

Щоб отри­му­ва­ти дотацію, до­ста­тньо здій­сню­ва­ти один із за­зна­че­них ви­ще ви­дів ді­яль­но­сті, але по­ста­ча­н­ня та­кої продукції має пе­ре­ви­щу­ва­ти ¾ за­галь­но­го об­ся­гу. Та­кож така до­та­ція опціо­наль­но до­сту­пна як для юри­ди­чних, так і для фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців.

Якщо та­кі ви­мо­ги ви­ко­ну­ю­ться, то мо­жна по­да­ва­ти за­яву за фор­мою, що за­твер­дже­на на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів України «Про за­твер­дже­н­ня форм заяв про вне­се­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка до Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної дотації та про зня­т­тя сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка з ре­є­стра­ції як отри­му­ва­ча бю­дже­тної дотації» від 23.02.2017 №275.

Така за­ява або в еле­ктрон­ній або в па­пе­ро­вій фор­мі по­да­є­ться до по­да­тко­во­го ор­га­ну за основ­ним мі­сцем облі­ку в мі­ся­ці, який пе­ре­дує по­ча­тку по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду, з яко­го осо­ба ма­ти­ме пра­во на отримання бю­дже­тної дотації та протягом п’яти ка­лен­дар­них днів пі­сля за­кін­че­н­ня гра­ни­чно­го стро­ку по­да­н­ня зві­тно­сті з ПДВ для мі­ся­чно­го зві­тно­го пе­рі­о­ду. По­да­тко­вий ор­ган роз­гля­дає та­ку за­яву та до­дає або не до­дає до Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної дотації ( да­лі — Реєстр).

Ро­зра­хо­ву­є­ться бю­дже­тна до­та­ція як рі­зни­ця між су­мою зо­бов’язань з ПДВ та су­мою по­да­тко­во­го кре­ди­ту. Во­дно­час не вка­за­но, що са­ме за­ра­хо­ву­ва­ти до по­да­тко­во­го кре­ди­ту та яка методика та­ко­го обра­хун­ку, ко­ли під­при­єм­ство здій­снює рі­зні го­спо­дар­ські опе­ра­ції у ве­ли­ких об­ся­гах (тоб­то ко­ли є ді­яль­ність, що під­па­дає під до­ту­ва­н­ня, й така, що не під­па­дає).

Ви­зна­че­но, що з 1 сі­чня 2018 ро­ку роз­по­діл бю­дже­тної дотації здій­сню­ва­ти­ме­ться в су­мі не біль­шій ніж 150 млн грн на одно­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка на рік з ура­ху­ва­н­ням пов’яза­них із та­ким то­ва­ро­ви­ро­бни­ком осіб.

Пі­сля за­ра­ху­ва­н­ня до Ре­є­стру пла­тни­ки по­да­ють по­да­тко­ву де­кла­ра­цію з ПДВ — вар­тість із до­да­тком, де за­зна­ча­ють роз­ра­ху­нок по­да­тко­вих зо­бов’язань по­зи­тив­ної рі­зни­ці між су­мою по­да­тко­вих зо­бов’язань зві­тно­го (по­да­тко­во­го) пе­рі­о­ду та су­мою по­да­тко­во­го кре­ди­ту зві­тно­го (по­да­тко­во­го) пе­рі­о­ду з ПДВ за ре­зуль­та­та­ми ді­яль­но­сті за опе­ра­ці­я­ми, що під­па­да­ють під дотації, а та­кож роз­ра­ху­нок пи­то­мої ва­ги вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів, по­став­ле­них протягом по­пе­ре­дніх 12 по­слі­дов­них зві­тних по­да­тко­вих пе­рі­о­дів (мі­ся­ців).

Що­до роз­ра­хун­ку пи­то­мої ва­ги

В роз­ра­ху­нок вхо­дять: опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня сіль­госп­про­ду­кції по гру­пах 1-24 УКТЗЕД, що без­по­се­ре­дньо ви­ро­бле­на й ре­а­лі­зо­ва­на під­при­єм­ством, а та­кож про­ду­кти переробки й оброб­ки та­кої продукції, якщо во­ни бу­ли при­дба­ні або ви­ро­бле­ні на вла­сних чи орен­до­ва­них по­ту­жно­стях. Та­кож до сіль­госп­про­ду­кції за­ра­хо­ву­ють для ці­лей роз­ра­хун­ку від­хо­ди (гній, пе­ре­гній, пта­ши­ний по­слід, ба­ди­л­ля). Тоб­то ті від­хо­ди, що отри­ма­ні впро­довж виробництва сіль­госп­про­ду­кції гру­пи 1-24 УКТЗЕД; су­мі­ші ор­га­ні­чних і мі­не­раль­них до­брив, у яких частка ор­га­ні­чних до­брив — 50% загальної ва­ги та­ких су­мі­шей, а та­кож усе біо­ло­гі­чне па­ли­во й енер­гія, отри­ма­ні у пе­ре­роб­ці й ути­лі­за­ції сіль­госп­про­ду­кції та її від­хо­дів (біо­газ, біо­ди­зель, ета­нол, твер­де біо­па­ли­во, у ви­ро­бни­цтві яко­го бу­ла ви­ко­ри­ста­на сіль­госп­про­ду­кція (її від­хо­ди) у роз­мі­рі не мен­шо­му ніж 50% усі­єї ви­ко­ри­ста­ної продукції, еле­ктри­чної енер­гії, пар то­що).

