ЗАГОТОВЛЯЄМО ЗЕЛЕНИЙ КОРМ

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Успі­шна за­го­тів­ля зе­ле­но­го кор­му має чи­ма­ло чин­ни­ків, се­ред яких умі­н­ня «впі­йма­ти» фа­зу ве­ге­та­ції ро­сли­ни по­сі­дає най­го­лов­ні­ше мі­сце. Во­дно­час, якщо на спри­я­тли­ву по­го­ду мо­жна хі­ба що спо­ді­ва­ти­ся, про ін­стру­мен­та­рій тре­ба по­дба­ти за­зда­ле­гідь. Осо­бли­во, уком­пле­кто­ву­ва­ти го­спо­дар­ство кор­мо­за­го­ті­вель­ною те­хні­кою ра­зом з про­фе­сіо­на­ла­ми кор­мо­за­го­тів­лі — ні­ме­цьким ви­ро­бни­ком те­хні­ки Krone.

1 Ро­зра­ху­ва­ти площі по­сі­вів і по­ту­жність те­хні­ки.

Якщо ви не пер­ший рік пра­цю­є­те у тва­рин­ни­цтві, ста­т­тю ви­трат на кор­ми за­кла­да­є­те за­вча­сно. Щоб не зви­ну­ва­чу­ва­ти по­тім агро­но­ма чи ін­же­не­ра, по­дбай­те про по­ту­жність те­хні­ки так са­мо, як про куль­ту­ру, якою зби­ра­є­те­ся го­ду­ва­ти ху­до­бу.

Ко­сар­ка — це ба­зо­ва ін­ве­сти­ція, во­дно­час не­по­га­но мати під ру­кою та­кож вал­ку­вач (гра­блі) та під­би­рач — цьо­го мі­ні­маль­но­го ком­пле­кту обла­дна­н­ня бу­де до­ста­тньо для се­ре­дньо­го го­спо­дар­ства. Для то­го, щоб транс­пор­ту­ва­ти те­хні­ку між па­со­ви­ща­ми го­спо­дар­ства ви­ста­чить тра­кто­ра до 80 к. с. 2 Куль­ту­ра та стро­ки. До­свід укра­їн­сько­го тва­рин­ни­цтва свід­чить, що се­ред сі­на­жних куль­тур аб­со­лю­тну пе­ре­ва­гу на­да­ють лю­цер­ні та бо­бо­вим, які пі­сля ско­шу­ва­н­ня по­тре­бу­ють ре­тель­но­го по­дрі­бне­н­ня та­ким чи­ном, щоб сі­наж мен­ше прів, та во­дно­час міг за­до­воль­ни­ти по­тре­би тва­рин в стру­ктур­но­му кор­мі, клі­тко­ви­ні. Щоб ско­си­ти тра­ву на площі 80 га, бу­де до­ста­тньо ко­сар­ки про­ду­ктив­ні­стю до 4 га/год ти­пу при­чі­пної ди­ско­вої EasyCut 3210 CRi з валь­це­вою плю­щил­кою. За ба­зо­вої кон­стру­кції ко­сар­ка роз­кла­дає ско­ше­ну ма­су вроз­стил сму­гою зав­шир­шки 2,5 м. Це вар­то взя­ти до ува­ги, оби­ра­ю­чи вал­ку­вач, ши­ри­на яко­го має збі­га­ти­ся із ши­ри­ною ко­сар­ки.

3

По­дбай­те про збе­ре­же­н­ня сі­но­ко­су. Під час ро­бо­ти кор­мо­за­го­ті­вель­ної те­хні­ки крім зав­да­н­ня отри­ма­ти чи­стий корм і не за­ли­ши­ти зай­во­го на полі та­кож вар­то по­дба­ти про мі­ні­маль­ний вплив на ґрунт, щоб збе­рег­ти про­ду­ктив­ність сі­но­ко­су на май­бу­тнє. Те­хно­ло­гія SmartCut ко­сар­ки Krone чі­тко ко­пі­ює форми ре­льє­фу па­со­ви­ща, за­без­пе­чу­ю­чи опти­мі­зо­ва­ний по­тік ро­слин­ної ма­си, а зав­дя­ки цен­траль­ній на­ві­сці ди­шла та кон­стру­кції бру­са ко­сар­ки за те­хно­ло­гі­єю DuoGrip (по­двій­на на­ві­ска) за­без­пе­чу­є­ться одна­ко­ве ти­сне­н­ня на ґрунт по всій ши­ри­ні за­хва­ту, опти­маль­ний рух, мен­ше від­хи­ле­н­ня та чи­сте зрі­зу­ва­н­ня, а та­кож мо­жли­вість ско­шу­ва­ти як спра­ва, так і злі­ва від тра­кто­ра. В свою чер­гу по­во­ро­тний ре­ду­ктор на­дає мо­де­лі ма­нев­ро­во­сті для про­хо­дже­н­ня зу­стрі­чних за­го­нів.