Під роз­ра­ху­нок не по­тра­пля­ють опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня основ­них за­со­бів, що пе­ре­бу­ва­ли у йо­го скла­ді основ­них за­со­бів мен­ше ніж 12 по­слі­дов­них пе­рі­о­дів су­ку­пно, якщо та­кі опе­ра­ції не бу­ли по­стій­ни­ми й не ста­но­ви­ли окре­мою під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті.

Пра­ви­ло роз­ра­хун­ку пи­то­мої ва­ги за ко­жен окре­мий мі­сяць для но­во­утво­ре­них під­при­ємств за­сто­со­ву­є­ться й для ці­лей дотацій.

Що­до ви­ко­ри­ста­н­ня дотацій

Ме­ха­нізм ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, що пе­ред­ба­че­ні як дотації для агро­ви­ро­бни­ків, пе­ред­ба­че­но По­ряд­ком ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для фі­нан­со­вої під­трим­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків у 2017 ро­ці, за­твер­дже­ним по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів України «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для фі­нан­со­вої під­трим­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків у 2017 ро­ці» від 08.02.2017 №77 ( да­лі — По­ря­док №77).

Згі­дно з п.3 По­ряд­ку №77, ці ко­шти спря­мо­ву­ють на:

• бю­дже­тну дотацію для роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків і сти­му­лю­ва­н­ня виробництва сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції;

• час­тко­ву компенсацію вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ві­тчи­зня­но­го виробництва (пе­ред­ба­ча­є­ться, що така ком­пен­са­ція здій­сню­ва­ти­ме­ться орі­єн­тов­но на рів­ні 20%, а пе­ре­лік те­хні­ки бу­де за­твер­дже­но окре­мо).

Вка­зу­є­мо ко­ди УКТ ЗЕД в по­да­тко­вих на­кла­дних

Обов’яз­ко­во тре­ба за­зна­ча­ти код то­ва­ру згі­дно з УКТ ЗЕД або код по­слу­ги за Дер­жав­ним кла­си­фі­ка­то­ром продукції та по­слуг (це гра­фи 3.1–3.3.; да­лі — ДКПП). Гра­фи 3.1, 3.3 за­пов­ню­ють на всіх ета­пах по­ста­ча­н­ня то­ва­рів/по­слуг: у ра­зі по­ста­ча­н­ня то­ва­ру за­пов­ню­є­ться гра­фа 3.1, у якій за­зна­ча­ють код то­ва­ру згі­дно з УКТ ЗЕД. Код то­ва­ру, згі­дно з УКТ ЗЕД, за­зна­ча­ють су­ціль­ним по­ряд­ком без бу­дья­ких роз­ді­ло­вих зна­ків (про­бі­лів, кра­пок то­що). Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба ви­зна­чає умов­ні ко­ди то­ва­рів, що від­су­тні в УКТ ЗЕД, та за­без­пе­чує їх опри­лю­дне­н­ня на вла­сно­му офі­цій­но­му веб-пор­та­лі для ви­ко­ри­ста­н­ня пла­тни­ка­ми по­да­тку під час скла­да­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних від­по­від­но до стат­ті 201 По­да­тко­во­го ко­де­ксу України; у ра­зі по­ста­ча­н­ня по­слу­ги за­пов­ню­є­ться гра­фа 3.3, у якій за­зна­ча­є­ться код по­слу­ги згі­дно з ДКПП. Пла­тни­ки по­да­тку крім по­ста­ча­н­ня під­акци­зних то­ва­рів та то­ва­рів, вве­зе­них на ми­тну те­ри­то­рію України, ма­ють пра­во за­зна­ча­ти код то­ва­ру згі­дно з УКТ ЗЕД або код по­слу­ги згі­дно з ДКПП не пов­ні­стю, але не мен­ше ніж чо­ти­ри пер­ших ци­фри від­по­від­но­го ко­ду — код, згі­дно з УКТ ЗЕД, за­зна­ча­є­ться на рів­ні по­зи­ції, під­по­зи­ції, ка­те­го­рії, під­ка­те­го­рії від­по­від­но до За­ко­ну України «Про Ми­тний та­риф України». У ра­зі по­ста­ча­н­ня то­ва­ру, вве­зе­но­го на ми­тну те­ри­то­рію України, у гра­фі 3.2 про­став­ля­є­ться по­зна­чка «Х». Гра­фу 3.2 за­пов­ню­ють на всіх ета­пах по­ста­ча­н­ня то­ва­ру.

По­мил­ки в ре­кві­зи­тах по­да­тко­вої накладної (крім ко­ду то­ва­ру згі­дно з УКТ ЗЕД), які не за­ва­жа­ють іден­ти­фі­ку­ва­ти здій­сне­ну опе­ра­цію, її зміст (то­вар/по­слу­гу, що по­ста­ча­ю­ться), пе­рі­од, сто­ро­ни та су­му по­да­тко­вих зо­бов’язань, не мо­жуть бу­ти при­чи­ною не­прийня­т­тя по­да­тко­вих на­кла­дних в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді.

Тож фа­кти­чно за бе­ре­зень 2017 ро­ку під­при­єм­ства по­да­ють зві­тність за но­ви­ми за­твер­дже­ни­ми фор­ма­ми, і з кві­тня агро­під­при­єм­ства мо­жуть уже розраховувати на отримання дотацій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.