4

Су­ші­н­ня. За спри­я­тли­вих по­го­дних умов та су­ші­н­ня при­ро­дним спосо­бом че­рез 2–3 дні во­ло­гість ско­ше­ної ма­си змен­шу­є­ться з 55 до 20%. На­да­лі зі­бра­ти прив’яле­ну тра­ву так, щоб жо­дної тра­вин­ки не за­ли­ши­лось в полі, до­по­мо­же ро­тор­ний вал­ку­вач Krone Swadro 620 TS, пе­ре­дній ро­тор яко­го обер­та­є­ться швид­ше за за­дній, що до­зво­ляє ро­би­ти рів­ний ва­лок без скру­чу­ва­н­ня. Ро­бо­ча від­стань гра­блин до зем­лі мо­жна ре­гу­лю­ва­ти вру­чну або сер­во­при­во­дом — опціо­наль­но. Ці гра­блі Krone ма­ють про­ду­ктив­ність до 6 га/год, та охо­плю­ю­чи пло­щу роз­сти­лу зав­шир­шки 6,2 ме­тра, укла­да­ють ма­су по цен­тру слі­дом по хо­ду тра­кто­ра. В ре­зуль­та­ті ро­бо­ти отри­му­є­мо зру­чний пу­хкий ва­лок, із яким лег­ко та швид­ко впо­ра­є­ться під­би­рач Krone Comprima з те­хно­ло­гі­єю EasyFlow.

5

Час па­ку­ва­ти. На цьо­му ета­пі ва­жли­во збе­рег­ти й не на­шко­ди­ти. За ущіль­не­н­ня на­віть пе­ре­су­ше­ної ма­си сі­на­жу пре­су­валь­ною си­сте­мою NovoGrip з гу­мо­ви­ми па­ска­ми, ар­мо­ва­ни­ми тка­ни­ною з по­пе­ре­чни­ми план­ка­ми, що за­без­пе­чує на­дій­не пе­ре­вер­та­н­ня ру­ло­ну, до­ся­га­є­ться ма­кси­маль­на щіль­ність тра­ви­нок. Для ба­зо­вих зав­дань па­ку­ва­н­ня Krone про­по­ну­ють мо­дель Comprima (F125 із кон­стан­тною ка­ме­рою) або Comprima Х-treme (F155 XC із кон­стан­тною ка­ме­рою). Ді­а­метр і ма­те­рі­ал обмо­тки ру­ло­нів мо­жна обра­ти за­ле­жно від пла­нів що­до спре­со­ва­но­го кор­му.

Основ­ний мо­мент. Які­сна те­хні­ка без­пе­ре­чно ста­не на­дій­ним по­мі­чни­ком в га­ря­чий се­зон у ва­шо­му го­спо­дар­стві. Про­те, як і будь-які ме­ха­ні­зми, кор­мо­за­го­ті­вель­ні агре­га­ти по­тре­бу­ють до­гля­ду. Щоб за­без­пе­чи­ти ро­бо­ти без про­сто­ю­вань, тре­ба за­ру­чи­ти­ся під­трим­кою ква­лі­фі­ко­ва­ної сер­ві­сної слу­жби. Гру­па ком­па­ній «ТРІА» по­над 10 ро­ків по­ста­чає те­хні­ку для агро­бі­зне­су. За­про­шу­є­мо за­ві­та­ти до на­ших май­дан­чи­ків, де ви змо­же­те огля­ну­ти кор­мо­за­го­ті­вель­ну те­хні­ку Krone. Та­кож ми бу­де­мо ра­ді за­про­си­ти Вас на де­мон­стра­цій­ні по­ка­зи на Дні по­ля, з анон­са­ми про які мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті ком­па­нії www.tria-agro.com.

«ТРІА» ба­жає Вам при­бу­тко­во­го се­зо­ну та за­про­шує від­ві­да­ти офіс най­ближ­чо­го до Вас пред­став­ни­цтва ком­па­нії за адре­са­ми:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.